dnes je 17.6.2024

Input:

Výkladové stanovisko k příloze č. 3 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

20.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3
Výkladové stanovisko k příloze č. 3 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Energetický regulační úřad

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpis:

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 262/2015 Sb.").

Ustanovení právního předpisu:

Příloha č. 3 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Související ustanovení právních předpisů:

 • § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účel výkladového stanoviska:

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k příloze č. 3 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.

Stanovisko k příloze č. 3 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Z důvodu jednoznačné identifikace držitele licence doporučujeme předložit Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy společně s označením

 1. obchodní firmy,
 2. právní formy právnické osoby,
 3. sídla, v členění: stát, obec s PSČ, ulice a číslo popisné,
 4. identifikačního čísla a
 5. daňového identifikačního čísla.

Hodnoty vykazované v regulačních výkazech jsou v závislosti na jednotce uváděny v rozlišení

 1. Kč (bez ohledu na řády) na celé koruny,
 2. MW a MWh na 3 desetinná místa,
 3. Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Držitel licence na činnost číslo 13 – přenos elektřiny vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel:

1) Výkaz 13-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu jsou uváděny:

 • majetek držitele licence (v pořizovacích a zůstatkových hodnotách), změny klasifikace majetku a majetek přeřazený v důsledku organizačních změn, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen "aktivovaný majetek"), majetek nabytý přeměnou společnosti, odpisy a vyřazený majetek,

 • plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku.

1.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Změny klasifikace majetku a organizační změny – jedná se o převody majetku mezi kategoriemi majetku a převody majetku vyplývající z organizačních změn (vyřazení z kategorie se označuje znaménkem (-), přírůstek (+)). Suma sloupce za společnost celkem se rovná 0.

 • Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

 • Přeměny společnosti - jedná se o hodnoty majetku související s přeměnou společnosti, tzn. fúze nebo rozdělování společností.

 • Odpisy - jedná se o úpravyhodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví držitele licence.

 • Vyřazený majetek - jedná se o zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31. 12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1. 1., hodnoty vyplývající ze změn klasifikace majetku a majetku přeřazeného v důsledku organizačních změn, aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty aktiv k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

1.2) Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv:

 1. Provozní aktiva podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.
 2. Finanční leasing podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

1.2.1) Přenos elektřiny

Přímo přiřaditelný majetek

Jedná se o majetek, který slouží pro přenos elektřiny a lze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie.

Majetek je vykazován v následující struktuře:

 • vedení 400 kV – ř. 3
  Jedná se o majetek přiřazený k liniovým vedením o napěťové úrovni 400 kV.

 • vedení 220 kV – ř. 4
  Jedná se o majetek přiřazený k liniovým vedením o napěťové úrovni 220 kV.

 • vedení 110 kV – ř. 5
  Jedná se o majetek přiřazený k liniovým vedením o napěťové úrovni 110 kV.

 • dispečink – ř. 6
  Jedná se o majetek dispečerských pracovišť, hmotný i nehmotný majetek zahrnutý pod dispečerský řídicí systém na dispečerských pracovištích i na rozvodnách.

 • transformovny – ř. 7
  Jedná se o majetek evidovaný na rozvodnách 420 kV, 245 kV a 123 kV včetně transformátorů 400/220 kV, 220/110 kV a 400/110 kV.

 • obchodní měření – ř. 8
  Jedná se o měřící techniku sloužící pro obchodní měření na jednotlivých předávacích místech přenosové soustavy.

 • obchod s přenosovými službami – ř. 9
  Jedná se o hmotný i nehmotný majetek přímo související s obchodním zajištěním přenosových služeb.

Podpůrný majetek – ř. 10

Jedná se o majetek, který slouží na podporu licencované činnosti přenos elektřiny, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na jednotlivé technologie.

1.2.2) Obchod s podpůrnými a systémovými službami – ř. 13

Jedná se o přímo přiřaditelný majetek, který slouží pro činnost obchodování se systémovými a podpůrnými službami.

1.2.3) Ostatní činnosti v rámci licence – ř. 16

Jedná se o přímo přiřaditelný majetek, který slouží pro ostatní činnosti v rámci licence, s výjimkou činnosti přenos elektřiny a obchod se systémovými a podpůrnými službami.

1.2.4) Nelicencované činnosti – ř. 19

Jedná se o přímo přiřaditelný majetek sloužící pro ostatní činnosti, které nesouvisí s licencovanou činností.

1.2.5) Společný majetek

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence.

Majetek je za rok "i-2" vykazován v následující struktuře:

 • pozemky, budovy a stavby – ř. 22,

 • software, hardware – ř. 23,

 • studie a poradenství – ř. 24,

 • ostatní společný majetek – ř. 25.

Plánované hodnoty na roky "i-1" a "i" jsou uváděny pouze za společný majetek celkem.

Pořizovací hodnota společného majetku je rozdělena na jednotlivé činnosti a technologie podle pořizovací hodnoty přímo přiřaditelného majetku.

Zůstatková hodnota společného majetku k 1. 1. je rozdělena na jednotlivé činnosti a technologie podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku k 1. 1.

Ostatní hodnoty společného majetku jsou rozděleny na jednotlivé činnosti a technologie podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku k 31. 12.

1.2.6) Dotace – ř. 26

V případě čerpání dotací uvede držitel licence absolutní hodnotu rozdílu mezi účetní hodnotou majetku pořízeného dotací a hodnotou stejného majetku ve výši, kterou by měl, kdyby byl pořízen bez dotace, a to v členění na přenos elektřiny, systémové služby a společný majetek – ř. 27 až 29.

V ř. 26 až 29 jsou uvedeny hodnoty vztahující se pouze k majetku pořízenému z dotace; majetek, který nebyl pořízený formou dotace, je vykázaný v ř. 1, 12 a 21.

Při alokaci hodnot společného majetku (ř. 29) bude Energetický regulační úřad postupovat způsobem, který je uveden v bodě 1.2.5. tohoto výkladového stanoviska.

1.2.7) Majetek hrazený z výnosů z aukcí a infrastrukturní části ITC – ř. 30

Je vykazována hodnota odpisů v roce "i-2" z nově aktivovaných investic krytých z výnosů z aukcí a infrastrukturní části ITC od začátku V. regulačního období (kumulativně investice). Použitá/průměrná odpisová sazba bude uvedena v komentáři.

1.2.8) Kontrola

V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty provozních aktiv a odpisů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními.

Nezahrnovaná aktiva – ř. 31

Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci přenos elektřiny, který podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. nemůže být zahrnován do provozních aktiv.

Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány:

 • goodwill – ř. 32,

 • opravné položky k majetku – ř. 33.

1.2.9) Finanční leasing – § 5 odst. 2 – ř. 34

Dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen "finanční leasing"). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020.

V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného formou finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo finančního leasingu – ř. 35 a ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů – ř. 36.

Společnost celkem – účetnictví – ř. 38

Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota dlouhodobých aktiv a odpisů za společnost celkem.

2) Výkaz 13-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

2.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Číslo investice - číslo investice, pokud je investici přiděleno.

 • Název investice

 • Typ majetku - informace, zda převládá přenos elektřiny, ostatní činnosti v rámci licence a obchod s podpůrnými a systémovými službami, nelicencované činnosti či společný majetek.

 • Typ zařízení - informace, zda převládá:

  1. vedení VVN (400/200),
  2. transformovny,
  3. dispečerské řízení ES,
  4. společné náklady vedení a transformoven,
  5. obchodní měření,
  6. podpůrné a systémové služby,
  7. společný majetek.
 • Způsob realizace - informace o označení způsobu realizace investiční akce:

  1. vlastními silami,
  2. jinými subjekty.
 • Aktivovaný objem - hodnoty majetku aktivovaného v uplynulém kalendářním roce "i-2" v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje u:

  1. přenosu elektřiny objem 2,5 mil. Kč,
  2. ostatní činnosti v rámci licence a obchodu s podpůrnými
  3. a systémovými službami objem 2,5 mil. Kč,
  4. nelicencované činnosti objem 2,5 mil. Kč, společného majetku objem 2,5 mil. Kč.

Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro činnosti přenosu elektřiny, ostatní činnosti v rámci licence a obchodu s podpůrnými a systémovými službami, nelicencované činnosti a společného majetku.

2.2) Charakteristika řádků výkazu

Ve výkazu je nutné pro každou aktivovanou investiční akci zadat nový řádek.

3) Výkaz 13-HV: Výkaz hospodářského výsledku

3.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Celkem - výnosy a náklady společnosti dle zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.

 • Ostatní činnosti - výnosy a náklady přímo nesouvisející s licencovanou činností přenos elektřiny.

 • Úprava - výnosy související s náklady, které nejsou uznávány do regulace,
  - náklady, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále

  1. náklady na úhradu náhrad dle vyhlášky upravující požadovanou kvalitu dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice,
  2. finanční náklady kromě bankovních poplatků,
  3. úplata za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020,
  4. náklady na tvorbu a čerpání rezerv,
  5. náklady na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám vytvořených od 1. 1. 2020 a s nimi souvisejícího čerpání opravných položek,
  6. zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,
  7. peněžité vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu),
  8. daň z příjmů.

Výjimku z pohledu daňové uznatelnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, představují členské příspěvky Českému sdružení regulovaných elektroenergetických společností, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů, přesto se do tohoto sloupce nevykazují.

 • Licence - celkové výnosy a náklady přímo související s licencovanou činností. Jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Přenos - výnosy a náklady související s činností přenos elektřiny očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

 • Systémové služby – výnosy a náklady související s činností poskytování systémových a podpůrných služeb očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

 • Aukce - výnosy a náklady související s činností aukce očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

 • ITC - výnosy a náklady související s účastí ve vyrovnávacím mechanismu (ITC) očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

 • Jiné činnosti - výnosy a náklady související s jinými činnostmi v rámci licencované činnosti přenos elektřiny v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava.

3.2) Charakteristika řádků výkazu

3.2.1) Výnosy

 • ř. 3 - tržby z dané činnosti odpovídající struktuře podle cenového rozhodnutí;

 • ř. 4 - tržby od výrobců za rezervaci kapacity při odstaveném zdroji;

 • ř. 5 - tržby od účastníků trhu za překročení sjednaného rezervovaného výkonu;

 • ř. 6 - tržby z ceny na úhradu nákladů souvisejících s podporou elektřiny;

 • ř. 7 - tržby související s fakturací poplatků operátora trhu;

 • ř. 8 - časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů účastníků trhu s elektřinou na nákladech spojených s připojením zařízení k přenosové soustavě;

 • ř. 9 - tržby z vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky operátorem trhu;

 • ř. 10 - tržby plynoucí od operátora trhu, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;

 • ř. 11 - tržby za netting systémových odchylek;

 • ř. 12 - tržby za redispečink/nápravná opatření;

 • ř. 13 - jiné tržby za vlastní výrobky a služby;

 • ř. 14 - výnosy z protiodchylek;

 • ř. 15 až 17 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);

 • ř. 18 - ostatní výnosy mající charakter provozních výnosů, které neodpovídají definici řádku níže;

 • ř. 19 - výnosy související s provozními náklady ve smyslu bodu 4.1.3., vstupují zde výnosy související s licencovanou činností, které nejsou finančními výnosy, tržbami z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a dalšími výnosy řešenými v rámci nastavení regulačního rámce specifickým způsobem;

 • ř. 21 - sekundární výnosy související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;

 • ř. 22 - výnosy související s vnitropodnikovou alokací sekundárních nákladů, které nespadají do výše uvedených položek.

3.2.2) Náklady

 • ř. 25 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1;

 • ř. 27 - náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu držitele licence;

 • ř. 29 - náklady související s nákupem elektřiny ke krytí kontrahovaných ztrát;

 • ř. 30 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát souvisejících s naturálními úhradami tranzitních poplatků;

 • ř. 31 - náklady na nákup elektřiny ke krytí ztrát související s odchylkou predikovaného a skutečného diagramu ztrát;

 • ř. 32 - náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny;

 • ř. 33 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);

 • ř. 35 - náklady související s poskytováním podpůrných služeb;

 • ř. 36 - náklady související se službami zahraničních provozovatelů přenosových soustav;

 • ř. 37 - náklady související s dostupností přidělené kapacity;

 • ř. 39 - náklady související s kompenzací za neodebranou energii z obnovitelných zdrojů;

 • ř. 40 - náklady související s platbami za činnost zúčtování operátora trhu;

 • ř. 41 - náklady související s platbami ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny;

 • ř. 42 - náklady související s vypořádáním rozdílů plynoucích ze zúčtovacího mechanismu operátorem trhu;

 • ř. 43 - náklady na netting systémových odchylek;

 • ř. 44 - náklady na redispečink/nápravná opatření;

 • ř. 45 - jiné, výše neuvedené, náklady na vlastní výrobky a služby;

 • ř. 47 a 48 - náklady na opravy a udržování v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 45) a ostatními subjekty (ř. 46);

 • ř. 49 - náklady na cestovné;

 • ř. 50 - náklady na reprezentaci;

 • ř. 52 a 53 - náklady z finančního leasingu (dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.) v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 52) a ostatními subjekty (ř. 53);

 • ř. 55 a 56 - placené nájemné a pachtovné, v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 55) a ostatními subjekty (ř. 56);

 • ř. 58 a 59 - služby související s nákupem informačních technologií a telekomunikačních služeb v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 58) a ostatními subjekty (ř. 59);

 • ř. 61 a 62 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 61) a ostatními subjekty (ř. 62);

 • ř. 64 a 65 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 64) a ostatními subjekty (ř. 65);

 • ř. 66 a 67 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);

 • ř. 69 - položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);

 • ř. 71 a 72 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);

 • ř. 75 - úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – trvalé (odpisy dlouhodobého majetku vykázané v souladu s Českými účetními standardy);

 • ř. 76 - úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – dočasné, v souladu s jiným právním předpisem1);

 • ř. 77 - úpravy hodnot zásob a pohledávek v souladu s jiným právním předpisem1);

 • ř. 79 až 86 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem1);

 • ř. 87 - náklady na pojištění (pokud je pojištění účtováno v rámci ostatních provozních nákladů);

 • ř. 89 - sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;

 • ř. 90 -

Nahrávám...
Nahrávám...