dnes je 18.6.2024

Input:

Výkladové stanovisko k příloze č. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

30.3.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.2
Výkladové stanovisko k příloze č. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Energetický regulační úřad

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpis:

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 262/2015 Sb.").

Ustanovení právního předpisu:

Příloha č. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Související ustanovení právních předpisů:

 • § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účel výkladového stanoviska:

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k příloze č. 2 k vyhlášce č. 262/2015 Sb., za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.

Stanovisko k příloze č. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Z důvodu jednoznačné identifikace držitele licence doporučujeme předložit Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy společně s označením

 1. obchodní firmy,
 2. právní formy právnické osoby,
 3. sídla, v členění: stát, obec s PSČ, ulice a číslo popisné,
 4. identifikačního čísla a
 5. daňového identifikačního čísla.

Hodnoty vykazované v regulačních výkazech jsou v závislosti na jednotce uváděny v rozlišení

 1. tis. Kč na 3 desetinná místa,
 2. MW a MWh na 3 desetinná místa,
 3. Kč/MWh na 2 desetinná místa.

Držitel licence na činnost číslo 12 – distribuce elektřiny vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel:

1) Výkaz 12-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu se vykazuje:

 • majetek držitele licence (v pořizovacích a zůstatkových hodnotách), změny klasifikace majetku a majetek přeřazený v důsledku organizačních změn, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen "aktivovaný majetek"), majetek nabytý přeměnou společnosti, odpisy a vyřazený majetek,

 • plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku.

1.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Změny klasifikace majetku a organizační změny - jedná se o převody majetku mezi kategoriemi majetku a převody majetku vyplývající z organizačních změn (vyřazení z kategorie se označuje znaménkem (-), přírůstek (+)). Suma sloupce za společnost celkem se rovná 0.

 • Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

 • Přeměny společnosti - jedná se o hodnoty majetku související s přeměnou společnosti, tzn. fúze nebo rozdělování společností.

 • Odpisy - jedná se o úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví držitele licence.

 • Vyřazený majetek - jedná se o zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31. 12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1. 1., hodnoty vyplývající ze změn klasifikace majetku a majetku přeřazeného v důsledku organizačních změn, aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty aktiv k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

1.2) Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv:

 1. Provozní aktiva podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.
 2. Finanční leasing podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

1.2.1) Přímo přiřaditelný majetek

Hladina VVN

Venkovní vedení – ř. 7

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 110 kV venkovním vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena od kotevního izolátorového řetězce na portálu stanice 110 kV po kotevní izolátorový závěs protější stanice 110 kV, případně po kotevní závěs hraničního stožáru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • stožáry s příslušenstvím – izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami,

 • základy stožárů,

 • uzemnění stožárů,

 • lana – fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan.

Kabelová vedení – ř. 8

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 110 kV kabelovým vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena počátečním bodem kabelové koncovky stanice 110 kV a koncovým bodem kabelové koncovky protější stanice 110 kV.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • kabely 110 kV včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi,

 • kabelové tunely a kabelová lože,

 • pomocné hospodářství.

Rozvodny PS/VVN – stavební část a technologie – ř. 9

Jedná se o zařízení pro rozvod napětí 110 kV, týká se stanic PS/VVN, částí bez transformace VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • budovy a stavby,

 • pozemky včetně věcných břemen,

 • oplocení,

 • stavební části domků ochran,

 • komunikace (cesty, silnice apod.),

 • vypínače,

 • odpojovače,

 • ovládací skříně,

 • měřicí transformátory proudu a napětí,

 • ochrany,

 • zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby.

Elektroměrová služba – ř. 10

Jedná se o měřicí zařízení velmi vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích velmi vysokého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • vstupní měřicí zařízení pro dodávku elektřiny do napěťové hladiny velmi vysokého napětí –

 • měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

 • výstupní měřicí zařízení pro odběr elektřiny – měření dodávky pro konečnou spotřebu,

 • přijímače HDO – v případě, že je možné přijímače a vysílače oddělit, pak se vykáží zvlášť (přijímače – elektroměrová služba, vysílače – podpůrný majetek). Pokud je oddělit nelze, jsou obojí vykázány v elektroměrové službě.

Hladina VN

Venkovní vedení – ř. 16

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie vysokého napětí venkovním vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena izolátory na kotevním portálu nebo průchodkách stanice vysokého napětí nebo na spínací stanici VN/VN, případně zdroje do VN, až po kotevní izolátory nebo průchodky distribuční trafostanice VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • opěrné body s příslušenstvím – izolátorovou výstrojí, nosnými, kotevními a ochrannými armaturami,

 • základy opěrných bodů,

 • uzemnění opěrných bodů,

 • lana – fázové vodiče a zemnící lana včetně kombinovaných zemních lan,

 • úsekové odpínače včetně napájení pohonů, svodiče přepětí,

 • dálkově ovládané úsekové odpínače, a ostatní spínací prvky umístěné přímo ve venkovní síti VN (reclosery).

Kabelová vedení – ř. 17

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie vysokého napětí kabelovým vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena kabelovými koncovkami stanice vysokého napětí, případně zdroji do VN, a končí kabelovými koncovkami vstupních kobek distribučních trafostanic VN/NN nebo další stanice VN, resp. VVN/VN.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • kabely VN včetně koncovek, spojek, nosných, úložných a podpěrných konstrukcí, uzemňovacích vedení a propojení v zemi,

 • pomocné hospodářství.

Transformovny VVN/VN a VN/VN – stavební části a technologie VVN a VN – ř. 18

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN, společné stavební části stanic VVN/VN a VN/VN a technologické části stanic.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • budovy a stavby,

 • pozemky včetně věcných břemen,

 • oplocení,

 • stavební části domků ochran,

 • komunikace (cesty, silnice apod.),

 • vypínače,

 • odpojovače,

 • ovládací skříně,

 • skříňové rozvodny,

 • měřicí transformátory proudu a napětí,

 • ochrany,

 • zdroje záložního napájení a technologie vlastní spotřeby.

Neobsahuje silové transformátory.

Transformátory VVN/VN a VN/VN – ř. 19

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VVN/VN a VN/VN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • transformátory VVN/VN,

 • transformátory VN/VN,

 • transformátory vlastní spotřeby,

 • tlumivky,

 • reaktory,

 • odporníky.

Elektroměrová služba – ř. 20

Jedná se o měřicí zařízení vysokého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích vysokého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • vstupní měřicí zařízení pro měření dodávky elektřiny do napěťové hladiny vysokého napětí – měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

 • výstupní měřicí zařízení pro měření odběru elektřiny – měření dodávky pro konečnou spotřebu,

 • měřicí zařízení k měření vlastní spotřeby a ztrát držitele licence,

 • přijímače HDO, v případě, že je možné přijímače a vysílače oddělit, pak se vykáží zvlášť (přijímače – elektroměrová služba, vysílače – podpůrný majetek). Pokud je oddělit nelze, jsou obojí vykázány v elektroměrové službě.

Hladina NN

Venkovní vedení – ř. 26

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 400/230 V (včetně přípojek k jednotlivým zákazníkům) venkovním vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena kotevními izolátory distribuční stanice VN/NN a končí spotřebním koncem vedení (přípojkovou skříní).

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • opěrné body sítě NN s příslušenstvím včetně základů, konzol a izolátorové výstroje a uzemnění,

 • části sítě provedené izolovanými kabely,

 • stavební část,

 • rozpojovací a jistící skříně včetně svodů k těmto skříním,

 • vodiče včetně upevňovacích vazů,

 • přípojky a přípojkové skříně k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům.

Kabelová vedení – ř. 27

Jedná se o zařízení pro distribuci elektrické energie o napětí 400/230 V (včetně přípojek k jednotlivým odběratelům) kabelovým vedením vlastněným držitelem licence.

Hranice je vymezena připojovacím bodem kabelového oka a okem v přípojkové nebo propojovací skříni.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • zemní kabely včetně spojek a koncovek,

 • kabelové lože,

 • úchytné prvky ve skříních a rozvaděčích,

 • kabelové skříně smyčkové a rozpojovací včetně pojistkové výzbroje,

 • uzemnění kabelové sítě,

 • ochranné kryty kabelů při uložení vývodů na stožárech a jiných konstrukcích,

 • přípojky k jednotlivým bytovým i nebytovým objektům,

 • hlavní domovní skříně.

Transformátory VN/NN – ř. 28

Jedná se o zařízení pro transformaci napětí VN/NN. Hranice je vymezena veškerou technologií transformátoru.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • transformátory VN/NN,

 • transformátory vlastní spotřeby,

 • tlumivky,

 • reaktory.

Distribuční stanice – ř. 29

Jedná se o stanice, které slouží k distribuci elektrické energie z vysokého napětí do distribuční sítě nízkého napětí, bez ohledu na provedení, ve vlastnictví držitele licence.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • stavební část stanice včetně výstroje,

 • transformační technologie,

 • technologie transformovny VN/NN včetně rozvaděče NN i VN.

 • Nezahrnuje transformátory.

Elektroměrová služba NN – ř. 30

Jedná se o měřicí zařízení nízkého napětí zařazená do dlouhodobých aktiv, která končí na prvcích nízkého napětí.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • vstupní měřicí zařízení k měření dodávky elektřiny do napěťové hladiny nízkého napětí – měření vstupu dodávky pro kontrolu systému a fakturaci,

 • výstupní měřicí zařízení k měření odběru elektřiny – měření dodávky pro konečnou spotřebu,

 • měřicí zařízení pro měření vlastní spotřeby a ztrát držitele licence,

 • přijímače HDO, v případě, že je možné přijímače a vysílače oddělit, pak se vykáží zvlášť (přijímače – elektroměrová služba, vysílače – podpůrný majetek). Pokud je oddělit nelze, jsou obojí vykázány v elektroměrové službě.

1.2.2) Podpůrný majetek

Dispečerská řídící jednotka (DŘT) – ř. 35

Jedná se o zařízení pro řízení, měření, zabezpečování a automatizaci provozu elektrizační soustavy a přenosu informací pro činnost výpočetní techniky a informačních systémů.

Mezi hlavní položky patří zejména:

 • zařízení automatického systému dálkového řízení,

 • dálkové ovládání, signalizace a měření rozvoden,

 • požární signalizace a zabezpečovací systémy,

 • podnikový dispečink,

 • oblastní dispečink.

Dále se zahrnuje majetek, který slouží pouze na podporu licencovaných činností, avšak nelze jej jednoznačně přiřadit na některou z napěťových úrovní.

Majetek je vykazován v následující struktuře:

 • řídicí systémy (SKŘ) včetně požární signalizace a zabezpečovací systémy – ř. 36,

 • telekomunikační zařízení – ř. 37,

 • HDO – vysílače – ř. 38,

 • pozemky, budovy a stavby – ř. 39,

 • software, hardware – ř. 40,

 • zařízení a inventář – ř. 41,

 • studie a poradenství – ř. 42,

 • ostatní podpůrný majetek – ř. 43.

Majetek DŘT a řídicí systémy se dělí na hladiny napětí VVN:VN:NN v poměru 32:68:0.

Pořizovací hodnota podpůrného majetku s výjimkou DŘT a řídicích systémů je rozdělena na hladiny napětí podle pořizovací hodnoty přímo přiřaditelného majetku.

Ostatní hodnoty podpůrného majetku s výjimkou DŘT a řídicích systémů jsou rozděleny na hladiny napětí podle zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku k 31. 12. příslušného roku.

1.2.3) Ostatní činnosti

Řádek 45 zahrnuje přímo přiřaditelný a podpůrný majetek ostatních činností, které nesouvisí s licencovanou činností distribuce elektřiny.

1.2.4) Společný majetek – ř. 47

Jedná se o majetek, který slouží všem činnostem držitele licence. Majetek je vykazován v následující struktuře:

 • pozemky, budovy a stavby – ř. 48,

 • software, hardware – ř. 49,

 • zařízení a inventář – ř. 50,

 • studie a poradenství – ř. 51,

 • ostatní společný majetek – ř. 52.

Pořizovací hodnota společného majetku je rozdělena na ostatní činnosti a na napěťové hladiny licencované činnosti podle součtu pořizovací hodnoty přímo přiřaditelného majetku a podpůrného majetku.

Ostatní hodnoty společného majetku jsou rozděleny na ostatní činnosti a na napěťové hladiny licencované činnosti podle součtu zůstatkové hodnoty přímo přiřaditelného majetku a podpůrného majetku k 31. 12. příslušného roku.

1.2.5) Dotace – ř. 53

V případě čerpání dotací uvede držitel licence absolutní hodnotu rozdílu mezi účetní hodnotou majetku pořízeného z dotace a hodnotou stejného majetku ve výši, kterou by měl, kdyby byl pořízen bez dotace, a to v členění na jednotlivé napěťové hladiny, podpůrný majetek a společný majetek – ř. 54 až 58.

V ř. 53 až 58 jsou uvedeny hodnoty vztahující se pouze k majetku pořízenému z dotace; majetek, který nebyl pořízený formou dotace, je vykázaný v ř. 5, 14, 24, 34 a 47.

Při alokaci hodnot podpůrného a společného majetku (ř. 57 a 58) bude Energetický regulační úřad postupovat způsobem, který je uveden v bodech 1.2.2. a 1.2.4. tohoto výkladového stanoviska.

1.2.6) Shrnutí a kontrola

V této části výkazu jsou vykazovány údaje, které umožňují hodnoty provozních aktiv a odpisů zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními.

Nezahrnovaná aktiva – ř. 59

Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci distribuce elektřiny, který podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. nemůže být zahrnován do provozních aktiv.

Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány:

 • goodwill – ř. 60,

 • opravné položky k majetku – ř. 61.

Finanční leasing – § 5 odst. 2 – ř. 62

Dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen "finanční leasing"). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020.

V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného formou finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo finančního leasingu dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. – ř. 63 a ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů – ř. 64.

Společnost celkem – účetnictví – ř. 66

Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota dlouhodobých aktiv a odpisů za společnost celkem.

2) Výkaz 12-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

2.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Číslo investice - číslo investice, pokud je investici přiděleno.

 • Název investice

 • Typ majetku - informace, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek či podpůrný majetek.

 • Napěťová úroveň - informace, zda převládá VVN, VN či NN a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku.

 • Typ zařízení - informace, zda převládá:

  1. přímo přiřaditelný majetek – VVN:
   • venkovní vedení,

   • kabelové vedení,

   • rozvodny,

   • elektroměrová služba;

  2. přímo přiřaditelný majetek – VN:
   • venkovní vedení,

   • kabelové vedení,

   • transformovny VVN/VN a VN/VN,

   • transformátory VVN/VN a VN/VN,

   • elektroměrová služba;

  3. přímo přiřaditelný majetek – NN:
   • venkovní vedení,

   • kabelové vedení,

   • transformátory VN/NN,

   • distribuční stanice,

   • elektroměrová služba;

  4. podpůrný majetek:
   • DŘT,

   • řídící systémy (SKŘ),

   • telekomunikace,

   • HDO – vysílače,

   • pozemky, budovy a stavby,

   • software, hardware,

   • zařízení a inventář,

   • studie a poradenství,

   • ostatní;

  5. společný majetek:
   • pozemky, budovy a stavby,

   • software, hardware,

   • zařízení a inventář,

   • studie a poradenství,

   • ostatní společný majetek.

Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicemi položek majetku ve Výkazu 12-A.

 • Způsob realizace - informace o označení způsobu realizace investiční akce:

  1. vlastními silami,
  2. zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřené s jinými společnostmi, se kterými držitel licence tvoří koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu1 (dále jen "podnikatelské seskupení"),
  3. jinými subjekty.
 • Aktivovaný objem - hodnoty majetku aktivovaného v uplynulém kalendářním roce "i-2" v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje:

  1. na hladině VVN objem 6 mil. Kč,
  2. na hladině VN objem 4 mil. Kč,
  3. na hladině NN objem 3 mil. Kč,
  4. u podpůrného majetku objem 3 mil. Kč,
  5. u společného majetku objem 3 mil. Kč.

Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro hladiny VVN, VN a NN.

2.2) Charakteristika řádků výkazu

Ve výkazu je nutné pro každou aktivovanou investiční akci zadat nový řádek.

3) Výkaz 12-HV – V: Výkaz hospodářského výsledku – výnosy

3.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Celkem - výnosy společnosti dle zákona č. 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.

 • Ostatní činnosti - výnosy přímo nesouvisející s licencovanou činností distribuce elektřiny.

 • Licence - výnosy přímo související s licencovanou činností distribuce elektřiny.

 • Úprava - výnosy související s náklady, které nejsou uznávány do regulace.

 • Distribuce - výnosy za licencovanou činnost po odečtení sloupce Úprava.

3.2) Charakteristika řádků výkazu

3.2.1) Výnosy

 • ř. 5-tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí (VVN);

 • ř. 6-tržby za použití sítě z distribuce elektřiny zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí;

 • ř. 7-tržby za jednosložkovou platbu z distribuce elektřiny zákazníkům na napěťové hladině velmi vysokého napětí;

 • ř. 9-tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí (VN);

 • ř. 10-tržby za použití sítě při distribuci elektřiny zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí;

 • ř. 11-tržby za jednosložkovou platbu z distribuce elektřiny zákazníkům na napěťové hladině vysokého napětí;

 • ř. 13-tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny zákazníkům na napěťové hladině nízkého napětí (NN);

 • ř. 14-tržby za použití sítě při distribuci elektřiny zákazníkům na napěťové hladině nízkého napětí;

 • ř. 17-tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VVN;

 • ř. 18-tržby za použití sítě při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VVN;

 • ř. 20-tržby za rezervaci kapacity při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VN;

 • ř. 21-tržby za použití sítě při distribuci elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině VN;

 • ř. 22-tržby z distribuce elektřiny realizované mezi jednotlivými držiteli licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině NN;

 • ř. 24-tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednané rezervované kapacity na napěťové hladině VVN;

 • ř. 25-tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednané rezervované kapacity na napěťové hladině VN;

 • ř. 27-tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného příkonu na napěťové hladině VVN;

 • ř. 28-tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného příkonu na napěťové hladině VN;

 • ř. 30-tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného rezervovaného výkonu na napěťové hladině VVN;

 • ř. 31 -tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného rezervovaného výkonu na napěťové hladině VN;

 • ř. 32-tržby z distribuce elektřiny související s překročením sjednaného rezervovaného výkonu na napěťové hladině NN;

 • ř. 34-tržby z distribuce elektřiny související s nedodržením stanoveného účiníku včetně nevyžádané dodávky kapacitní energie na napěťové hladině VVN;

 • ř. 35-tržby z distribuce elektřiny související s nedodržením stanoveného účiníku včetně nevyžádané dodávky kapacitní energie na napěťové hladině VN;

 • ř. 36-tržby související s fakturací poplatků operátora trhu;

 • ř. 37-tržby související s úhradou systémových služeb zákazníky;

 • ř. 38-tržby z ceny na úhradu nákladů souvisejících s podporou elektřiny;

 • ř. 39-tržby mající charakter tržeb za vlastní výkony a služby, které neodpovídají definici výše uvedených řádků; v případě souběhu licencí na distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou ve sloupci "c" uvedeny i veškeré tržby související s udělenou licencí na distribuci plynu;

 • ř. 40-tržby, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady; činnosti, se kterými tyto výnosy souvisí, jsou popsány v bodě 3.2.5.;

 • ř. 41-tržby za prodej zboží;

 • ř. 43-položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 45-časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů žadatelů o připojení na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině VVN;

 • ř. 46-časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů žadatelů o připojení na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině VN;

 • ř. 47-časově rozlišené výnosy související s úhradou podílů žadatelů o připojení na nákladech spojených s připojením zařízení k distribuční soustavě na napěťové hladině NN;

 • ř. 49-výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině VVN;

 • ř. 50-výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině VN;

 • ř. 51-výnosy ze zjištěných neoprávněných odběrů elektřiny na napěťové hladině NN;

 • ř. 52-jiné provozní výnosy – odpis goodwillu;

 • ř. 53-jiné provozní výnosy, které mají charakter výnosů snižujících provozní náklady; činnosti, se kterými tyto výnosy souvisí, jsou popsány v bodě 3.2.5.;

 • ř. 54-jiné ostatní provozní výnosy mimo goodwill zahrnují výnosy, které nemají charakter výnosů snižujících provozní náklady; jedná se zejména o výnosy zúčtovacího a nepeněžního charakteru; v případě souběhu licencí na distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou ve sloupci "c" uvedeny i veškeré tržby související s udělenou licencí na distribuci plynu;

 • ř. 55-položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2.

3.2.2) Kontrola

 • ř. 56-položka zahrnuje celkové výnosy z ostatních činností mimo distribuci elektřiny;

 • ř. 58-pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota výnosů za společnost celkem.

3.2.3) Tržby ostatní snižující provozní náklady

 • ř. 60 až 67 -na řádcích je hodnota vykázaná na ř. 40 rozepsána podle jednotlivých analytických účtů.

3.2.4) Ostatní provozní výnosy snižující provozní náklady

 • ř. 69 až 76 -na řádcích je hodnota vykázaná na ř. 53 rozepsána podle jednotlivých analytických účtů.

3.2.5) Provozní výnosy snižující provozní náklady

Do tržeb a provozních výnosů snižujících provozní náklady vstupují tržby a výnosy související s licencovanou činností, které nejsou finančními výnosy, tržbami z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu a dalšími výnosy řešenými v rámci nastavení regulačního rámce specifickým způsobem.

4) Výkaz 12-HV – N: Výkaz hospodářského výsledku – náklady

4.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Celkem - náklady za společnost celkem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.

 • Ostatní činnosti - náklady přímo nesouvisející s udělenou licencí na distribuci elektřiny.

 • Licence - náklady přímo související s udělenou licencí na distribuci elektřiny.

 • Úprava - náklady, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále

  1. náklady na úhradu náhrad dle vyhlášky upravující požadovanou kvalitu dodávek a souvisejících služeb v elektroenergetice,
  2. finanční náklady kromě bankovních poplatků,
  3. úplata za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020,
  4. náklady na tvorbu a čerpání rezerv,
  5. náklady na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám vytvořených od 1. 1. 2020 a s nimi související čerpání opravných položek,
  6. zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,
  7. peněžité vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu),
  8. daň z příjmů.

Výjimku z pohledu daňové uznatelnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, představují členské příspěvky Českému sdružení regulovaných elektroenergetických společností, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů, přesto se do tohoto sloupce nevykazují.

 • Distribuce - náklady za licencovanou činnost po odečtení sloupce Úprava.

4.2) Charakteristika řádků výkazu

4.2.1) Náklady

 • ř. 4-položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 6-náklady na nákup elektřiny pro vlastní spotřebu držitele licence;

 • ř. 7 -náklady související s nákupem elektřiny ke krytí ztrát v distribuční soustavě;

 • ř. 8-náklady související se spotřebou energie, která však zároveň nemůže být považována za ztráty a vlastní spotřebu elektřiny (např. náklady na spotřebovaný plyn, vodu, teplo); v případě souběhu licencí na distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou ve sloupci "c" uvedeny i veškeré náklady na spotřebu energie související s udělenou licencí na distribuci plynu;

 • ř. 9-položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 12-náklady na nákup systémových služeb související s vlastním odběrem provozovatele soustavy v rámci regulované činnosti;

 • ř. 13-náklady na nákup systémových služeb související se spotřebou ostatních zákazníků;

 • ř. 15-náklady na pořízení přenosových služeb – rezervovaná kapacita;

 • ř. 16-náklady na pořízení přenosových služeb – použití sítí;

 • ř. 19-náklady na distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za rezervovanou kapacitu na napěťové hladině VVN;

 • ř. 20-náklady na distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za použití sítě na napěťové hladině VVN;

 • ř. 22-náklady na distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za rezervovanou kapacitu na napěťové hladině VN;

 • ř. 23-náklady na distribuční služby placené jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) za použití sítě na napěťové hladině VN;

 • ř. 24-distribuce elektřiny hrazená jiným držitelům licence na distribuci elektřiny (přetoky) na napěťové hladině NN;

 • ř. 26 - náklady na platby za činnost zúčtování operátora trhu související s vlastním odběrem provozovatele soustavy v rámci regulované činnosti;

 • ř. 27 - náklady na platby za činnost zúčtování operátora trhu související se spotřebou ostatních zákazníků;

 • ř. 29 - náklady na platby ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny související s vlastním odběrem provozovatele soustavy v rámci regulované činnosti;

 • ř. 30 - náklady na platby ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny související se spotřebou ostatních zákazníků;

 • ř. 31 -náklady související s podporou decentrální výroby elektřiny;

 • ř. 32 -náklady související se službami ostrova;

 • ř. 33 -náklady na podpůrné služby pro držitele licence;

 • ř. 35 a 36 - náklady na opravy a udržování v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 35) a ostatními subjekty (ř. 36);

 • ř. 38 a 39 - náklady z finančního leasingu (dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.) v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 38) a ostatními subjekty (ř. 39);

 • ř. 40 -náklady na nájemné a pachtovné za distribuční zařízení;

 • ř. 42 a 43 - náklady na nájemné a pachtovné, které nejsou zahrnuty ve výše uvedených řádcích, v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 42) a ostatními subjekty (ř. 43);

 • ř. 45 a 46 - náklady za služby související s nákupem informačních technologií v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 45) a ostatními subjekty (ř. 46);

 • ř. 48 a 49 - náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 48) a ostatními subjekty (ř. 49);

 • ř. 50 -náklady na kolektory;

 • ř. 52 a 53 - náklady na zajišťování odečtů odběrných a předacích míst, cejchování a ověřování elektroměrů a souvisejících činností v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 52) a ostatními subjekty (ř. 53);

 • ř. 55 a 56 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků, v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 55) a ostatními subjekty (ř. 56); v případě souběhu licencí na distribuci elektřiny a distribuci plynu jsou ve sloupci "c" uvedeny i náklady za služby související s udělenou licencí na distribuci plynu, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;

 • ř. 57 až 63 -položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 66 - úpravy hodnot dlouhodobého majetku – trvalé (odpisy) vykázané v souladu s Českými účetními standardy;

u licencované činnosti distribuce elektřiny jsou pro všechny držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:

Klasifikace produkce Název Roční účetní odpisová sazba v %
123012 Budovy pro obchod a služby 2
125111 Budovy pro průmysl 2
125211 Budovy skladů 2
125112 Budovy výrobní pro energetiku 2
214211 Tunely 2,5
221411 Vedení dálkové VVN venkovní, nadzemní 2,5
221412 Vedení dálkové VN venkovní, nadzemní 2,5
221419 Vedení dálková elektrická nadzemní j. n. 2,5
221421 Vedení dálkové VVN podzemní 2,5
221422 Vedení dálkové VN podzemní 2,5
221429 Vedení dálkové elektrická podzemní j. n. 2,5
221441 Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních dálkových 2
222411 Vedení místní VN venkovní, nadzemní 2,5
222412 Vedení místní NN venkovní, nadzemní 2,5
222421 Vedení místní VN podzemní 2,5
222422 Vedení místní NN podzemní 2,5
222423 Sítě kabelové osvětlovací samostatné 2,5
222429 Vedení místní elektrická podzemní 2,5
222441 Transformovny, rozvodny, měnírny vedeních místních 2
222479 Podzemní stavby pro energetiku 2,5
242089 Ostatní inženýrské stavby j. n. 3,3
271141 Transformátory VVN, VVN/VN 4
271141 Distribuční transformátory VN/NN 3,3
271210 Technologie distribučních trafostanic 3,3
271232 Technologie HDO 12,5
265163 Měření a elektroměry 6,6

tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence;

 • ř. 67-položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem;

 • ř. 68-úpravy hodnot pohledávek a zásob;

 • ř. 70 až 73-položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem; v ř. 73 se uvádí také náhrady za nedodržení standardů distribuce elektřiny, které nevstupují do povolených nákladů provozovatele soustavy;

 • ř. 74 až 77-položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem;

 • ř. 78-převod provozních nákladů, které jsou účtovány jako náklady distribuce, ale jsou použity pro ostatní činnosti;

 • ř. 80-nákladové úroky;

 • ř. 81-poplatky a náklady za vedení bankovního účtu;

 • ř. 82-ostatní finanční náklady.

4.2.2) Kontrola

 • ř. 83-položka zahrnuje celkové náklady ostatních činností mimo distribuci elektřiny bez daně z příjmu;

 • ř. 85-pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota nákladů bez daně z příjmů za společnost celkem.

4.2.3) Daň z příjmu za společnost

Daň z příjmu je zadávána v hodnotách za celou společnost.

 • ř. 88 a 89-položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2).

5) Výkaz 12-N: Výkaz nákladů

5.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • VVN, VN, NN - přímo i nepřímo přiřaditelné náklady, které se vztahují k napěťovým hladinám VVN, VN a NN.

 • Celkové náklady - celkové náklady na jednotlivé procesy bez režie.

5.2) Charakteristika řádků výkazu

Řádky výkazu obsahují přímé i nepřímé náklady týkající se činností, kterými jsou definovány jednotlivé procesy.

Nahrávám...
Nahrávám...