dnes je 27.5.2024

Input:

Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech v roce 2023

10.10.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.5
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech v roce 2023

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 275/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech). Novela platí od 15. 9. 2023 a 1. 1. 2024.

Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") je podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. a), b) a l) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie"), zmocněn k vydání vyhlášky, kterou stanoví:

a) technicko-ekonomické parametry pro stanovení výkupních cen, referenčních výkupních cen a zelených bonusů jednotlivých druhů podporovaných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla a biometanu a výši diskontní míry,

b) dobu životnosti výroben elektřiny, výroben tepla a výroben biometanu z podporovaných zdrojů a dobu životnosti modernizované výrobny elektřiny,

c) rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů ke stanovení udržovací podpory elektřiny a rozsah a celkovou výši měrných provozních nákladů a způsob tvorby ceny tepla ke stanovení udržovací podpory tepla.

Výše uvedené zmocnění Úřad naplnil vydáním vyhlášky č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech). Tato vyhláška byla zveřejněna ve Sbírce zákonů s účinností od 1. května 2022.

Vyhláškou stanovené parametry je žádoucí, s ohledem na aktuální situaci na trhu, navýšit, aby docházelo k rozvoji obnovitelných zdrojů energie ve vazbě na plnění cílů České republiky. Dále je nezbytné reagovat na změny zákona o podporovaných zdrojích energie. Účelné je současně zohlednit dopady nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie (a jeho připravovanou novelu), které pro jednotlivé roky definuje podporované kapacity a upřesňuje, pro které podporované zdroje energie musí Úřad na základě klíčových vstupů definovaných vyhláškou stanovit provozní podporu cenovým rozhodnutím. Do konce roku 2021 zakládal právo na provozní podporu výlučně zákon o podporovaných zdrojích energie, od roku 2022 nařízení vlády č. 189/2022 Sb., o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie.

Novela zákona o podporovaných zdrojích energie provedená zákonem č. 19/2023 Sb. s účinností od 24. ledna 2023 mění rozsah provozních podpor, pro které může Úřad stanovit provozní podporu cenovým rozhodnutím.

Zákon č. 19/2023 Sb. rozšiřuje stávající parametry, které mají být stanoveny vyhláškou, v případě biomasy se jedná o využití nejen v procesu čistého spalování, ale nově také v procesu energetického využití (spalování) nevytříděného směsného komunálního odpadu, a to na jeho biologicky rozložitelnou část (pro provozní podporu tepla). V případě druhotných zdrojů energie, které již neomezuje na důlní plyn, dále stanoví, že veškerá jejich provozní podpora bude předmětem cenového rozhodnutí (zákon ruší aukční podporu pro výkony výroben nad 1 MW instalovaného výkonu).

Nezbytné je současně přihlédnout ke znění nařízení vlády č. 189/2022 Sb., které aktivuje pro jednotlivé roky příslušná schémata provozních podpor a případně je upřesňuje. Vzhledem k tomu, že aktuálně připravovaná novela tohoto nařízení vlády v případě druhotných zdrojů upřesňuje schéma ještě na rok 2023 (kapacity pro aukční bonus nahrazuje kapacitami pro zelený bonus, které byly před novelou v nulové hodnotě, a vymezuje je pouze na důlní plyn), je nezbytné provést odpovídající změny ve vyhlášce a přiřadit jim účinnost ještě pro rok 2023.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Navýšené hodnoty technicko-ekonomických parametrů stanovené návrhem vyhlášky reflektují aktuální situaci na trhu s energiemi. Navrhovaná úprava ve svém důsledku povede k zvýšení výše podpory pro podporované zdroje energie, na které se bude vztahovat podpora v roce 2024. Současně jsou v novele vyhlášky změny týkající se druhotných zdrojů, které nezbytně reagují na zákon č. 19/2023 Sb. a na probíhající změnu nařízení vlády č. 189/2022 Sb., u kterých se navrhuje účinnost ještě pro rok 2023.

Oproti současnému znění vyhlášky o technicko-ekonomických parametrech návrh vyhlášky:

a) Navyšuje výše parametrů spojených s výstavbou nových výroben elektřiny, tepla, biometanu, nebo modernizací výroben elektřiny od roku 2024, které odráží reálnou situaci na trhu (zejména zvýšení investičních nákladů, případně nákladů na pořízení paliva v případě biomasy, bioplynu, biometanu). Navýšení parametrů je žádoucí s ohledem na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a plnění cílů České republiky.

b) V souladu s notifikačním řízením provozní podpory na biometan a aktuálními požadavky Evropské komise z července 2023 došlo k zavedení samostatných technicko-ekonomických parametrů výroben biometanu, které vznikly konverzí výroben elektřiny využívající bioplyn, a to jak pro rok 2023, tak pro rok 2024.

c) Navyšuje výše měrných provozních nákladů existujících výroben tepla využívajících biomasu (v procesu čistého spalování, nebo společného spalování s neobnovitelným zdrojem energie) od roku 2024, které odráží reálnou situaci na trhu. Navýšení parametrů je žádoucí s ohledem na udržení existujících výroben tepla v provozu, a tedy i plnění cílů České republiky.

d) V reakci na zákon č. 19/2023 Sb. rozšiřuje stávající parametry – náklady na pořízení paliva týkající se biomasy využité nejen v procesu čistého spalování, ale nově také v procesu energetického využití (spalování) nevytříděného směsného komunálního odpadu, a to na jeho biologicky rozložitelnou část (pro provozní podporu tepla). Tato změna je nezbytná, v opačném případě by nebyly vyhláškou stanoveny parametry, a tedy ani provozní podpora pro ty podporované zdroje energie, na které se vztahuje podpora prostřednictvím cenového rozhodnutí (podmíněné aktivací nařízením vlády a potvrzením slučitelnosti s vnitřním trhem Evropské unie).

e) V reakci na zákon č. 19/2023 Sb. a probíhající novelizaci nařízení vlády č. 189/2022 Sb. upravuje parametry pro druhotné zdroje – důlní plyn s předpokládanou účinností ještě pro rok 2023. Tato změna je nezbytná, v opačném případě by nebyly vyhláškou stanoveny parametry, a tedy ani provozní podpora pro podporované zdroje energie, na které se vztahuje podpora prostřednictvím cenového

Nahrávám...
Nahrávám...