dnes je 15.6.2024

Input:

Návrh novely vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

7.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.9
Návrh novely vyhlášky o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Energetický regulační úřad

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "energetický zákon") je Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") povinen stanovit vyhláškou podmínky připojení výroben elektřiny, distribučních soustav a odběrných míst zákazníků k elektrizační soustavě, včetně podmínek sjednávání připojení výroben elektřiny s možností omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu nebo výkonu elektřiny a postup a podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě, pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení a postup a podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě.

Na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. g) energetického zákona vydal v roce 2016 Úřad vyhlášku č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen "vyhláška o připojení" nebo "vyhláška č. 16/2016"). Vyhláška č. 16/2016 byla v roce 2021 novelizována vyhláškou č. 487/2021 Sb.

Navrhované úpravy vyhlášky č. 16/2016 Sb. zejména reflektují současný stav v požadavcích na připojování nových výroben elektřiny (podmínky stanovené novelou energetického zákona č. 469/2024 Sb. a Prováděcím rozhodnutí Rady 13383/23 , kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 8. září 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka) a zároveň reflektují dosavadní zkušenosti se stávajícím nastavením procesu připojování zařízení k elektrizační soustavě.

VYHLÁŠKA

ze dne ... 2024,

kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 487/2021 Sb.

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 382/2021 Sb. a zákona č. 469/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění vyhlášky č. 487/2021 Sb. se mění takto:

1. V § 2 písm. d) se číslo "10" nahrazuje číslem "10,8".

Navrhovanou úpravou horního limitu instalovaného výkonu mikrozdroje dochází k uvedení této hodnoty do souladu s hodnotou používanou v jiných předpisech např. s ustanovením § 28 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb.

2. V § 3 odst. 2 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

"h) připojování výrobny podle § 28 odst. 5 věta druhá energetického zákona oznámením (dále jen "oznamované připojení výrobny k distribuční soustavě") podle § 16a.".

Navrhovanou úpravou se doplňuje výčet podmínek, u kterých se nevyžaduje postup podle § 3 odst. 1, pokud nedochází ke změně technických podmínek připojení. Tato úprava rovněž reflektuje nový způsob připojení výrobny elektřiny do 10,8 kW (viz § 28 odst. 5 energetického zákona) prostřednictvím oznámení provozovateli distribuční soustavy.

3. V § 3 odst. 3 se číslo "1,2" nahrazuje číslem "1,1".

Navrhovanou úpravou snížení hranice, do které je možné sjednat rezervovaný výkon pro výrobnu elektřiny, se očekává uvolnění dodatečné volné kapacity pro připojování dalších výroben elektřiny, což pozitivně přispěje k podpoře připojování nových výrobních kapacit.

4. V § 3 odst. 4 větě druhé se slovo "výkon" nahrazuje slovy "příkon".

Navrhovanou úpravou dojde k uvedení textu do souladu se zmocněním, podle kterého se stanoví postupy a podmínky pro sjednávání rezervovaného příkonu v předávacím místě, nikoli rezervovaného výkonu. Jedná se o opravu chyby způsobené předchozí novelou.

5. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

(1) Pokud žadatel podá žádost o snížení rezervovaného příkonu podle § 3 odst. 2 písm. d) a současně i žádost o zvýšení rezervovaného příkonu zařízení podle § 4 odst. 1 na hodnotu rezervovaného příkonu sjednanou ve smlouvě o připojení před tímto podáním žádosti o snížení rezervovaného příkonu (dále jen "žádost o opětovné navýšení rezervovaného příkonu"), § 3 odst. 1 a 2, § 4 a § 12 se neuplatní, a podmínkou připojení zařízení žadatele k přenosové soustavě nebo distribuční soustavě je pouze smlouva o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, ve které je sjednáno snížení rezervovaného příkonu a současně jeho opětovné zvýšení na hodnotu před podáním žádosti o opětovné navýšení rezervovaného příkonu; termín navýšení rezervovaného příkonu je v žádosti o opětovné navýšení rezervovaného příkonu nejpozději k 1. lednu 2026, jinak provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy k žádosti nepřihlíží. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rezervuje žadateli požadovaný příkon v hodnotě před podáním žádosti o opětovné navýšení rezervovaného příkonu od okamžiku uzavření smlouvy podle věty první.

(2) Pokud s požadovaným termínem nejpozději do termínu opětovného navýšení rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení podle odstavce 1 žadatel podá žádost podle § 3 odst. 2 písm. d) nebo § 4 odst. 1 písm. b), která mění rezervovaný příkon sjednaný podle odstavce 1, § 12 se uplatní pouze v rozsahu hodnoty požadovaného rezervovaného příkonu převyšující sjednanou hodnotu rezervovaného příkonu před podáním žádosti o opětovné navýšení rezervovaného příkonu.".

Návrh nového ustanovení reflektuje změny probíhající v oblasti tarifní struktury (nahrazení ceny za rezervovanou kapacitu a ceny za překročení rezervované kapacity cenami za rezervovaný příkon a maximální odebraný výkon), kdy je nutné překlenout přechodné období, v rámci kterého bude docházet k posouzení aktuálních požadavků na rezervovaný příkon účastníků trhu a následně k významnému počtu požadavků na snížení rezervovaného příkonu. Tyto požadavky bude možné na základě navržené změny vyřizovat velmi rychle se stejně rychlým dopadem na výši platby ceny za rezervovaný příkon bez kladení dalších technických požadavků na změny v místech připojení účastníků trhu, které provozovatelé soustav často požadují v případech změn hodnot rezervovaných příkonů. Podmínkou připojení zařízení zůstává smlouva o připojení mezi žadatelem a provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy, která reflektuje změnu skutečností podle navrhovaného ustanovení.

Účastník trhu s elektřinou bude mít přechodné období, ve kterém bude moci požádat o dočasné snížení hodnoty rezervovaného příkonu, a následně po ověření skutečných požadavků zohledňujícím změny v oblasti tarifní struktury požádat standardním způsobem o snížení hodnoty rezervovaného příkonu, která nabyde účinnosti až splněním veškerých oprávněných požadavků na úpravy v místě připojení (např. změna umístnění měření, výměna měřicích transformátorů apod.), jejichž realizace si může vyžádat delší časové období. Pokud úpravy v místě připojení nebudou provedeny a dokončeny a nedojde ke změně hodnoty rezervovaného příkonu na základě standardní žádosti nebo v přechodném období účastník trhu po přezkoumání svých požadavků nepodá standardní žádost o snížení rezervovaného příkonu, rezervovaný příkon se nejpozději k navrhovanému datu vrací na původní hodnotu.

6. V § 6 odst. 5, § 7 odst. 1 a § 8 odst. 4 se číslo "30" nahrazuje slovy "15 pracovních".

Navrhovanou úpravou se v souvislosti s požadavky Prováděcího rozhodnutím Rady 13383/23, kterým se mění prováděcí rozhodnutí ze dne 8. září 2021 o schválení posouzení plánu pro oživení a odolnost Česka zkracují termíny pro reakci na straně provozovatele soustavy k podané žádosti o připojení zařízení tak, aby bylo připojování nových výroben rychlejší a efektivnější. Cílem navrhované změny je přispět k zefektivnění postupů uplatňovaných při vyřizování žádosti o připojení na straně provozovatele soustavy a otevření možnosti zavádění prvků automatizovaného vyřizování žádostí pomocí např. prostředků umělé inteligence.

7. V § 6 odst. 5 se za slovo "podání" vkládá slovo "úplné".

Navrhovanou úpravou dochází ke zpřesnění textu, aby nedocházelo k výkladovým nejasnostem na straně účastníků trhu.

8. V § 6 odst. 6 a § 16 odst. 5 se číslo "15" nahrazuje slovy "8 pracovních".

9. V § 8 odst. 1 se za slova "plánovaný rozvoj soustavy" doplňují slova "a hospodárnost rozvoje a provozu soustavy".

Navrhovanou úpravou se uvádí text do souladu s úpravou § 25 odst. 10 písm. a) energetického zákona, podle které provozovatel distribuční soustavy posuzuje žádost o připojení mimo jiné i s ohledem na hospodárnost rozvoje a provoz soustavy, a to jak na straně distribuční soustavy, ke které se zařízení připojuje, tak také na straně žadatele, jehož zařízení má být připojeno za podmínek navrhovaných žadatelem.

10. V § 8 odst. 4 se číslo "60" nahrazuje slovy "30 pracovních" a číslo "90" se nahrazuje slovy "45 pracovních".

11. V § 8 odst. 5 ní:

"(5) Nelze-li zařízení žadatele připojit z důvodů stanovených energetickým zákonem3), provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy písemně sdělí tuto skutečnost žadateli v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny nízkého napětí do 30 pracovních dnů nebo v případě zařízení připojovaného do napěťové hladiny vysokého nebo velmi vysokého napětí do 60 pracovních dnů nebo v případě zařízení připojovaného do přenosové soustavy do 90 pracovních dnů od podání úplné žádosti o připojení nebo ode dne předání studie připojitelnosti, pokud bylo zpracování studie připojitelnosti vyžádáno. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zároveň uvede konkrétní důvody, pro které nelze zařízení žadatele připojit, a uvede předběžný termín a předběžné podmínky budoucího připojení.".

Navrhovaná úprava reaguje na nové znění § 25 odst. 10 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., podle kterého je provozovatel distribuční soustavy povinen, pokud není možné žadatele připojit na základě důvodů stanovených předmětným ustanovením, sdělit žadateli písemně důvody a předběžný termín a předběžné podmínky budoucího připojení. Tento bod úzce souvisí s úpravou v novelizačním bodu 13.

12. V § 8 odst. 5 se číslo "30" nahrazuje slovy "15 pracovních, číslo "60" se nahrazuje slovy "30 pracovních" a číslo "90" se nahrazuje slovy "45 pracovních.

13. V § 8 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které včetně poznámky pod čarou č. 8 znějí:

"(6) Je-li v případě podle odstavce 5 možné zařízení žadatele připojit

a) za jiných podmínek,

b) s nižším než požadovaným příkonem nebo výkonem nebo

c) při zajištění požadavků na technické vybavení výrobny pro přenos dat a omezení dodávky činného výkonu provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem distribuční soustavy s možností omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení při předcházení nebo řešení přetížení v soustavě8),

provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy současně s důvody podle odstavce 5, pro které nelze zařízení za požadovaných podmínek připojit, písemně tuto skutečnost žadateli sdělí, a to ve lhůtě podle odstavce 5; provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy sděluje všechna možná připojení podle písmene a), b) nebo c), je-li možné zařízení žadatele takto připojit.

(7) Pokud žadatel do 20 dnů od sdělení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy podle odstavce 6 písemně potvrdí jedno z možných připojení podle odstavce 6 písm. a), b) nebo c), předloží provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žadateli do 15 pracovních dnů návrh smlouvy; pokud je možné žadatele připojit ve více místech připojení, předloží mu návrh smlouvy pouze v případě, že žadatel do 20 dnů od sdělení provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy potvrdí připojení v některém z těchto míst připojení.".

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

"8) § 24 odst. 12 a § 25 odst. 13 energetického zákona.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.

Navrhovaná úprava reaguje na nové zmocnění stanovené § 25 odst. 13 zákona č. 458/2000 Sb. pro tuto vyhlášku, podle kterého vyhláška stanoví podmínky sjednávání připojení výroben elektřiny s možností omezení využití rezervovaného výkonu bez náhrady za takové omezení v situacích při předcházení nebo řešení přetížení v soustavě.

Vyhláška stanoví, že provozovatel distribuční soustavy umožní připojení výrobny elektřiny žadatele, pakliže není možné žadatele připojit z důvodů stanovených v § 25 odst. 10 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb. Provozovatel distribuční soustavy nabídne žadateli jiné alternativy připojení, přičemž jednou z nich je nově právě i možnost připojení s nižším než požadovaným rezervovaným výkonem. Navrhované znění upravuje procesní postup pro uskutečnění alternativního připojení a z části vychází ze současného postupu pro jiné než žadatelem požadované připojení,

Navrhovaná úprava neomezuje možnost žadatele požádat provozovatele soustavy o připojení výrobny elektřiny způsobem podle § 25 odst. 13 zákona č. 458/2000 Sb. z vlastní vůle, přičemž provozovatel distribuční soustavy takové připojení umožní za podmínek sjednaných se žadatelem ve smlouvě o připojení.

14. V § 8 odst. 8 se slova "nebo 5" nahrazují slovy "až 7 a § 6 odst. 5".

Navrhovaná úprava reaguje jednak na úpravy provedené v důsledku doplnění postupu viz. bod 13, ale také se doplňuje odkaz na § 6 odst. 5. Provozovatel přenosové soustavy má mít nově možnost prodloužit termín pro vyjádření se k potřebnosti studie připojitelnosti, je-li nutné provést měření na straně provozovatele přenosové soustavy. V praxi nastávají situace, kdy provozovatel

Nahrávám...
Nahrávám...