dnes je 21.7.2024

Input:

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou v roce 2024

9.7.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.21 Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou v roce 2024

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 156/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.

Datum účinnosti bylo stanoveno na 1. července 2024, s výjimkou čl. I bodu 49, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Podle ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „energetický zákon”) je Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) povinen stanovit vyhláškou Pravidla trhu s elektřinou.

Podle ustanovení § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie”) je dále Úřad povinen stanovit vyhláškou:

 • způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrady, operátorovi trhu,

 • způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje a ceny za činnost povinně vykupujícího,

 • termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, a

 • způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.

Na základě ustanovení § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona a ustanovení § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona o podporovaných zdrojích energie vydal v roce 2015 Úřad vyhlášku č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou (dále jen „vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou”), která nahradila vyhlášku č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona. Vyhláška č. 408/2015 Sb. byla v následujících letech několikrát novelizována, a to v roce 2017 vyhláškou č. 127/2017 Sb., v roce 2020 byla novelizována vyhláškou č. 302/2020 Sb., v roce 2021 byla novelizována vyhláškami č. 125/2021 Sb. a č. 490/2021 Sb. a v roce 2022 byla novelizována vyhláškou č. 404/2022 Sb. a začátkem roku 2024 byla novelizována vyhláškou č. 6/2024 Sb.

V důsledku nových trendů ve výrobě a spotřebě elektřiny, nových aktérů na trhu s elektřinou, transformace národních trhů s elektřinou na lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou, ale i mnohých dalších jiných faktorů zasahujících do procesu Evropské harmonizace se rovněž mění regulatorní prostředí. Na tento vývoj je nutné neustále reagovat úpravou právních předpisů a podzákonných právních předpisů, které stanovují pravidla fungování trhu s elektřinou. Ačkoliv pravidelné změny právních předpisů mohou být trhem, resp. účastníky, kteří na trhu s elektřinou působí, vnímány negativně, může být toto redukováno tak, že úpravy budou transparentně konzultované s dotčenými účastníky trhu a budou přijímány postupně a souběžně s tím, jak se mění tržní prostředí. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou představuje klíčový podzákonný právní předpis, který upravuje značnou část postupů probíhajících na trhu s elektřinou, které jdou napříč elektroenergetickým trhem. Proto je při úpravách volen postup opírající se o pravidelné konzultace změn s účastníky trhu a jejich postupné zavádění, jelikož i zde je nutné vnímat riziko toho, že nepatrné úpravy mohou vyvolat velké změny, které se mohou projevit v nákladech účastníků trhu, nebo by mohly vést ke vzniku nerovné hospodářské soutěže.

Úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou ve světle výše uvedeného reagují primárně na změny vyplývající ze zákona č. 469/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „zákon 469/2023 Sb.”). Změny ve vyhlášce s ohledem na rozšíření zmocnění v § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona nově upravují oblast sdílení elektřiny, zranitelného zákazníka a dynamického určení ceny elektřiny. Návrh dále reflektuje zavedení ceny za provoz nesíťové infrastruktury a obsahuje dílčí úpravy zpřesňující některé již vyhláškou zavedené postupy.

Cíl novely

Cílem úpravy je upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice v návaznosti na zmocnění Úřadu podle § 98a odst. 2 písm. h) energetického zákona.

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny zcela nové postupy v oblasti:

 1. sdílení elektřiny, jehož základní principy byly v důsledku přijetí zákona č. 469/2023 Sb. stanoveny v energetickém zákoně. Novelou energetického zákona bylo v této souvislosti rozšířeno zmocnění pro vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou, ve které má Úřad pro tuto oblast nově stanovit:
  • rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování sdílené elektřiny,

  • postupy pro zohlednění sdílené elektřiny, rozsah údajů a informací zveřejňovaných, poskytovaných nebo zpřístupňovaných Elektroenergetickým datovým centrem (dále jen „datové centrum”),

  • podmínky, termíny a postup registrace přiřazení a ukončení přiřazení registračních čísel předávacích míst do skupiny sdílení, postup vytváření skupiny sdílení a počet předávacích míst ve skupině sdílení nebo územní vymezení skupiny sdílení,

  • způsoby alokace sdílené elektřiny.

S ohledem na záměr zákonodárce odložit účinnost novelizačních bodů „aktivujících” možnost sdílení elektřiny (čl. I bod 79 zákona č. 469/2023 Sb. – nové § 27e a 27f) na první den sedmého kalendářního měsíce po vyhlášení zákona č. 469/2023 Sb., tzn. na 1. červenec 2024, bylo z důvodu nedostatečně legisvakanční lhůty pro „plnohodnotné” zprovoznění datového centra, které má zajišťovat zákonem stanovené povinnosti ve vztahu ke sdílení elektřiny, zakladateli datového centra po dohodě s předkladatelem zákona rozhodnuto o dvoufázovém uvedení do provozu. Nemožnost datového centra plnohodnotně vykonávat svou činnost hned od svého vzniku rovněž předvídá samotný zákon č. 469/2023 Sb., když v čl. II bodu 5 přechodných ustanovení je uvedeno, že provozovatel přenosové soustavy a provozovatelé regionálních distribučních soustav, k jejichž distribučním soustavám je připojeno nejméně 100 000 odběrných míst zákazníků, založí nebo určí akciovou společnost, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem na datové centrum, nejpozději do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Společnost podle věty první nebo jiná společnost založená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která splňuje požadavky stanovené tímto zákonem na datové centrum, požádá o udělení licence na činnost datového centra nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Datové centrum zpracuje návrh Řádu datového centra a předloží jej ke schválení Energetickému regulačnímu úřadu do 9 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

V první fázi vznikne dočasné řešení datového centra, kdy bude fakticky výkon jeho činnosti zajišťován jeho zakladateli v omezené podobě, a v druhé fázi po kompletním infrastrukturálním vybavení bude již zákonem stanovená povinnost vykonávána přímo samotným datovým centrem. Odložení „plnohodnotného” provozu datového centra do poloviny roku 2026 je rovněž patrné z čl. II bodu 9 zákona č. 469/2023 Sb., který dočasně omezuje velikost skupin pro sdílení elektřiny. Úprava vyhlášky v oblasti sdílení elektřiny tedy implementuje oblast sdílení elektřiny v kontextu podoby dočasného řešení.

Základní princip modelu sdílení elektřiny lze zjednodušeně charakterizovat v několika vzájemně provázaných krocích. Prvním krokem je registrace identifikačních číselných kódů předávacích míst pro dodávku elektřiny registrovaných v informačním systému operátora trhu (dále „registrační číslo předávacího místa pro dodávku elektřiny” nebo také „EANd”) v informačním systému datového centra. Typicky se bude jednat o registraci výroben, ze kterých bude elektřina sdílena. Druhým krokem je registrace skupiny sdílení v informačním systému datového centra a přiřazení minimálně jednoho registračního čísla předávacího místa pro dodávku elektřiny výrobce elektřiny do této skupiny. Třetím krokem je registrace identifikačního číselného kódu předávacího místa pro odběr elektřiny, které je registrováno v informačním systému operátora trhu (dále „registrační číslo předávacího místa pro odběr elektřiny” nebo také „EANo”) do založené skupiny sdílení včetně nastavení vazeb na jednotlivá registrační čísla předávacích míst pro dodávku elektřiny (alokační klíč). Jinými slovy tímto krokem dojde k požadovanému nastavení parametrů alokačního klíče pro účely vyhodnocení sdílení elektřiny mezi jednotlivými účastníky ve skupině sdílení. V této fázi po úspěšné registraci dochází od stanoveného data k faktickému zahájení sdílení elektřiny. V rámci registrace se u každé skupiny sdílení evidují všechna registrační čísla předávacích míst a všechny parametry nezbytné pro vyhodnocení sdílení, tedy pro alokaci dodávky, zúčtování a fakturaci obchodníkem na základě dat zasílaných provozovatelem distribuční soustavy pro účely vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb. Zúčtování dodávky a fakturace u jednotlivých účastníků sdílení v rámci skupiny sdílení zohledňuje objem sdílené elektřiny z jednotlivých registračních čísel předávacích míst pro dodávku do jednotlivých registračních čísel předávacích míst pro odběr. Zúčtování dodávky a fakturace v případě registračních čísel předávacích míst pro odběr respektuje využití distribuční soustavy při sdílení elektřiny.

Alokační klíč určuje způsob výpočtu, a tedy i rozdělení elektřiny sdílené v rámci skupiny sdílení mezi jednotlivými účastníky skupiny sdílení. Výpočet podle alokačního klíče probíhá pro každý zúčtovací interval (15 minut) a využívá individuální hodnoty parametrů zadaných při registraci registračního čísla předávacího místa pro odběr elektřiny do skupiny sdílení. Základní možné varianty alokačního klíče byly při přípravě vyhlášky uvažovány následující:

 • statický alokační klíč – alokace je provedena podle definovaných procent pro každé EANo až do výše jeho odběru,

 • dynamický alokační klíč – alokace je provedena podle poměru odběru jednotlivých EANo až do výše odběru daného EANo,

 • hybridní (kombinovaný) – jedná se o kombinaci obou výše uvedených klíčů, kdy je v prvním kole aplikována statická alokace a ve druhém kole dynamická alokace opět maximálně do výše odběru daného EANo.

V rámci konzultací s projektovým týmem datového centra a dotčenými účastníky trhu byly zvažovány níže uvedené modely sdílení pro dočasné řešení s definovanými vlastnostmi:

 • model EANd-EANo se statickým alokačním klíčem s následujícími vlastnostmi – (i) pro každé EANo je definováno procento alokace z každého EANd ve skupině sdílení, (ii) pro každé EANo je definováno pořadí (priorita) výroben, ve kterém je alokace počítána, (iii) výpočet alokace proběhne pouze jednou, což odpovídá statickému alokačnímu klíči,

 • model EANd-EANo s iteračním alokačním klíčem s následujícími vlastnostmi – (i) pro každé EANo je definováno procento alokace z každého EANd ve skupině sdílení, (ii) pro každé EANo je definováno pořadí (priorita) výroben, ve kterém je alokace počítána, (iii) výpočet alokace proběhne opakováním statického alokačního klíče několikrát za sebou, kdy tato iterace aproximuje hybridní alokační klíč,

 • model s tzv. poolem výroben s hybridním alokačním klíčem s následujícími vlastnostmi – (i) všechny výrobny v jedné skupině sdílení se sloučí pod jednu virtuální výrobnu (pool), (ii) pro každý EANo je definováno procento alokace z poolu výroben, (iii) výpočet alokace proběhne jednou na základě zadaných procent (statický alokační klíč) a pro zbylou nealokovanou výrobu podruhé podle poměru zbylé spotřeby jednotlivých EANo (dynamický alokační klíč).

Na základě četných diskuzí s účastníky trhu a s projektovým týmem datového centra, které zajišťuje softwarové řešení pro vyhodnocování sdílené elektřiny, bylo pro účely vyhodnocování množství sdílené elektřiny zvoleno kompromisní řešení, které na jedné straně poskytuje účastníkům skupiny sdílení dostatečnou volnost při nastavování alokačního klíče za účelem preferovaného rozdělení sdílené elektřiny do jednotlivých předávacích míst podle jejich požadavku, na straně druhé je z pohledu poskytovatele této služby v kontextu dočasnosti řešení prakticky realizovatelné a výpočtově reálné, vše s ohledem na čas (1 hodina mezi 10:00 a 11:00), který bude mít datové centrum k dispozici pro příjem naměřených hodnot od provozovatele distribuční soustavy, zpracování těchto dat za účelem vyhodnocení sdílení elektřiny a předání výsledků pro účely denního zúčtování odchylek operátorovi trhu.

V případě menší skupiny sdílení, s celkovým počtem registračních čísel předávacích míst do 50 včetně, byl zvolen model EANd-EANo s iteračním alokačním klíčem, který má následující vlastnosti:

 • počet EANd ve skupině sdílení není omezen,

 • počet EANd sdílejících do jednoho EANo je omezen na maximální hodnotu 5 (omezení je výsledkem kompromisního řešení, uvedeného v předcházejícím odstavci),

 • celkový počet EANd a EANo ve skupině sdílení respektuje omezení stanovené energetickým zákonem,

 • pro každý pár EANo a EANd je definované procento alokace, kterým je alokovaný objem dodávky sdílený z daného EANd do daného EANo až do výše jeho odběru v daném zúčtovacím intervalu,

 • každý EANo má stanoveno pořadí EANd, v jakém z nich elektřinu sdílí (index priority výrobny),

 • suma alokačních procent pro každý EANd ve vztahu ke všem EANo nesmí být větší než 100 %,

 • počet iterací je výsledkem funkce „Min(5, počet EANo ve skupině)”, je tedy závislý na počtu EANo ve skupině sdílení až do maximální hodnoty 5 (hodnota byla zvolena na základě provedených modelací, v rámci kterých bylo ověřeno, že další navyšování počtu iterací již nepřináší kýžený efekt nezanedbatelného zvýšení podílu množství sdílené elektřiny),

 • iterační způsob výpočtu není povinný, jedná se pouze o možnost náhrady statické metody; k volbě způsobu výpočtu dochází v rámci procesu registrace skupiny sdílení,

 • v rámci jedné skupiny sdílení musí být u všech EANd a EANo nastaveno stejné využití distribuční soustavy (omezení je výsledkem kompromisního řešení uvedeného v předcházejícím odstavci).

V případě skupiny sdílení s celkovým počtem registračních čísel předávacích míst vyšším než 50 byl zvolen model EANd-EANo se statickým alokačním klíčem, který má totožné vlastnosti jako předcházející model s výjimkou použití iterace. V těchto případech již velikost skupiny poskytuje dostatečnou záruku optimálního rozdělení vyrobené elektřiny i bez použití kroků iterace. I v tomto případě se jedná o výsledek kompromisního řešení, které vzniklo na základě četných diskuzí s účastníky trhu a s projektovým týmem datového centra.

Princip nastavení vazeb mezi jednotlivými registračními čísly předávacích míst v rámci jedné skupiny sdílení je zřejmý z následující tabulky, názorného obrázku a doprovodného komentáře.

Pro každý EANo je registrovaná informace o všech EANd, které do tohoto EANo sdílí vyrobenou elektřinu. Každý EANd má ve vztahu ke každému EANo index priority dodávky elektřiny (index priority výrobny). Každý EANd má navíc ve vztahu ke každému EANo přidělené procento alokace a informaci, je-li při alokaci elektřiny z tohoto EANd do daného EANo využita distribuční soustava (v dočasném řešení platí pro celou skupinu sdílení buď ano, nebo ne). Suma alokačních procent pro každý EANd ve vztahu ke všem EANo nesmí být větší než 100 %. V rámci každé skupiny může mít každý EANo přiděleno až 5 EANd, ze kterých je do daného EANo alokována výrobená elektřina postupně podle priority těchto EANd a nastaveného procenta alokace.

Jak již bylo v obecné rovině uvedeno, z pohledu praktické registrace v informačním systému datového centra se jedná o několik vzájemně provázaných kroků. Prvním je registrace EANd. Registraci provádí držitel smlouvy o připojení, který si před registrací musí zajistit přístup do informačního systému datového centra uzavřením smlouvy o přístupu (nebo prostřednictvím účastníka trhu, který má tuto smlouvu o přístupu uzavřenu) ve stanoveném termínu před požadovaným datem registrace. V rámci registrace je ze strany datového centra ověřováno naplnění stanovených podmínek, pro které je možno žádost odmítnout. Ověřování probíhá v součinnosti datového centra, operátora trhu a příslušného provozovatele distribuční soustavy. Druhým krokem je registrace skupiny sdílení a přiřazení nejméně jednoho EANd do skupiny sdílení. Přiřazení EANd do skupiny sdílení může odmítnout držitel smlouvy o připojení výrobny, který je o tomto přiřazení EANd datovým centrem informován. V tomto kroku dochází taktéž k volbě typu skupiny sdílení z tří předdefinovaných skupin sdílení:

 • typ 1 – jedná se o skupinu určenou pro registraci EANd a EANo společenství podle § 20b energetického zákona a jeho členů bez ohledu na umístění předávacích míst, tzn. bez „slevy” na regulovaných složkách ceny elektřiny za MWh; v rámci této skupiny je možno registrovat také obě registrační čísla jednoho předávacího místa za účelem sdílení elektřiny v tomto předávacím místě (virtuální náhrada tzv. součtového měření),

 • typ 2 – jedná se o skupinu určenou pro registraci EANd a EANo zákazníků a výrobců mimo společenství sdílejících elektřinu sami sobě nebo ostatním bez ohledu na umístění předávacích míst, tzn. bez „slevy” na regulovaných složkách ceny elektřiny za MWh; v rámci této skupiny je možno registrovat také obě registrační čísla jednoho předávacího místa za účelem sdílení elektřiny v tomto předávacím místě (virtuální náhrada tzv. součtového měření)

 • typ 3 – jedná se o skupinu určenou pro registraci EANd a EANo zákazníků, výrobců, společenství a jeho členů sdílejících elektřinu do/z předávacích míst připojených k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, tzn. bez využití distribuční soustavy se „slevou” na regulovaných složkách ceny elektřiny za MWh; v této skupině nelze za účelem sdílení elektřiny sám sobě registrovat obě registrační čísla jednoho předávacího místa.

K registraci formou výběru z předefinovaných skupin bylo přistoupeno za účelem zjednodušení procesu z pohledu žadatele, kdy pro něj bude předdefinovaná nabídka vodítkem při volbě typu skupiny sdílení tak, aby si vždy zvolil příslušný typ skupiny sdílení, který je pro něj vhodný a současně neodporující přípustným možnostem sdílení elektřiny, které stanovuje energetický zákon a tato vyhláška. S ohledem na volbu typu skupiny sdílení může následně datové centrum účinně kontrolovat splnění podmínek pro přiřazení EANo do skupiny sdílení. Pokud je například žadatelem vybrána skupina sdílení typu 3, je do ní následně možno přiřadit pouze registrační čísla předávacích míst připojených k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně, tak aby mohl sdílet vyrobenou elektřinu bez využití distribuční soustavy.

Třetím a závěrečným krokem je registrace EANo do založené skupiny sdílení včetně nastavení vazeb na jednotlivá EANd (alokační klíč). V rámci procesu registrace je ze strany datového centra ověřováno naplnění stanovených podmínek, pro které je možno žádost podle § 65b a § 65c odmítnout, jako například: (i) nesouhlas držitele smlouvy o připojení s registrací EANd do skupiny sdílení, (ii) příslušnost přiřazovaného EANd i EANo v jiné skupině sdílení, (iii) nemožnost osazení průběhového měření nebo uplynutí lhůty pro osazení průběhového měření v případě EANo atp. Ověřování naplnění vybraných podmínek, pro které je možno žádost odmítnout, probíhá v součinnosti datového centra, operátora trhu, držitele smlouvy o připojení výrobny a příslušného provozovatele distribuční soustavy.

S ohledem na zajištění operativního a koordinovaného postupu všech členů skupiny sdílení provádí registraci skupiny sdílení a přiřazení registračních čísel předávacích míst jejích členů (žádost podle § 65b a 65c) správce skupiny sdílení. Správce skupiny sdílení provádí rovněž následnou správu za celou skupinu sdílení. Za tímto účelem musí mít uzavřenu smlouvu o přístupu do informačního systému datového centra a souhlas k jeho činnosti od všech členů skupiny sdílení. Skupina sdílení může mít pouze jednoho správce skupiny sdílení. Nezavedení institutu správce by v praxi mohlo vést k zásadním komplikacím při registraci skupiny sdílení, protože by zejména v případě větších skupin hrozilo, že by jednotliví účastníci sdílení (zejména žadatelé o registraci svého EANo do skupiny sdílení) postupovali nekoordinovaně a uváděli by například dílčí parametry alokačního klíče v podobě, která by v kontextu celé skupiny sdílení nedávala smysl. Tímto způsobem by datové centrum bylo nuceno žádosti odmítat, protože by teoreticky nikdy nemuselo dojít k naplnění podmínek pro úspěšnou registraci skupiny sdílení jako celku, nebo by se minimálně celý proces výrazně komplikoval a prodloužil. Zavedení institutu správce skupiny sdílení je tedy výsledkem snahy o zajištění pokud možno co nejhladšího způsobu registrace a následné správy, vše za účelem umožnění sdílení elektřiny v co nejkratší době od podání příslušné žádosti. V případě, kdy návrh vyhlášky uvádí, že je o dané skutečnosti informován správce skupiny sdílení, má se s ohledem na souhlas s jeho činností, kterým musí disponovat, za to, že jsou jeho prostřednictvím informování i všichni členové skupiny sdílení, jménem které vystupuje.

Po úspěšné registraci dochází od stanoveného data k faktickému zahájení sdílení elektřiny mezi účastníky skupiny sdílení, vyhodnocování objemu sdílené elektřiny ze strany datového centra, předávání těchto údajů dotčeným účastníkům trhu za účelem zúčtování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb. Zúčtování dodávky a fakturace respektuje způsob využívání distribuční soustavy při sdílení elektřiny, kdy:

 • v případě EANo přiřazeného do skupiny sdílení, do kterého je sdílena elektřina bez využití distribuční soustavy, jsou použity údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a služby distribuční soustavy se zohledněním sdílené elektřiny,

 • v případě EANo přiřazeného do skupiny sdílení, do kterého je sdílena elektřina s využitím distribuční soustavy, jsou použity údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny a údaje potřebné k vyúčtování služby distribuční soustavy bez zohlednění sdílené elektřiny,

 • pro fakturaci dodávky zbývající vyrobené elektřiny z EANd do distribuční soustavy (tj. elektřiny, která nebyla rozdělena v rámci sdílení) se vychází z naměřené celkové dodávky z EANd snížené o množství elektřiny alokované z daného EANd do všech EANo, do kterých dané EANd elektřinu sdílí.

Návrh vyhlášky v oblasti sdílení rovněž stanovuje postup pro ukončení přiřazení předávacího místa do skupiny sdílení nebo změnu v nastavených parametrech přiřazení, které udržuje aktuální správce skupiny sdílení, a dále postup pro poskytování a zpřístupňování informací a vyhodnocených údajů o dodávkách a odběrech elektřiny se zohledněním sdílené elektřiny v předávacích místech přiřazených do skupiny sdílení.

 1. zranitelného zákazníka, který je stejně jako sdílení elektřiny nově upraven v energetickém zákoně. V rámci úpravy energetického zákona bylo v této souvislosti rozšířeno zmocnění pro vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou, ve které má Úřad pro tuto oblast nově stanovit rozsah, termíny a postup předávání údajů o zranitelném zákazníkovi, zranitelné osobě a dále údajů pro vyhodnocení splnění podmínky hodnoty odběru elektřiny pro stanovení určeného odběrného místa zranitelného zákazníka. Jedná se tak o nastavení dílčích procesních vztahů mezi dodavatelem, provozovatelem distribuční soustavy a operátorem trhu.
 2. dynamického určení ceny za dodávku elektřiny, které je rovněž nově upraveno v energetickém zákoně. V rámci úpravy energetického zákona bylo v této souvislosti rozšířeno zmocnění pro vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou, ve které má Úřad pro tuto oblast nově stanovit rozsah informací poskytovaných spotřebiteli o způsobu dynamického určení ceny elektřiny nebo jiného určení ceny závislého na změnách ceny elektřiny na organizovaných trzích s elektřinou a o výhodách a rizicích spojených s uzavřením smlouvy s takovým určením ceny. Na úrovni vyhlášky se tedy jedná o vymezení obsahu předsmluvních informací v případě uzavírání dodávkové smlouvy s dynamickým určením ceny za dodávku elektřiny.
 3. ceny za provoz nesíťové infrastruktury, která byla zavedena z důvodu implementace nového účastníka trhu (datového centra) do energetického zákona. Cena za provoz nesíťové infrastruktury se skládá z ceny za činnosti operátora trhu, ceny za činnost datového centra a poplatku na činnost Úřadu. S ohledem na stanovené složení této ceny je potřeba analogicky upravit stávající znění vyhlášky týkající se skladby ceny služby přenosové soustavy a ceny služby distribuční soustavy, neboť cena za činnosti operátora trhu je nově podřazena pod cenu za provoz nesíťové infrastruktury, a navíc je z ní vyčleněn poplatek na činnost Úřadu. Samostatně vedle těchto dvou položek nyní rovněž stojí cena za činnost datového centra.

Další změny vyhlášky č. 408/2015 Sb. jsou marginální povahy, jejichž účelem je zejména dílčí zpřesnění některých vyhláškou upravených postupů.

Komentář k vybraným bodům novely

§ 1

Předmět úpravy

Úprava § 1 odst. 1 písm. m) spočívá v uvedení do souladu se změnou (rozšířením) zmocnění pro vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou vyplývající z energetického zákona, který byl změněn zákonem č. 469/2023 Sb.

Úprava § 1 odst. 1 spočívá v uvedení do souladu se změnou (rozšířením) zmocnění pro vyhlášku o Pravidlech trhu s elektřinou vyplývající z energetického zákona, který byl změněn zákonem č. 469/2023 Sb.

§ 15

Registrace účastníků trhu s elektřinou

Zrušení § 15 odst. 4 se týká stávající úpravy možnosti využití vyrobené elektřiny ve skupině předávacích míst připojených k distribuční soustavě prostřednictvím jedné společné hlavní domovní pojistkové skříně nebo hlavní domovní kabelové skříně (tzv. sdílení elektřiny v bytových domech) registrovaných v informačním systému operátora trhu s příznakem vůdčí nebo přidružené předávací místo. Je stanoveno, aby možnost registrace předávacích míst podle § 16a odst. 7 a 8 a § 16b odst. 4 byla ke dni účinnosti této vyhlášky, tedy i implementaci „plnohodnotného” sdílení elektřiny, zrušena s tím, že v již zaregistrovaných předávacích místech bude účastníkům dočasně umožněno realizovat „sdílení” v rámci bytového domu podle dosavadních pravidel a pokračovat ve stávající činnosti na základě původní registrace, nejdéle však do 31. prosince 2024. Blíže k přechodným ustanovením viz odůvodnění k čl. II.

§ 16a

Postup registrace odběrného místa a předávacího místa odběrného místa

Zrušení § 16a odst. 7 a 8 (zrušení registrace příznaku vůdčího a přidruženého předávacího místa odběrného místa) má totožné odůvodnění jako v případě bodu 3.

§ 16b

Postup registrace předávacího místa výrobny

Zrušení § 16b odst. 4 (zrušení registrace příznaku vůdčího předávacího místa výrobny) má totožné odůvodnění jako v případě bodu 3.

§ 17

Status

Úprava § 17 odst. 5 spočívá v doplnění informační povinnosti operátora trhu ve vztahu k datovému centru v případě změny statusu ze stavu aktivní na kterýkoli jiný (přerušeno, neaktivní, bez elektroměru). V případě, kdy v předávacím místě přiřazeném do skupiny sdílení dojde k takové změně, přestane datové centrum z důvodu absence hodnot od provozovatele distribuční soustavy fakticky vyhodnocovat množství sdílené elektřiny v daném předávacím místě do doby navrácení v původní stav.

§ 17a

Evidence určeného odběrného místa zranitelného zákazníka

Nový § 17a upravuje postup evidence určeného odběrného místa zranitelného zákazníka. Zranitelný zákazník má zaručenou dodávku elektrické energie, a proto musí být přesně určeno jeho odběrné místo. S ohledem na tuto skutečnost se jedná o nastavení komunikace mezi jednotlivými účastníky trhu při evidenci tohoto odběrného místa. Jedná se o úpravu spočívající v uvedení do souladu s platnou právní úpravou energetického zákona.

§ 20a

Předávání údajů datovým centrem pro vypořádání odchylek

Úprava § 20a spočívá jednak ve zrušení stávajícího textu ze stejného důvodu, který je uveden v odůvodnění k bodu 3, jednak v doplnění ustanovení týkajících se nového účastníka trhnu s elektřinou, datového centra, který s ohledem na povahu své základní činnosti (vyhodnocování sdílení elektřiny), a v kontextu jeho povinností stanovených energetickým zákonem, je mimo jiné povinen předávat operátorovi trhu údaje za účelem vypořádání odchylek. Jedná-li se o předávací místo zapojené do sdílení, u operátora trhu se sejdou hodnoty předané provozovatelem distribuční soustavy podle § 20 a hodnoty předané datovým centrem. Pro vyhodnocení odchylek operátor trhu v takovém případě vychází z profilu po zohlednění sdílené elektřiny, tzn. z hodnot předaných datovým centrem. V odstavci 3 je navržen obdobný princip stanovení náhradních hodnot operátorem trhu, jenž je obsažen v § 20 odst. 2.

§ 22

Předávání skutečných hodnot dodávek

Úprava § 22 odst. 3 spočívá v implementaci datového centra do stávajícího schématu předávaní hodnot dodávek a odběrů elektřiny za účelem zúčtování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb. V tomto případě se konkrétně jedná o doplnění obdobného postupu operátora trhu při úpravě předběžných nebo náhradních hodnot za hodnoty skutečné předané datovým centrem, jako při úpravě hodnot předaných provozovatelem distribuční soustavy podle věty první.

Úprava § 22 odst. 5 spočívá v implementaci datového centra do stávajícího schématu předávaní hodnot dodávek a odběrů elektřiny za účelem zúčtování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb. V tomto případě se konkrétně jedná pouze o rozšíření vymezení údajů předávaných datovým centrem, které operátor trhu v definovaném časovém úseku nepřijímá obdobně jako v případě údajů zasílaných provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a subjektem zúčtování.

§ 22a

Označování hodnot dodávek a odběrů elektřiny datovým centrem

Nový § 22a upravuje označování hodnot dodávek a odběrů elektřiny datovým centrem při jejich předávání operátorovi trhu v závislosti na údajích předaných provozovatelem distribuční soustavy datovém centru. Jedná se o obdobnou úpravu označování předávaných hodnot, jako je mezi operátorem trhu a provozovatelem distribuční soustavy podle § 22 odst. 2 vyhlášky.

§ 27

Výpočet odchylek

Úprava § 27 odst. 1 spočívá v implementaci datového centra do stávajícího schématu předávaní hodnot dodávek a odběrů elektřiny za účelem zúčtování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb. S ohledem na výše uvedené návrhy úprav je zřejmé, že operátor trhu bude stejně jako v ostatních případech prověřovat i úplnost údajů předaných datovým centrem.

Úprava § 27 odst.

Nahrávám...
Nahrávám...