dnes je 23.9.2023

Input:

Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

20.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.21
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

redakce EnergetikaInfo.cz

Vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb. ze dne 23. prosince 2015, o Pravidlech trhu s elektřinou, se dočkala v roce 2022 novelizace vyhláškou č. 404/2022 Sb.

Úpravy vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou často reflektují změny, které na trhu s elektřinou probíhají. Nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny, nový aktéři na trhu s elektřinou, z národních trhů s elektřinou se stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou. V důsledku těchto ale i mnohých dalších jiných faktorů se rovněž mění regulatorní prostředí. Je nutné neustále reagovat úpravou právních předpisů a podzákonných právních předpisů, které stanovují pravidla fungování trhu s elektřinou. Ačkoliv pravidelné změny právních předpisů mohou být trhem, resp. účastníky, kteří na trhu s elektřinou působí, vnímány negativně, může být toto redukováno tak, že úpravy budou transparentně konzultované s dotčenými účastníky trhu a budou přijímány postupně a souběžně s tím, jak se mění tržní prostředí. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou představuje klíčový podzákonný právní předpis, který upravuje značnou část postupů probíhajících na trhu s elektřinou, které jdou napříč elektroenergetickým trhem. Proto je při úpravách volen postup opírající se o pravidelné konzultace navrhovaných změn s účastníky trhu a jejich postupné zavádění, jelikož i zde je nutné vnímat riziko toho, že nepatrné úpravy mohou vyvolat velké změny, které se projeví v nákladech účastníků trhu, nebo povedou ke vzniku nerovné hospodářské soutěže.

S ohledem na výše uvedené, i přes to, že vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou byla novelizována v nedávné době a v krátké době je zde novela další, bylo nutné provést další nezbytné úpravy příslušných postupů stanovených touto vyhláškou.

Novela č. 404/2022 Sb.

Cílem úpravy je upřesnit a rozvinout pravidla pro fungování trhu s elektřinou v České republice v návaznosti na zmocnění Energetického regulačního úřadu § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákona), ve znění pozdějších předpisů, a § 53 odst. 2 písm. k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Oproti předchozímu znění jsou vyhláškou zaváděny zcela nové postupy v oblasti:

a) stanovení hodnoty odběru elektřiny zákazníkem s měřením typu C, který zahrnuje více kalendářních let. Doposud neexistovala jednotná metodika, kterou by se tento postup stanovil. Cílem je zajistit jednotný přístup provozovatelů distribučních soustav, u nichž dochází k regulaci nákladů Energetickým regulačním úřadem.

b) specifické úpravy reflektující zavedení specifické úpravy předávání údajů pro vyhodnocování (zúčtování) odchylek a pro vyúčtování elektřiny zohledňující pro předávací místa odběrného místa množství elektřiny vyrobené v rámci téhož bytového domu ve výrobně elektřiny. Cílem je zavést zjednodušený postup, který nebude v rozporu s platnou právní úpravou, současně jej bude možné v budoucnu dále modifikovat dle podmínek na trhu s elektřinou, a umožní zákazníkům snížení závislosti na centrálních zdrojích energie.

Oproti stávajícímu znění jsou vyhláškou zaváděny podstatné změny v postupu v oblasti:

a) registrace odběrných míst a předávacích míst, kde dochází jednak k úpravě postupu registrace odběrného místa s připojenou výrobnou elektřiny provozovanou v souladu s § 28 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb. (změna postupu registrace odběrného místa s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, u niž je sjednán nenulový rezervovaný výkon) a současně se upravuje postup registrace odběrných míst a předávacích míst v návaznosti na zavedení specifické úpravy předávání údajů pro vyhodnocování (zúčtování) odchylek a pro vyúčtování elektřiny zohledňující pro předávací místa odběrného místa množství elektřiny vyrobené v rámci téhož bytového domu ve výrobně elektřiny.(rozšiřují se možnosti registrování příznaků odběrných míst a předávacích míst). Tato podzákonná úprava je v současné chvíli jediným možným řešením, jak v mantinelech zákonného zmocnění upravit alespoň dílčím způsobem velmi diskutovanou a důležitou problematiku tzv. sdílení elektřiny, a to alespoň pro odběrná místa v bytových domech. Cílem úpravy vyhlášky o PTE je rovněž umožnit takovýmto odběrným místům vlastnit a provozovat výrobnu elektřiny obdobně, jako tak činí za současné právní úpravy vlastníci rodinných domů. S ohledem na absentující konkrétní zákonné zmocnění pro úpravu plnohodnotného sdílení elektřiny je navrhovaný způsob jediný možný.

b) zajištění dodávky dodavatelem poslední instance. Vlivem novely energetického zákona zákonem č. 176/2022 Sb. se mění podmínky pro uplatnění institutu "dodávky poslední instance". S ohledem na to je nutné zohlednit např. zavedení další podmínky pro umožnění dodávky DPI a to "pozbýt možnost dodávat", změnu délky trvání režimu DPI u rozdílných kategorií účastníků trhu, nebo rozšíření účastníků trhu, na které se uplatní režim DPI. Energetický úřad je podle § 98a odst. 1 písm. h) bod 10. povinen postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance v novelizované vyhlášce upravit, přičemž postup musí být vždy v souladu se zákonnou úpravou. Uvedení postupu pro zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance ve vyhlášce o PTE do souladu s energetickým zákonem je tak jediným možným řešením, zásah do této vyhlášky je tedy nezbytný.

c) obstarávání regulační energie formou agregace různých forem výrobních zdrojů s možností poskytování regulační energie. Konkrétně se upravuje postup pro stanovení množství poskytnuté regulační energie subjektům zúčtování, kteří nesou odpovědnost za odchylku v předávacích místech odběrného místa, ve kterém je rovněž připojen zdroj poskytující podpůrnou službu. Hodnota množství se stanoví s ohledem na směr toku a v souladu s podmínkami pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy, které jsou schvalovány ERÚ v souladu s nařízení Evropské komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice. Cílem této úprav je umožnit primárně menším vnořeným zdrojům v odběrných místech připojených na hladině vysokého napětí poskytovat službu výkonové rovnováhy. Provozovatel přenosové soustavy bude mít možnost využívat širší portfolio zdrojů, pomocí nichž bude zajištěna stabilita a bezpečnost v soustavě.

V této oblasti rovněž dochází ke zpřesnění rozlišení obstarávané energie pro řešení stavu nerovnováhy a dopad do vyhodnocení odchylky. Energetický regulační úřad je podle § 98a odst. 2 písm. h) bod 5 povinen stanovit postup pro zajišťování regulační energie. Smyslem úpravy je blíže specifikovat formy regulační energie, které provozovatel přenosové soustavy využívá k zajištění stability v přenosové soustavě ve specifických situacích a současně zpřesnit postup způsobu uplatnění obstaraného množstvím energie v rámci vypořádání odchylek.

d) uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, kde se rozšiřují podmínky, za kterých může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítnout žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy. Konkrétně se doplňují podmínky o případy, kdy v žádosti nejsou uvedeny identifikační údaje o účastníkovi trhu. Tímto se jednak reaguje na dosavadní praxi, která se v nedávných měsících ukázala za nedostatečnou v oblasti přechodu zákazníku z režimu DPI, kdy bylo zjištěno, že obchodníci neaktualizují údaje o svých zákaznících u provozovatelů soustav, čímž docházelo ke značným časovým průtahům při přechodu zákazníků z režimu dodávky DPI do režimu standardní dodávky. Tato navrhovaná úprava je nezbytná k zajištění plynulého fungování trhu a posílení jistoty a postavení zákazníků.

e) stanovení podmínek pro podání žádosti o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníky, kde dochází ke zkrácení lhůty pro podání této žádosti před termínem zahájení provozu pro ověření technologie. Novela vychází ze zjištění účastníků trhu (provozovatelů distribučních soustav), kdy v současnosti uplatňovaný postup je příliš svazující pro žadatele a není nezbytně nutné takovou žádost podávat s takto širokým časovým předstihem. V řadě případů by mohlo docházet ke zpožďování různých projektů na straně žadatelů, proto je cílem postup zjednodušit tím, že se zkrátí doba pro podávání žádosti.

Další cíle byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace pravidel vyhlášky o Pravidlech trhu a vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem:

 • zamezení výkladových nejasností,

 • sjednocení postupů,

tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.

Vlivem výše uvedeného se modifikují postupy, které vyhláška stanoví. Konkrétně:

1. postup pro organizaci trhu s regulační energií,

2. postup pro registraci odběrných míst a předávacích míst,

3. postup pro přenesení odpovědnosti za odchylku,

4. postup pro předávání údajů pro vypořádání odchylek,

5. postup pro změnu dodavatele,

6. postup pro předávání údajů pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb,

7. postup pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy,

8. postup pro předávání údajů mezi účastníky trhu,

9. postup při zajištění dodávky dodavatelem poslední instance,

10. postup pro provoz pro ověření technologie,

11. způsob vykazování výrobcem elektřiny a provozovatelem lokální distribuční soustavy,

V ostatních oblastech vyhlášky, u kterých jsou prováděny změny, se jedná o formulační a významové zpřesnění příslušného postupu.

Novela č. 125/2021 Sb.

Novela vyhlášky souvisí s dlouhodobým a postupným procesem registrace všech odběrných a předávacích míst v systému Operátora trhu. Dílčí změny nastaly také v procesu rezervace kapacity a v neposlední řadě novela vyhlášky reaguje na úpravy ve vyhlášce č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny. Zcela zásadní změnou novely vyhlášky je úprava definice výrobce první kategorie, za kterého byl až doposud považován i výrobce poskytující podpůrné služby. Doposud platilo, že výrobce poskytující podpůrnou službu (byť teoreticky i jednou za rok) byl osvobozen od platby za rezervovanou kapacitu po celý rok. Změny v definici výrobce první kategorie souvisejí s předpokládaným rozšířením poskytovatelů podpůrných služeb, kdy bylo sníženo tzv. kodexové minimum z hodnoty 10 MW na 1 MW instalovaného výkonu. V praxi tak podpůrné služby boudou moci nabídnout i menší výrobci (formálně s instalovaným výkonem nad 1 MW). Doposud tak mohli podpůrné služby nabízet na trhu pouze výrobci s instalovaným výkonem nad 10 MW. Zachování podmínky, která by zaručila výrobci první kategorie nehradit platbu za rezervovanou kapacitu v případě, že poskytuje podpůrnou službu, by tak teoreticky osvobodila od těchto plateb stovky výrobců. Snížení této hranice ve spojení se zachováním současného znění § 53 odst. 1 by vedlo k výpadku regulovaných tržeb provozovatelů soustav, které se zakládají z velké části na platbě za rezervovanou kapacitu, s negativním dopadem na zbývající kategorie účastníků trhu. Blíže je tato nejdůležitější změna okomentována u příslušného § 53 novelizované vyhlášky.

Novelizovaná vyhláška upravuje následující oblasti:

 1. postup pro zajištění regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy,
 2. postup zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb,
 3. postup pro vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek,
 4. postup registrace odběrných míst,
 5. rozsah předávaných dat provozovatelem distribuční soustavy pro účely stanovení a zúčtování odchylky včetně vypořádání regulační energie ve stavech nouze,
 6. způsob výpočtu regulovaných plateb hrazených provozovatelem lokální distribuční soustavy,
 7. postup přenesení odpovědnosti za odchylku mezi provozovateli soustav a termíny uzavírání smluv,
 8. postup pro provoz pro ověření technologie,
 9. postup pro rezervaci kapacity,
 10. postup pro organizaci krátkodobého trhu s elektřinou,
 11. postup pro zveřejňování rozsahu informací operátorem trhu.

Novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je převážně postavena na úpravách postupů, které primárně souvisí se zajištěním regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy a redispečinku, úpravami krátkodobého trhu s elektřinou a dílčím způsobem s registrací odběrných míst.

Úpravy ohledně registrace odběrných a předávacích míst vyplývají z požadavků energetického zákona, které nabyly účinnosti dnem 1. ledna 2020 (§ 24 odst. 10 písm. y) zákona č. 458/2000 Sb.; § 25 odst. 11 písm. l)).

Úpravy pravidel pro zajištění regulační energie reagují na nově zavedená pravidla v nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice).

Úpravy krátkodobého trhu s elektřinou reagují na nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení

Další cíle byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a na základě vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem zamezení výkladových nejasností a sjednocení postupů, tak, aby nedošlo k založení nerovnováhy mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou. Patří sem například úprava postupu předávání údajů z dvoustranných ochodů ve stavu nouze, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek ve stavu nouze, úprava postupu při předkládání žádosti o zkrácení a prodloužení dodávky nebo úprava postupu při podávání žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami.

Novela č. 490/2021 Sb.

Úpravy vyhlášky č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, často reflektují změny, které na trhu s elektřinou probíhají. Objevují se nové trendy ve výrobě a spotřebě elektřiny, noví aktéři na trhu s elektřinou, z národních trhů s elektřinou se stávají lokální trhy s elektřinou v rámci jednotného evropského trhu s elektřinou. V důsledku těchto ale i mnohých dalších faktorů se rovněž mění regulatorní prostředí. Je nutné neustále reagovat úpravou právních předpisů a podzákonných právních předpisů, které stanovují pravidla fungování trhu s elektřinou.

Ačkoliv pravidelné změny právních předpisů mohou být trhem, resp. účastníky, kteří na trhu s elektřinou působí, vnímány negativně, může být toto redukováno tak, že úpravy budou transparentně konzultované s dotčenými účastníky trhu a budou přijímány postupně a souběžně s tím, jak se mění tržní prostředí. Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou představuje klíčový podzákonný právní předpis, který upravuje značnou část postupů probíhajících na trhu s elektřinou, které jdou napříč elektroenergetickým trhem. Proto je při úpravách volen postup opírající se o pravidelné konzultace navrhovaných změn s účastníky trhu a jejich postupné zavádění, jelikož i zde je nutné vnímat riziko toho, že nepatrné úpravy mohou vyvolat velké změny, které se projeví v nákladech účastníků trhu nebo povedou ke vzniku nerovné hospodářské soutěže.

S ohledem na výše uvedené, i přes to, že vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou již byla v roce 2021 novelizována, bylo nutné provést další nezbytné úpravy příslušných postupů stanovených touto vyhláškou.

Hlavním cílem úpravy platné vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou je úprava:

1. Úprava pojmů.

2. Úprava postupu organizace krátkodobého trhu.

3. Úprava postupu organizace trhu s regulační energií. Úprava této oblasti vyvolala úpravu následujících postupů:

a) postupu způsobu zúčtování regulační energie,

b) postupu obstarávání regulační energie provozovatelem přenosové soustavy,

c) postupu skladby cen,

d) postupu zveřejňování informací operátorem trhu.

4. Úprava stanovení vyhodnocovacího intervalu pro obchodní produkty a vyhodnocení odchylek. Zavedením nového obchodního a vyhodnocovacího intervalu bylo nutné upravit následující postupy (vč. výše uvedených):

a) postup vypořádání regulační energie ve stavech nouze,

b) postup předávání údajů pro stanovení odchylek.

5. Úprava postupu pro stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrada, postup pro stanovení hodinového zeleného bonusu a hodinového aukčního bonusu na elektřinu.

6. Úprava postupu vykazování dat pro účely úhrady regulovaných plateb provozovateli lokálních distribučních soustav a výrobci.

Další změny byly stanoveny na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace pravidel vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a vývoje trhu s elektřinou, zejména za účelem:

a) zamezení výkladových nejasností a

b) sjednocení postupů.

Vybraná ustanovení vyhlášky s komentářem zákonodárce

§ 1 Předmět úpravy

Úprava § 1 odst. 1 je legislativně technickou úpravou, kdy s ohledem na úpravy v § 10 dochází k doplnění právního předpisu, podle kterého provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu prostřednictvím aktivace postupů plánu obrany soustavy.

§ 2 Vymezení pojmů

Úprava § 2 písm. a) reaguje na stav, kdy dojde k přechodu na nový vyhodnocovací a zúčtovací interval odchylek. Do 30. 6. 2024 budou diagramy sjednaného množství elektřiny subjekty zúčtování předkládány pro každý vyhodnocovací interval v jednotkách MWh s rozlišením na 3 desetinná místa. Od 1. 7. 2024 budou diagramy sjednaného množství elektřiny subjekty zúčtování předkládány pro každý vyhodnocovací interval v jednotkách MW s rozlišením na 3 desetinná místa.

Úprava § 2 písm. c) zavádí nový pojem "vyhodnocovací interval", který nahrazuje pojem "obchodní hodina", podle které byl odvozen základní časový úsek pro vyhodnocení a zúčtování odchylek. Úprava reaguje na stav, kdy dojde k přechodu na nový vyhodnocovací a zúčtovací interval odchylek. Do 30. 6. 2024 je vyhodnocovacím intervalem jedna hodina. Od 1. 7. 2024 bude vyhodnocovacím intervalem patnáct minut.

Úprava § 2 písm. d) zavádí obecnější definici pojmu "den dodávky". Současné platné znění vytvářelo v praktické aplikaci výkladové nejasnosti.

Úprava § 2 písm. f) zavádí nový pojem "vyhodnocovací interval", který nahrazuje pojem "obchodní hodina", podle které byl odvozen základní časový úsek pro vyhodnocení a zúčtování odchylek.

Úprava § 2 písm. s) zavádí nový pojem "vyhodnocovací interval", který nahrazuje pojem "obchodní hodina", podle které byl odvozen základní časový úsek pro vyhodnocení a zúčtování odchylek. Další úpravy provedené v předmětné definici jsou legislativně technického charakteru, přičemž dochází ke zjednodušení textu definice a formulačnímu zpřesnění.

Úprava § 2 písm. t) zavádí nový pojem "vyhodnocovací interval", který nahrazuje pojem "obchodní hodina", podle které byl odvozen základní časový úsek (interval) pro vyhodnocení a zúčtování odchylek.

Úprava § 2 písm. x), § 16c odst. 1, § 18 odst. 1, 2, 3, 5 a 6, § 47 odst. 1, § 47 odst. 2 písm. e) a g), a § 47 odst. 5 a 6 je legislativně technickou úpravou spočívající v uvedení daných ustanovení do souladu s platnou právní úpravou energetického zákona.

§ 4 Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou

Změna § 4 odst. 1 byla vyvolána zrušením blokového trhu.

§ 5

Úpravou § 5 se ruší blokový trh. Tato úprava vychází z praktické aplikace, kdy stejné produkty, které jsou na tomto trhu nabízeny a obchodovány, lze již dnes obchodovat v rámci denního a vnitrodenního trhu. Účastníci trhu mají možnost stejné produkty obchodovat na jiných trzích. Ponechání blokového trhu by znamenalo udržování neefektivního způsobu obchodování na trzích s elektřinou.

§ 9 Předkládání údajů z dvoustranných obchodů

Úprava § 9 odst. 2 a 4 reaguje na aktuálně probíhající integrační procesy na krátkodobých trzích s elektřinou (denní trh a vnitrodenní trh). Propojení českého denního trhu s elektřinou v rámci jednotného trhu, ke kterému došlo v červnu letošního roku, znamenalo harmonizaci času doby uzavírky trhu, přičemž došlo k posunutí z 11.00 na 12.00 hodin. Posunutí času z 13.30 na 14.00 hodin umožní účastníkům trhu získat dodatečný čas pro úpravu svých pozic před další fází obchodování.

Úprava § 9 odst. 6, § 27 odst. 2 a 3 a § 29 odst. 6 písm. a) reaguje na změnu vyhodnocovacího intervalu, ke kterému dojde od 1. 7. 2024. Touto změnou rovněž dojde ke změně toků dat předávaných účastníky trhu pro účely vyhodnocení a zúčtování odchylek. Data budou předávána v detailnějším rozlišení, resp. ve větší granularitě a v jiných jednotkách (v MW). Vlivem přepočtu na megawatthodiny a vlivem zaokrouhlování na straně operátora trhu mohou, při zachování třech desetinných míst, vznikat rozdíly, které jsou minimalizovány navrhovanou úpravou.

§ 10 Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy

Úprava § 10 odst. 1 zpřesňuje způsoby obstarávání energie provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavu nerovnováhy. Provozovatel přenosové soustavy nakupuje regulační energii i od zahraničních účastníků trhu a rovněž obstarává energii prostřednictvím aktivace postupů plánu obrany soustavy nebo prostřednictvím redispečinku.

Úprava § 10 dost. 2 uvádí do souladu příslušné ustanovení s praktickou aplikací. Elektřina nakoupená pro řešení neočekávaných stavů ze zahraničí je nakupována buď jako zahraniční výpomoc, nebo se provádí vzájemná výměna systémových odchylek.

Úprava § 10 odst. 3 písm. d) je legislativně technickou úpravou. Příslušný odkaz se nahrazuje konkrétním textem odkazující se na uplatnění plánů obrany soustavy a redispečinku, jelikož se původní odstavec 6 bez náhrady ruší.

Změna navazuje na již implementované změny právní úpravy na národní úrovni (změna formulačně zpřesňující daná pravidla, svým charakterem reimplementační, způsob implementace neměnící, kdy plné implementace bylo dosaženo již původním zněním vyhlášky) a z hlediska výkaznictví je zohledněna pouze úpravou příslušné srovnávací tabulky.

Úprava § 10 odst. 4 vyplývá z provedených úprav § 10 jako celku a doplněním dalších způsobů obstaráváním energie pro řešení stavu nerovnováhy. Energie obstaraná prostřednictvím aktivace plánů obrany soustavy musí být rovněž vykázána, v příslušném členění, provozovatelem přenosové soustavy u operátora trhu, za účelem zúčtování odchylek.

Změna navazuje na již implementované změny právní úpravy na národní úrovni (změna formulačně zpřesňující daná pravidla, svým charakterem reimplementační, způsob implementace neměnící, kdy plné implementace bylo dosaženo již původním zněním vyhlášky) a z hlediska výkaznictví je zohledněna pouze úpravou příslušné srovnávací tabulky.

Úpravou v § 10 se vkládá nový odstavec 5, který upravuje postu pro zajištění regulační energie pro řešení stavu nerovnováhy pomocí agregace zdrojů. Konkrétně se touto úpravou umožní zajišťování regulační energie i u výroben elektřiny, které jsou vnořeny v odběrných místech. Jedná se převážně o menší výrobní jednotky, ovšem s výkonem vyšším než 1 MW. Úpravou se zajistí stanovení správného salda toků elektřiny v odběrném místě, kde je více než jeden subjekt zúčtování.

Nově vložený § 10 odst. 5 vyhlášky, který rozvíjí vnitrostátní pravidlo § 10 odst. 4, stejně jako § 10 odst. 4 adaptuje právní řád ČR na čl. 45 Nařízení Komise (EU) 2017/2195.

Úprava § 10 nový odst. 6 vyplývá z provedených úprav § 10 jako celku a doplněním dalších způsobů obstaráváním energie pro řešení stavu nerovnováhy.

Změna navazuje na již implementované změny právní úpravy na národní úrovni (změna formulačně zpřesňující daná pravidla, svým charakterem reimplementační, způsob implementace neměnící, kdy plné implementace bylo dosaženo již původním zněním vyhlášky) a z hlediska výkaznictví je zohledněna pouze úpravou příslušné srovnávací tabulky.

§ 15 Registrace účastníků trhu s elektřinou

Úprava § 15 odst. 4 zavádí nový postup pro registraci příznaku odběrného místa v rámci společenství v bytovém domě. Dle uvedeného postupu se u odběrného místa registruje příznak "vůdčí" a "přidružené", přičemž informace o provedení registrace podávají společně zákazníci a zákazník s připojenou výrobnou elektřiny nebo výrobce (zákazníci s odběrnými místy v rámci bytového domu), případně osoba zastupující všechny členy. Informace o zákaznících a o zákazníkovi s připojenou výrobnou nebo výrobci se předávají postupem a ve struktuře podle nové přílohy 25. V případě, že dochází ke změně informací v rámci odběrných míst společenství, které mají registrovaný příznak, podává se tato změna u příslušného provozovatele distribuční soustavy rovněž společně postupem a ve struktuře podle nové přílohy 25.

§ 16

Úprava § 16 odst. 2 upřesňuje identifikaci zákazníka s odběrným místem, ve kterém je připojena výrobna elektřiny provozována v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 energetického zákona. Pro účely vyhlášky lze registrovat předávací místa výroben elektřiny, s výjimkou výroben elektřiny připojených v odběrném místě zákazníka podle § 28 odst. 5 energetického zákona, u nichž je ve smlouvě o připojení sjednán nulový rezervovaný výkon.

S ohledem na navrhované úpravy § 16 odst. 4, je nutné upřesnit ustanovení § 16 odst. 2, kdy uvedená výjimka z registrace předávacích míst postupem podle § 16b, který platí pro výrobny elektřiny, platí pouze pro tento způsob připojených výroben elektřiny.

Úpravou § 16 odst. 4 se zavádí termín, kterým se vymezuje doba, do kdy je provozovatel soustavy povinen zaslat, na žádost zákazníka, číselné identifikační kódy (EAN) jeho odběrných míst a předávacích míst. Tento termín nebyl vyhláškou doposud stanoven, přičemž praktická aplikace prokázala, že provozovatelé soustav v takovém případě nepostupují zcela jednotně, a proto je v zájmu zachování stabilního a předvídatelného prostředí na elektroenergetickém trhu, aby byl termín harmonizován a ve vyhlášce doplněn.

Úpravou § 16 nový odstavec 6 se zavádí postup pro registraci předávacích míst v informačním systému operátora trhu, na kterých se přihlašuje subjekt zúčtování, který je subjektem zúčtování poskytovatele redispečinku nebo poskytovatele opatření aktivovaných postupy podle plánu obrany soustavy. V tomto případě se jedná o registraci předávacích míst u operátora trhu, u kterých se eviduje množství poskytnuté energie v rámci redispečinku nebo v rámci aktivace plánů obrany a obnovy soustavy.

Doplněním by mělo dojít ke zlepšení evidenční činnosti u operátora trhu o tocích elektřiny poskytovaných pro účely výkonové rovnováhy. Cílem této úpravy je zajistit správné přiřazení poskytnutého množství energie konkrétnímu subjektu zúčtování, který za předávací místo převzal odpovědnost za odchylku.

Úpravou § 16 nový odstavec 7 se zavádí postup pro registraci příznaku "poskytování podpůrných služeb". V tomto případě je nutné identifikovat v systému operátora trhu subjekt s jeho předávacím místem (připojený do distribuční soustavy prostřednictvím odběrného místa a poskytující službu výkonové rovnováhy), na které se přiřazují data o poskytnutém množství regulační energie, přičemž informaci o poskytnutém množství poskytuje provozovatel přenosové soustavy. Provozovatel distribuční soustavy registruje příznak u konkrétních (provozovatelem přenosové soustavy označených) předávacích míst.

Doplněním by mělo dojít ke zlepšení evidenční činnosti u operátora trhu o tocích elektřiny poskytovaných pro účely výkonové rovnováhy. Tato úprava rovněž navazuje na provedenou úpravu (tedy nový odstavec 5) v § 10.

§ 16a

Úprava § 16a odst. 4 mění postup registrace odběrných míst a předávacích míst a přidělování identifikačních číselných kódů (EAN) u zákazníků s připojenou výrobnou elektřiny. Aktuální úpravy vychází z předpokladu, že tzv. výrobní EAN, na který se zaznamenávají data o dodávce elektřiny z výrobny elektřiny do elektrizační soustavy, lze přidělit pouze licencovanému subjektu (držiteli licence na výrobu elektřiny). Jinými slovy je dodávka do distribuční soustavy umožněna pouze držitelům licence na výrobu elektřiny. Tento stav již zcela neodpovídá současnému trendu

Nahrávám...
Nahrávám...