dnes je 19.5.2024

Input:

Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

12.3.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.26
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 47/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb. Novela je účinná od 6. 3. 2024.

Důvodem novely vyhlášky je zajištění provedení zákona č. 469/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen "novela energetického zákona").

Novela energetického zákona do právního řádu přijala mimo jiné řadu nových institutů jako je sdílení elektřiny, energetická společenství či aktivní zákazník. Za účelem datové podpory těchto nových aktivit, které budou moci subjekty na energetickém trhu vyvíjet, zakotvuje novela energetického zákona nový subjekt Elektroenergetické datové centrum (dále "EDC"). EDC, blíže upraveno v § 27 až 27d zákona, je právnickou osobou ve formě akciové společnosti vlastněné Českou republikou, provozovatelem přenosové soustavy a provozovateli regionálních distribučních soustav, k jejichž distribučním soustavám je připojeno nejméně 100 000 odběrných míst zákazníků. Tento subjekt bude na energetickém trhu figurovat jako jeden z dalších účastníků trhu. Novela energetického zákona klade na EDC požadavek získání licence na činnost datového centra. Časový předpoklad vzniku tohoto subjektu je stanoven v přechodných ustanoveních novely energetického zákona ("požádá o udělení licence na činnost datového centra nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona").

Podle § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona má Energetický regulační úřad stanovit vyhláškou způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie. Aby ERÚ naplnil zmocnění v plné míře, je nutné na úrovni vyhlášky reflektovat rozšíření množiny držitelů licencí v ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) bod 8 zákona, které do právního řádu zakotvuje licenci na činnost datového centra.

Novela vyhlášky má za cíl umožnit vznik Elektroenergetického datového centra jakožto držitele licence změnou vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, a to konkrétně změnou vzorů formulářů žádosti o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (příloha č. 3), žádosti o změnu licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (příloha č. 9) a žádosti o zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích pro právnické osoby (příloha č. 11). Samotný paragrafový text vyhlášky zůstává v nezměněné podobě.

Další změnou, kterou novela energetického zákona zavádí v § 5 odst. 2, je výjimka z povinnosti ustanovit odpovědného zástupce pro držitele licence na činnost operátora trhu a držitele licence na činnost datového centra. Tato zákonná změna se na prováděcí úrovni projeví úpravou vzoru

Nahrávám...
Nahrávám...