dnes je 17.6.2024

Input:

Úvod - definice elektrických zařízení

16.8.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

22.1
Úvod – definice elektrických zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Tento článek se zabývá povinnostmi provozovatelů elektrických zařízení (EZ) v méně náročných neprůmyslových provozech, jako jsou např. kanceláře či hotely, kde se nepředpokládá výskyt prostředí s nebezpečím výbuchu, strojních zařízení či elektrických zařízení vysokého napětí.

V těchto neprůmyslových provozech se lze setkat s následujícími elektrickými zařízeními:

  • elektrické instalace nízkého napětí,

  • systémy ochrany před bleskem – hromosvody (LPS),

  • elektrické spotřebiče a elektrické ruční nářadí.

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá provozovateli odpovědnost za to, že elektrická zařízení budou pravidelně a řádně udržována, kontrolována a revidována i se zřetelem k podmínkám, za nichž je zařízení provozováno. Základní povinností provozovatele a následně i osob odpovědných za provoz EZ (viz dále) je, aby dané zařízení bylo provozováno bezpečně.

Dle NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, musejí být určeny osoby, k jejichž povinnostem patří zajišťovat bezpečný provoz, používání, údržbu, úklid, čištění a opravy pracoviště. Zařízení, u kterých se zjistí, že ohrožují život nebo zdraví osob, musejí být bez zbytečného odkladu odpojena a zajištěna. Nařízení v § 3 odst. 4 písm. a), b), c) stanovuje v oblasti plnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí tyto podmínky:

(1) Dodržovat termíny, lhůty a rozsah kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení. Lhůty stanovuje provozovatel.

(2) Určit odpovědnou osobu, jejíž povinností je zajistit provádění činností při dodržování termínů a lhůt.

(3) Dokládat plnění termínů a lhůt v písemné nebo elektronické podobě (provozní dokumentace apod.) osobám vykonávajícím činnost na těchto zařízeních, dozorovým a kontrolním orgánům.

Základními předpisy pro provoz vyhrazených technických zařízení elektrických (VTZ EZ) jsou:

  • zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů;

  • nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti;

  • nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Z technických norem to jsou zejména:

  • ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

  • ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

  • ČSN 33 1600 ed. 2/Z2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

  • Soubor norem ČSN EN 62305 ed. 2 Ochrana před bleskem

Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob – provozovatelů VTZ dle § 20 zákona č. 250/2021 Sb.

(1) Právnická osoba a podnikající fyzická osoba, která provádí montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny, musí při těchto činnostech postupovat v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci3) (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) tak, aby se vyhrazené technické zařízení nestalo příčinou ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo životního prostředí. To platí i pro právnickou osobu a podnikající fyzickou osobu provozující vyhrazená technická zařízení (dále jen "provozovatel").

(2) Osoby podle odstavce 1 zajistí, aby:

a) při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení byla provedena bezpečnostní opatření, prohlídky, kontroly, revize a zkoušky;

b) prohlídky a zkoušky podle § 6 odst. 1 písm. b) byly provedeny před uvedením vyhrazeného technického zařízení do provozu zaměstnanci pověřené organizace nebo za jejich přítomnosti;

c) montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny byly prováděny právnickými osobami nebo podnikajícími fyzickými osobami, jež jsou držiteli oprávnění k těmto činnostem;

d) zkoušky, revize, montáž, opravy nebo obsluhu vyhrazených technických zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé a ve stanovených případech byly též držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních.

(3) Provozovatel je povinen zajistit, aby bylo vyhrazené technické zařízení používáno pouze tehdy, pokud je vyloučen stav ohrožující bezpečnost práce a provozu. Za stav ohrožující bezpečnost práce a provozu vyhrazeného technického zařízení se považuje:

a) provoz vyhrazeného technického zařízení, u něhož není doložena zpráva o provedené revizi, která byla provedena ve stanovených lhůtách a v rozsahu, nebo není doložen ve stanovených případech souhlas, vydaný pověřenou organizací, že předmětné zařízení je schopno bezpečného provozu;

b) provoz vyhrazeného technického zařízení v rozporu s průvodní nebo provozní dokumentací;

c) chybí-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení, pokud byla vydána.

(4) Není-li průvodní dokumentace nebo provozní dokumentace k vyhrazenému technickému zařízení k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení provozovatel místním provozním předpisem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(5) Provozovatel je povinen zajistit, aby u jím provozovaného vyhrazeného technického zařízení byly odstraněny závady ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz zjištěné při revizi nebo kontrole bez zbytečného odkladu po vyhotovení revizní zprávy, záznamu o kontrole, nebo po provedení kontroly.

Ostatní závady musejí být odstraněny v závislosti na míře jejich závažnosti v termínech uložených v opatření orgánu inspekce práce na základě jeho kontroly, není-li takové kontroly v termínech stanovených provozovatelem.

(6) Po rekonstrukci musí provozovatel ověřit bezpečnost vyhrazeného technického zařízení včetně provedení zkoušek a výchozí revize.

(7) Není-li provozovatel vlastníkem vyhrazeného technického zařízení, je povinen zajišťovat řádné používání a provoz tohoto zařízení, a to ode dne prokázaného převzetí vyhrazeného technického zařízení. (Tento odstavec se týká pronajímaných EZ.)

(8) Minimální požadavky na bezpečný provoz technického zařízení stanovené jinými právními předpisy (zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; NV č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí) nejsou dotčeny.

Hlášení vzniku havárie dle § 22 zákona č. 250/2021 Sb.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu ohlásit oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa, kde k havárii došlo, vznik mimořádné, částečně nebo zcela neovladatelné, časově a prostorově ohraničené události, v jejímž důsledku došlo ke škodě na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, nebo kdy jsou příčinou vzniku této události vyhrazená technická zařízení.

Minimálními požadavky na bezpečnost při činnosti na vyhrazených elektrických zařízeních se dle NV č. 190/2022 Sb. rozumí:

a) provozování vyhrazeného elektrického zařízení jen tehdy, pokud jsou činnostmi na tomto zařízení pověřovány pouze fyzické osoby odborně způsobilé v souladu s NV č. 194/2022 Sb., neurčil-li výrobce další požadavky na odbornou způsobilost s ohledem na rizika činnosti na tomto zařízení;

b) vyhodnocení elektrického rizika před zahájením práce na vyhrazeném elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy, podle něhož musí být stanoveno, jak budou práce nebo obsluha vykonávány a jaká opatření budou pro zajištění bezpečnosti při těchto činnostech provedena;

c) školení každé fyzické osoby vykonávající činnosti na vyhrazeném elektrickém zařízení, s ním nebo v jeho blízkosti o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně místních provozních bezpečnostních předpisů, týkajících se jejich činnosti;

d) určení fyzické osoby odpovědné za elektrické zařízení, k jejímž povinnostem patří zajištění bezpečného provozu vyhrazeného elektrického zařízení, na základě písemného pověření vydaného v listinné nebo elektronické podobě právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, která vyhrazené elektrické zařízení

Nahrávám...
Nahrávám...