dnes je 27.5.2024

Input:

Připojování a provoz mikrozdrojů

2.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.1
Připojování a provoz mikrozdrojů

Ing. Zdeněk Peták

Od počátku roku 2016 mají všichni zákazníci možnost ve svém odběrném místě provozovat výrobnu elektřiny do instalovaného výkonu 10 kW bez nutnosti získání licence od Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Tato možnost je však spojena s určitými podmínkami a povinnostmi, které musejí zákazníci dodržovat. Následující text si klade za cíl ujasnit některé souvislosti spojené s tímto způsobem provozování výrobny elektřiny.

Legislativa

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který mimo jiné umožnil zákazníkům provozovat ve svém odběrném místě výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, tedy bez nutnosti získat k provozování takové výrobny licenci vydávanou ERÚ, a zároveň stanovil i práva a povinnosti, které takový zákazník má. Konkrétně se jedná o § 28 odst. 5 energetického zákona:

"Zákazník může provozovat výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW, pokud je propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou a pokud není ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny, pouze na základě uzavřené smlouvy o připojení, která zahrnuje i připojení výrobny elektřiny. V tomto případě se na zákazníka dále vztahují práva podle § 23 odst. 1 písm. a) a povinnosti podle § 23 odst. 2 písm. a), c), e), i) a j)."

Důležitý je rovněž i odst. 6 tohoto paragrafu:

"V případě provozování výrobny elektřiny podle odstavce 5 je zákazník dále povinen:

a) zajistit, aby k výrobě elektřiny byla používána technická zařízení, která splňují požadavky bezpečnosti a spolehlivosti stanovené právními předpisy a technickými normami;

b) zajistit, aby práce spojené s instalací a provozem výrobny elektřiny byly prováděny osobami s odbornou způsobilostí;

c) vyrábět elektřinu tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku nebo zájmu na ochranu životního prostředí."

K tomu je potřebné zmínit i znění § 3 odst. 3 energetického zákona:

"Podnikat v energetických odvětvích na území České republiky mohou za podmínek stanovených tímto zákonem osoby pouze na základě licence udělené Energetickým regulačním úřadem. Licence se dále vyžaduje na výrobu elektřiny ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem nad 10 kW určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je výrobna elektřiny propojena s přenosovou soustavou nebo s distribuční soustavou, nebo na výrobu elektřiny vyrobenou ve výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW včetně, určené pro vlastní spotřebu zákazníka, pokud je ve stejném odběrném místě připojena jiná výrobna elektřiny držitele licence.",

ze kterého lze dovodit, že výrobnu elektřiny s instalovaným výkonem do 10 kW lze provozovat bez licence pouze v tom případě, kdy slouží pro vlastní spotřebu, a za předpokladu, že v daném odběrném místě není připojena jiná výrobna držitele licence.

I v návaznosti na výše uvedené nabyla dne 1. února 2016 účinnosti vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (dále jen vyhláška). Ta nově v § 2 definovala pojem mikrozdroj a v § 16 stanovila podmínky pro jeho zjednodušené připojení.

V první řadě je nutné zdůraznit, že zmiňovaná ustanovení energetického zákona řeší pouze skutečnosti ohledně možnosti provozování výrobny do 10 kW bez licence a nezabývají se speciálními podmínkami pro připojení takových výroben. Oproti tomu vyhláška č. 16/2016 Sb. řeší podmínky připojení jakéhokoliv elektrického zařízení k elektrizační soustavě bez ohledu na to, jestli je k provozování připojovaného zařízení nutné získat licenci. Nesprávné jsou tak různé názory, které se často vyskytují, například že postupem podle § 16 vyhlášky lze připojit pouze výrobnu do 10 kW, která bude provozována bez licence.

Zjednodušené připojení mikrozdroje

Účelem zjednodušeného připojení je v podstatě pouze to, že pokud výrobna splňuje definici mikrozdroje a jsou splněny podmínky uvedené v § 16 vyhlášky, nemusí vlastník takové výrobny žádat provozovatele distribuční soustavy o připojení a může mikrozdroj v daném odběrném místě instalovat. Provozovatel distribuční soustavy tak nemůže instalaci mikrozdroje v odběrném místě odmítnout. Základní podmínkou pro možnost využití procesu zjednodušeného připojení mikrozdroje je impedance proudové smyčky v místě připojení k distribuční soustavě, jejíž změření osobou s odbornou způsobilostí podle vyhlášky č. 50/1978 Sb. zajišťuje

Nahrávám...
Nahrávám...