dnes je 23.5.2024

Input:

Práce na elektrických zařízeních bez napětí

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.6
Práce na elektrických zařízeních bez napětí

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Jsou to práce na elektrických zařízeních ve výstavbě, která ještě nebyla připojena na napětí, nejsou v blízkosti části zařízení pod napětím a nemůže se vyskytovat indukované napětí, nebo práce na zařízení spolehlivě odpojeném od všech zdrojů možného napájení.

Pro zajištění spolehlivého odpojení elektrického zařízení bylo stanoveno pět základních požadavků, které musejí být dodrženy v následujícím pořadí při zajišťování pracoviště:

  • úplné odpojení (vypnutí)

  • zabezpečení proti opětovnému zapnutí

  • ověření beznapěťového stavu

  • uzemnění a zkratování

  • ochranná opatření proti zařízení pod napětím, která jsou v blízkosti

Práce na elektrických zařízeních nn bez napětí

Za práci na elektrickém zařízení nn bez napětí se považuje práce, při níž zařízení, popř. jeho část, na které se pracuje, je odpojeno od napětí a zajištěno proti zapnutí nebo práce v místě, které je odděleno od živých částí pod napětím kryty, chránícími před úmyslným dotykem.

Tyto práce smějí konat osoby alespoň poučené podle pokynů. Osoba znalá a znalá s vyšší kvalifikací smí pracovat sama.

Práce na elektrických zařízeních nad 1 000 V AC bez napětí

Za práci na elektrickém zařízení nad 1 000 V AC bez napětí se považuje práce, která se provádí na pracovišti, kde vn části elektrického zařízení nad 1 000 V AC včetně všech přívodů venkovních i kabelových vedení jsou odpojeny od napětí a zajištěny a vchody do vedlejších prostorů s elektrickým zařízením nad 1 000 V AC pod napětím jsou uzamčeny nebo zabezpečeny zábranami.

Pokud na pracovišti zůstane zařízení s napětím nn, nutno dodržovat předepsaná ustanovení pro zařízení nn.

Tyto práce smějí konat osoby alespoň poučené s dohledem. Osoba znalá a znalá s vyšší kvalifikací smí pracovat sama.

Ochranná opatření ve vztahu k zařízení pod napětím, která jsou v blízkosti.

Opatření proti přiblížení k živým částem

Podle místních podmínek se učiní opatření, aby pracovníci nemohli omylem vstoupit na místo s živými částmi pod napětím. K těmto opatřením patří např. ohrazení, vyznačení cesty na pracoviště, uzamknutí nezáměnnými klíči, označení bezpečnostními tabulkami, uzavírací páskou, přelepení zámků kobek apod. Při pracích v ohrazených prostorách (kobkách apod.) musejí být pracovníci seznámeni s únikovou cestou, aby v případě nebezpečí mohli rychle opustit pracovní prostor. Úniková cesta musí být trvale volná.

Na pracovišti se musí vyvěsit bezpečnostní tabulka "JEN ZDE PRACUJ“. Toto se neprovádí tam, kde nemůže dojít k záměně pracoviště.

Práce na zařízeních vypnutých, ale jinak nezajištěných

Jsou to práce, které nelze konat při uzemněném a zkratovaném zařízení, např. měření izolačního odporu, kontrola signálních vedení, zkoušení současnosti zapínání kontaktů vícepólových spínačů, zkoušení reléových ochran, zjišťování sledu fází, odstraňování námrazy z venkovních vedení nn a vn při použití izolačních tyčí a OOPP. Takové práce musí vykonávat nejméně 2 osoby k tomu určené. Jedna osoba je alespoň znalá, druhá znalá s vyšší kvalifikací.

Potřebné přerušení uzemnění, popřípadě zkratování, se smí provést jen těsně před úkony, které se vyžadují, a to jen na nejkratší potřebnou dobu, což musí být uvedeno v příkaze “B". Je-li nutné z důvodů měření nebo zkoušení přivést na vypnuté elektrické zařízení pomocné napětí nn, vn, vvn nebo zvn je nutno všechna místa, na nichž se toto napětí může vyskytnout, zajistit ve shodě s ustanoveními platnými pro příslušné napětí.

Po skončení těchto prací musí být uzemnění a zkratování ihned obnovena, bude-li se v práci na zařízení pokračovat

Elektrické práce

Jsou to práce na elektrickém zařízení v zóně přiblížení (viz tab. 1 a obr. 1 a 2), kdy pracující se ani předměty nedotýká částí pod napětím a nesmí se přiblížit k nekrytým částem pod napětím na vzdálenost menší, než jsou vzdálenosti osob od elektrického zařízení pod napětím.

Před zahájením těchto prací se doporučuje prohlédnout, zda není přerušeno uzemnění částí, na nichž se má pracovat.

Vzdálenost elektrického zařízení pod napětím

Vzdálenost pracující osoby nebo pracovního místa od živých částí elektrického zařízení pod napětím, ve které při použití pomůcek nebo jiných vodivých předmětů se musí dodržovat předepsaná bezpečnostní opatření. Zvláštní dodatečná opatření musí být provedena před zahájením práce.

Základní vzdálenosti pro elektrické zařízení nad 1 000 V AC

Při pracích na zařízeních v blízkosti živých částí pod napětím je nutno dodržet vzdálenost kterékoliv části těla, nebo s ním spojeného předmětu podle tab. 2. Osoba odpovědná za el. zařízení může dle místních podmínek vzdálenosti v tabulce 2 snížit nebo zvýšit až na hodnoty uvedené v tabulce 1.(zóna přiblížení).

Tyto práce může konat:

  1. osoba poučená pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací,

  2. osoba znalá s dohledem osoby znalé s vyšší kvalifikací,

  3. osoba znalá s vyšší kvalifikací sama.

Postupy při práci na elektrickém zařízení pod napětím a v blízkosti zařízení pod napětím jsou vztažené ke dvěma definovaným zónám okolo nezakrytých živých částí, ochranného prostoru a zóny přiblížení na elektrickém zařízení v blízkosti zařízení pod napětím (viz obrázek 1 a 2).

Obrázek 1 – Vzdušné vzdálenosti a zóny pro pracovní postupy

Obrázek 2 – Ohraničení ochranného prostoru použitím izolované ochranné části

Vzdálenost vyšší než je hodnota DV je bezpečná vzdálenost.

Prostor ve vzdálenosti vyšší, než je hodnota DL a nižší než je hodnota DV (mezikruží na obrázcích 1 a 2) je pro činnost v blízkosti napětí.

Prostor ve vzdálenosti nižší, než je hodnota DL, je pro činnost prací pod napětím. Hodnoty DL a DV jsou hodnotami minimálními. Tyto vzdálenosti mohou být osobou odpovědnou za el. zařízení zvětšeny.

Tabulka 1 – Rozmezí zóny přiblížení

Jmenovité napětí UN (Ev) Nejvyšší napětí pro zařízení Um ef. hodnota (Ev) Vnější hranice zóny přiblížení DV (cm) Vnější hranice ochranného prostoru DL (cm)
Do 1 1 30 Bez dotyku
Nad 1 do 10 12 115 12
22 25 125 25
35 38,5 140 40
110 123 200 100
220 245 300 160
400 420 400 250
Poznámky:
U napětí do 1 00 V AC je vnější hranice ochranného prostoru přímo živá část při podmínce používání příslušných osobních ochranných prostředků, pomůcek a nářadí, tj. bez přímého dotyku s částí těla pracující osoby. Přiblížení k živé části bez dotyku je v tomto případě prací v blízkosti částí pod napětím.
V případě, že části pod napětím jsou odděleny zábranami z izolantu, je možné přiblížit se k zábranám až na dotyk (viz obrázek 2).

Tabulka 2 – Základní vzdálenosti pro elektrické zařízení nad 1 000 V AC

Střídavé napětí (Ev) Vzdálenost (cm) pro zařízení Rozmezí zóny
přiblížení (cm)
Jmenovité Nejvyšší Vnitřní Venkovní
Do 10 12 45 50 12 – 115
22 25 75 80 25 – 125
35 38,5 85 90 40 – 140
110 123 140 150 100 – 200
220 245 230 250 160 – 300
400 420 350 360 250 – 400

Snížené vzdálenosti

Při pracích na zařízeních v blízkosti živých částí pod napětím, kdy není možno dodržet vzdálenost podle tab. 2 a zařízení nelze z vážných důvodů vypnout, je nutno dodržet vzdálenosti podle tab. 3. Osoba odpovědná za elektrické zařízení může dle místních podmínek stanovit nižší nebo vyšší vzdálenosti, než jsou v tabulce 3 při respektování hodnot uvedených v tabulce 1.

Tyto práce jsou zásadně prováděny jako práce pod dozorem, tj. musí je vykonávat nejméně 2 osoby, a to osoba alespoň znalá pod dozorem osoby znalé s vyšší kvalifikací.

Tabulka 3 – Snížené vzdálenosti s přenosnými zábranami

 
Střídavé napětí (Ev) Vzdálenost (cm) pro zařízení
Jmenovité Nejvyšší Vnitřní Venkovní Zóna přiblížení (cm)
do 10 12 25 30 12 – 115
22 25 35 40 25 – 125
35 38,5 45 50 40 – 140
110 123 100 110 100 – 200
220 245 190 210 160 – 300
400 420 310 320 250 – 400

Vzdálenost při použití zábran

Není-li možno při pracích na zařízení živé části vypnout a zajistit nebo dodržet vzdálenosti podle tab. 2 ani podmínky a vzdálenosti podle tab. 3 (např. nelze dodržet podmínku o kvalifikaci osob), musí být živé části pod napětím zajištěny zábranami.

K zábraně se může přiblížit pracující až na dotyk, je-li bezpečným způsobem ověřeno, že v místě, kde se lze dotknout, nevznikne nebezpečné napětí (např. kapacitní náboj).

Vzdálenosti zábran od živých částí

Tyto ochranné prostředky musí být vybrané a instalované tak, aby poskytly dostatečnou ochranu proti elektrickým a mechanickým zraněním.

Prostředky použité pro zábrany, přepážky, krytí nebo zakrytí izolací musejí být vhodně udržovány a být v průběhu práce bezpečné. Pokud tyto prostředky neposkytují plnou ochranu nezakrytých živých částí (pro nízké napětí IP 2x..) pověřená osoba pracující v blízkosti těchto živých částí musí pracovat pod dozorem.

Zábrany přenosné, které lze upevnit spolehlivým způsobem a jsou zhotoveny z vhodného izolantu, se mohou montovat za vypnutého a zajištěného stavu v minimálních vzdálenostech od živých částí pod napětím podle tab. 3.

Jsou-li zábrany, plné a z izolantu, jehož průrazné napětí je nejméně dvojnásobné než jmenovité provozní napětí, mohou se montovat u zařízení do 35 Ev za vypnutého a zajištěného stavu v minimálních vzdálenostech podle tab. 4.

Tabulka 4 – Snížené vzdálenosti se zábranmi, jejichž průrazné napětí je dvojnásobné než jmenovité

Střídavé napětí (Ev) Vzdálenost (cm)
Jmenovité Nejvyšší
Nahrávám...
Nahrávám...