dnes je 19.5.2024

Input:

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejným distribučním sítím nízkého napětí

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.11
Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů k veřejným distribučním sítím nízkého napětí

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Připojování malých zdrojů do sítí distribučních energetických společností

Při provozu malých výroben elektřiny připojených k distribučním sítím vysokého nebo nízkého napětí může dojít k rušivému ovlivňování odběratelů, kteří jsou z těchto sítí napájeni. Ke snížení zpětných vlivů malých zdrojů na přijatelnou míru je nutno při určování místa připojení k distribuční soustavě posuzovat, zda při základních provozních režimech zdroje budou dodrženy mezní hodnoty zpětných vlivů na distribuční síť. Pokud bude takových zdrojů pracujících do jedné části sítě více, potom je nutno uvážit celkový součtový vliv rušení všech zařízení, která budou provozována současně.

Jednotlivá výrobna elektřiny pak může způsobovat pouze část z celkového limitu přípustného zpětného vlivu.

Pro posuzování způsobu připojení malých zdrojů k distribuční síti byla zpracována řada podnikových norem energetiky PNE 33 3430 – Parametry kvality elektrické energie. Podniková norma PNE 33 3430-0 se zabývá výpočetním hodnocením zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav a další normy této řady PNE 33 3430-1 až 33 3430-6 se zabývají rušivými zpětnými vlivy nejen u rozptýlených zdrojů, ale platí i pro připojování odběratelů, jejichž odběrná zařízení mají nelineární nebo proměnlivou provozní charakteristiku.

Parametry kvality elektrické energie jsou předmětem mezinárodních norem a doporučení (IEC řady 1000, EN řady 61 000). PNE řady 33 3430 odráží i současný stav této problematiky v zemích západní Evropy.

Pro malé výrobny elektřiny, které jsou připojovány do distribučních sítí nízkého a vysokého napětí, byl zpracován pracovní skupinou ČK CIRED společný materiál "Pravidla pro paralelní provoz zdrojů se sítí nízkého nebo vysokého napětí rozvodné energetické společnosti“. Tato pravidla se stala podkladem pro vypracování přílohy č. 4 "Pravidel provozování distribučních soustav“, která tvoří terciární legislativu v oblasti elektroenergetiky.

Hlediska pro připojování odběrů a malých zdrojů

Podle PNE 33 3430-0 "Výpočetní hodnocení zpětných vlivů odběratelů distribučních soustav“ je třeba kontrolovat následující vlivy:

 • změny napětí,

 • kolísání napětí,

 • emitované proudy vyšších harmonických,

 • vlivy na zařízení hromadného dálkového ovládání (HDO),

 • zkratové proudy.

Dále je nutno kontrolovat podmínky zajišťující bezpečné připojení malých zdrojů k síti, provoz a jeho odpojení v nežádoucích stavech, např. při ztrátě napětí v distribuční síti, při ostrovním provozu.

Změny napětí

Při připojení výrobny elektřiny k distribuční síti dojde ke zvýšení napětí v místě připojení.

Toto zvýšení je v sítích vysokého napětí přípustné do výše 2 % jmenovitého napětí a v sítích nízkého napětí lze připustit zvýšení napětí o 3 % ze jmenovitého napětí sítě. Splnění tohoto požadavku je obtížné tehdy, pokud je zdroj připojen dlouhým vedením nízkého napětí. Proto, aby nebyli ostatní odběratelé rušeni poklesy napětí při rozběhu asynchronních generátorů, řeší se jejich připojení obvykle samostatným vývodem nízkého napětí z transformační stanice.

Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů do 16 A na fázi

Tato kapitola uvádí technické požadavky pro připojení a provozování pevně instalovaných mikrogenerátorů a jejich ochran, bez ohledu na primární zdroje energie mikrogenerátorů pracujících paralelně s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí, které se týkají zařízení s fázovým proudem do 16 A včetně, jednofázově nebo vícefázově o fázovém napětí 230/400 V nebo 230 V (mezi fázovými vodiči).

Tato kapitola je určena pro instalace zejména na vnitřním trhu ČR, ale i v rámci EU.

V některých zemích se tyto pokyny mohou použít pro generátory s vyšším výkonem používané zejména v domovních a malých instalacích pro podnikání. Tyto státy jsou uvedeny v příloze E.

Pokud je předmět normy rozšířen na zařízení s vyšším proudem než 16 A na fázi, mohou být použity další dodatečné normy.

Pro instalace mikrogenerátoru se doporučuje zásada připoj a informuj, kromě zemí, ve kterých legislativa to předem vylučuje a stanoví například, že provozovatel distribuční sítě (PDS) povinně nejprve povolí připojení.

Tabulka 1 – Země, které dovolují nebo nedovolují zásadu připoj a informuj

                                                           
Připoj a informuj Připoj a informuj
Kód Země Dovoleno Nedovoleno Kód Země Dovoleno Nedovoleno
AT Rakouskox IS Island x
BE Belgie xIT Itáliex
CH Švýcarskox LT Lotyšsko x
CY Kypr xLU Lucembursko x
CZ Česká Republikax LV Litva x
DE Německox MT Malta x
DK Dánsko xNL Nizozemsko x
EE Estonsko xNO Norskox
ES Španělsko xPL Polskox
FI Finskox PT Portugalsko x
FR Franciex RO Rumunsko x
GB Spojené království xSI Slovinsko x
GR Řecko xSE Švédskox
HU Maďarsko xSK Slovensko x
IE Irsko x

Hlavním hlediskem je elektrické rozhraní, zahrnuje způsob připojení, požadavky na ochranu připojení a její nastavení, provoz elektrického rozhraní za normálních podmínek, havarijní odstavení, nezávislý provoz na distribuční síti, spouštění a synchronizaci s distribuční sítí.

Dále uvedená ustanovení nejsou určena pro zajištění vlastní bezpečnosti osob PDS nebo jejich smluvních partnerů.

Cílem je zajistit, aby mikrogenerátor splnil příslušná opatření zaměřená na:

 • požadavky PDS, například na ochranu sítě,

 • informaci pro elektrotechniky pracující v domě,

 • kvalitu dodávky elektřiny.

Jsou zahrnuta následující hlediska:

 • využitelné jsou všechny technologie mikrogenerátorů

Následující hlediska jsou vyloučena z předmětu normy:

 • vícenásobné jednotky, které při instalaci znamenají překročení hodnoty 16 A na fázi,

 • problémy s přeúčtováním výnosu, měření nebo jiných obchodních činností,

 • generátory nesmějí být nikdy připojeny k napájecím sítím,

 • požadavky týkající se primárního zdroje energie, například souvisící s generátorovými jednotkami spalujícími plyn,

 • záměrný nezávislý provoz sítě.

POZNÁMKA Je-li cílem nezávislý provoz, musí být obecně zajištěn předběžný souhlas PDS, nicméně toto není zahrnuto v předmětu normy. V tomto případě jsou pravděpodobné doplňující požadavky.

Citované normativní dokumenty

EN 50438 zavedena v ČSN EN 50438 (33 0127) Požadavky na paralelní připojení mikrogenerátorů s veřejnými distribučními sítěmi nízkého napětí

EN 50110 soubor zaveden v ČSN EN 50110-1 :2005 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (idt EN 50110-1:2004), ČSN EN 50110-2 :2002 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní dodatky) (idt EN 50110-2:1996)

EN 50160 zavedena v ČSN EN 50160 ed.2:2008 (33 0122) Charakteristiky napětí elektrické energie dodávané z veřejné distribuční sítě (idt EN 50160 ed.2:2007)

EN 60664-1 zavedena v ČSN EN 60664-1 Koordinace izolace zařízení nízkého napětí – Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky (idt EN 60664-1:2003, idt IEC 60664-1 :2003) (33 0420)

EN 61000-3-2 zavedena v ČSN EN 61000-3-2 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-2: Meze – Meze pro emise proudů harmonických (zařízení se jmenovitým fázovým proudem 16 A (idt EN 61000-3-2:2006, IEC 61000-3-2:2005) (33 3432)

EN 61000-3-3 zavedena v ČSN EN 61000-3-3 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 3-3: Meze – Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem 16 A, které není předmětem podmíněného připojení (idt EN 61000-3-3:2005, IEC 61000-3-3:2004)

EN 61000-6-1zavedena v ČSN EN 61000-6-1:2002 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-1: Kmenové normy – Odolnost – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (idt EN 61000-6-1:2001, mod IEC 61000-6-1:2000)

EN 61000-6-3+A11 zavedena v ČSN EN 61000-6-3 :2002 (33 3432) Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – Část 6-3: Kmenové normy – Emise – Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu (idt EN 61000-6-3:2001, mod IEC 61000-6-3:1996)

HD 384 EN 60364 soubor zaveden v souboru norem ČSN 33 2000 Elektrické instalace budov

IEC 60364-5-55 nezavedena ČSN 33 0121 Elektrotechnické předpisy – Jmenovitá napět veřejných distribučních sítí nn

Definice

Pro účely této kapitoly se použijí následující termíny a definice:

doba vypnutí

celková doba trvání mezi okamžikem, kdy je iniciován systém ochrany a okamžikem, kdy dojde k přerušení dodávky do sítě nebo odpojení mikrogenerátoru

ukončení dodávky energie do sítě

ukončení provozního stavu, kdy mikrogenerátor dodává do sítě činnou energii

kogenerace

kombinovaná výroba elektřiny a tepla systémem přeměny energie a souběžné použití elektrické a tepelné energie ze systému přeměny

POZNÁMKA Ve smyslu malého rozsahu výroby je toto označováno jako "domácí kogenerace“.

uvedení do provozu

proces uvedení mikrogenerátoru, přístrojů, zařízení, stavby nebo příslušenství do provozu v souladu s výrobními instrukcemi

uživatel

osoba s odpovědností za prostory, ve kterých je mikrogenerátor instalován, obvykle je nazýván v jiné dokumentaci zákazníkem/odběratelem/uživatelem sítě

vyřazení z provozu

proces vyřazení mikrogenerátoru, přístrojů, zařízení, stavby nebo příslušenství z provozu

odpojení

oddělení aktivních částí mikrogenerátoru od sítě mechanickými kontakty poskytující alespoň nejzákladnější izolaci

POZNÁMKA Pasivní součásti, jako jsou filtry, vlastní spotřeba mikrogenerátoru a významná vedení mohou zůstat připojeny.

distribuční síť nízkého napětí

nízkonapětové části elektrizační soustavy používané pro přenos elektřiny v místě spotřeby zákazníků

provozovatel distribuční sítě (PDS)

fyzická nebo právnická osoba odpovědná za provoz, zajištění údržby a, je-li to nutné, rozvoje distribuční sítě na daném území a, je-li to potřebné, její propojení s jinými soustavami a zabezpečení dlouhodobých přiměřených požadavků na elektrickou energie (PDS se rovná DSO, provozovatel distribuční sítě)

elektrická instalace

uspořádání vedení a elektrických zařízení, které se používá v domovních objektech pro distribuci a/nebo využití elektrické energie

připoj a informuj

postup při instalaci a uvádění do provozu mikrogenerátoru bez předchozího projednání s PDS a zahájení provozu bez nutnosti předchozího formálního schválení PDS

palivový článek

elektrochemické zařízení, které přeměňuje chemickou energii přímo v teplo a elektřinu

montér

osoba, která je vyškolena vykonávat bezpečně instalační práce spojené s instalací mikrogenerátoru podle požadavků této normy (v některých zemích může být vyžadována prokazatelná kvalifikace a/nebo akreditace)

ochrana rozhraní

elektrická ochrana požadovaná k zajištění odpojení od napětí a/nebo přerušení provozu mikrogenerátoru u všech událostí, které mohou zhoršit integritu nebo snížit bezpečnost distribuční sítě

ostrovní provoz

stav, kdy je část elektrické sítě včetně generátorů fyzicky odpojena od zbytku distribuční soustavy nebo distribuční sítě a jeden nebo více generátorů udržuje v této části sítě napájení elektřinou

odpojení

vypnutí celé nebo příslušné části elektrické instalace z důvodů bezpečnosti oddělením elektrické instalace nebo její části od všech zdrojů elektrické energie

ochrana při ztrátě sítě

systém ochrany, který odpojí mikrogenerátor od distribuční sítě a/nebo zamezí jejímu napájení v případě ztráty napájení ze sítě

POZNÁMKA Ochrana při ztrátě sítě bude trvale vzorkovat tvar vlny napětí. V případě působení toto vzorkování vyvolá zpoždění rozběhu ochrany.

nízké napětí

pro účely této normy je to napětí, které se používá pro zásobování elektrickou energií a mezní hranicí jmenovité hodnoty efektivního napětí 1 kV

jmenovité napětí

jednofázové 230 V, vícefázové 230/400 V nebo vícefázové 230 V (sdružené napětí)

mikrogenerátor

zdroj elektrické energie včetně všech propojovacích jednotek s jmenovitým fázovým proudem AC do 16 A včetně a konstruovaný pro normální paralelní provoz s distribuční sítí nízkého napětí

ohlášení

proces informování PDS o uvedení systému mikrogenerátoru do provozu nebo jeho odstavení z provozu

Požadavky na připojení

Mikrogenerátor se musí připojit podle souboru HD 384 a příslušných národních norem.

Elektrická instalace

Elektrické instalace nízkého napětí musejí splňovat požadavky národních a místních předpisů, ať je instalace napájena paralelně s distribuční sítí, výhradně dodávkou ze sítě nebo v ostrovním provozu.

Pokyny pro montáž

Mikrogenerátor se musí instalovat podle pokynů výrobce.

Nadproudová ochrana

Instalovaný mikrogenerátor musí být chráněn proti nadproudu podle souboru HD 384. Volí-li se v domovní instalaci nadproudová ochrana, je nutné zajistit její správnou selektivitu s ochrannými zařízeními distribuční soustavy.

Uzemňování

Uzemnění se musí provést podle HD 384.5.54/IEC 60364-5-55 a příslušných národních norem.

Jeli mikrogenerátor provozován paralelně s distribuční sítí, pak se nesmí přímo propojit vinutí generátoru (nebo v případě DC mikrogenerátoru pól primárního zdroje DC) a uzemňovací svorka v distribuční soustavě. V instalacích, kde uživatel má vlastní uzemňovací svorku, například je-li připojen do TT soustavy, je také vhodné nepropojit vinutí generátoru s uzemňovací svorkou. Důvodem pro to je zamezení poškození generátoru při poruše v distribuční síti a zajištění správné funkce ochranných zařízení.

U mikrogenerátoru, který je konstruován na paralelní provoz se sítí PDS, ale je připojen pomocí střídače (například PV souprava nebo palivový článek) se připouští spojit jeden pól DC strany střídače se sítí PDS tehdy, splňuje-li izolace mezi stranami AC a DC střídače požadavky přepětí kategorie IV podle EN 60664-1 . V takových případech musí montér/výrobce provést všechna dostupná opatření, aby se zabezpečilo, že jednotka mikrogenerátoru nezhorší integritu sítě PDS a nedojde k nepřijatelnému zhoršení všech podmínek spolehlivosti provozu, včetně poruch v síti PDS

Ochrana rozhraní

Všeobecně

Účelem ochrany rozhraní je zajistit, že připojení jednotky mikrogenerátoru nezhorší integritu nebo nesníží bezpečnost distribuční sítě. Ochrana rozhraní musí být necitlivá k normálním odchylkám napětí a kmitočtu v distribuční síti.

Ochrana rozhraní, monitorování a řízení funkcí může být včleněna do systému řízení mikrogenerátoru, nebo může být namontována jako samostatné oddělené zařízení.

Odezva na působení ochrany

Ochrana rozhraní musí přerušit dodávku elektřiny do sítě PDS, jsou-li překročeny jakékoliv parametry provozního nastavení. Odpojení se vyžaduje v případě, že dojde k jakémukoliv selhání technického vybavení.

Mikrogenerátor musí přerušit dodávku elektřiny jako odezvu na zapůsobení ochrany rozhraní, toto musí být provedeno buď oddělením vhodně dimenzovaných mechanických kontaktů nebo normálním působením polovodičového spínacího zařízení. Použije-li se polovodičové spínací zařízení, musí mikrogenerátor kontrolovat jeho správnou funkci. V případě, že polovodičové spínací zařízení nepřeruší proud, musí se mikrogenerátor odpojit nebo zastavit. Polovodičové spínací zařízení se musí specifikovat s ohledem na kategorii přepětí mikrogenerátoru podle specifikace výrobce a ve vypnutém stavu nesmí být svodový proud vyšší než 0,1 mA bez ohledu na svorkové napětí.

Dostupnost odpojovacích spínacích zařízení

V souboru HD 384 je uveden požadavek, že spínací prostředky musejí být uspořádány tak, aby se umožnilo odpojení generátoru od veřejné sítě. Nejsou-li tyto spínací prostředky odpojení kdykoliv přístupné PDS, připouští se, že budou vybaveny dvěma prostředky automatického odpojení s jedním ovládáním. Nejméně jeden z prostředků odpojení musí umožňovat oddělení mechanických kontaktů.

Umístění ochrany rozhraní

Ochrana rozhraní může být buď zabudována uvnitř mikrogenerátoru, nebo v samostatném zařízení. Kombinovaný mikrogenerátor s ochranným zařízením musí splnit požadavky EN 60255 nebo ekvivalentní normy a PDS musí vydat prohlášení, že kombinovaná zařízení splňují tyto požadavky.

Změna nastavení ochrany rozhraní

Nastavení ochrany rozhraní smějí změnit pouze ti, kteří provádějí uvedení do provozu, s písemným souhlasem PDS a pouze podle pokynů výrobce.

Zakazuje se, aby uživatel měnil nastavení ochrany rozhraní.

POZNÁMKA Změna nastavení ochrany rozhraní může mít za následek porušení typového certifikátu, vyvolat nutné přezkoušení mikrogenerátoru, kromě případu, že byl mikrogenerátor typově zkoušen v celém rozsahu nastavení ochrany rozhraní.

Kombinované ochranné zařízení pro vícenásobné generátory

Dovoluje se používat kombinované ochranné zařízení, která poskytují souhrnně ochranu rozhraní pro dva nebo více mikrogenerátorů do 16 A včetně na fázi. Nicméně možnost používat metodu připoj a informuj pak závisí na podmínkách typového certifikátu ochranného zařízení.

Jsou-li dva nebo více mikrogenerátorů, každý s vlastním zařízením rozhraní, zapojeny paralelně, musí být zajištěna správná funkce ochranných zařízení.

V případě doplnění generátoru o kombinované ochranné zařízení se toto musí konzultovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Nastavení ochrany rozhraní

Národní požadavky na nastavení jsou uvedeny v příloze A. Nejsou-li stanoveny v příloze A národní požadavky pro jednotlivou zemi, platí požadavky v tabulce 2. Nastavení pro odpojení a doba odpojení v tabulce 2 a v příloze A jsou maximálními hodnotami. Na základě národních požadavků v příloze A je možné použít jiné hodnoty. Pro nižší napětí a kmitočet toto nastavení by mělo být tak blízko, jak je to jen možné k limitům, aby se zamezilo nadbytečnému vypínání.

Měřicí bod může být uvnitř mikrogenerátoru nebo kdekoliv mezi svorkami mikrogenerátoru a až do bodu připojení na síť PDS, ale ne v tomto bodu.

Tabulka 2 – Normalizovaná nastavení ochrany rozhraní

Parametr Max. doba odpojení Nastavení pro vypnutí
vyšší napětí – stav 1 a
(je-li vyžadován)
Viz přílohu A Viz přílohu A
vyšší napětí – stav 2 0,2 s 230 V + 15 %
nižší napětí 1,5 s 230 V – 15 %
Vyšší kmitočet a 0,5 s 51 Hz
Nižší kmitočet a 0,5 s 47 Hz
Ochrana při ztrátě sítě (LoM)
– je-li vyžadována
Viz přílohu A Viz přílohu A
Ustálené proudy a napětí se uvádějí jako pravé elektivní hodnoty

Napětími v této tabulce jsou:

– 230 V pro fázové napětí v jednofázových a 230/400 V soustavách
– sdružené napětí ve vícefázové soustavě 230 V
Tolerance hodnot pro vypnutí:
– Napětí: ± 1 % jmenovitého napětí;
– Kmitočet: ± 0,5 % jmenovitého kmitočtu;
– Vypínací čas: ± 10 %.
POZNÁMKA Napětí a kmitočet se vztahuje k předávacímu místu.

Výpadek ochrany proti ztrátě sítě

Je-li požadována ochrana proti ztrátě sítě (viz přílohu A), musí se používat rychlost změny kmitočtu nebo skok vektoru napětí nebo jakékoliv jiná metoda, která není vyloučena v národních požadavcích v příloze A. Nastavení vypnutí musí zajistit přerušení napájení v předepsané době vypnutí bez ohledu na umístění ochrany proti ztrátě sítě v síti PDS. Tento požadavek se považuje za splněný vykonáním zkoušky v C.2.3.

Automatické znovupřipojení po výpadku sítě

Ochrana proti ztrátě sítě nesmí narušit činnost dalších ochran proti ztrátě sítě.

Ochrana rozhraní musí zajistit, že napájení provozovatele distribuční sítě začne po dosažení mezí napětí a kmitočtu provozovatele distribuční sítě na rozhraní nastavení ochrany nejdříve po

 • 3 minutách u mechanické výroby elektřiny;

 • 20 s u systémů střídačů.

Aby se usnadnilo automatické znovupřipojení síťového vývodu, může být na straně provozovatele distribuční sítě umístěno zařízení ochrany rozhraní a připojení snímačů na PDS straně spínače (ale straně odpojovače mikrogenerátoru), který je vybavován ochranou rozhraní mikrogenerátoru.

Synchronizace

Provoz synchronizace mikrogenerátoru se sítí PDS musí být zcela automatický, například nesmí být umožněno ruční vypnutí spínače mezi dvěma soustavami.

Kvalita elektřiny

Elektromagnetické vyzařování/odolnost

Mikrogenerátor musí splňovat všechny směrnice EMC. Protože pro mikrogenerátor neplatí výrobkové speciální požadavky, aplikují se normy EMC zejména EN 61000-6-1 na odolnost a EN 61000-6-3 (včetně A11) na emise.

V těchto normách jsou uvedeny odkazy na výrobkové řady podle níže uvedené tabulky 2.

Tabulka 3 – Normy pro emise výrobkových řad

Parametr Zatížitelnost mikrogenerátoru Norma Požadavek
Harmonické 16 A EN 61000-3-2 Třída A
Kolísání napětí a flikr 16 A EN 61000-3-3 dc = 3,3 % max
POZNÁMKA Emisní limity se vztahují k hladině emisí z mikrogenerátoru vůči síti PDS.

Injektovaný stejnosměrný proud

Injektovaný stejnosměrný proud systému mikrogenerátoru nesmí přesáhnout 20 mA.

POZNÁMKA Tento požadavek zamezuje všem soustavám injektovat stejnosměrný proud do rozvodné sítě a tedy vedou k minimalizaci vlivu na rozvodnou síť. Tento technický požadavek může být splněn s přiměřeným úsilím u širokého rozsahu technologií.

Účiník

Účiník mikrogenerátoru za normálních ustálených provozních podmínek při dovoleném rozsahu tolerancí jmenovitého napětí musí být mezi 0,95 kapacitní a 0,95 induktivní za předpokladu, že činná složka výkonu mikrogenerátoru je nad 20 % jmenovitého výkonu jednotky.

POZNÁMKA Kapacitní účiník představuje jalovou energii spotřebovanou mikrogenerátorem.

Provoz a bezpečnost mikrogenerátoru

Mikrogenerátor musí bezpečně pracovat v celém projektovaném a dohodnutém provozním rozsahu.

Všeobecně

Bezpečnost

Tato kapitola se netýká bezpečnosti osob PDS nebo subdodavatelů, protože jejich bezpečnost je kombinací elektrických podmínek a pracovních postupů.

Informační štítek

Všeobecné požadavky na bezpečnost osob při práci na elektrických instalacích nebo v jeho blízkosti jsou uvedeny v EN 50110-1 , mohou se aplikovat i národní předpisy.

Na informačním štítku se musejí objevit tyto informace o mikrogenerátoru:

 • jméno výrobce nebo obchodní značka,

 • typové konstrukční nebo identifikační číslo, nebo jakékoliv jiné informační prostředky, které umožňují získat důležité informace o výrobci,

 • jmenovitý výkon,

 • jmenovitý kmitočet,

 • počet fází,

 • účiník.

Tyto informace se musejí umístit na tabulce nebo na mikrogenerátoru a v dokumentaci. Tyto informace se musejí také uvést v uživatelském manuálu. Kromě toho se může také na štítek doplnit sériové číslo.

Tyto informace by měly být součástí informační tabulky celého systému mikrogenerátoru.

Všechny informace musejí být v jazyku příslušné země a odpovídat praxi té země, ve které se uvažuje o instalaci mikrogenerátoru.

Označení

Výstražné oznámení se musí umístit v takové pozici, aby všechny osoby mající přístup k živým částem byly varovány ještě před nutností odpojení těchto živých částí od všech napájecích bodů.

Speciální pozornost se má věnovat tomu, aby napájení, měřicí obvody (snímané okruhy) a další části nemohly být odpojeny od sítě, je-li spínač ochrany rozhraní v otevřené poloze.

Výstražné označení se musí minimálně umístit:

 • na rozváděči (přípojková skříň a domovní rozváděč), na kterém je mikrogenerátor připojen,

 • na všech rozváděčích mezi domovními rozváděči a příslušným mikrogenerátorem,

 • na vlastním mikrogenerátoru nebo v mikrogenerátoru,

 • ve všech bodech odpojení mikrogenerátoru.

Obrázek 1 – Příklad výstražné tabulky společné pro obsah i rozměr

Údržba a výrobní kusové zkoušky

Výrobce musí stanovit časový rámec pro údržbu a/nebo výrobní kusové zkoušky.

Uživatel zodpovídá za správnou údržbu a výrobně kusovou zkoušku.

Údržba a výrobně kusové zkoušky musejí být provedeny kvalifikovanými servisními techniky.

Uvádění do provozu

Tato kapitola umožňuje instalaci typově zkoušených mikrogenerátorů.

Všeobecně

Při instalaci se musejí splnit následující podmínky:

 • mikrogenerátor (včetně ochrany rozhraní) musí splnit požadavky této normy a dalších souvisících norem,

 • výrobce musí vytvořit montážní pokyny podle této normy a národních nebo místních předpisů,

 • přístup k nastavení ochrany rozhraní musí být zabezpečen proti nedovolené manipulaci,

 • neexistují-li výrobkové normy pro mikrogenerátor, musí se typ zkoušet na požadavky rozhraní uvedené v této normě,

 • instalaci musí provést montážní firma s uznávaným a prověřeným oprávněním týkajícím se používání paliva, montáže elektrické instalace a speciální kvalifikací týkající se montáže mikrogenerátorů.

POZNÁMKA Montážní firma/uživatel si má být vědom toho, že kromě PDS bude muset informovat i dodavatele energie do sítě a elektroměrovou službu kvůli smluvním závazkům.

V některých zemích je zásada připoj a informuj povolena bez předchozího souhlasu PDS, PDS musí být informován v souladu s postupem uvedeným v 7.3. V ostatních zemích je nezbytný předchozí souhlas PDS.

Instalace

Mikrogenerátor se musí instalovat podle následujících požadavků:

 • normy,

 • HD 384 nebo jeho národní verze,

 • národních předpisů,

 • pokynů výrobce pro montáž.

Postup oznámení

Zásada připoj a informuj pro instalaci samostatného mikrogenerátoru

Jeden mikrogenerátor v jednoduché domovní instalace může být připojen paralelně k veřejné distribuční sítí bez předchozího svolení provozovatele místní distribuční soustavy. Montážní firma zajistí, že provozovatel lokální distribuční soustavy je informován o montáži mikrogenerátoru v době uvádění do provozu nebo před uvedením do provozu. Kromě toho musí montážní firma poskytnout PDS informaci o montáži do 30 dnů od uvedení mikrogenerátoru do provozu s využitím obdobného formuláře, jaký je uveden v B.1.

POZNÁMKA PDS a/nebo dodavatel elektřiny a/nebo společnost zajišťující elektroměrovou službu by mohli požadovat úpravy týkající se smlouvy o připojení uživatele po instalaci mikrogenerátoru.

Vícenásobná/plánovaná instalace

V případě projektu vícenásobné plánované instalace mikrogenerátorové jednotky v blízké geograficky ohraničené oblasti je nutné, aby montážní firma získala předchozí souhlas od provozovatele místní distribuční soustavy. PDS bude vyžadovat posouzení možného vlivu tohoto připojení na síť a stanovení speciálních podmínek pro připojení. Počáteční žádost musí být v obdobné formě, jaká je uvedena v B.2. Schválení uvedení do provozu musí být získáno do 30 dnů od uvedení do provozu s využitím obdobného formuláře, jaký je uveden v B.1. Příklady takových projektů mohou být:

 • součást programu modernizace bytové výstavby ve stejné ulici, nebo

 • součást projektu nové bytové výstavby.

PDS může vyžadovat informaci o předběžné typové zkoušce, je-li předložen předběžný návrh připojení, nebyla-li uvedena v předchozí zprávě. Montážní firma musí dodat kopii do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

Vyřazení z provozu

Je-li mikrogenerátor demontován nebo vyřazen z provozu z jakýchkoliv důvodů, musí být o tom informován PDS. Aplikují se následující požadavky:

 • vyřazení z provozu musejí provést montážní firmy s uznávaným a prověřeným oprávněním týkající se používání paliva, montáže elektrické instalace a speciální kvalifikace týkající se montáže mikrogenerátorů,

 • systémy elektrického rozvodu a paliva se musí uvést do původního stavu za dodržení podmínek bezpečnosti,

 • dokončí se postup oznámení vyřazení mikrogenerátoru z provozu a zašle se kopie do 5 pracovních dní po dokončení práce PDS,

 • oznámení se provede s využitím obdobného formuláře pro vyřazení z provozu, jaký je uveden v B.3.

Postup při výměně

Je-li mikrogenerátor vyměněn, musí být o tom PDS informován následně po zahájení provozu. Tento postup může být proveden doplněním oznámení o vyřazení mikrogenerátoru z provozu a zasláním formuláře o instalaci výrobny elektrické energie s mikrogenerátorem (viz přílohu B).

Je-li nutné za dobu životnosti mikrogenerátotu vyměnit hlavní součásti, je třeba toto pouze oznámit PDS v případě, že provozní charakteristiky mikrogenerátoru nebo ochrany rozhraní byly změněny, v porovnání s originální jednotkou uvedenou do provozu.

Aktualizují se normy a dokumentace.

Příloha A

Nastavení ochrany rozhraní, národní odchylky

Nejsou-li v příloze A uvedeny speciální národní hodnoty nastavení pro ochranu rozhraní, použijí se hodnoty nastavení v tabulce 2.

AT – Rakousko

Následující národní požadavky jsou:

 • Technická a organizační pravidla pro přenos a distribuci provozovatelů soustav (TOR), zejména části

D1:2004 "Netzrückwirkungsrelevante elektrische Be-triebsmittel; Schwellwerte für die notwendige Beurteilung durch den Netzbetreiber und festlegungen zur elektromagnetischen Verträglichkeit“ (Relevantní provozní prostředky pro posuzování zpětných vlivů na síť, Prahové hodnoty pro nutná posouzení provozovatelem sítě pro stanovení elektromagnetické snesitelnosti) a

D4:2001 "Parallellbetrieb von Eigenerzeugungsanlagen“ (Paralelní provoz s zařízením vlastní spotřeby);

 • Pravidla trhu a všeobecné podmínky provozovatelů sítí.

Oba dokumenty byly publikovány Rakouským regulátorem trhu – Energie – Řízení (ECG) – na internetových stránkách http://www.e-control.at .

Nastavení ochrany rozhraní jsou podle normy ÖVE/ÖNORM E 2750 a Technických a organizačních pravidel pro přenos a distribuci provozovatelů soustav, zejména část D4.

Parametr Max doba odpojení s Nastavení pro vypnutí
Vyšší napětí 0,2 230 V + 11 %
Nižší napětí 0,2 230 V – 15 %
Vyšší kmitočet a 0,2 51 Hz
Nižší kmitočet a 0,2 47 Hz
Ochrana ztráty sítě LoM b 5 b
POZNÁMKA Napětí a kmitočet se vztahují k mikrogenerátoru.

BE – Belgie

Nastavení musí být v souladu s technickými pravidly regulátora distribučních sítí. V době publikace této normy byla národní nastavení:

Varianta 1:

Parametr Max. doba odpojení Nastavení pro vypnutí
Vyšší napětí Okamžitá (max .120 ms) 230 V + 6 %
Nižší napětí (stav 1) 1,5 s 230 V – 15 % (...–50 %) a
Nižší napětí (stav 2) Okamžitá (max. 120 ms) 230 V – 50 % (...–75 %) a
Vyšší kmitočet Okamžitá (max. 120 ms) 50,5 Hz
Nižší kmitočet Okamžitá (max. 120 ms) 49,5 Hz
+ jedna z následujících, jeli generátor technicky schopen fungovat v ostrovním provozu
Vektorový skok napětí Okamžitá (max. 120 ms) 7 b
Df/dt 100 ms 1 Hz / s
Vyšší a nižší kmitočet Okamžitá (max. 120 ms) 50 ± 0,3 Hz

Varianta 2:

Parametr Max. doba odpojení Nastavení pro vypnutí
Vyšší napětí Okamžitá (max. 120 ms) 230 V + 6 %
Nižší napětí Okamžitá (max. 120 ms) 230 V – 15 %

Varianta 3:

 
Parametr Max. doba odpojení Nastavení pro vypnutí
Vyšší napětí 200 ms 230 V + 6 %
Nižší napětí 200 ms 230 V – 20 %
Vyšší kmitočet 200 ms 50,2 Hz
Nižší kmitočet 200 ms 49,8 Hz
Ztráta hlavní ochrany LoM 5 s

U jednofázově připojených instalací 5 kW platí povinně varianta 3

B – Belgie

V době vydání této normy je možné nalézt další informace a nejčerstvější dokumenty na internetových stránkách místních regulátorů:

 • VREG (Regulátor regionu Vlámského):
  http://www.vreg.be ;

 • CWAPE (Regulátor regionu Valonského):
  http://www.cwape.be ;

 • IBGE-BIM (Regulátor regionu Brusel):
  http://www.ibgebim.be

CH – Švýcarsko

Švýcarský energetický inspektorát (ESTI) stále konzultuje právní předpis týkající se připojení generátorů paralelně s distribučními sítěmi nn. Švýcarský národní komitét TK 77 bude na příštím zasedání o tomto problému jednat.

Pokud se situace vyjasní, švýcarský národní komitét dodá potřebné informace.

CY – Kypr

Parametr Doba odpojení s Nastavení pro vypnutí
Vyšší napětí 0,5 230 V + 10 %
Nižší napětí 0,5 230 V – 10 %
Vyšší kmitočet 0,5 50 Hz +4 %
Nižší kmitočet 0,5 50 Hz – 6 %
Ztráta hlavní ochrany LoM 0,5 a

CZ – Česká Republika

Podle "Pravidel pro provozování distribučních soustav“ Energetického úřadu je

Parametr Maximální doba odpojení s Maximální nastavení pro vypnutí
Vyšší napětí 0,2 230 V + 15 %
Nižší napětí 0,2 230 V – 15 %
Vyšší kmitočet 0,2 50,5 Hz
Nižší kmitočet 0,2 49,5 Hz

Dokument "Provozní pravidla pro distribuční sítě“ je publikován Českým regulačním úřadem na internetových stránkách http://www.eru.cz .

DE – Německo

Podle DIN V VDE V 0126.

S odkazem na 4.2.4 ochrana rozhraní musí zajistit, aby napájení distribuční sítě započalo pouze poté, až budou hodnoty napětí a kmitočtu v rozmezí limitů nastavení ochrany rozhraní po dobu 30 s pro všechny systémy výroby elektřiny.

DK – Dánsko

Parametr Maximální doba odpojení s Maximální nastavení pro vypnutí
Vyšší napětí (stav 2) 0,2 230 V + 13 ...+15 %
Nižší napětí (stav 1) 2 230 V + 9 ...11 %
Vyšší kmitočet (stav 1) 0,2 230 V –10 ...–15 %
Nižší kmitočet (stav 2) 10 230 V –30 ...–100 %
Vyšší kmitočet 0,2 50,5 ...51,0 Hz
Nižší kmitočet 0,2 47,0 ...47,5 Hz
Rychlost změny kmitočtů (ROCOF)d 0,2 2,5 ...3,5 Hz/s
a Všechny hodnoty jsou efektivní hodnoty. Mikrogenerátor se musí vypnout, převyšují-li parametry odchylek normalizované hodnoty, než jsou všechny hodnoty v rozsahu nastavení. Parametr nesmí způsobit vypnutí, leží-li mezi jmenovitou hodnotou a rozsahem nastavení.
b Stav ochrany 2 je vyžadován, pokud mikrogenerátor generuje napětí vyšší než 230 V + 15 %.
c Použití fázového posuvu jako ztráty hlavní ochrany LoM se nepovoluje.

Odpojení mikrogenerátoru jako reakce na působení ochrany rozhraní musí být dosaženo buď odpojením mechanických kontaktů nebo působením příslušného spínacího zařízení.

ES – Španělsko

Ve Španělsku existují následující zákony a směrnice obsahující požadavky na připojení k veřejné distribuční síti.

Zákon 54/1997,
Energetický zákon
Všeobecná pravidla pro propojení obnovitelných zdrojů se sítí. Energetické podniky jsou zavázány vykupovat přebytky elektřiny vyrobené v těchto zařízeních a platí za to vyšší cenu.
ORDEN 5/9/1985,
Administrativní technická pravidla pro provoz a propojení vodních elektráren do 5 MVA včetně a automatické výrobny elektřiny na síť.
Všeobecná pravidla pro propojení obnovitelných zdrojů se sítí. Energetické podniky jsou zavázány vykupovat přebytky elektřiny vyrobené v těchto zařízeních a platí za to vyšší cenu.
RD 1955/2000, uvádí pravidla pro přenos, distribuci, využití, zásobování a postupy při povolování nebo pro elektrárny. To ustavuje právní systém, který je použitelný pro činnosti při přenosu, distribuci, marketingu a zásobování elektřinou.
RD 1663/2000, připojení PV instalací se sítí nn
Usnesení 31/5/2001 – Příloha
Připojení PV instalací se sítí nn: aplikace, technické podmínky, smlouva, připojení a první verifikace,...
Nahrávám...
Nahrávám...