dnes je 24.5.2024

Input:

Odchylka

30.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Odchylka

RNDr. Tomáš Chudoba

Odchylka

Odchylka je hodnota získaná měřením, která se významně odchyluje od hodnoty, která byla očekávána nebo plánována. Nemusí jít pouze o odchylku při měření energií, ale i jiných parametrů významných pro energetický management, např. teploty, průtoku, objemu, tlaku atd.

Zjištění a vypořádání odchylky je jedním z důkazů, že systém energetického managementu je funkční.

Proto se odchylka zásadním způsobem odlišuje od neshody, jejíž zjištění je naopak důkazem, že systém energetického managementu řádně nefunguje.

Zjištění odchylky

Abychom měli vůbec možnost zjistit odchylku od očekávané hodnoty, musíme:

 1. hodnotu systematicky měřit,
 2. mít stanoven interval hodnot, uvnitř něhož naměřená hodnota odchylkou není.

V tomto textu se nezabýváme požadavky na provádění systematického měření, tedy měřícím plánem.

Máme-li nastaven interval očekávaných hodnot, je zjištění odchylky triviálním úkonem, který může proběhnout několika způsoby:

uvnitř profesionálního databázového elektronického systému pro sběr naměřených dat,

v dobře připravené tabulce, sestavené např. pomocí MS Excel,

v pracovním sešitu, do něhož jsou ručně zaznamenávány naměřené hodnoty.

Každý kvalitní automatizovaný elektronický systém pro sběr, vyhodnocování, zpracování, zobrazení a uložení naměřených hodnot by rozhodně měl mít funkcionalitu, která umožňuje:

 1. nastavit interval očekávaných hodnot,
 2. signalizovat překročení hranic tohoto intervalu,
 3. zaznamenat poznámku operátora týkající se vypořádání odchylky.

V tabulce excel si tyto funkcionality můžeme poměrně snadno nastavit pomocí připravených nástrojů, zejména pak pomocí aritmetický a logických funkcí a funkce podmíněného formátování. Posuzovaná hodnota může být pochopitelně předem nějak zpracována, např. zaokrouhlena, převedena na jiné jednotky nebo vynásobena nějakým součinitelem (konstanta měřícího přístroje).

V pracovním sešitu můžeme provádět jednoduší porovnávání a nebude asi určen na provádění aritmetických nebo logických operací. Může být ale vhodný např. pro zaznamenávání teploty uvnitř laboratoře, jejíž hodnota se musí pohybovat v poměrně úzkém intervalu přípustných hodnot a každá odchylka je snadno identifikovatelná.

Vypořádání odchylky

každou odchylkou se musíme nějak vypořádat. U auditu vám rozhodně bezbolestně neprojde, když na auditora bude z monitoru vyskakovat několik křičících symbolů typu Odchylka měření! I píky nebo propady na grafech musí být vysvětleny.

Vypořádání odchylky musí provádět pracovník zkušený a obeznámený s okolnostmi daného měření i měřeného procesu nebo stavu. Vypořádáním odchylky rozumíme provedení úkonů v tomto pořadí:

 1. potvrzení, že k odchylce skutečně došlo: odpovědný pracovník sám prověří záznamy a míru překročení hranic intervalu očekávaných hodnot;
 2. pokud tak ještě nebylo provedeno (automaticky, ručně), zaznamená datum, čas a osobu (způsob) vztahující se ke zjištění odchylky;
 3. následuje zjištění příčiny, která odchylku vyvolala (viz text níže);
 4. rozhodnutí, jaké kroky budou následně provedeny, což výrazně závisí na tom, jaká příčina odchylku způsobila;
 5. provedení záznamu o vypořádání odchylky, vč. uvedení příčin a popisu následné akce.

Možné příčiny odchylek

Možných příčin odchylek je celá řada a velmi se mezi sebou mohou lišit svým charakterem:

 • chyba člověka při záznamu hodnoty:

  1. špatně opsaná číslice,
  2. špatně zapsaná desetinná čárka,
  3. rozpor mezi nastavenými jednotkami na měřícím přístroji a v záznamovém sešitu,
  4. odečet provedený v jiný čas, než jak je stanoveno,
  5. odečet provedený na jiném měřiči, než jak je stanoveno,
 • chyba na měřicím přístroji:

  1. měřicí přístroj je vadný,
  2. chybně nastaven rozsah měření,
  3. nečitelná stupnice,
  4. překročena maximální nebo minimální povolená přístrojová hodnota,
 • chyba při zpracování nebo přenosu dat

Nahrávám...
Nahrávám...