dnes je 27.1.2021

Input:

Návrh vyhlášky o energetickém posudku

5.1.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1
Návrh vyhlášky o energetickém posudku

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů

Jednu z oblastí, která je upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 3/2020 Sb.”) je povinnost provádět energetický audit (ustanovení § 9) a zajistit ve vybraných případech zpracování energetického posudku (ustanovení § 9a). Zákonná úprava v oblasti provádění energetických auditů byla z věcného hlediska natolik zásadní, že si vyžádala vydání nové vyhlášky o energetickém auditu, kterou dojde ke zrušení vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 480/2012 Sb.”). Rozsah nové vyhlášky o energetickém auditu je natolik rozsáhlý a věcně odlišný od potřeb v oblasti energetických posudků, že bylo rozhodnuto, že vyhláška č. 480/2012 Sb. bude zrušena a nahrazena dvěma prováděcíma předpisy: novou vyhláškou o energetickém auditu (viz výše) a novou vyhláškou k energetickým posudkům.

Zákonná úprava v této oblasti přináší změny v „typech” energetických posudků, které je povinnost/možnost zpracovávat. Došlo ke zrušení energetického posudku k posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie a posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW. Na druhou stranu došlo k zavedení nových energetických posudků, konkrétně stanovení vnitřního výnosového procenta projektu, pokud vznikne nárok na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie a projekt je financovaný z programů podpory ze státních nebo evropských finančních prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů a posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie (), který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem. Na tyto změny reaguje předkládaný materiál, tzn. návrh vyhlášky o energetickém posudku.

Návrh vyhlášky o energetickém posudku zachovává postupy pro zpracování energetických posudků podle ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) až e) a odst. 2 písm. b) až d) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 406/2000 Sb.”). Novým prvkem je specifikace postupu při posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem.

Návrh znění vyhlášky s komentářem z aplikace ODok

VYHLÁŠKA

ze dne … 2020

o energetickém posudku

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 9a odst. 5 a § 9b odst. 3 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1 a upravuje

a) obsah energetického posudku, způsob jeho zpracování a jeho rozsah a

b) údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie.

Ustanovení vymezuje rozsah návrhu vyhlášky v intencích zákonného zmocnění.

Zákon č. 406/2000 Sb. v ustanovení § 9a odst. 5 uvádí: Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis. V tomto kontextu a rozsahu je formulován § 1 návrhu vyhlášky o energetickém posudku.

Další zmocnění je k provedení ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., kde je uvedeno: Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie stanoví prováděcí právní předpis. Podrobněji k bodu § 6.

§ 2

Obsah energetického posudku

Energetický posudek obsahuje

a) titulní list s identifikačními údaji zadavatele a předmětu energetického posudku,

b) podrobnosti energetického posudku,

c) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a podmínky jeho proveditelnosti,

d) evidenční list energetického posudku, je-li pro daný energetický posudek relevantní, jehož vzor pro vybrané případy je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce a

e) podklady použité ke zpracování energetického posudku ve formě přílohy energetického posudku.

Ustanovení § 2 návrhu vyhlášky o energetickém posudku sumarizuje, jaké části mají být ve zprávě o energetickém posudku (viz definice podle § 2 odst. 1 písm. o) zákona č. 406/2000 Sb.: energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení) obsaženy. V této části se jedná o stručný výčet jednotlivých kapitol, jejíž konkrétní rozsah je řešen v následujících paragrafech návrhu vyhlášky o energetickém posudku.

V zásadě nedochází ke změně oproti stávající právní úpravě, vyjma následujícího:

  • součástí energetického posudku již nemusí být kopie dokladu o vydání oprávnění energetického specialisty. Ověření, zda energetický specialista vykonává činnost na základě platného oprávnění a naplňuje zákonné požadavky je veřejně dostupná informace na https://www.mpo-enex.cz/experti/ ,

  • je potřebné vymezit předmět energetického posudku (podrobněji viz bod k § 3).

§ 3

Titulní list s identifikačními údaji zadavatele a předmětu energetického posudku

(1) Titulní list obsahuje účel zpracování podle § 9a odst. 1 nebo 2 zákona, identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku, název předmětu energetického posudku, datum vypracování energetického posudku, identifikační údaje energetického specialisty, evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

(2) Identifikační údaje obsahují

a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku, kterými jsou

1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu,

2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a

b) údaje o předmětu energetického posudku, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku a stručný popis předmětu energetického posudku.

Úvod do zprávy o energetickém posudku tvoří titulní list. Obsahem titulního listu dle návrhu vyhlášky o energetickém posudku jsou následující informace (ustanovení § 3 odst. 1):

  • účel zpracování podle § 9a zákona,

  • identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,

  • název předmětu energetického posudku,

  • datum vypracování energetického posudku,

  • identifikační údaje energetického specialisty,

  • evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

Jaké konkrétní informace mají být uvedeny u o vlastníkovi předmětu energetického posudku a v jakém rozsahu má být popsán předmět energetického posudku, je vymezeno v § 3 odst. 2.

§ 4

Podrobnosti energetického posudku

(1) Podrobnosti energetického posudku ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudku obsahují

a) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využití odpadního tepla v případě energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona, které se provádí podle přílohy č. 1 k této vyhlášce,

b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d), f) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona,

c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. b) až d) zákona,

d) popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené v příloze č. 4 k této vyhlášce v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona,

e) vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona,

f) hodnocení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií

Nahrávám...
Nahrávám...