dnes je 27.5.2024

Input:

Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu

22.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.10.1
Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 333/2022 Sb., o zajištění dodávek plynu. Jedná se o nařízení vlády provádějící na základě zákonného zmocnění ustanovení § 19d odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 287/2022 Sb. (dále jen "energetický zákon"), která upravují pravomoci vlády v případě mimořádné tržní situace nařízením v nezbytném rozsahu uložit mj. povinnost dodávky plynu pro zákazníky nebo jiné účastníky trhu s plynem a povinnost nabídky plynu určeným osobám za stanovených podmínek.

Nařízení vlády tedy na základě výše uvedeného zákonného ustanovení v návaznosti na nastalou mimořádnou tržní situaci na trhu s plynem jednak určuje obchodníky s plynem, kterým se stanoví povinnost dodávky plynu zákazníkům na trhu s plynem (jedná se o tzv. určené dodavatele plynu), a jednak stanoví definovanému obchodníkovi s plynem povinnost nabídky plynu těmto určeným dodavatelům plynu a dalším obchodníkům s plynem pro zajištění dodávek plynu zákazníkům v režimu podle tohoto nařízení a § 19g energetického zákona.

Nařízení vlády dále stanoví podmínky, za kterých vzniká určeným dodavatelům plynu povinnost dodávky plynu vybraným zákazníkům, a podmínky, za nichž vzniká obchodníkům s plynem, kteří podléhají povinnosti nabídky plynu podle předchozí věty, povinnost nabídky plynu určeným dodavatelům plynu a jiným obchodníkům s plynem.

Hlavním důvodem pro předložení tohoto nařízení vlády je skutečnost, že na trhu s plynem v současné době stále existuje část zákazníků, kteří mají obtíže nalézt dodavatele plynu, a přitom vláda v nařízení č. 298/2022 Sb. o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci (dále jen "nařízení o stanovení cen") kategorizovala tyto zákazníky jako zákazníky, pro které se má uplatnit stanovená ceny plynu. Ustanovením § 19g odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb. je upraveno zajištění dodávek elektřiny nebo plynu v mimořádné tržní situaci za stanovenou cenu, kdy je stanoveno, že zákazník, který nemá pro období účinnosti nařízení o stanovení cen zajištěnu dodávku elektřiny nebo plynu, může požádat obchodníka s elektřinou nebo plynem, který je dodavatelem poslední instance uvnitř vymezeného území držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu, o zajištění dodávek elektřiny nebo plynu, a v takovém případě je takový obchodník s elektřinou nebo plynem povinen sjednat se zákazníkem smlouvu, jejímž předmětem je dodávka elektřiny nebo plynu, a to za cenu a věcných podmínek stanovených vládou. Podle ustanovení § 19g odst. 2 energetického zákona se nicméně tato povinnost obchodníka s elektřinou nebo plynem sjednat smlouvu nevztahuje na dodávky elektřiny nebo plynu zákazníkům, na které se neuplatní cena stanovená vládou nebo kteří mají roční spotřebu plynu nad 630 MWh.

Z toho důvodu využívá vláda zmocnění v ustanoveních § 19d odst. 2 písm. a) a b) energetického zákona, jež upravují možnost vlády stanovit nařízením povinnost dodávky plynu pro zákazníky nebo jiné účastníky trhu s plynem za stanovených podmínek a dále uložit povinnost nabídky plynu určeným osobám za stanovených podmínek. Nařízení vlády provádí tuto zákonnou úpravu.

V ustanovení § 2 nařízení vlády vymezuje určeného dodavatele plynu s povinností dodávky plynu zákazníkům pro období, na které vláda stanovila nařízením ceny plynu v mimořádné tržní situaci (tzv. zastropování cen plynu). Povinnost dodávky plynu se vztahuje vůči každému zákazníkovi, který takto určeného dodavatele plynu o dodávky plynu požádá, pokud tento zákazník splňuje podmínky dále vymezené v ustanovení § 2 odst. 3 nařízení vlády. Určený dodavatel plynu je povinen sjednat s takovým zákazníkem neprodleně smlouvu, jejímž předmětem je dodávka plynu za cenu stanovenou vládou pro mimořádnou tržní situaci (tj. za zastropovanou cenu), a to na dobu neurčitou s výpovědní dobou v trvání nejdéle 1 měsíc, případně na dobu určitou v trvání nejdéle do konce mimořádné tržní situace, pokud o to zákazník požádá.

V ustanovení § 4 nařízení vlády se dále vymezuje obchodník s plynem s povinností nabídky plynu pro zajištění dodávky plynu pro období, na které vláda stanovila nařízením zastropované ceny plynu. Tento obchodník s plynem s povinností nabídky plynu je ve smyslu

V ustanovení § 5 nařízení vlády povinen nabídnout určenému dodavateli plynu dodávku plynu pro zajištění plnění povinnosti dodávky plynu určeným dodavatelem plynu vůči zákazníkům podle § 2 nařízení vlády, a to za podmínek dále specifikovaných v ustanovení § 5 nařízení vlády, a dále také obchodníkům s plynem, kteří plní kontraktační povinnost podle § 19g energetického zákona.

Obchodník s plynem s povinností nabídky plynu pro zajištění dodávky plynu je vymezen jako dodavatel plynu, ve kterém má ČR většinu hlasovacích práv a který má současně zajištěnu stanovenou minimální přepravní kapacitu do ČR. V současné době je tímto obchodníkem s plynem společnost ČEZ, a.s., jež má sjednané smlouvy, jejichž předmětem je zajištění kapacity v nizozemském LNG terminálu a dále zajištění přepravní trasy pro dodávku zemního plynu do ČR, a současně má jako jediný obchodník s plynem nakoupen dostatečný objem plynu k tomu, aby byla schopna splnit uvedenou nabídkovou povinnost. Obchodníkem s plynem s povinností nabídky plynu tak bude ČEZ, a.s. nebo v případě změny smluvního zajištění dodávky LNG do České republiky jiný obchodník s plynem, pokud se tak Česká republika (za kterou jedná Ministerstvo financí) s ČEZ, a.s. dohodne.

Právní úpravou, která vychází z rámce daného energetickým zákonem pro řešení mimořádných tržních situací, tedy vláda prostřednictvím nařízení zajistí možnost sjednat dodávku plynu další skupině zákazníků, kteří spadají pod kategorii zákazníků podle nařízení vlády o stanovení cen, nemají pro období účinnosti zastropovaných cen plynu zajištěnou dodávku plynu od jiného dodavatele plynu a současně nemají právo na zajištění dodávky plynu podle § 19g energetického zákona, pokud požádají o dodávku plynu určeného dodavatele plynu.

Za standardní tržní situace je obchod s plynem včetně dodávky plynu koncovým zákazníkům předmětem soutěže a stát do tohoto segmentu trhu zásadně žádným způsobem neingeruje. Je na nabídce a poptávce dodavatelů plynu a zákazníků, za jakou cenu bude dodavatel zákazníkovi plyn dodávat. V případě, že zákazník není spokojený se svým dodavatelem plynu, může si na trhu vybrat jiného dodavatele. Stávající tržní situace je však zcela výjimečná, protože z důvodu vysokých velkoobchodních cen plynu omezují dodavatelé plynu nabídky plynu zákazníkům za obvyklých smluvních podmínek. Na trhu prakticky absentují jakékoliv dlouhodobější fixované dodávky plynu, obchodníci s plynem omezují hedgování nákupu plynu pro potřeby koncových zákazníků a je rovněž velmi omezená nabídka dodávek plynu založená na spotových cenách, neboť i tyto obchody s plynem vyžadují skládání finančních jištění u organizátora krátkodobého trhu s plynem, případně u energetických burz. Objektivně tak v průběhu konce léta a začátkem podzimu 2022 došlo ke zcela bezprecedentní situaci, kdy obchodníci s plynem veřejně oznámili zastavení sjednávání smluv s novými zákazníky a rovněž omezili sjednávání nových smluv se svými stávajícími zákazníky. Částečně se situace zlepšila po vydání nařízení o stanovení cen, kterým došlo ke stanovení maximální ceny plynu pro určené kategorie zákazníků, v důsledku čehož nabyly na významu právě dodávky plynu za spotové ceny. Nicméně stav omezené nabídky plynu pro zákazníky, včetně zákazníků, kteří nemají na období příštího roku sjednanou dodávku plynu, přetrvává, neboť přes postupný pokles velkoobchodních cen plynu v posledních týdnech zůstávají velkoobchodní ceny plynu nadále mimořádně vysoké, a i nákup plynu na krátkodobých trzích nadále vyžaduje vysoké finanční nároky na obchodníky s plynem. Z tohoto důvodu je nezbytné uložit povinnost dodávky plynu vybranému okruhu obchodníků s plynem tak, aby zákazníci, kteří nemají sjednanou dodávku plynu na příští rok, měli reálně možnost zajistit si dodávku plynu za cenu stanovenou vládou.

V případě nevydání nařízení vlády č. 333/2022 Sb. by absentovala potřebná prováděcí právní úprava, která konkretizuje zákonný rámec daný energetickým zákonem, a nebylo by tedy možné tuto pomoc prakticky zrealizovat a zákazníci v plynárenství s roční spotřebou plynu nad 630 MWh by nadále čelili neochotě obchodníků s plynem dodávat jim plyn, což by pro řadu z nich mohlo být velmi pravděpodobně likvidační.

§ 1 Předmět úpravy

Předmětem navrhovaného nařízení vlády je určení obchodníků s plynem, kteří budou mít povinnost uzavřít na požádání zákazníků, na které se vztahuje cena stanovená vládou podle nařízení o stanovení cen, a kteří současně nemají takové právo již podle § 19g energetického zákona, smlouvu o sdružených službách dodávky plynu nebo smlouvu o dodávce plynu. Aby tito určení dodavatelé plynu mohli plnit tuto jim nově uloženou povinnost, stanoví navrhované nařízení vlády současně také povinnost vybranému obchodníkovi s plynem (příp. obchodníkům s plynem) nabídnout jim plyn k zajištění dodávek plynu zákazníkům.

§ 2 Povinnost dodávky plynu pro zákazníky

Navrhované nařízení vlády pracuje s pojmem "určený dodavatel plynu", kterým se rozumí obchodník s plynem, kterému je tímto nařízením ukládána kontraktační povinnost vůči vymezeným zákazníkům. Jedná se o obdobu kontraktační povinnosti podle § 19g energetického zákona, navrhovaným nařízením se rozšiřuje na další zákazníky v plynárenství.

Odstavec 2 vymezuje obchodníky s plynem (určené dodavatele plynu), kteří mají nad rámec § 19g energetického zákona povinnost zajistit dodávky plynu zákazníkům. Jsou jimi

  • obchodníci s plynem, kteří jsou na základě principu teritoriality povinni zajišťovat dodávky plynu za zastropovanou cenu už podle § 19g energetického zákona (tj. pro zákazníky s roční spotřebou plynu do 630 MWh) – tímto nařízením se jejich kontraktační povinnost rozšiřuje i vůči zákazníkům s roční spotřebou plynu nad 630 MWh;

  • obchodníci s plynem, kteří současně zajišťují univerzální službu v elektroenergetice, pokud se nejedná o obchodníky s plynem podle předchozího bodu;

  • obchodníci s plynem, kteří sice nejsou nutně součástí vertikálně integrovaného podnikatele nebo vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, ale mají k určenému dni stanovený počet zákazníků.

Z uvedeného vyplývá, že např. společnost E.ON Energie, a.s. bude zajišťovat dodávky plynu v režimu tohoto nařízení pouze na území jižních Čech, kde je dodavatelem poslední instance v plynárenství, a nikoliv už na území jižní Moravy, kde bude určeným dodavatelem plynu společnost innogy Energie, s.r.o.

Odstavec 3 potom pomocí kumulativních kritérií vymezuje zákazníky, kterým jsou určení dodavatelé plynu na žádost povinni zajistit dodávku plynu. Jedná se o zákazníky, na které se vztahuje zastropovaná cena plynu (a to pouze na dodávky plynu do jejich odběrných míst, na které se zastropovaná cena plynu vztahuje), současně ale nemají na období účinnosti zastropování cen zajištěnou dodávku plynu a ani nemají právo na zajištění dodávky plynu podle § 19g energetického zákona. Jinými slovy jedná se o zákazníky s roční spotřebou plynu nad 630 MWh, kteří jsou jedním z vybraných poskytovatelů veřejných služeb podle § 4 odst. 3 písm. b) nařízení o stanovení cen, malým nebo středním podnikatelem (jenž v odběrném místě nevyrábí z plynu elektřinu), zákazníkem vyrábějícím tepelnou energii na vytápění a přípravu teplé užitkové vody nebo držitelem licence na výrobu tepelné energie, která je dodávána do rozvodného tepelného zařízení. Odmítnout zajistit dodávku plynu takovému zákazníkovi může určený dodavatel plynu podle odstavce 4 jen v případě, že je vůči němu zákazník v prodlení s úhradou jakékoliv platby za dodávku plynu nebo související služby. Sjednává-li určený dodavatel dodávku plynu do odběrného místa a nejedná-li se o situaci vícero dodavatelů v odběrném místě, dodává vždy veškerý objem odběru plynu v odběrném místě, a nikoliv pouze část. Skutečnost, zda odběr plynu se bude uskutečňovat z 80 % za stropovanou cenu, případně vyšší procento odběru plynu, je až otázka následného vyhodnocení skutečného odběru a porovnání se spotřebou v odběrném místě za předchozí srovnatelná období (viz § 5 nařízení č. 298/2022 Sb.).

Odstavec 5 specifikuje, na základě jakého právního titulu a za jakých podmínek bude dodávka plynu zákazníkům ze strany určených dodavatelů plynu realizována. Jedná se o obdobnou právní úpravu jako v § 19g odst. 1 energetického zákona. V případě smlouvy na dobu neurčitou se stanovuje právo zákazníka vypovědět smlouvu s nejvýše měsíční výpovědní dobou. Právo dodavatele vypovědět smlouvu výslovně uvedené není, to však nebrání dodavateli sjednat si ve smlouvě výpověď v souladu s § 72 odst. 1 a 2 energetického zákona. Smyslem úpravy je, aby obligatorně bylo sjednáno právo zákazníka vypovědět smlouvu. Smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu lze sjednat také na dobu určitou, a to v trvání nejdéle do konce období, na které vláda stanovila ceny plynu v mimořádné tržní situaci, pokud o to zákazník požádá. V obou případech je určený dodavatel plynu povinen předložit návrh smlouvy zákazníkovi do 15 dnů od obdržení žádosti o zajištění dodávek plynu.

§ 3 Bezpečnostní standard dodávky plynu

V případě dodávky plynu vybraným zákazníkům určenými dodavateli plynu v režimu tohoto nařízení se uplatní povinnost zajistit

Nahrávám...
Nahrávám...