dnes je 15.6.2024

Input:

Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

4.6.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4
Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšlo nařízení vlády č. 134/2024 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 19f energetického zákona zakotvuje právo na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku účastníkovi trhu s elektřinou nebo účastníkovi trhu s plynem, který dodává elektřinu nebo plyn zákazníkům a byl dotčen cenovou regulací. Účastník trhu má právo na uvedenou kompenzaci tehdy, pokud cena elektřiny nebo plynu stanovená v mimořádné tržní situaci nepokrývá oprávněné náklady na zajištění dodávky této komodity (tj. při určení výše kompenzace se vychází z tržních cen a zároveň nejsou pokrývány skutečně vynaložené náklady zahrnující např. i náklady vyplývající ze spekulativního jednání dodavatele). Prokazatelnou ztrátu a přiměřený zisk hradí účastníkovi trhu splňujícímu stanovené podmínky operátor trhu (OTE, a.s. – dále jen "OTE"). Ten výplatu provede na základě žádosti tohoto účastníka trhu. Bližší podrobnosti úhrady kompenzace pak má vláda stanovit nařízením. Na správnost výpočtu kompenzace dohlíží Energetický regulační úřad (dále jen "ERÚ").

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. původně stanovilo postupy při výpočtu a úhradě kompenzace účastníkům trhu s elektřinou nebo plynem, kteří zákazníkům dodávají elektřinu nebo plyn za cenu stanovenou nařízením vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka (dále jen "nařízení vlády č. 298/2022 Sb."), tj. dodavatelům elektřiny a plynu (obchodníkům s elektřinou a plynem a výrobcům elektřiny a plynu). Nařízení vlády č. 5/2023 Sb. mj. dále stanovilo obsahové náležitosti žádosti o úhradu kompenzace, obsahové náležitosti žádosti OTE o dotaci na úhradu finančních prostředků poskytovaných na úhradu kompenzace, termíny pro podání obou těchto žádostí a podmínky vyplacení mimořádných záloh na úhradu kompenzace za měsíce leden, únor a březen 2023.

Následně bylo nařízení vlády č. 5/2023 Sb. třikrát novelizováno. Novelou nařízení vlády č. 5/2023 Sb. provedenou nařízením vlády č. 65/2023 Sb. byla úprava poskytování kompenzací dodavatelům elektřiny a plynu doplněna o stanovení seznamu údajů o dodávkách elektřiny nebo plynu, které jsou podkladem (v jednotlivých souborech za každý typ a podkategorii smlouvy, resp. za dodávky elektřiny nebo plynu dodavatelem poslední instance, resp. za dodávky elektřiny z výrobny elektřiny prostřednictvím přímého vedení) zasílaným dodavatelem elektřiny nebo plynu společně s žádostí o úhradu kompenzace. Dále byl doplněn způsob výpočtu kompenzace při dodávce elektřiny nebo plynu v režimu dodávky poslední instance, neboť v takovém případě neprobíhá dodávka elektřiny nebo plynu na základě smlouvy, a proto vyžadovala původní úprava upřesnění. Následně byly novelou nařízení vlády č. 5/2023 Sb. provedenou nařízením vlády č. 77/2023 Sb. upraveny přílohy č. 7, 8 a 9, a to zejm. v souvislosti s úpravou daně z přidané hodnoty (vyčíslení daně z přidané hodnoty, které úhrada kompenzace podléhá, a specifikace údajů, které jsou uváděné bez daně z přidané hodnoty).

Dosud poslední novela nařízení vlády č. 5/2023 Sb. byla provedena nařízením vlády č. 272/2023 Sb. Tato novela doplnila úpravu poskytování kompenzací dodavatelům elektřiny a plynu o pravidla výpočtu kompenzace po uplynutí stanoveného období, na které má dodavatel elektřiny a plynu právo podle § 19f energetického zákona a navazující úpravy v nařízení vlády č. 5/2023 Sb. Veškeré platby uhrazené ze strany OTE dodavateli elektřiny či plynu na úhradu kompenzace před samotným vypořádáním plateb jsou totiž podle ustanovení § 19f odst. 3 energetického zákona považovány za zálohové platby, a bylo proto nezbytné doplnit právní úpravu o pravidla jejich vypořádání, jak předjímá sám energetický zákon. V nařízení vlády č. 5/2023 Sb. byl tedy stanoven postup závěrečného vypořádání měsíčních kompenzací, jakož i náležitosti žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období, tj. rozsah údajů za stanovené období (rok 2023), které jsou základem pro provedení závěrečného vypořádání rozdílu mezi zálohovými platbami poskytnutými v průběhu stanoveného období a skutečnou výší kompenzace za celé stanovené období ze strany OTE, a lhůta pro podání žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období OTE.

Ke dni 1. ledna 2024 nabyl účinnosti zákon č. 469/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Touto novelou energetického zákona bylo mj. upraveno dosavadní znění § 19f, které upravuje podmínky pro úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku v mimořádné tržní situaci a stávající právní úprava byla doplněna o povinnost provedení auditu údajů z žádosti o úhradu kompenzace. Podle doplněného znění § 19f odst. 4 energetického zákona nyní platí, že stanoví-li nařízení vlády postup vypořádání plateb na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku poskytnutých v průběhu stanoveného období (to je úprava zálohových plateb na kompenzace podle nařízení č. 5/2023 Sb.), je účastník trhu s elektřinou nebo plynem povinen se žádostí o úhradu kompenzace za stanovené období současně doložit zprávu auditora o ověření správnosti vybraných údajů uváděných v žádosti. Energetický zákon v § 19f odst. 4 současně stanoví, že tato povinnost se nevztahuje na účastníka trhu s elektřinou nebo plynem, který nemá za stanovené období zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Zprávu auditora poskytuje účastník trhu s elektřinou nebo plynem Energetickému regulačnímu úřadu. Výše uvedenou novelou energetického zákona bylo do ustanovení § 19f odst. 8 doplněno nové písmeno f), podle kterého je vláda zmocněna stanovit nařízením nově rovněž okruh údajů uvedených v žádosti ověřovaných auditorem a rozsah jejich ověření auditorem.

Předmětem novely nařízení vlády je tedy v souladu s § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona stanovení okruhu údajů, které mají být ze strany auditora ověřeny, a dále vymezení rozsahu, v jakém auditor ověření provádí. Odpovídajícím způsobem se tedy upravuje, resp. rozšiřuje předmět úpravy nařízení vlády č. 5/2023 Sb. v ustanovení § 1 odst. 1.

Okruh údajů ověřovaných auditorem se upravuje v nově vkládaném ustanovení § 14h, podle kterého by měl auditor ověřit v žádosti o úhradu kompenzace podané ze strany dodavatele elektřiny či dodavatele plynu za stanovené období správnost

a) výše dílčích základů měsíční kompenzace za jednotlivé měsíce za stanovené období a typ smlouvy B, C a H,

b) výše kompenzace za stanovené období uvedené dodavatelem elektřiny nebo plynu.

Rozsah ověření údajů ze strany auditora je potom vymezen v nově vkládaném ustanovení § 14i, podle kterého auditor ověřuje správnost údajů podle § 14h v rozsahu prověrky poskytující omezenou jistotu o předmětu ověření postupem podle mezinárodního auditorského standardu upravujícího ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních informací.

Přijetí novely nařízení vlády bylo nezbytné, neboť zákonná úprava podávání žádostí o úhradu kompenzace za stanovené období stanoví povinnost zpracování ověření údajů uváděných v žádosti auditorem v rozsahu stanoveném nařízením. Stanovení okruhu údajů ověřovaných auditorem a rozsahu ověřovaných údajů je pak nezbytným předpokladem k tomu, aby dodavatelé elektřiny a dodavatelé plynu mohli splnit svoji zákonnou povinnost, tj. doložit současně s žádostí o úhradu kompenzace za stanovené období zprávu auditora o ověření správnosti vybraných údajů uváděných v této žádosti.

§ 1 Předmět úpravy

V ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., kterým se vymezuje předmět úpravy nařízení vlády, se doplňuje nové písmeno f), podle kterého nařízení vlády nově stanoví rovněž okruh údajů uvedených v žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období ověřovaných auditorem a rozsah ověření auditorem. Jedná se o promítnutí zákonného zmocnění vlády upraveného v § 19f odst. 8 písm. f) energetického zákona, které bylo do energetického zákona doplněno s účinností od 1. ledna 2024 novelou energetického zákona provedenou zákonem č. 469/2023 Sb., a podle kterého je novelizované nařízení vlády vydáváno.

§ 14a Termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období

Změna v ustanovení § 14a odst. 1 nařízení vlády č. 5/2023 Sb., který upravuje termín pro podání a náležitosti žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období, představuje posun termínu, resp. lhůty pro podání žádosti o úhradu kompenzace za stanovené období, a to z původně stanoveného termínu 31. května 2024 na 30. června 2024. Posun termínu je stanoven z důvodu nově stanovené zákonné povinnosti obchodníků s elektřinou a obchodníků s plynem předložit společně se žádostí o úhradu kompenzace rovněž zprávu auditora, v niž auditor

Nahrávám...
Nahrávám...