dnes je 27.5.2024

Input:

Kvalita dodávek plynu a souvisejících služeb

31.8.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.11
Kvalita dodávek plynu a souvisejících služeb

Ing. Jan Zaplatílek

Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství včetně výše náhrad za její nedodržení, lhůt pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.

§ 1 Předmět úpravy

Ustavením je vymezen předmět úpravy vyhlášky, tedy jakých institutů a právních vztahů se vyhláška týká a které z nich provádí v souladu s energetickým zákonem.

§ 2 Obecná ustanovení

V tomto paragrafu jsou vymezeny případy, společné pro všechny standardy, v nichž se nebude jednat o nedodržení standardů. Jedná se zejména o mimořádné situace, kdy není z objektivně daných důvodů možné trvat na dodržování stanovených standardů v každém jednotlivém případě, ale kdy existuje obecný zájem na udržení chodu soustavy a v případě závažných poškození rozsáhlých oblastí na co nejrychlejším zprovoznění. Pouze v těchto případech nebude nedodržení stanovených postupů považováno za nedodržení standardů kvality dodávky a souvisejících služeb s následnou povinností poskytnout náhrady konečným zákazníkům.

Oprávněným z dodržování stanovených standardů kvality dodávek a služeb je konečný zákazník. Aby se předešlo pochybnostem, zda jiní účastníci trhu s plynem, kteří jsou držiteli licencí, ale na druhou stranu mají určitou vlastní spotřebu, a tedy odběr plynu jako každý jiný konečný zákazník, stanoví vyhláška, že standardy musí být plněny i v případě odběru výrobce, odebírajícího plyn pro své potřeby, odběru provozovatele lokální distribuční soustavy, jenž odebírá plyn pro vlastní spotřebu a na krytí ztrát, nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu, který nakupuje plyn pro krytí vlastní spotřeby nebo pro krytí vlastních ztrát či udržování základní náplně podzemního zásobníku plynu.

§ 3 Uplatnění náhrad

Toto ustanovení upravuje vztahy subjektů povinných z dodržování stanovených standardů a subjektů oprávněných k vyžadování dodržování standardů kvality dodávek a souvisejících služeb. Především je jednoznačně určeno, vůči kterému subjektu (držiteli licence) může konečný zákazník dodržování standardů nárokovat a který subjekt je poté příslušný k náhradě za nedodržení stanoveného standardu.

Smluvní vztahy, na jejichž základě dochází k realizaci dodávek plynu, jsou podle znění energetického zákona možné dva:

  1. konečný zákazník uzavře smlouvu o sdružených službách dodávky plynu s obchodníkem s plynem nebo výrobcem, na základě které se dodavatel zaváže dodávat plyn (v obchodním smyslu) a na své jméno a na svůj účet zajistit přepravu nebo distribuci a případně další služby, nebo
  2. konečný zákazník uzavře smlouvu o dodávce plynu s dodavatelem a vedle toho další smlouvu, např. smlouvu o přepravě plynu s provozovatelem přepravní soustavy nebo smlouvu o distribuci plynu s provozovatelem distribuční soustavy.

Výše uvedenému rozlišování právních vztahů, vznikajících v souvislosti se zajištěním dodávek plynu konečným zákazníkům, odpovídá nastavení vztahů při uplatňování náhrad za nedodržení standardů kvality dodávek plynu a souvisejících služeb. V případě, že konečný zákazník uzavře smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, je jediným jeho smluvním partnerem daný dodavatel, který se rovněž zavázal k zajištění ostatních služeb.

Za úroveň služeb, k jejichž zajištění se zavázal, tak odpovídá tento dodavatel. Proto je postup při uplatňování standardů kvality a případných náhrad za jejich nedodržení takový, že konečný zákazník může jednotlivé standardy kvality uplatňovat vůči svému dodavateli, a ten následně vůči příslušnému provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy. Pokud nebude daný standard dodržen a konečný zákazník bude nárokovat náhradu za nedodržení standardu kvality, bude jej uplatňovat u toho, s kým má uzavřenou smlouvu a kdo se mu zavázal služby ve stanovené kvalitě zajišťovat.

Z důvodu nutnosti komunikace dodavatele s příslušným provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy stanoví vyhláška pro uplatňování standardů kvality a souvisejících služeb pro tento případ prodloužení lhůt o dva pracovní dny. Ve druhém případě je úprava jednodušší v tom, že každý z povinných subjektů odpovídá za dodržování standardů kvality konečnému zákazníkovi jenom u těch služeb, které poskytuje. Dodavatel tedy bude odpovědný za dodržování standardů kvality dodávek plynu, provozovatel přepravní nebo distribuční soustavy za dodržování standardů kvality přepravy nebo distribuce.

§ 4 Standard obnovy přepravy nebo distribuce po poruše

Obsahem tohoto standardu je stanovení lhůty provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy pro obnovení přepravy či distribuce plynu po poruše do předávacího nebo odběrného místa konečného zákazníka, provozovatele lokální distribuční soustavy nebo provozovatele podzemního zásobníku plynu. Současně je stanoven rozhodný okamžik, od nějž začíná lhůta běžet a je řešena situace souběhu poruch. Pro případ nedodržení standardu je stanovena výše náhrady.

§ 5 Standard kvality plynu

Standard kvality plynu vymezuje kvalitu plynu ve smyslu jakosti dodávaného plynu. Tato jakost je určena především Řádem provozovatele přepravní soustavy nebo Řádem provozovatele distribuční soustavy, které v tomto ohledu vycházejí z obecně závazných předpisů, technických norem a technických pravidel pro oblast plynárenství. Ve výjimečných případech je možné, aby byla uvedená jakost dodávaného plynu odlišná, v takovémto případě to však musí být na základě smlouvy mezi zákazníkem a jeho dodavatelem plynu.

§ 6 Standard lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu plynu

Zcela zvláštní povaha služeb poskytovaných v souvislosti s dodávkou plynu a povaha plynu jako takového je důvodem, proč vyhláška upravuje určité vztahy vznikající při reklamacích konečných zákazníků. Předmětný standard ukládá provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy vyřizovat ve stanovených lhůtách uplatněné stížnosti konečných zákazníků nebo dodavatelů sdružené služby, jde-li o vztah provozovatele přepravní či distribuční soustavy a příslušného dodavatele vzniklý v souvislosti se závazkem dodavatele zajistit konečnému zákazníkovi přepravu nebo distribuci plynu do jeho odběrného místa na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Tato lhůta je stanovena na 60 kalendářních dnů, přičemž lhůta se považuje za dodrženou jenom v případě, je-li v této lhůtě subjekt, který reklamaci uplatňuje, vyrozuměn o jejím prověření a v případě, že taková reklamace byla posouzena jako oprávněná, rovněž vyrozumění o tom, jakým způsobem a v jakém termínu budou příčiny přepravy nebo distribuce plynu ve snížené kvalitě odstraněny. Pro případ nedodržení standardu je stanovena výše náhrady.

§ 7 Standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu

Zde uvedený standard lhůty pro odstranění příčin snížené kvality plynu je propojen s předchozím standardem. V rámci tohoto standardu jsou stanoveny lhůty pro provedení nezbytných opatření v přepravní nebo distribuční soustavě. Pro odstranění příčin snížené kvality plynu jsou stanoveny 3 druhy lhůt, které zohledňují složitost prováděných opatření. Pro případ nedodržení standardu kvality je stanovena výše náhrady.

§ 8 Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu

V tomto paragrafu je vymezen standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu ve vazbě na dodržení doby, jež byla stanovena pro omezení nebo přerušení přepravy nebo distribuce plynu a jako taková i konečným zákazníkům oznámena. Standard není dodržen, jestliže daný provozovatel omezí nebo přeruší distribuci plynu dříve, než ohlásil, nebo ukončí omezení či přerušení distribuce plynu později, než ohlásil. Pro případ nedodržení standardu je stanovena výše náhrady.

§ 9 Standard lhůty pro posouzení žádosti o připojení zařízení zákazníka k přepravní nebo distribuční soustavě

Standard zaslání stanoviska k

Nahrávám...
Nahrávám...