dnes je 27.5.2024

Input:

Kategorie odběrů podle požadované úrovně spolehlivosti dodávky elektřiny

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4.8
Kategorie odběrů podle požadované úrovně spolehlivosti dodávky elektřiny

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Pro preliminární hodnocení spolehlivosti dodávky elektřiny zákazníkům odběrů a odběratelů připojeným na konkrétní distribuční soustavu se doporučuje použití kritéria kategorizace odběrů.

Pro praktické použití je na základě zkušeností doporučeno rozdělení odběrů do základních dvou kategorií podle objektivně kvantifikovatelného časového faktoru ∆TZAJ N (odvozeného z požadavků zákazníka na technologické a havarijní časy), udávající nejdelší přípustný časový interval přerušení dodávky elektřiny. ∆TZAJ N je současně technickým třídicím hlediskem pro zařazení odběrů do navržených kategorií.

Kategorie odběrů jsou charakteristickým vyjádřením priority dodávky elektřiny ve specifikovaných základních provozních stavech ERS.

Odběry podle nárokovaných úrovní spolehlivosti a nepřetržitosti dodávky elektrické energie, obecně řadíme do dvou skupin (kategorií):

  • Kategorie K1 = zvláštní odběry s nadstandardními požadavky na úroveň spolehlivosti dodávky elektřiny

Do kategorie K1 jsou zařazeny odběry, u kterých, vzhledem k jejich provoznímu a technologickému charakteru, případně respektování zájmu státních či vyšších územně správních orgánů, lze očekávat nadstandardní požadavky na úroveň spolehlivosti dodávky a zejména na rychlost obnovení dodávky po výpadku. Lze předpokládat, že způsob a místo připojení do DS nebo LDS bude podléhat hlubší analýze vyvolané zájmem, kontrolou, zásahem a regulaci státních nebo vyšších územně správních orgánů státní moci. Globálně jde o odběry, u nichž vlivem výpadků dochází k intenzivnímu nežádoucímu působení na okolí, s následným ohrožením zdraví a života obyvatel, narušení suverenity státu, katastrofám apod.

Z důvodů objektivnější analýzy připojovacích podmínek pro kategorii K1 se doporučeno jemnější členění na podskupiny:

Subkategorie K1.1 charakterizuje odběry klasifikované faktorem veřejného ohrožení
Subkategorie K1.2 charakterizuje odběry klasifikované faktorem ztráty funkčnosti okolních systémů
Subkategorie K1.3 charakterizuje odběry klasifikované faktorem narušení životních potřeb obyvatelstva
  1. Subkategorie K1.1 K1.2 a K1.3 jsou jednoznačně definovány potřebným počtem zdrojů a jejich nezávislostí, přípustným časem přerušení dodávky a druhem projektových (výpočtových) poruch, nezbytných pro testování nezávislosti odběru na dodávce elektrické energie ze sítě držitele autorizace pro rozvod, přičemž se vychází z reálně dosažitelné úrovně spolehlivosti v místě připojení odběru na ERS
    (viz tabulku – Odlišnosti subkategorií odběrů citlivých na přerušení dodávky elektřiny)

Podrobnější specifikace začlenění odběrů do jednotlivých subkategorií:

Subkategorie K 1.1, speciální kategorie spolehlivosti:

  1. Odběry, u kterých při přerušení dodávky el. energie s časem delším než THAV, vzhledem k charakteru jejich technologického procesu, dochází k nežádoucímu nevratnému působení na okolní systémy, tj. dochází k ohrožení života či zdraví obyvatelstva, k rozsáhlým ekologickým haváriím, možnosti výbuchů či požárů, rozsáhlým škodám na majetku státu nebo obyvatelstva, nebo je ohrožena bez náhrady výroba či distribuce produktu, který je strategickou surovinou z hlediska státu, zničením základního technologického zařízení. Dále do této subkategorie budou zařazeny odběry související s obranou státu, resp. se zajištěním jeho suverenity. Ve velké většině případů lze tyto odběry globálně charakterizovat jako odběry klasifikované faktorem veřejného ohrožení a faktorem priority veřejného (státního) zájmu.

Subkategorie K1.2, kategorie zvýšené spolehlivosti:

  1. Do skupiny K1.2 patří odběry, u kterých hrozí při přerušení dodávky el. energie poruchy částí technologického zařízení s následnými technologickými potížemi, které však nenaruší strategickou situaci státu z hlediska vyráběného nebo distribuovaného produktu, dále zde budou zařazeny některé odběry důležité pro zachování funkčnosti posuzovaného území, jako čistírny odpadních vod, u nichž přerušení dodávky nemá zásadní vliv na ekosystémy, některé vodárny, hygienická zařízení, doprava ap. Obecně jde o odběry klasifikované faktorem ztráty funkčnosti

Nahrávám...
Nahrávám...