dnes je 27.5.2024

Input:

ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: řízení rizika

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.6.8.2
ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem – Část 2: řízení rizika

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Tato norma je určena pro stanovení minimálních technických opatření z hlediska ochrany před bleskem pro danou stavbu s ohledem k jejímu využití nebo vnitřnímu vybavení. Pro zjednodušení tohoto postupu jsou určeny různé softwary.

Škody a ztráty

Bleskový proud je základní příčinou poškození. Podle místa úderu blesku se rozlišují následující příčiny (viz následující tabulka):

Příčiny poškození

S1: údery do stavby. Stavba je schopna svést blesky do vzdálenosti 3H od stavby, kde H je výška stavby. To znamená, že konstrukce stavby vytvoří ochranný prostor kolem stavby do vzdálenosti 3H. Je to prostor, kde nedojde k přímému úderu blesku, ale vlivy možného přeskoku bleskového proudu na osoby nebo zvířata ze soustavy svodů zůstanou.
S2: údery v blízkosti stavby, a to až do 250 m od stavby. Pro tento případ je důležitá vrcholová hodnota bleskového proudu, která může způsobit škody uvnitř stavby. Ty jsou dány zejména vlivem indukovaných přepětí.
S3: údery do inženýrských sítí, které mohou způsobit zavlečení bleskových proudů do chráněné stavby až do vzdálenosti 2 km od místa úderu. Přitom se nerozlišuje, jde-li o venkovní, nebo kabelové vedení.
S4: údery v blízkosti inženýrských sítí. Jsou známy případy, že došlo k úderu v blízkosti napájecího vedení, a přitom došlo ke škodám v chráněných stavbách, které byly vzdáleny 1,5 km od místa úderu.

Typy škod

Úder blesku může způsobit škody na stavbě nebo uvnitř stavby v závislosti na:

 • typu konstrukce stavby;

 • obsahu a použití stavby,

 • typu inženýrské sítě;

 • použitých ochranných opatření.

Rozlišují se tří základní typy škod, které mohou nastat jako následek úderů blesku (viz tabulky 4 a 5):

D1: úraz živých bytostí. Jde o smrt nebo trvalé následky způsobené průchodem bleskového proudu tělem živé bytosti, účinky dotykových nebo krokových napětí nebo vlivy paniky osob při evakuaci objektu.
D2: hmotná škoda. Zde jde především o požár nebo výbuch, materiální škodu, například poškození elektrické instalace. U některých firem, například bank, v automobilovém průmyslu atd., hrozí vysoké následné škody.
D3: porucha elektrických a elektronických systémů, například počítačů, televizorů, modemů, EPS, EZS, řídicích systémů výroby, atd. Tyto škody mohou vyvolat ztrátu komunikace, dat nebo v nemocnicích ohrozí lidské životy.

Poškození stavby bleskem může být omezeno na část stavby, na celou stavbu nebo se může také rozšířit na okolní stavby včetně vlivu na životní prostředí (například chemické nebo radioaktivní vlivy).

Bleskové proudy, které tečou v inženýrských sítích, mohou způsobit poškození samotných vedení (nebo potrubí), jakož i souvisejících elektrických a elektronických systémů. Poškození se může rovněž týkat i vnitřních systémů připojených k inženýrským sítím.

Typy ztrát

Typy ztrát mohou být způsobeny jednotlivými typy škod nebo jejich vzájemnou kombinací a závisejí na vlastnostech samotného objektu. Základní typy ztrát jsou tyto:

L1: ztráty na lidských životech. Zde jde o úraz nebo těžkou újmu na zdraví živých bytostí, které jsou způsobeny průchodem bleskového proudu v těle této živé bytosti. Nebezpečné účinky bleskových proudů mohou vzniknout uvnitř nebo v těsné blízkosti stavby při přímém úderu blesku nebo zavlečením bleskového proudu přes připojené inženýrské sítě.

Rozhodující ukazatelé pro tento typ ztráty jsou:

 • počet možných ohrožených osob (obětí);

 • očekávaný celkový počet osob ve stavbě;

 • doba, po kterou se osoby zdržují na nebezpečném místě vně nebo uvnitř stavby.

Norma ČSN EN 62305-3 v kapitole 8 Ochranná opatření před úrazem osob dotykovým a krokovým napětím stanoví ochranná opatření týkající se především soustavy svodů.

L2: ztráty na veřejných službách. Tyto ztráty jsou způsobeny především ztrátou napájení nebo komunikace na napájecích sítích nn, telekomunikačních vedeních, plynovodech nebo vodovodech.

Rozhodující ukazatelé pro tento typ ztráty jsou:

 • počet možných ohrožených osob (neobsloužených osob);

 • celkový počet osob (neobsloužených osob);

 • roční ztráta služby.

L3: ztráty na kulturním dědictví nebo kulturních památkách. Týká se to, například muzeí, katedrál, kostelů, hradů, zámků, galerií, při jejichž zničení nebo poškození dojde k nenahraditelným škodám na objektech nebo inventářích.

Rozhodující ukazatelé pro tento typ ztráty jsou:

 • střední hodnota možné ztráty stavby (pojistitelná hodnota možné ztráty);

 • celková hodnota stavby (včetně jejího vybavení).

U kulturních památek je velice obtížné určit hodnotu ztrát, protože často jde o nevyčíslitelné hodnoty.

L4: ztráty ekonomické hodnoty. Souvisí s hodnotou stavby, včetně jejího vybavení, inženýrskou sítí a ztrátou její činnosti.

Rozhodující ukazatelé pro tento typ ztráty jsou:

 • střední hodnota možné ztráty stavby (včetně jejího vybavení, příslušných aktivit a jejich následků);

 • celková hodnota stavby (včetně jejího vybavení a příslušných aktivit).

Ztráty přiřazené ke stavbám jsou následující:

L1: ztráty na lidských životech;
L2: ztráty na veřejných službách;
L3: ztráty na kulturním dědictví;
L4: ztráty ekonomických hodnot (stavby a jejího obsahu).

Ztráty přiřazené k inženýrským sítím jsou následující:

L’2: ztráty na veřejných službách;
L’4: ztráty ekonomické hodnoty (inženýrské sítě a ztráta činnosti).
Poznámka: V inženýrských sítích se v souboru ČSN EN 62305 neuvažují ztráty na lidských životech.

Příčiny poškození, typy škod a typy ztrát podle různých míst úderu

 
Stavba Inženýrská síť
Místo úderu Příčina
poškození
Typ
škod
Typ
ztráty
Typ
škod
Typ
ztráty
Nahrávám...
Nahrávám...