dnes je 21.7.2024

Input:

8/2016 Sb., Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění účinném k 6.3.2024

č. 8/2016 Sb., Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění účinném k 6.3.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2016
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
147/2022 Sb.
(k 1.7.2022)
mění, celkem 22 novelizačních bodů
47/2024 Sb.
(k 6.3.2024)
mění přílohy - dosud neuvedeno
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) a o) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 362/2021 Sb., k provedení § 7, § 11g odst. 1 a § 11h odst. 2 energetického zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.
(2)  Tato vyhláška dále stanoví vzory formulářů na podávání žádosti o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele a žádosti o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele.
§ 2
Prokazování finančních předpokladů
(1)  Žadatel o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen „žadatel”) prokazuje finanční předpoklady
a)  objemem dostupných peněžních prostředků k zajištění výkonu licencované činnosti v plánovaném rozsahu odpovídajícím písmenu c), a to
1.  měsíčními výpisy z účtu o počátečních a konečných zůstatcích za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku,
2.  vyjádřením banky nebo zahraniční banky, u níž má žadatel veden účet, o pohybech na účtu za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo
3.  smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu v případě, že žadatel ke dni podání žádosti nemá na základě prokázání předpokladů podle bodu 1 nebo 2 k dispozici dostatečné peněžní prostředky k zajištění výkonu licencované činnosti,
b)  daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech a výdajích podle zákona o daních z příjmů nebo poslední účetní závěrkou včetně její přílohy ve zjednodušeném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost; poslední účetní závěrka je předkládána v plném rozsahu v případě, že žadatel má povinnost zpracovat audit,
c)  podnikatelským plánem obsahujícím popis schopnosti financování licencované činnosti na dobu nejméně 5 let a finanční bilancí obsahující předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti; obsah finanční bilance žadatele je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce.
(2)  Žadatel dále prokazuje výstupem z insolvenčního rejstříku, že v průběhu uplynulých 3 let ode dne podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno
Nahrávám...
Nahrávám...