dnes je 13.7.2024

Input:

79/2010 Sb., Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 79/2010 Sb., Vyhláška o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 18. března 2010
o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
388/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění; celkem 21 novelizačních bodů
194/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 1, § 5, § 7, § 8, § 10 a § 13
172/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění § 8, § 10, § 13, § 14 a přílohu č. 6; vkládá § 13a a přílohy č. 8 a 9
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., k provedení § 24 až 26 energetického zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie4) způsoby dispečerského řízení elektrizační soustavy (dále jen „dispečerské řízení”), rozsah a postupy při dispečerském řízení výroben elektřiny, pravidla spolupráce technických dispečinků, termíny a rozsah údajů předávaných provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy pro dispečerské řízení, přípravu provozu přenosové nebo distribuční soustavy a pro provoz a rozvoj elektrizační soustavy, vyhodnocování provozu elektrizační soustavy a způsob využívání zařízení pro poskytování podpůrných služeb, požadavky na technické vybavení výroben elektřiny pro účely dispečerského řízení a způsob a postup stanovení neodebrané elektřiny a náhrady za neodebranou elektřinu při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona.
Dispečerské řízení
§ 2
(1)  Dispečerské řízení, které slouží k zajištění spolehlivého a bezpečného provozu elektrizační soustavy, zahrnuje:
a)  přípravu provozu elektrizační soustavy,
b)  operativní řízení provozu elektrizační soustavy a
c)  hodnocení provozu elektrizační soustavy.
(2)  Dispečerské řízení provádějí formou pokynu technického dispečinku (dále jen „dispečerský pokyn”):
a)  technický dispečink provozovatele přenosové soustavy,
b)  technické dispečinky provozovatelů distribučních soustav
1.  přímo připojených k přenosové soustavě (dále jen „regionální distribuční soustava”),
2.  přímo nepřipojených k přenosové soustavě (dále jen „lokální distribuční soustava”).
(3)  Provozovatelé distribučních soustav neprodleně oznamují zřízení svého technického dispečinku technickému dispečinku provozovatele soustavy, ke které je jejich zařízení připojeno.
(4)  Provozovatelé lokálních distribučních soustav při dispečerském řízení a předávání údajů pro dispečerské řízení v případě, že
a)  mají zřízen technický dispečink a oznámí tuto skutečnost technickému dispečinku provozovatele distribuční soustavy, ke které je jejich distribuční soustava připojena, postupují jako provozovatel regionální distribuční soustavy,
b)  nemají zřízen technický dispečink, se považují
1.  za zákazníka v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojeno alespoň jedno odběrné místo zákazníka a není připojena výrobna elektřiny,
2.  za výrobce elektřiny v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojena alespoň jedna výrobna elektřiny a není připojeno žádné odběrné místo zákazníka, nebo
3.  za výrobce elektřiny i zákazníka v případě, že k jejich distribuční soustavě je připojena alespoň jedna
Nahrávám...
Nahrávám...