dnes je 13.7.2024

Input:

545/2006 Sb., Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění účinném k 1.1.2012

č. 545/2006 Sb., Vyhláška o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění účinném k 1.1.2012
VYHLÁŠKA
ze dne 29. listopadu 2006
o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
396/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. :
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ ČÁST
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví požadovanou kvalitu dodávek a služeb souvisejících s regulovanými činnostmi v plynárenství, včetně výše náhrad za její nedodržení, postupy a lhůty pro uplatnění nároku na náhrady a postupy pro vykazování dodržování kvality dodávek a služeb.
§ 2
Obecná ustanovení
(1)  Za nedodržení standardů se nepovažuje, jestliže příslušný držitel licence neprovede úkony a postupy vyžadované standardy ve stanovených lhůtách z důvodu, že
a)  daný účastník trhu s plynem ve lhůtě stanovené pro dodržení standardu učiní projev vůle, ze kterého jednoznačně vyplývá požadavek provést tyto úkony a postupy ve lhůtě delší, než je lhůta stanovená standardem,
b)  daný účastník trhu s plynem prokazatelně neposkytne součinnost nezbytnou k dodržení standardu,
c)  není spravedlivě možné požadovat od příslušného držitele licence dodržení standardu, zejména v důsledku vzniku živelních událostí nebo havárií na zařízení přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo zásobníku plynu,
d)  na dotčeném území byl vyhlášen stav nouze nebo jsou prováděny činnosti bezprostředně zamezující jeho vzniku.
(2)  Ustanovení této vyhlášky o standardech kvality přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu a dodávek plynu a souvisejících služeb ve vztahu k zákazníkovi a o výši náhrad pro zákazníka podle § 4 až 16 platí obdobně ve vztahu mezi příslušným držitelem licence a výrobcem, pokud odebírá plyn z přepravní soustavy nebo distribuční soustavy, provozovatelem zásobníku plynu, pokud nakupuje plyn za účelem vytváření a udržování základní náplně zásobníku plynu, a nestanoví-li tato vyhláška jinak, též provozovatelem lokální distribuční soustavy, pokud odebírá plyn pro krytí ztrát v distribuční soustavě nebo pro vlastní spotřebu.
§ 3
Uplatnění náhrad
(1)  Zákazník nebo obchodník s plynem, který na základě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu dodává plyn zákazníkovi (dále jen „dodavatel sdružené služby”), nebo dodavatel uplatňují nárok na náhradu
a)  při nedodržení standardu podle § 8 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém mělo být podle standardu omezení nebo přerušení přepravy, distribuce nebo uskladňování plynu započato nebo ukončeno u provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,
b)  při nedodržení standardů podle § 4, 6 a 7, § 9 až 11, § 13 až 16 do 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, ve kterém uplynula lhůta podle standardů, a to u
1.  provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, k jehož plynovému zařízení je zařízení zákazníka připojeno,
2.  provozovatele zásobníku plynu, se
Nahrávám...
Nahrávám...