dnes je 18.6.2024

Input:

488/2021 Sb., Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

č. 488/2021 Sb., Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
VYHLÁŠKA
ze dne 10. prosince 2021
o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví podmínky připojení výroben plynu, distribučních soustav, zásobníků plynu a odběrných míst zákazníků k plynárenské soustavě, způsob stanovení podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované kapacity, technické požadavky na výstavbu těžebního plynovodu odkupovaného provozovatelem distribuční soustavy, pravidla pro posuzování souběžných požadavků na připojení a podmínky instalace zařízení ve výrobnách biometanu.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  žadatelem fyzická nebo právnická osoba, která žádá o připojení k nadřazené soustavě a která je oprávněna zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva, nebo která v daném území zamýšlí provést výstavbu zařízení, nebo která zamýšlí provést úpravu zařízení již připojeného k nadřazené soustavě,
b)  nadřazenou soustavou přepravní soustava, distribuční soustava, zásobník plynu nebo těžební plynovod, ke které žadatel žádá o připojení zařízení,
c)  zařízením výrobna plynu, distribuční soustava, přímý plynovod, odběrné plynové zařízení nebo zásobník plynu,
d)  místem připojení místo v plynárenském zařízení provozovatele nadřazené soustavy, v němž dochází k připojení zařízení žadatele na základě uzavřené smlouvy o připojení1) ,
e)  požadovanou kapacitou výše přepravní nebo distribuční kapacity uvedená v žádosti o připojení jako velikost celkové maximální a minimální hodinové kapacity pro každé odběrné a předávací místo, nebo velikost skladovací kapacity zásobníku plynu uvedená v žádosti o připojení jako kombinace maximálního a minimálního denního těžebního a vtláčecího výkonu,
f)  připojením zařízení realizace takových technických opatření provozovatelem nadřazené soustavy, na jejichž základě bude možné zařízení uvést do provozu v souladu s uzavřenou smlouvou o připojení,
g)  technickými podmínkami připojení podmínky stanovené provozovatelem nadřazené soustavy pro připojení zařízení k jím provozované soustavě v místě připojení.
§ 3
Podmínky připojení zařízení žadatele
(1)  Podmínkami připojení zařízení žadatele jsou
a)  uzavření smlouvy o připojení mezi žadatelem a provozovatelem nadřazené soustavy,
b)  splnění technických podmínek připojení stanovených v uzavřené smlouvě o připojení provozovatelem nadřazené soustavy,
c)  skutečnost, že v důsledku připojení zařízení nedojde k ohrožení bezpečného a spolehlivého provozu nadřazené soustavy, a
d)  projektovaný minimální výkon zařízení odpovídající celkovému ročnímu odběru zařízení ve výši 10 000 MWh, s výjimkou výrobny plynu, je-li požadováno připojení zařízení k přepravní soustavě.
(2)  Odstavec 1 se neuplatní a podmínkou připojení zařízení žadatele k nadřazené soustavě je pouze uzavření smlouvy o připojení v případě,
Nahrávám...
Nahrávám...