dnes je 22.6.2024

Input:

478/2012 Sb., Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie

č. 478/2012 Sb., Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2012
o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c), d), n), o), p), q), r), s) a t) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  způsob měření a výpočtu vyrobeného množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě elektřiny z obnovitelného zdroje nebo druhotného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
b)  způsob vykazování množství elektřiny z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje a druhotného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
c)  způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu,
d)  způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
e)  způsob a postup měření, předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla,
f)  způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
g)  způsob a postup předávání a evidence naměřených hodnot biometanu,
h)  způsob a postup předání a evidence naměřených hodnot elektřiny výrobny elektřiny, ke které vzniká nárok na podporu decentrální výroby elektřiny,
i)  způsob a postup uvedení výrobny elektřiny do provozu.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  zdrojem energie obnovitelný zdroj, druhotný zdroj nebo neobnovitelný zdroj,
b)  elektřinou ze společného spalování elektřina vyrobená společným spalováním obnovitelného a druhotného nebo neobnovitelného zdroje naměřená na svorkách generátoru a snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny podle právního předpisu upravujícího technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a dobu životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů,
c)  podporovanou elektřinou část elektřiny ze společného spalování pocházející z obnovitelného nebo druhotného zdroje,
d)  podporovaným teplem teplo pocházející z obnovitelného zdroje nebo ze společného spalování obnovitelného a druhotného zdroje.
§ 3
Vyhodnocované a vykazované údaje o kvalitě skutečně nabytých a využitých
Nahrávám...
Nahrávám...