dnes je 17.6.2024

Input:

401/2010 Sb., Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění účinném k 26.4.2024

č. 401/2010 Sb., Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, ve znění účinném k 26.4.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2010
o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
330/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění, celkem 31 novelizačních bodů
78/2024 Sb.
(k 26.4.2024)
mění, celkem 25 novelizačních bodů
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
§ 1
Obsahové náležitosti Pravidel provozování přenosové soustavy v elektroenergetice
Obsahovými náležitostmi Pravidel provozování přenosové soustavy jsou
a)  údaje o
1.  identifikaci provozovatele přenosové soustavy včetně seznamu důležitých adres a komunikačních spojení s provozovatelem přenosové soustavy a informací o obchodních portálech provozovatele přenosové soustavy,
2.  provozované přenosové soustavě,
3.  internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přenosové soustavy uveřejňuje informace podle jiného právního předpisu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
b)  podmínky pro zajišťování podpůrných služeb a poskytování podpůrných služeb, kterými jsou
1.  vymezení kategorií podpůrných služeb,
2.  způsob stanovení velikosti jednotlivých sumárních regulačních záloh,
3.  požadavky na poskytovatele podpůrných služeb, kvalitu poskytovaných podpůrných služeb a způsoby jejího prokazování,
4.  způsoby zajišťování podpůrných služeb a stanovení zásad pro výběr poskytovatelů podpůrných služeb,
5.  technické požadavky na měřicí zařízení poskytovatele podpůrných služeb,
6.  zásady vyhodnocení poskytování podpůrných služeb a regulační energie,
c)  podmínky pro poskytování systémových a přenosových služeb, kterými jsou
1.  vymezení kategorií systémových služeb,
2.  způsob stanovení bezpečnostních rezerv pro zajištění spolehlivosti provozu přenosové soustavy,
3.  způsob stanovení velikosti přenosových kapacit pro přeshraniční obchod s elektřinou nebo vyhodnocení přípustnosti požadavků na přeshraniční obchody s elektřinou a jejich alokace,
4.  platební podmínky za poskytnuté systémové služby,
5.  platební podmínky za poskytnutí služby přenosové soustavy včetně stanovení výše záloh, jejich splatnosti, splatnost plateb za poskytnutí služby přenosové soustavy a způsob úhrady plateb za poskytnutí služby přenosové soustavy nebo záloh na tyto platby,
6.  způsob zveřejňování informací o možnostech přenosu elektřiny přenosovou soustavou,
d)  technické podmínky připojení výrobny elektřiny, distribuční soustavy nebo odběrného
Nahrávám...
Nahrávám...