dnes je 13.7.2024

Input:

344/2012 Sb., Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění účinném k 1.7.2024

č. 344/2012 Sb., Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění účinném k 1.7.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 10. října 2012
o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
215/2015 Sb.
(k 10.9.2015)
mění; nová přechodná ustanovení
215/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
mění § 2 odst. 1 písm. f)
215/2015 Sb.
(k 1.10.2016)
nabývá účinnosti ustanovení § 11 odst. 3
224/2022 Sb.
(k 1.8.2022)
mění § 1, § 2, § 4, § 7, § 8, vkládá § 11a a přílohy č. 7 a 7; nové přechodné ustanovení
37/2023 Sb.
(k 15.2.2023)
mění; nová přechodná ustanovení
37/2023 Sb.
(k 1.3.2023)
nabývají účinnosti ustanovení § 8a a § 8b
171/2024 Sb.
(k 1.7.2024)
mění; nová přechodná ustanovení
171/2024 Sb.
(k 1.1.2025)
mění § 8 - dosud neuvedeno
Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 98a odst. 1 písm. e) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb., k provedení § 73, 73a, 73b a 73c energetického zákona:
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, při stavu nouze a při odstraňování následků stavu nouze, způsob vyhlašování stavu nouze a oznamování předcházení stavu nouze a postupy při omezování spotřeby plynu, rozdělení zákazníků podle předpokládaného ročního odběru, odběrové stupně, obsahové náležitosti havarijních plánů a způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, rozsah chráněných zákazníků včetně způsobu určení jejich spotřeby plynu, jejichž dodavatelé mají povinnost plnit bezpečnostní standard dodávky plynu (dále jen „bezpečnostní standard”), minimální požadovaná množství uskladněného plynu pro časové úseky v průběhu skladovacího roku a postup stanovení rozdílu mezi minimálním požadovaným množstvím a skutečným množstvím uskladněného plynu v zásobníku plynu a opatření a postupy vykonávané při přijímání a poskytování mezinárodní pomoci v krizových situacích v plynárenství.
(2)  Tato vyhláška se nevztahuje na distribuční soustavy, které nejsou připojeny k plynárenské soustavě České republiky, a na výrobny plynu, které jsou s těmito distribučními soustavami propojeny.
§ 2
Základní ustanovení
(1)  Pro účely omezení nebo přerušení sjednané přepravy plynu nebo distribuce plynu a sjednané dodávky plynu se odběrná místa zákazníků dělí na
a)  skupinu A, do níž náleží odběrná místa zákazníků s předpokládaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo,
b)  skupinu B1, do níž náleží odběrná místa zákazníků s převažujícím technologickým odběrem s předpokládaným ročním odběrem v daném roce nad 4 200 MWh, kteří nespadají do skupiny A nebo D; tato odběrná místa náležejí do této skupiny, pokud součet hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku; pokud není k dispozici skutečná spotřeba, nahradí se plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o distribuci,
 
Nahrávám...
Nahrávám...