dnes je 21.7.2024

Input:

280/2007 Sb., Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence

č. 280/2007 Sb., Vyhláška o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
VYHLÁŠKA
ze dne 24. října 2007
o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákonů č. 262/2002 Sb. a č. 670/2004 Sb., k provedení § 13 odst. 2 a § 17 odst. 7 písm. b), f) a g) energetického zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  způsob výběru držitele licence pro výkon povinnosti nad rámec licence (dále jen „určený držitel licence”),
b)  způsob výpočtu prokazatelné ztráty při plnění povinnosti nad rámec licence a doklady, kterými musí být výpočty prokazatelné ztráty doloženy a vymezeny,
c)  pravidla pro sestavení finančního příspěvku držitelů licencí do fondu a pravidla čerpání finančních prostředků z fondu.
§ 2
Způsob výběru určeného držitele licence
(1)  Při výběru určeného držitele licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie pro výkon povinnosti dodávek nad rámec licence se posuzuje
a)  schopnost držitele licence pokračovat v nepřetržitých dodávkách tepelné energie místo předchozího držitele licence nebo fyzické nebo právnické osoby, která není držitelem licence a která přestala nebo bezprostředně hrozí, že přestane vykonávat činnost, při které se uskutečňuje dodávka tepelné energie; tuto schopnost držitel licence dokládá zejména prokázáním objemu dostupných finančních prostředků a rezerv v nich, nezbytného technického vybavení pro zajištění výkonu povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence a personálního zabezpečení výkonu povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence po stanovenou dobu,
b)  schopnost dodávat tepelnou energii za takových cenových, dodacích a kvalitativních podmínek, které jsou pro odběratele srovnatelné se stávajícími, popřípadě výhodnější než stávající nebo se jim co nejvíce blíží.
(2)  Při výběru určeného držitele licence na distribuci elektřiny nebo plynu pro výkon povinnosti nad rámec licence se postupuje obdobně.
§ 3
Způsob výpočtu prokazatelné ztráty
(1)  Určený držitel licence vypočte výši prokazatelné ztráty jako rozdíl mezi ekonomicky oprávněnými náklady na plnění povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence nebo plnění povinnosti distribuce elektřiny nebo plynu nad rámec licence a výnosy dosaženými z plnění této povinnosti. Výše prokazatelné ztráty se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.
(2)  Za ekonomicky oprávněné náklady na plnění povinnosti dodávek tepelné energie nad rámec licence nebo plnění povinnosti distribuce elektřiny nebo plynu nad rámec licence se považují ekonomicky oprávněné náklady určeného držitele licence na distribuci elektřiny nebo distribuci plynu podle zvláštního právního předpisu1) nebo ekonomicky oprávněné náklady na výrobu tepelné energie nebo rozvod tepelné energie stanovené Úřadem podle zvláštního právního předpisu2) .
(3)  Formulář pro výpočet
Nahrávám...
Nahrávám...