dnes je 27.5.2024

Input:

2014/1348, Prováděcí nařízení Komise (EU) o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií

7.1.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2014.1348
2014/1348, Prováděcí nařízení Komise (EU) o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií

Úřední věstník Evropské unie

Úplné znění nařízení (EU) č. 2014/1348.

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1348/2014 ze dne 17. prosince 2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (1), a zejména na čl. 8 odst. 2 a 6 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Účinný dohled nad velkoobchodními trhy s energií vyžaduje pravidelné monitorování údajů o smlouvách, včetně příkazů k obchodování, a rovněž údajů týkajících se kapacity a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos elektřiny či přepravu zemního plynu.

(2) Podle nařízení (EU) č. 1227/2011 musí Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (dále jen "agentura"), která byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 (2), monitorovat velkoobchodní trhy s energií v Unii. Aby mohla agentura vykonávat tento úkol, měly by jí být včas poskytovány úplné soubory příslušných informací.

(3) Účastníci trhu by měli agentuře pravidelně oznamovat údaje o smlouvách týkajících se velkoobchodních energetických produktů, a to jak ve vztahu k dodávkám elektřiny i zemního plynu, tak co se týče přepravy těchto komodit. Smlouvy na vyrovnávací služby, smlouvy mezi různými členy téže skupiny společností a smlouvy o prodeji energie vyráběné malými zařízeními by měly být agentuře oznamovány pouze na základě odůvodněné žádosti na ad hoc bázi.

(4) Požadované údaje o uzavřené smlouvě by měly obvykle oznámit obě strany smlouvy. V zájmu zjednodušení oznamování by měly mít strany možnost oznámit údaje jménem druhé strany, nebo využít za tímto účelem služeb třetích stran. Bez ohledu na to by v zájmu usnadnění sběru údajů měly být údaje o smlouvách týkajících se přepravy, které byly získány prostřednictvím primárního přidělování kapacity provozovatele přenosové nebo přepravní soustavy (dále jen "PPS"), oznámeny pouze příslušným PPS. Oznámené údaje by měly zahrnovat rovněž uspokojené a neuspokojené požadavky na poskytnutí kapacity.

(5) K účinnému odhalování zneužívání trhu je důležité, aby kromě údajů o smlouvách mohla agentura monitorovat rovněž příkazy k obchodování vydané na organizovaných trzích. Jelikož od účastníků trhu nelze očekávat, že budou tyto údaje snadno zaznamenávat, měly by být spárované a nespárované příkazy oznámeny prostřednictvím organizovaných tržních míst, na nichž byly vydány, nebo prostřednictvím třetích stran, které jsou schopny tyto informace poskytovat.

(6) Aby se zamezilo dvojímu oznamování, měla by agentura shromažďovat údaje o derivátech týkajících se smluv o dodávce elektřiny nebo zemního plynu či o přenosu elektřiny nebo přepravě zemního plynu, které byly v souladu s platným finančním nařízením oznámeny registrům obchodních údajů nebo finančním regulačním orgánům, z těchto zdrojů. Bez ohledu na to by organizované trhy, systémy pro párování prodejních a nákupních příkazů nebo systémy pro podávání zpráv, které oznámily údaje o těchto derivátech podle finančních pravidel, měly mít na základě jejich souhlasu možnost oznámit stejné údaje rovněž agentuře.

(7) Účinné oznamování a cílené monitorování vyžaduje, aby se rozlišovalo mezi standardními a nestandardními smlouvami. Jelikož ceny standardních smluv slouží rovněž jako referenční ceny pro nestandardní smlouvy, měla by agentura dostávat informace týkající se standardních smluv každý den. Údaje o nestandardních smlouvách by měly být oznámeny do jednoho měsíce od jejich uzavření.

(8) Účastníci trhu by měli agentuře a vnitrostátním regulačním orgánům na základě jejich žádosti pravidelně oznamovat rovněž údaje týkající se dostupnosti a využití infrastruktury pro výrobu a přepravu energie, včetně zařízení pro zkapalněný zemní plyn (dále jen "LNG") a skladovacích zařízení. V zájmu snížení zátěže uložené účastníkům trhu v souvislosti s oznamováním a za účelem co nejlepšího využívání stávajících zdrojů údajů by se na podávání zpráv měli podílet pokud možno PPS, Evropská síť provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav (dále jen "síť ENTSO pro elektřinu"), Evropská síť provozovatelů plynárenských přepravních soustav (dále jen "síť ENTSO pro plyn"), provozovatelé zařízení pro LNG a provozovatele zařízení pro skladování zemního plynu. Podle významu a dostupnosti údajů se může pravidelnost podávání zpráv lišit, přičemž většina údajů je oznamována denně. Požadavky na oznamování by měly respektovat povinnost agentury nezveřejňovat obchodně citlivé informace a zveřejňovat nebo zpřístupňovat pouze údaje, které pravděpodobně nepovedou k narušení hospodářské soutěže na velkoobchodních trzích s energií.

(9) Je důležité, aby oznamující strany jednoznačně věděly, jaké údaje mají být oznamovány. Za tímto účelem by agentura měla objasnit obsah informací, které mají být oznamovány, v uživatelské příručce. Agentura by měla rovněž zajistit, aby byly informace oznamovány v elektronických formátech, které jsou pro oznamující strany snadno dostupné.

(10) V zájmu zajištění nepřetržitého a bezpečného předávání úplných souborů údajů by oznamující strany měly dodržovat základní požadavky týkající se jejich schopnosti ověřovat zdroje údajů, kontrolovat správnost a úplnost údajů a zajistit nepřetržitý chod. Agentura by měla posuzovat, zda oznamující strany tyto požadavky dodržují. Posouzení by mělo zajistit přiměřené zacházení s kvalifikovanými třetími stranami zpracovávajícími údaje účastníků trhu a účastníky trhu oznamujícími své vlastní údaje.

(11) Druh a zdroj údajů, které mají být oznamovány, mohou mít vliv na prostředky a čas, jež musí oznamující strany investovat do přípravy na poskytnutí údajů. Provedení postupů pro oznamování standardních smluv uzavřených na organizovaných trzích zabere například méně času než vytvoření systémů pro oznamování nestandardních smluv nebo některých fundamentálních údajů. Za tímto účelem by povinnost týkající se oznamování měla být zavedena postupně, a to počínaje předáváním fundamentálních údajů, které jsou k dispozici na platformách pro transparentnost zřízených sítí ENTSO pro elektřinu a sítí ENTSO pro plyn, a rovněž údajů o standardních smlouvách provedených na organizovaných tržních místech. Poté by mělo následovat oznamování nestandardních smluv s přihlédnutím k době potřebné pro dokončení postupů oznamování. Postupné oznamování údajů by agentuře rovněž umožnilo přidělit lépe zdroje na přípravu pro přijímání informací.

(12) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 21 nařízení (EU) č. 1227/2011,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování údajů agentuře za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení (EU) č. 1227/2011. Nařízení vymezuje podrobné údaje o velkoobchodních energetických produktech a fundamentálních údajích, které mají být oznamovány. Zavádí rovněž vhodné kanály pro oznamování údajů, včetně stanovení termínu a pravidelnosti oznamování údajů.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 1227/2011 a v článku 3 nařízení Komise (EU) č. 984/2013 (3).

Mimoto se použijí tyto definice:

1) "fundamentálními údaji" se rozumějí informace týkající se kapacity a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos elektřiny a přepravu zemního plynu nebo informace týkající se kapacity a využití zařízení pro LNG, včetně plánované nebo neplánované nedostupnosti těchto zařízení;

2) "standardní smlouvou" se rozumí smlouva týkající se velkoobchodního energetického produktu přijatého k obchodování na organizovaném tržním místě bez ohledu na to, zda k transakci skutečně dojde na tomto trhu, či nikoli;

3) "nestandardní smlouvou" se rozumí smlouva týkající se velkoobchodního energetického produktu, která není standardní smlouvou;

4) "organizovaným tržním místem" nebo "organizovaným trhem" se rozumí:

a) mnohostranný systém, který sdružuje nebo usnadňuje sdružování početných zájmů třetích osob na nákupu či prodeji velkoobchodních energetických produktů způsobem, který vede k uzavření smlouvy;

b) jakýkoli jiný systém nebo zařízení, ve kterém početné zájmy třetích osob na nákupu či prodeji velkoobchodních energetických produktů na sebe mohou vzájemně působit způsobem, který vede k uzavření smlouvy.

To zahrnuje burzy elektřiny a plynu, zprostředkovatele či jiné osoby, které v rámci své profese sjednávají transakce, a obchodní systémy vymezené v článku 4 směrnice 2014/65/EU (4);

5) "skupina" má stejný význam jako v článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU (5);

6) "vnitroskupinovou smlouvou" se rozumí smlouva týkající se velkoobchodního energetického produktu, která byla uzavřena s protistranou, jež je součástí téže skupiny, za předpokladu, že obě protistrany jsou plně zahrnuty do stejné konsolidace;

7) "mimoburzovní (OTC)" transakcí se rozumí jakákoli transakce provedená mimo organizovaný trh;

8) "nominací" se rozumí:

— v případě elektřiny: oznámení o využívání kapacity mezi zónami ze strany držitele práv na fyzický přenos a jeho protistrany příslušnému provozovateli (provozovatelům) přenosových soustav (PPS),

— v případě zemního plynu: oznámení, kterým uživatel sítě provozovateli přepravní soustavy předem ohlašuje skutečný průtok, který chce do soustavy dodat nebo z ní odebrat;

9) "regulační energií" se rozumí energie používaná provozovateli přenosových nebo přepravních soustav (PPS) k vyrovnávání;

10) "regulační kapacitou (zálohou)" se rozumí sjednaná záložní kapacita;

11) "vyrovnávacími službami" se rozumí:

— v případě elektřiny: regulační kapacita nebo regulační energie či obojí,

— v případě zemního plynu: služba poskytovaná provozovateli přepravní soustavy na základě smlouvy na plynovou kapacitu nutnou k vyrovnání krátkodobých výkyvů v poptávce po plynu či jeho nabídce;

12) "spotřební jednotkou" se rozumí zařízení, které získává elektřinu nebo zemní plyn pro svou vlastní potřebu;

13) "výrobnou" se rozumí zařízení na výrobu elektřiny sestávající z jednoho výrobního bloku nebo seskupení výrobních bloků.

KAPITOLA II
POVINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE OZNAMOVÁNÍ TRANSAKCÍ

Článek 3

Seznam smluv, které mají být oznamovány

1. Agentuře musí být oznámeny tyto smlouvy:

a) Co se týká velkoobchodních energetických produktů ve vztahu k dodávkám elektřiny nebo zemního plynu s místem dodávky v Unii:

i) smlouvy týkající se vnitrodenních dodávek elektřiny nebo zemního plynu s místem dodávky v Unii bez ohledu na to, kde a jak je s nimi obchodováno, zejména bez ohledu na to, zda se jedná o obchod v aukci nebo o kontinuální obchodování,

ii) smlouvy uzavřené na následující den týkající se dodávek elektřiny nebo zemního plynu s místem dodávky v Unii bez ohledu na to, kde a jak je s nimi obchodováno, zejména bez ohledu na to, zda se jedná o obchod v aukci nebo o kontinuální obchodování,

iii) smlouvy uzavřené dva dny dopředu týkající se dodávek elektřiny nebo zemního plynu s místem dodávky v Unii bez ohledu na to, kde a jak je s nimi obchodováno, zejména bez ohledu na to, zda se jedná o obchod v aukci nebo o kontinuální obchodování,

iv) smlouvy o víkendové dodávce elektřiny nebo zemního plynu s místem dodávky v Unii bez ohledu na to, kde a jak je s nimi obchodováno, zejména bez ohledu na to, zda se jedná o obchod v aukci nebo o kontinuální obchodování,

v) smlouvy s dodávkou elektřiny nebo zemního plynu na předchozí den s místem dodávky v Unii bez ohledu na to, kde a jak je s nimi obchodováno, zejména bez ohledu na to, zda se jedná o obchod v aukci nebo o kontinuální obchodování,

vi) ostatní smlouvy o dodávce elektřiny nebo zemního plynu s obdobím dodávky delším než dva dny a s místem dodávky v Unii bez ohledu na to, kde a jak je s nimi obchodováno, zejména bez ohledu na to, zda se jedná o obchod v aukci nebo o kontinuální obchodování,

vii) smlouvy o dodávce elektřiny nebo zemního plynu v jedné spotřební jednotce s technickou kapacitou spotřeby 600 GWh/rok nebo více,

viii) opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se elektřiny nebo zemního plynu, které jsou vyráběny, obchodovány nebo dodávány v Unii.

b) Velkoobchodní energetické produkty ve vztahu k přenosu elektřiny nebo přepravě zemního plynu v Unii:

i) smlouvy týkající se přenosu elektřiny nebo přepravy zemního plynu v Unii mezi dvěma či více místy nebo nabídkovými zónami, které byly uzavřeny v důsledku explicitního primárního přidělování kapacity provozovatelem přenosové nebo přepravní soustavy či jeho jménem, s upřesněním práv nebo povinností týkajících se fyzické nebo finanční kapacity,

ii) smlouvy týkající se přenosu elektřiny nebo přepravy zemního plynu v Unii mezi dvěma či více místy nebo nabídkovými zónami, které byly uzavřeny mezi účastníky trhu na sekundárních trzích, s upřesněním práv a povinností týkajících se fyzické nebo finanční kapacity, včetně dalšího prodeje nebo převodu těchto smluv,

iii) opce, futures, swapy a jakékoli jiné derivátové smlouvy týkající se přenosu elektřiny nebo přepravy zemního plynu v Unii.

2. V zájmu usnadnění oznamování agentura vypracuje a vede veřejný seznam standardních smluv a včas tento seznam aktualizuje. V zájmu usnadnění oznamování agentura po vstupu tohoto nařízení v platnost vypracuje a vede seznam organizovaných tržních míst. Agentura tento seznam včas aktualizuje.

S cílem napomoci agentuře při plnění jejích povinností podle prvního pododstavce poskytnou organizovaná tržní místa agentuře identifikační referenční údaje pro každý velkoobchodní energetický produkt, který přijala k obchodování. Informace musí být poskytnuty před začátkem obchodování s konkrétní smlouvou, a to ve formě stanovené agenturou. V případě změn poskytnou organizovaná tržní místa aktuální informace.

V zájmu usnadnění oznamování informují koneční zákazníci, kteří jsou jednou stranou smlouvy uvedené v čl. 3 odst. 1 písm. a) bodu vii), protistranu o technické způsobilosti dotyčné spotřební jednotky ke spotřebě nejméně 600 GWh/rok.

Článek 4

Seznam smluv, které musí být oznámeny na žádost agentury

1. Níže uvedené smlouvy a údaje o transakcích ve vztahu k těmto smlouvám musí být oznámeny pouze ad hoc na základě odůvodněné žádosti agentury, nejsou-li uzavřeny na organizovaných tržních místech:

a) vnitroskupinové smlouvy;

b) smlouvy o fyzické dodávce elektřiny vyrobené jednou výrobnou s kapacitou nejvýše 10 MW nebo výrobnami se společnou kapacitou nejvýše 10 MW;

c) smlouvy o fyzické dodávce zemního plynu vyrobeného jedním zařízením pro výrobu zemního plynu s výrobní kapacitou nejvýše 20 MW;

d) smlouvy na vyrovnávací služby týkající se elektřiny a zemního plynu.

2. Účastníci trhu, kteří se podílejí pouze na transakcích ve vztahu ke smlouvám uvedeným v odst. 1 písm. b) a c), se nemusí zaregistrovat u vnitrostátního regulačního orgánu podle čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) č. 1227/2011.

Článek 5

Podrobné údaje o smlouvách, které mají být oznamovány, včetně příkazů k obchodování

1. Informace, které mají být oznámeny podle článku 3, zahrnují:

a) ve vztahu k standardním smlouvám o dodávce elektřiny nebo zemního plynu podrobné údaje uvedené v tabulce 1 přílohy;

b) ve vztahu k nestandardním smlouvám o dodávce elektřiny nebo zemního plynu podrobné údaje uvedené v tabulce 2 přílohy;

c) ve vztahu k standardním a nestandardním smlouvám týkajícím se přenosu elektřiny podrobné údaje uvedené v tabulce 3 přílohy;

d) ve vztahu k standardním a nestandardním smlouvám týkajícím se přepravy zemního plynu podrobné údaje uvedené v tabulce 4 přílohy.

Údaje o transakcích provedených v rámci nestandardních smluv uvádějící alespoň celkový objem a cenu musí být oznámeny pomocí tabulky 1 uvedené v příloze.

2. Agentura podrobně objasní informace uvedené v odstavci 1, které mají být oznamovány, v uživatelské příručce a na základě konzultací s příslušnými stranami tuto příručku po vstupu tohoto nařízení v platnost zveřejní. Agentura s příslušnými stranami konzultuje podstatné aktualizace uživatelské příručky.

Článek 6

Kanály pro oznamování transakcí

1. Účastníci trhu oznámí agentuře údaje o velkoobchodních energetických produktech realizovaných na organizovaných tržních místech, včetně spárovaných a nespárovaných příkazů k obchodování, prostřednictvím dotyčného organizovaného tržního místa nebo prostřednictvím systémů pro párování prodejních a nákupních příkazů nebo systémů pro podávání zpráv.

Organizované tržní místo, na němž byl velkoobchodní energetický produkt realizován nebo na němž byl vydán příkaz k obchodování, předloží na žádost účastníka trhu smlouvu o oznamování údajů.

2. PPS nebo třetí strany jednající jejich jménem oznámí údaje o smlouvách uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) bodě i), včetně spárovaných a nespárovaných příkazů.

3. Účastníci trhu nebo třetí strany jednající jejich jménem oznámí údaje o smlouvách uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodě ii) a iii), které byly uzavřeny mimo organizované tržní místo.

4. Informace týkající se velkoobchodních energetických produktů, které byly oznámeny v souladu s článkem 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 (6) nebo článkem 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 (7), agentuře poskytnou:

a) registry obchodních údajů uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 648/2012;

b) schválené mechanismy pro hlášení obchodů uvedené v článku 2 nařízení (EU) č. 600/2014;

c) příslušné orgány uvedené v článku 26 nařízení (EU) č. 600/2014;

d) Evropský orgán pro cenné papíry a trhy,

podle potřeby.

5. Pokud osoby oznámily údaje o transakcích v souladu s článkem 26 nařízení (EU) č. 600/2014 nebo článkem 9 nařízení (EU) č. 648/2012, jejich povinnosti týkající se oznámení těchto údajů podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EU) č. 1227/2011 se pokládají za splněné.

6. V souladu s čl. 8 odst. 3 druhým pododstavcem nařízení (EU) č. 1227/2011, a aniž by byl dotčen odstavec 5 tohoto článku, mohou organizovaná tržní místa, systémy pro párování prodejních a nákupních příkazů nebo systémy pro podávání zpráv poskytovat informace uvedené v odstavci 1 tohoto článku přímo agentuře.

7. Pokud třetí strana podá zprávu jménem jedné či obou protistran nebo pokud jedna protistrana oznámí údaje o smlouvě rovněž jménem druhé protistrany, obsahuje tato zpráva příslušné údaje o protistraně ve vztahu ke každé protistraně a úplný soubor údajů, které by byly oznámeny v případě, že by smlouvy oznámila každá protistrana zvlášť.

8. Agentura si může od účastníků trhu a oznamujících stran vyžádat doplňkové informace a vysvětlení týkající se jimi oznámených údajů.

Článek 7

Termíny oznamování transakcí

1. Podrobné údaje o standardních smlouvách a příkazech k obchodování, včetně příkazů na aukcích, jsou oznámeny pokud možno co nejdříve, nejpozději však následující pracovní den po uzavření smlouvy nebo vydání příkazu.

Údaje o případných změnách nebo ukončení uzavřené smlouvy nebo příkazu k obchodování jsou oznámeny pokud možno co nejdříve, nejpozději však následující pracovní den po změně nebo ukončení smlouvy či příkazu.

2. V případě aukčních trhů, kdy příkazy nejsou zveřejňovány, je nutno oznámit pouze uzavřené smlouvy a konečné příkazy. Tyto musí být oznámeny nejpozději následující pracovní den po aukci.

3. Příkazy vydané prostřednictvím hlasových služeb zprostředkovatele, které se neobjevují na elektronických obrazovkách, musí být oznámeny pouze na žádost agentury.

4. Podrobné údaje o nestandardních smlouvách včetně případných změn nebo ukončení smlouvy a o transakcích uvedených v čl. 5 odst. 1 druhém pododstavci jsou oznámeny nejpozději do jednoho měsíce ode dne uzavření smlouvy, její změny nebo ukončení.

5. Podrobné údaje o smlouvách uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) bodě i) jsou oznámeny co nejdříve, nejpozději však následující pracovní den poté, co jsou k dispozici výsledky přidělování. Údaje o případných změnách nebo ukončení uzavřených smluv jsou oznámeny co nejdříve, nejpozději však následující pracovní den po změně nebo ukončení smlouvy.

6. Podrobné údaje o smlouvách týkajících se velkoobchodních energetických produktů, které byly uzavřeny přede dnem, k němuž vznikne oznamovací povinnost, a které k tomuto datu zůstaly nevypořádány, jsou agentuře oznámeny do 90 dnů poté, co se na tyto smlouvy začala vztahovat oznamovací povinnost.

Informace, které musí být oznámeny, zahrnují pouze údaje, které lze získat z existujících záznamů účastníků trhu. Tyto informace tvoří alespoň údaje uvedené v čl. 44 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES (8) a v čl. 40 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES (9).

KAPITOLA III
OZNAMOVÁNÍ FUNDAMENTÁLNÍCH ÚDAJŮ

Článek 8

Pravidla pro oznamování fundamentálních údajů týkajících se elektřiny

1. Síť ENTSO pro elektřinu oznámí agentuře jménem účastníků trhu informace týkající se kapacity a využití zařízení pro výrobu, skladování, spotřebu nebo přenos elektřiny, včetně plánované či neplánované nedostupnosti těchto zařízení, jak je uvedeno v článcích 6 a 17 nařízení Komise (EU) č. 543/2013 (10). Informace jsou oznámeny prostřednictvím centrální platformy pro transparentnost informací uvedené v článku 3 nařízení (EU) č. 543/2013.

2. Síť ENTSO pro elektřinu zpřístupní agentuře informace uvedené v odstavci 1, jakmile budou dostupné na centrální platformě pro transparentnost informací.

Informace uvedené v čl. 7 odst. 1 nařízení (EU) č. 543/2013 jsou agentuře zpřístupněny v neagregované podobě, včetně názvu a místa dotyčné spotřební jednotky, a to nejpozději následující pracovní den.

Informace uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 543/2013 jsou agentuře zpřístupněny nejpozději následující pracovní den.

3. PPS pro elektřinu nebo třetí strany jejich jménem oznámí agentuře a na jejich žádost i vnitrostátním regulačním orgánům v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 1227/2011 konečné nominace mezi nabídkovými zónami s upřesněním totožnosti dotčených účastníků trhu a sjednaného množství. Informace jsou zpřístupněny nejpozději následující pracovní den.

Článek 9

Pravidla pro oznamování fundamentálních údajů týkajících se plynu

1. Síť ENTSO pro zemní plyn oznámí agentuře jménem účastníků trhu informace týkající se kapacity a využití zařízení pro přepravu zemního plynu, včetně plánované či neplánované nedostupnosti těchto zařízení, jak je uvedeno v bodě 3.3 odst. 1 a 5 přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 (11). Informace jsou zpřístupněny prostřednictvím centrální platformy platné pro celou Unii uvedené v bodě 3.1.1 odst. 1 písm. h) přílohy I nařízení (ES) č. 715/2009.

Síť ENTSO pro zemní plyn zpřístupní agentuře informace uvedené v prvním pododstavci, jakmile budou dostupné na centrální platformě platné pro celou Unii.

2. PPS pro zemní plyn nebo třetí strany jejich jménem oznámí agentuře a na jejich žádost i vnitrostátním regulačním orgánům v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) č. 1227/2011 nominace na následující den a konečné renominace rezervovaných kapacit s uvedením totožnosti dotčených účastníků trhu a přiděleného množství. Informace jsou zpřístupněny nejpozději následující pracovní den.

Informace jsou poskytnuty pro tyto body přepravní soustavy:

a) všechny propojovací body;

b) vstupní body výrobních zařízení včetně těžebních plynovodů;

c) výstupní body napojené na jednoho odběratele;

d) vstupní a výstupní body do/ze skladovacích zařízení;

e) zařízení pro LNG;

f) pro fyzické a virtuální huby (uzly).

3. Provozovatelé zařízení LNG vymezení v čl. 2 bodě 12 směrnice 2009/73/ES oznámí agentuře a na jejich žádost i vnitrostátním regionálním orgánům pro každé zařízení LNG tyto informace:

a) technickou, smluvní a dostupnou kapacitu zařízení pro LNG v rozlišení na dny;

b) výstup a stav zásob zařízení pro LNG v rozlišení na dny;

c) oznámení o plánované a neplánované nedostupnosti zařízení pro LNG, včetně doby oznámení a dotčených kapacit.

4. Informace uvedené v odst. 3 písm. a) a b) jsou zpřístupněny nejpozději následující pracovní den.

Informace podle odst. 3 písm. c) včetně jejich aktualizací jsou zpřístupněny, jakmile jsou k dispozici.

5. Účastníci trhu nebo provozovatelé zařízení LNG jejich jménem oznámí agentuře a na jejich žádost i vnitrostátním regulačním orgánům pro každé zařízení pro LNG tyto informace:

a) ve vztahu k vykládce a překládce nákladu:

i) datum vykládky nebo překládky,

ii) vyložený nebo přeložený objem u každého plavidla,

iii) jméno konečného zákazníka,

iv) název a velikost plavidla využívajícího zařízení;

b) plánovanou vykládku nebo překládku v zařízeních pro LNG v rozlišení na dny pro další měsíc s uvedením účastníka trhu a jména konečného zákazníka (pokud se liší od účastníka trhu).

6. Informace uvedené v odst. 5 písm. a) jsou zpřístupněny nejpozději následující den po vykládce nebo překládce.

Informace uvedené v odst. 5 písm. b) jsou zpřístupněny před začátkem měsíce, jehož se týkají.

7. Provozovatelé skladovacích zařízení vymezení v čl. 2 bodě 10 směrnice 2009/73/ES oznámí agentuře a na jejich žádost i vnitrostátním regulačním orgánům pro každé skladovací zařízení nebo v případě, jsou-li zařízení provozována ve skupinách, pro každou skupinu skladovacích zařízení prostřednictvím společné platformy tyto informace:

a) technickou, smluvní a dostupnou kapacitu skladovacího zařízení;

b) množství plynu na skladě na konci plynárenského dne, vstupní toky (vtlačení) a odchozí toky (odebrání) pro každý plynárenský den;

c) oznámení o plánované a neplánované nedostupnosti skladovacího zařízení, včetně doby oznámení a dotyčných kapacit.

8. Informace uvedené v odst. 7 písm. a) a b) jsou zpřístupněny nejpozději následující pracovní den.

Informace uvedené v odst. 7 písm. c) včetně jejich aktualizací jsou zpřístupněny, jakmile jsou k dispozici.

9. Účastníci trhu nebo provozovatelé skladovacích zařízení jejich jménem oznámí agentuře a na jejich žádost i vnitrostátním regulačním orgánům množství plynu, které měl účastník trhu na skladě na konci plynárenského dne. Tyto informace jsou zpřístupněny nejpozději následující pracovní den.

Článek 10

Postupy oznamování

1. Účastníci trhu, kteří na svých internetových stránkách zveřejňují důvěrné informace, nebo poskytovatelé služeb, kteří tyto informace zpřístupňují jménem účastníků trhu, poskytnou webové informační kanály (web feeds), aby mohla agentura tyto údaje efektivně shromažďovat.

2. Při oznamování údajů uvedených v článcích 6, 8 a 9, včetně důvěrných informací, se účastník trhu identifikuje nebo je identifikován třetí stranou, která podává zprávu jeho jménem, a to pomocí registračního kódu agentury ACER, který účastník trhu obdržel, nebo pomocí jedinečného kódu účastníka trhu, který účastník trhu uvedl při registraci podle článku 9 nařízení (EU) č. 1227/2011.

3. Agentura po konzultaci s příslušnými stranami stanoví pro oznamování údajů uvedených v článcích 6, 8 a 9 postupy, normy a elektronické formáty založené na zavedených odvětvových normách. Agentura s příslušnými stranami konzultuje podstatné aktualizace uvedených postupů, norem a elektronických formátů.

KAPITOLA IV
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 11

Technické a organizační požadavky a odpovědnost za oznamování údajů

1. V zájmu zajištění účinné, efektivní a bezpečné výměny a zpracování informací agentura po konzultaci s příslušnými stranami vypracuje technické a organizační požadavky na poskytování údajů. Agentura s příslušnými stranami konzultuje podstatné aktualizace těchto požadavků.

Tyto požadavky:

a) zajistí bezpečnost, důvěrnost a úplnost informací;

b) umožní určit a opravit chyby ve zprávách s oznamovanými údaji;

c) umožní ověřit zdroj informací;

d) zajistí nepřetržitý chod.

Agentura posuzuje, zda oznamující strany tyto požadavky dodržují. Oznamující strany, které požadavky dodržují, agentura zaregistruje. U subjektů uvedených v čl. 6 odst. 4 se požadavky stanovené ve druhém pododstavci považují za splněné.

2. Osoby, které musí oznamovat údaje uvedené v článcích 6, 8 a 9, odpovídají za úplnost a přesnost údajů a jejich včasné předložení agentuře, a pokud to bude požadováno, i vnitrostátním regulačním orgánům.

Pokud osoba uvedená v prvním pododstavci oznámí tyto údaje prostřednictvím třetí strany, neodpovídá za nedostatky týkající se úplnosti a správnosti údajů nebo jejich včasného předložení, které lze přičíst třetí straně. V těchto případech odpovídá za tyto nedostatky třetí strana, aniž by byly dotčeny články 4 a 18 nařízení (ES) č. č. 543/2013 o předkládání údajů na trzích s elektřinou.

Osoby uvedené v prvním pododstavci však přijmou přiměřená opatření za účelem ověřování úplnosti, přesnosti a včasnosti údajů, které poskytují prostřednictvím třetích stran.

Článek 12

Vstup v platnost a jiná opatření

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Oznamovací povinnost stanovená v čl. 9 odst. 1 platí ode dne 7. října 2015.

Oznamovací povinnost stanovená v čl. 6 odst. 1 vyjma ve vztahu ke smlouvám uvedeným v čl. 3 odst. 1 písm. b) platí ode dne 7. října 2015.

Oznamovací povinnosti stanovené v čl. 8 odst. 1 platí ode dne 7. října 2015, nikoli však dříve, než začne fungovat centrální platforma pro transparentnost informací podle čl. 3 odst. 3 nařízení (EU) č. 543/2013.

Oznamovací povinnosti stanovené v čl. 6 odst. 2 a 3, čl. 8 odst. 3, čl. 9 odst. 2, 3, 5, 7 a 9 platí ode dne 7. dubna 2016.

Oznamovací povinnost stanovená v čl. 6 odst. 1 ve vztahu ke smlouvám uvedeným v čl. 3 odst. 1 písm. b) platí ode dne 7. dubna 2016.

3. Aniž je dotčen odst. 2 druhý a pátý pododstavec, může agentura uzavřít s organizovanými tržními místy, systémy pro párování prodejních a nákupních příkazů nebo systémy pro podávání zpráv, dohody za účelem získávání údajů o smlouvách před tím, než oznamovací povinnosti vstoupí v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 2014.

Za Komisi

předseda

Jean-Claude JUNCKER

(1) Úř. věst. L 326, 8.12.2011, s. 1.

(2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009 ze dne 13. července 2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci

Nahrávám...
Nahrávám...