dnes je 13.7.2024

Input:

166/2022 Sb., Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů

č. 166/2022 Sb., Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
VYHLÁŠKA
ze dne 17. června 2022
o vykazování energie z podporovaných zdrojů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 53 odst. 1 písm. c) až e), j), l) až s), aa) a af) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 382/2021 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a)  způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě tepla z obnovitelného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem,
b)  způsob vykazování množství tepla z obnovitelného zdroje a neobnovitelného zdroje, množství tepla z obnovitelného zdroje, skutečného nabytí množství obnovitelného zdroje a jeho kvality, skutečného využití veškerého nabytého množství obnovitelného zdroje,
c)  rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitém palivu při výrobě elektřiny, tepla z obnovitelných zdrojů a biometanu a o způsobu výroby tohoto paliva,
d)  rozsah uchovávaných dokumentů a záznamů o použitých druzích biomasy, bioplynu, biokapalin a biometanu a o způsobu jejich využití pro výrobu paliv,
e)  rozsah údajů a termíny a způsob předávání a evidence naměřených nebo vypočtených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů a ověření vypočtených hodnot u podpory formou zeleného bonusu na elektřinu a aukčního bonusu,
f)  rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot elektřiny z podporovaných zdrojů u podpory formou výkupních cen,
g)  způsob, rozsah a termíny předávání a evidence naměřených hodnot vyrobeného a dodaného tepla z obnovitelných zdrojů do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií z výrobny tepla a užitečného tepla a dalších údajů a způsob měření dodaného tepla do rozvodného tepelného zařízení soustavy zásobování tepelnou energií a užitečného tepla,
h)  způsob registrace místa předání vyrobeného tepla z výrobny tepla do rozvodného tepelného zařízení a její změny u podpory formou zeleného bonusu na teplo,
i)  způsob a postup uvedení výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu do provozu,
j)  způsob a rozsah měření množství vyrobené elektřiny na svorkách generátoru, užitečného tepla a spotřebovaného paliva v případě elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla,
k)  způsob a rozsah měření vyrobené elektřiny, technologické vlastní spotřeby, užitečného tepla a spotřebovaného paliva, způsob stanovení množství elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu na krytí ztrát na zvyšovacích transformátorech a způsob výpočtu množství elektřiny s nárokem na podporu na elektřinu z obnovitelného zdroje v případě výrobce, který používá z technologických důvodů pro výrobu elektřiny z bioplynu nebo biomasy i jiné palivo,
l)  způsob a rozsah měření biometanu, požadavky na kvalitu biometanu, odorizaci a tlak vyrobeného biometanu a rozsah údajů a termíny a způsob předání a evidence naměřených hodnot biometanu,
m)  rozsah údajů související s výrobnou a výrobou biometanu a o surovinách využitých pro výrobu biometanu v případě výrobny biometanu, která je připojena k plynárenskému zařízení, a
Nahrávám...
Nahrávám...