dnes je 24.5.2024

Input:

Zařízení pro snižování tlaku plynů

13.11.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.5.4
Zařízení pro snižování tlaku plynů

Ing. Ladislav Hamáček

Vyhrazenými plynovými zařízeními jsou i zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů. Mezi zařízení pro snižování tlaku plynů nepatří samostatně pracující regulátory, které se považují za součást potrubí (viz kap. 8/5.5.3., zařízení pro rozvod plynů).

Definice

Regulační stanice tlaku plynu (RS) – zařízení používané pro regulaci tlaku plynu a zabezpečení proti nepřípustnému zvýšení provozního tlaku, zahrnující veškerá zařízení, včetně vstupního a výstupního potrubí, uzavíracích armatur a staveb, ve kterých je toto zařízení umístěno. Regulační stanice začíná hlavním uzávěrem plynu před touto regulační stanicí a končí 1 m za obvodovou konstrukcí stavební části. V případě, že regulační stanice musí být vybavena hlavním uzávěrem plynu regulační stanice na výstupu, končí regulační stanice touto armaturou. Podle technických pravidel TPG 605 02 se regulační stanice tlaku plynu dělí podle vstupního provozního tlaku na:

  • středotlaké RS (STL RS) – nad 0,05 baru do 5 barů včetně (reguluje střední tlak na střední, nebo nízký tlak),

  • vysokotlaké RS (VTL RS) – nad 5 barů do do 40 barů včetně (reguluje vysoký tlak na vysoký, střední nebo nízký tlak),

  • velmi vysokotlaké RS (VVTL) – nad 40 barů (reguluje velmi vysoký tlak na velmi vysoký nebo vysoký tlak, popřípadě na střední nebo nízký tlak).

Strojní zařízení – soubor zařízení pro automatickou regulaci tlaku plynu. Podle uspořádání a vybavení se dělí na jedno či víceřadé a jedno nebo vícestupňové. Na vstupu začíná vstupní stranou uzavírací armatury a končí výstupní stranou uzavírací armatury na výstupu plynu ze strojního zařízení. Jsou-li odlučovače nebo filtry umístěny mimo stavební část RS, začíná strojní zařízení vstupní stranou uzavírací armatury před prvním z uvedených zařízení.

Je-li strojní zařízení RS dodáváno se vstupní a výstupní přírubou (např. typové strojní zařízení RS) začíná a končí těmito přírubami.

Strojní zařízení ve výklenku – strojní zařízení ve výklenku v obvodové zdi budovy pod uzavřením (bez přihlédnutí k nutným větracím otvorům v obvodové zdi budovy), který slouží výhradně k umístění strojního zařízení nebo měřicích zařízení.

Strojní zařízení v přístavku – strojní zařízení v přístavku přistavěném k obvodové zdi budovy pod uzavřením (bez přihlédnutí k nutným větracím otvorům), který slouží výhradně k umístění strojního zařízení nebo měřicích zařízení.

Regulátor tlaku plynu – zařízení pro automatické udržování nastavených hodnot výstupního provozního tlaku jako regulované veličiny v jeho tolerančním poli, bez ohledu na hodnoty poruchové veličiny.

Bezpečnostní rychlouzávěr – neodfukující zabezpečovací zařízení určené pro rychlé uzavření průtoku plynu při nepřípustných hodnotách výstupního provozního tlaku.

Bezpečnostní odfukující zařízení – zařízení k odpouštění plynu při nepřípustných tlacích v chráněném systému.

Volně stojící budova – budova se zařízením pod uzavřením, oddělená od ostatních budov, která slouží výhradně pro instalaci zařízení pro regulaci tlaku plynu nebo měřicího zařízení, a kde je umožněn přímý vstup obsluhy.

Skříňová stanice – prostor pod uzavřením (bez přihlédnutí k nutným větracím otvorům), který slouží výhradně pro umístění zařízení pro regulaci tlaku plynu nebo měřicích zařízení a jejíž rozměry jsou příliš malé pro přímý vstup obsluhy.

Podzemní stanice – prostor, zcela nebo částečně pod úrovní terénu, ve kterém je instalováno zařízení pro regulaci tlaku plynu a/nebo měřicí zařízení a příslušenství.

Nebezpečný prostor – prostor, ve kterém je, nebo může být přítomna výbušná plynná atmosféra v takovém množství, že jsou nutná speciální opatření pro konstrukci, instalaci a používání zařízení.

Provozovatel – fyzická, nebo právnická osoba, která je držitelem licence nebo konečným zákazníkem podle zákona č. 458/2000 Sb., provozující příslušné zařízení pro distribuci plynu.

Pověřená osoba – odborně způsobilá osoba oprávněná k provádění určitých činností na zařízení pro zásobování plynem.

Odborně způsobilá osoba – osoba se vzděláním, praxí a osvědčením k provádění činností na zařízení pro zásobování plynem.

Projektování regulačních stanic

Regulační stanice mohou projektovat pouze oprávněné osoby, které získaly autorizaci (viz zákon č. 360/1992 Sb.).

Regulační stanice tlaku plynu musí být projektována, stavěna, umístěna a provozována tak, aby byly zohledněny bezpečnostní požadavky a požadavky na ochranu životního prostředí podle příslušných předpisů.

Umístění regulačních stanic

Umístění regulační stanice se volí tak, aby nezpůsobovala hluk a vibrace ohrožující zdraví osob a unikající plyn z ofukovacího potrubí neohrožoval okolí. Musí umožňovat přístup pro údržbu nebo uskladňování materiálů pro nouzové případy. Na pozemek a k pozemku má být zbudovaná zpevněná cesta, která může být použita pro příjezd vozidel pro údržbu a provozní zásah v případě nebezpečí. Musí být sjízdná za každého počasí a v každém ročním období.

Velikost nebezpečného prostoru se stanovuje podle EN 60079-10. Případný nebezpečný prostor se bere v úvahu při stanovení hranic stanice.

Pokud je regulační stanice vybavena zařízením pro spalování plynů (předehřev, otop stanice apod.), umísťuje se přívod spalovacího vzduchu tak, aby bylo zajištěno co nejmenší riziko plynoucí z případného úniku plynu v důsledku netěsností nebo výparů.

Při umísťování regulační stanice v blízkosti staveb musí být dodrženy tyto nejmenší vzdálenosti:

VVTL RS 20 m

VTL RS 10 m

STL RS  4 m  (pokud se nejedná o strojní zařízení umístěné ve výklenku nebo v přístavku).

Je-li regulační stanice navrhována v blízkosti míst, kde se provádí činnosti se zvýšeným nebezpečím (sklad hořlavin nebo prostor s otevřeným ohněm), nebo jsou pro to jiné důvody (např. zápach odorantu, hlučnost RS) může být v projektové dokumentaci navržena přiměřeně větší vzdálenost, s ohledem na skutečné provozní podmínky regulační stanice.

Požadavky na požární bezpečnost řeší ČSN 73 0804 a TPG 605 02.

Prostor regulační stanice nemá být spojen s kanalizací.

Regulační stanice v samostatné budově

Regulační stanice v samostatné budově musí být opatřené výfukovými plochami, kterými mohou být například okna, větrací otvory, lehce vybořitelný obvodový plášť nebo střešní plášť jehož plošná hmotnost nepřesahuje 90 kg/m2 o ploše 0,07m2 na každý m3 prostoru regulační stanice.

Vstupní dveře do místnosti se zařízením pro regulaci tlaku plynu musí být uzamčené. Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být možné je zajistit v otevřené poloze. U přístupných místností musí být možnost otevřít dveře zvnitřku bez použití klíče. Únikové cesty a cesty pro opuštění pozemku se zařízením musí být trvale volné. Žádné otvory nesmí být vyústěny do jiných uzavřených prostorů. Dveře a větrací otvory musí být umístěny v bezpečné vzdálenosti od oken, dveří nebo otvorů do jiných budov.

Vstupní dveře do prostoru se zdroji zapálení musí být umístěny v jiné stěně nebo musí být v bezpečné vzdálenosti od dveří a větracích prostorů, ve kterých může být výbušná atmosféra.

Ve stanicích přístupných osobám musí být podlahy prostorů, ve kterých může být výbušná plynná atmosféra, v antistatickém a nejiskřivém provedení.

Pro osvětlení prostorů regulační stanice, který je svou velikostí vhodný pro vstup osob, má být využito řádného denního osvětlení. Otevíratelná okna, musí být ovladatelná z úrovně podlahy a musí se dát zajistit v otevřené poloze. V případě, že venkovní stěny regulační stanice stojí na veřejně přístupném pozemku, nesmí být u regulační stanice použita okna (stěny mohou být zhotoveny např. ze skleněných stavebních bloků nebo lze použít střešní světlíky, případně střešní okna, nebo se pro osvětlení regulační stanice pro potřebu obsluhy mohou využít vstupní dveře o šířce celé vstupní stěny).

Potrubí pojistných ventilů nesmí být vyvedeno do vnitřního prostoru regulační stanice.

V prostorách regulační stanice je zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

Větrání

Prostor, ve kterém je zařízení pro regulaci tlaku plynu umístěno musí být přímo větrán otvory do volného ovzduší, aby bylo dosaženo účinného větrání celého prostoru.

Spodní hrana otvorů pro přívod vzduchu má být v rozmezí 0,2 – 0,5 m nad podlahou. Horní hrana otvoru pro odvod vzduchu ve stěně nesmí být níže než 0,2 m pod rovinou stropu nebo nejvyšším bodem střešní konstrukce. Výstupní otvory ve stropě musí být umístěny v nejvyšším bodě stropu. Je-li půdorysná plocha objektu menší než 8 m2 je dostačující průřez otvorů pro přívod vzduchu 0,03 m2 a pro odvod vzduchu nejméně 0,05 m2.

Větrací otvory musí být chráněny před vniknutím materiálů a předmětů, aby nedošlo k jejich ucpání. Tyto otvory rovněž nesmí být utěsňovány zevnitř. Celkový volný průřez větracích otvorů nesmí být zmenšen ochranou otvorů. Pokud jsou větrací otvory umístěny na bočních stěnách, má být vymezena odpovídající zóna nebezpečného prostoru.

Větrání prostoru, v němž je umístěno topné zařízení, musí splňovat požadavky pro spalovací zařízení (viz kap. 8/5.5.2 Zařízení pro spotřebu plynů spalováním)

Odfukovací a odvzdušňovací potrubí

Únik plynu ze strojního zařízení regulační stanice by mohl vytvořit v uzavřeném prostoru výbušnou směs. K úniku plynu ze strojního zařízení dochází otvory v něm, které slouží k vyrovnání tlaku nad membránami v regulátorech a bezpečnostních zařízeních.

Odvzdušňovací potrubí slouží k odstranění vzduchu, nebo výbušné směsi z potrubí při uvádění do provozu, po opravě apod. nebo k odstranění plynu z potrubí při jeho přípravě na opravu apod.

Aby bylo zabráněno vzniku výbušné směsi mohou být provedena následující opatření:

  • osazení otvorů v zařízeních větracím potrubím, které vede vně budovy

  • instalace klapek do otvorů v zařízeních, za předpokladu, že toto opatření nebude mít nepříznivý vliv na provoz

  • přídavné větrání prostoru

Potrubí musí mít vhodný rozměr pro volný odvod plynu nebo pohyb membrány. Pro vyústění potrubí do atmosféry platí stejné požadavky jako pro umístění větracích otvorů.

Vytápění

Vytápění prostorů, ve kterých může vzniknout výbušná atmosféra lze provádět pouze topidly s topným mediem, které je ohříváno mimo tento prostor, nebo topidly, jejichž spalovací komora není ve spojení s tímto prostorem. Musí být zajištěno, že povrchová teplota těch částí topidel, které jsou umístěny v prostoru s možným vznikem výbušné plynné atmosféry, musí být nižší než teplota vznícení plynné atmosféry. Zpravidla jde o teplotu do 350 °C.

Ochrana proti hluku

Při regulování tlaku plynu vzniká hluk. Bez odpovídajících opatření, může být přenášen částmi stanice, takže může vzniknout nepřípustná hladina emisí hluku, které mohou obtěžovat obyvatele v okolí stanice, poškozovat sluch obsluhy zařízení, způsobovat poškození součástí.

Tato problematika musí být řešena již v etapě projektování. Úroveň hluku, zejména v blízkosti budov s trvalým pobytem osob, lze snížit na přípustnou hranici vhodnou volbou stavební konstrukce regulační stanice a vhodnou volbou světlosti strojního zařízení.

Pokud je hladina hluku na pracovišti v regulační stanici příliš vysoká, musí být provozní obsluha vybavena ochranou sluchu a na vstupu k zařízení musí být umístěny zřetelně viditelné štítky s bezpečnostními pokyny.

Zabezpečení pozemku

Regulační stanice musí být zabezpečena proti vstupu a manipulaci nepovolanými osobami (např. stavební konstrukcí nebo oplocením).

VVTL RS, VTL RS a všechny regulační stanice pod přístřeškem nebo stojící ve volném prostoru musí být oploceny. Hranice oplocení od stavební části regulační stanice se doporučuje 3 m a výška oplocení nesmí být menší, než 1,6 m. Při volbě výšky plotu je nutno přihlížet ke svažitosti terénu a obvyklé výšce sněhové pokrývky v zimním období v místě stavby. V případě vzdálenosti oplocení od RS menší než 3 m je třeba učinit opatření zaručující bezpečnost a provozuschopnost RS. Prostor mezi RS a oplocením musí být upraven a zůstat volný. Nejmenší vzdálenost oplocení od jednotlivých částí RS např. nadzemní uzavírací armatury, může být 0,8 m při zajištění její ochrany např. visacím zámkem. Je-li RS umístěna uvnitř oploceného pozemku, na který není umožněn volný přístup veřejnosti, nevyžaduje se samostatné oplocení, pokud je od RS zajištěn volný prostor šíře nejméně 3 m.

U vstupu na oplocený pozemek a u vstupu do stavební části regulační stanice musí být rozmístěny zřetelně viditelné varovné tabulky se značkou a nápisem, které upozorňují na zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm a nebezpečí výbuchu. U neoplocené regulační stanice musí být varovné tabulky umístěny na všech vnějších stranách regulační stanice.

Strojní zařízení regulačních stanic

Regulační stanice, které jako sestavy tlakových zařízení spadají pod nařízení vlády č. 182/1999 Sb., musí před uvedením na trh splňovat požadavky tohoto nařízení.

Regulační stanice, které jsou

Nahrávám...
Nahrávám...