dnes je 18.6.2024

Input:

Zařízení pro rozvod plynů

26.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.5.3
Zařízení pro rozvod plynů

Ing. Ladislav Hamáček

Definice

Za zařízení pro rozvod plynů se považují plynovody, kterými je plyn dodáván pod přetlakem odběratelům. Jsou to venkovní plynovody, rozvody plynů v budovách, rozvody topných a technických plynů.

Za zařízení pro rozvod plynu se nepovažují vzduchotechnické systémy, odtahy spalin, rozvody vzduchu s pracovním přetlakem do 1,0 MPa, rozvody médií pro měřicí a regulační techniku, rozvody, které jsou součástí pracovních strojů a přístrojů.

Zařízení sloužící k jeho provozu jako jsou uzavírací armatury, odvodňovače, odvzdušňovací zařízení, zabezpečovací prvky, regulační zařízení, čistící otvory, zátky, zařízení k ohřevu plynu, zařízení k měření teploty, přetlaku, případně další zařízení zabudovaná v potrubí se považují za součást potrubí.

Nosné konstrukce, konzoly, sloupy, ochranné kryty, poklopy, šachty, orientační sloupky, zařízení pro zajištění a ochranu potrubí případně další zařízení se považují za příslušenství plynovodu.

Rozdělení plynovodů

Plynovody se dělí podle nejvyššího provozního přetlaku na:

  • nízkotlaké,

  • středotlaké,

  • vysokotlaké,

  • velmi vysokotlaké

Hodnoty tlaků jsou pro různé plyny rozdílné.

Plynovody lze rozdělit též podle jejich uložení:

  • v zemi,

  • nad zemí,

  • v budovách,

  • mimo budovy.

Plynovod lze použít pouze k účelům, pro které byl navržen. Nelze jej použít jako nosné potrubí pro jiné rozvody a zařízení, k zavěšení různých předmětů apod. pokud s tím není počítáno v projektové dokumentaci.

Ochrana proti korozi

Každý plynovod musí být chráněn proti korozi. Protikorozní ochrana musí být odolná proti účinkům prostředí, ve kterém je plynovod veden. Protikorozní ochrana je buď pasivní, nebo aktivní. Pasivní protikorozní ochrana se provádí úpravou povrchu plynovodu např. nátěrem, pokovením pro nadzemní plynovody a izolační hmoty pro plynovody vedené pod zemí. Aktivní protikorozní ochrana se používá většinou u podzemních plynovodů v kombinaci s protikorozní ochranou pasivní.

V případě poškození protikorozní ochrany, zejména plynovodu vedeného v zemi je reálné nebezpečí jeho prokorodování. Plyn unikající do zeminy může zeminou, nebo podél plynovodu případně jiného podzemního vedení vniknout i do prostor jiných objektů. Charakteristický zápach plynu, který je mu v některých případech dodáván uměle (např. odorizace zemního plynu) může být zeminou odfiltrován. Do prostoru potom vnikne plyn bez zápachu. Pokud je plyn hořlavý, může dojít k explozi, při úniku jedovatého plynu případně k otravě, při vytěsnění kyslíku z prostoru vzniká nedýchatelné prostředí.

Ochrana proti mechanickým vlivům

V případě potřeby se plynovod chrání i proti mechanickému poškození a to přímému – např. náraz dopravního prostředku u potrubí nadzemních,

Nahrávám...
Nahrávám...