dnes je 17.6.2024

Input:

Výkladové stanovisko k příloze č. 7 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

3.8.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.7
Výkladové stanovisko k příloze č. 7 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Energetický regulační úřad

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpis:

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 262/2015 Sb.").

Ustanovení právního předpisu:

Příloha č. 7 vyhlášky č. 262/2015 Sb. Související ustanovení právních předpisů:

 • § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,

 • § 9 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účel výkladového stanoviska:

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k příloze č. 7 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.

Stanovisko k příloze č. 7 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Z důvodu jednoznačné identifikace držitele licence doporučujeme předložit Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy společně s označením

1) obchodní firmy,

2) právní formy právnické osoby,

3) sídla, v členění: stát, obec s PSČ, ulice a číslo popisné,

4) identifikačního čísla,

5) daňového identifikačního čísla.

Hodnoty vykazované v regulačních výkazech jsou v závislosti na jednotce uváděny v rozlišení:

1) tis. Kč na 3 desetinná místa,

2) MWh a MWh/den na 3 desetinná místa,

3) EUR/MWh, EUR/ks a CZK/EUR na 2 desetinná místa,

4) procenta na 2 desetinná místa.

Držitel licence na činnost číslo 23 – přeprava plynu vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel:

1) Výkaz 23-A: Výkaz aktiv a změn aktiv

Ve výkazu se vykazuje:

 • majetek držitele licence (v pořizovacích a zůstatkových hodnotách), změny klasifikace majetku a majetek přeřazený v důsledku organizačních změn, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen "aktivovaný majetek"), majetek nabytý přeměnou společnosti, odpisy a vyřazený majetek,

 • plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku.

1.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Pořizovací hodnota aktiv – jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Zůstatková hodnota aktiv – jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence.

 • Změny klasifikace majetku a organizační změny – jedná se o převody majetku mezi kategoriemi majetku a převody majetku vyplývající z organizačních změn (vyřazení z kategorie se označuje znaménkem (-), přírůstek (+)). Suma sloupce za společnost celkem se rovná 0.

 • Aktivovaný majetek – jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj.

 • Přeměny společnosti – jedná se o hodnoty majetku související s přeměnou společnosti, tzn. fúze nebo rozdělování společností.

 • Odpisy – jedná se o úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví držitele licence.

 • Vyřazený majetek – jedná se o zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici).

Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

Za uplynulý kalendářní rok "i-2" jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31. 12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1. 1., hodnoty vyplývající ze změn klasifikace majetku a majetku přeřazeného v důsledku organizačních změn, aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty aktiv k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

Pro roky "i-1" a "i" jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů, a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

1.2) Charakteristika řádků výkazu

Majetek zahrnovaný do provozních aktiv

a) Provozní aktiva podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

b) Finanční leasing podle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

1.2.1) Přímo přiřaditelný majetek

Tranzitní přeprava

Přímo přiřaditelný majetek u tranzitní přepravy má technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky:

 • tranzitní plynovody se jmenovitými průměry převážně od DN 800 do DN 1 400, součástí mohou být i určené plynovody nižších dimenzí sloužící pro tranzitní přepravu – ř. 6,

 • hraniční předávací stanice – ř. 7,

 • kompresní stanice – ř. 8.

Podpůrný majetek – podíl – ř. 9

Tento řádek se vyplňuje pouze ve sloupci "c" "Zůstatková hodnota aktiv k 1.1." Do tohoto sloupce se vykazuje totožná hodnota, jako byla vykázána ve stejném řádku v regulačním výkazu 23-A za předchozí kalendářní rok ve sloupci "Zůstatková hodnota aktiv k 31. 12." V ostatních sloupcích výkazu je tento řádek automaticky vyplněn pomocí vzorců.

Vnitrostátní přeprava

Přímo přiřaditelný majetek u vnitrostátní přepravy má technologický charakter a zahrnuje zejména tyto položky:

 • vnitrostátní plynovody se jmenovitými průměry převážně od DN 65 do DN 700, součástí mohou být i určené plynovody vyšších dimenzí sloužící pro vnitrostátní přepravu – ř. 12,

 • vnitrostátní předávací stanice – ř. 13,

 • kompresní stanice – ř. 14.

Podpůrný majetek – podíl – ř. 15

Tento řádek se vyplňuje pouze ve sloupci "c" "Zůstatková hodnota aktiv k 1.1." Do tohoto sloupce se vykazuje totožná hodnota, jako byla vykázána ve stejném řádku v regulačním výkazu 23-A za předchozí kalendářní rok ve sloupci "Zůstatková hodnota aktiv k 31. 12." V ostatních sloupcích výkazu je tento řádek automaticky vyplněn pomocí vzorců.

1.2.2) Podpůrný majetek – ř. 17 až 23

Podpůrný majetek slouží činnostem tranzitní přeprava a vnitrostátní přeprava a zahrnuje zejména:

 • dispečink,

 • netechnologické objekty, doprava,

 • hardware, software,

 • administrativní budovy,

 • zařízení a inventář,

 • studie a projekty,

 • ostatní podpůrný majetek.

1.2.3) Shrnutí a kontrola

V této části výkazu je provedeno shrnutí vykázaných hodnot a jsou zde vykazovány údaje, které umožňují hodnoty provozních aktiv, odpisů, aktivovaného a vyřazeného majetku zadané ve výkazu porovnat s hodnotami účetními.

Nezahrnovaná aktiva – ř. 24

Položka obsahuje majetek vztahující se k licenci přeprava plynu, který podle § 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. nemůže být zahrnován do provozních aktiv.

Z výše uvedené souhrnné hodnoty jsou samostatně vykázány:

 • goodwill – ř. 25,

 • nedokončený dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – ř. 26,

 • poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – ř. 27,

 • opravné položky k majetku – ř. 28,

 • emisní povolenky – ř. 29,

 • jiná aktiva – ř. 30 (neuvedená výše) – tato aktiva držitel licence specifikuje v příloze k regulačním výkazům.

Finanční leasing – § 5 odst. 2 – ř. 31

Dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. ve výkazu aktiv a změn aktiv vykazuje držitel licence hodnoty majetku používaného pro výkon licencované činnosti, který je mu na základě smlouvy poskytován k užívání za úplatu a který je držitel licence v průběhu doby trvání tohoto smluvního závazku nebo po jejím uplynutí oprávněn nebo povinen odkoupit nebo k němu po uplynutí této doby nabude vlastnické právo (dále jen "finanční leasing"). Držitel licence vykazuje tyto hodnoty pouze u majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020.

V položce je vypočten celkový dopad zahrnutí majetku pořízeného formou finančního leasingu. Hodnota je vypočtena jako saldo finančního leasingu dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb. – ř. 32 a ocenění daného majetku podle Českých účetních standardů – ř. 33.

Neuznatelný majetek – ř. 34

Jedná se o majetek nesloužící k provozování licencované činnosti; zakonzervovaný, určený k prodeji apod.

Společnost celkem – účetnictví – ř. 36

Pro kontrolu vykázaných dat je zadána účetní hodnota dlouhodobých aktiv a odpisů za společnost celkem.

1.2.4) Technické jednotky

Hodnoty jsou vykazovány za uplynulý kalendářní rok "i-2".

V řádku 38 se vykazují délky tranzitních plynovodů (v km) k 1. 1. a 31. 12.

V řádku 39 se vykazuje počet hraničních předávacích stanic k 1. 1. a 31. 12. V řádku 40 se vykazuje počet kompresních stanic k 1. 1. a 31. 12.

V řádku 42 se vykazují délky vnitrostátních plynovodů (v km) k 1. 1. a 31. 12.

V řádku 43 se vykazuje počet vnitrostátních předávacích stanic k 1. 1. a 31. 12. V řádku 44 se vykazuje počet kompresních stanic k 1. 1. a 31. 12.

2) Výkaz 23-A TR: Výkaz tranzitního majetku

2.1) Charakteristika sloupců výkazu

Sloupce tohoto výkazu jsou totožné jako sloupce ve výkazu 23-A.

2.2) Charakteristika řádků výkazu

V řádcích výkazu jsou uvedeny jednotlivé infrastruktury uvedené v Zásadách cenové regulace pro regulační období 2021–2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující (dále jen "Zásady 2021–2025") v kapitole

10.1. Alokační mechanismus.

3) Výkaz 23-IA: Výkaz souhrnu aktivovaných investičních akcí

3.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Číslo investice – číslo investice, pokud je investici přiděleno.

 • Název investice

 • Typ majetku – informace, zda se jedná o přímo přiřaditelný majetek či podpůrný majetek.

 • Typ činnosti – informace, zda převládá tranzitní přeprava či vnitrostátní přeprava a vyplňuje se pouze u přímo přiřaditelného majetku.

 • Typ zařízení – informace, zda převládá:

přímo přiřaditelný majetek – tranzitní přeprava:

 • tranzitní plynovody,

 • hraniční předávací stanice,

 • kompresní stanice;

přímo přiřaditelný majetek – vnitrostátní přeprava:

 • plynovody VVTL,

 • vnitrostátní předávací stanice;

podpůrný majetek:

 • dispečink,

 • netechnologické objekty, doprava,

 • hardware, software,

 • administrativní budovy,

 • zařízení a inventář,

 • studie a projekty,

 • ostatní podpůrný majetek.

Definice jednotlivých druhů zařízení plně korespondují s definicí položek majetku ve Výkazu aktiv 23-A.

 • Způsob realizace – informace o označení způsobu realizace investiční akce:

  1. vlastními silami,
  2. zprostředkovaně přes smlouvy o poskytování služeb (SLA smlouvy) uzavřenými s jinými společnostmi, se kterými držitel licence tvoří koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení podle jiného právního předpisu1 (dále jen "podnikatelské seskupení"),
  3. jinými subjekty,
  4. odkupem již existujícího majetku.
 • Aktivovaný objem – hodnoty aktivovaného majetku ve vykazovaném roce "i-2" v případě, že jmenovitá hodnota investice přesahuje u:

  1. tranzitní přepravy objem 5 mil. Kč,
  2. vnitrostátní přepravy objem 5 mil. Kč,
  3. podpůrného majetku objem 1 mil. Kč.

Aktivovaný majetek, který je pod hranicí uvedených limitů, bude uveden souhrnně jednou hodnotou pro tranzitní přepravu, vnitrostátní přepravu a podpůrný majetek. U odkupovaného majetku jsou uvedeny všechny realizované investiční akce, není tedy stanoven limit jejich hodnoty.

3.2) Charakteristika řádků výkazu

Ve výkazu je nutné pro každou aktivovanou investiční akci zadat nový řádek.

4) Výkaz 23-HV: Výkaz hospodářského výsledku

4.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Celkem ("b") - výnosy a náklady společnosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.

 • Ostatní činnosti ("c") - výnosy a náklady přímo nesouvisející s udělenou licencí na přepravu plynu.

 • Licence ("d") - výnosy a náklady přímo související s udělenou licencí na přepravu plynu.

 • Úprava ("e")

  1. výnosy související s náklady, které nejsou uznávány do regulace,
  2. náklady, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále
  3. náklady na úhradu náhrad dle vyhlášky upravující požadovanou kvalitu dodávek a souvisejících služeb v plynárenství2,
  4. finanční náklady kromě nákladů na bankovní poplatky,
  5. úplata za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020,
  6. náklady na tvorbu a čerpání rezerv,
  7. náklady na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám vytvořených od 1. 1. 2020 a s nimi souvisejícího čerpání opravných položek,
  8. zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,
  9. peněžité vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu),
  10. daň z příjmů.

Výjimku z pohledu daňové uznatelnosti podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, představují členské příspěvky Českému plynárenskému svazu, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů, přesto se do tohoto sloupce nevykazují.

 • Tranzitní přeprava ("f") - výnosy a náklady činnosti tranzitní přeprava. Tyto hodnoty jsou již očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava. Jedná se o hodnoty před provedením alokace nákladů na tranzitní a vnitrostátní přepravu.

 • Vnitrostátní přeprava ("g") - výnosy a náklady činnosti vnitrostátní přeprava plynu. Tyto hodnoty jsou již očištěné o náklady definované ve sloupci Úprava. Jedná se o hodnoty před provedením alokace nákladů na tranzitní a vnitrostátní přepravu.

 • Licence ostatní ("h") - výnosy a náklady činnosti licence ostatní. Jedná se o výnosy a náklady spojené s provozováním a údržbou tranzitní soustavy, která neslouží k zásobování České republiky, nenachází se ve vlastnictví držitele licence a je držitelem licence využívána na základě smlouvy s vlastníkem této tranzitní soustavy

4.2) Charakteristika řádků výkazu

4.2.1) Výnosy

 • ř. 3-tržby z prodeje přebývajícího bilančního plynu v přepravní soustavě;

 • ř. 8 až 14-aukční prémie po jednotlivých vstupních hraničních, příp. virtuálních hraničních, bodech;

 • ř. 16 až 22-aukční prémie po jednotlivýchvýstupníchhraničních,příp. virtuálních hraničních, bodech;

 • ř. 24 až 29-tržby za službu přepravy plynu pro přímo připojené zákazníky podle typu přepravní kapacity;

 • ř. 30-tržby za odebraný plyn přímo připojenými zákazníky (včetně jednosložkové ceny – cena označená v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu jako CPPZ-jedn);

 • ř. 31-tržby za odebraný plyn přímo připojenými zákazníky (pouze jednosložková cena – cena označená v Cenovém rozhodnutí Energetického regulačního úřadu o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu jako CPPZ-jedn);

 • ř. 32-tržby související s překročením kapacity přímo připojenými zákazníky;

 • ř. 33-tržby za překročení povolené hodinové odchylky přímo připojenými zákazníky;

 • ř. 34-tržby za přepravní kapacitu vybrané od provozovatelů distribučních soustav na domácím bodě;

 • ř. 35-tržby za přepravený plyn vybrané od provozovatelů distribučních soustav na domácím bodě;

 • ř. 36-tržby za přepravní kapacitu vybrané na vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu;

 • ř. 37-tržby za přepravený plyn vybrané na vstupních bodech z virtuálních zásobníků plynu;

 • ř. 38-tržby za přepravní kapacitu vybrané na výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu;

 • ř. 39-tržby za přepravený plyn vybrané na výstupních bodech do virtuálních zásobníků plynu;

 • ř. 40-tržby za přepravní kapacitu vybrané na vstupních hraničních, příp. virtuálních hraničních, bodech;

 • ř. 41-tržby za přepravený plyn vybrané na vstupních hraničních, příp. virtuálních hraničních, bodech;

 • ř. 42-tržby za přepravní kapacitu vybrané na výstupních hraničních, příp. virtuálních hraničních, bodech;

 • ř. 43-tržby za přepravený plyn vybrané na výstupních hraničních, příp. virtuálních hraničních, bodech;

 • ř. 44-ostatní tržby z přepravy plynu – tyto tržby držitel licence specifikuje v příloze k regulačním výkazům;

 • ř. 45-tržby z přepravy plynu ze smluv uzavřených před 31. 12. 2010;

 • ř. 47, 49 až 53 -tržby související s obchodním a fyzickým vyrovnáváním odchylek v souladu s jiným právním předpisem3;

 • ř. 55 a 56-tržby představující tržby za vlastní výrobky a služby, které nespadají do žádných výše uvedených kategorií; sledují se zvlášť tržby v podnikatelském seskupení (ř. 55) a ostatní (ř. 56) – tyto tržby držitel licence specifikuje v příloze k regulačním výkazům;

 • ř. 57 a 59-položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4;

 • ř. 60, 62 a 63-výnosy z prodeje emisních povolenek v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 64-výnosy, které snižují náklady, např. kompenzace z pojištění nebo úhrada nákladů třetí stranou;

 • ř. 65-jiné provozní výnosy, které nejsou obsaženy ve výše uvedených položkách;

 • ř. 144-položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4).

4.2.2) Náklady

 • ř. 68-položka je svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 71 a 72-náklady spojené se spotřebou zemního plynu a elektřiny na pohon kompresních stanic;

 • ř. 73-náklady na nákup zemního plynu určeného k pokrytí ztrát v přepravní soustavě;

 • ř. 75, 77 až 81 -náklady související s obchodním a fyzickým vyrovnáváním odchylek v souladu s jiným právním předpisem3);

 • ř. 82-náklady na nákup chybějícího bilančního plynu v přepravní soustavě;

 • ř. 83 a 84 -položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 87 a 88-náklady na opravy a udržování v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 87) a ostatními subjekty (ř. 88);

 • ř. 89 a 90-položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 92 a 93-náklady z finančního leasingu (dle § 5 odst. 2 vyhlášky č. 262/2015 Sb.) v členění na náklady z finančního leasingu poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 92) a ostatními subjekty (ř. 93);

 • ř. 95 a 96-náklady na nájemné a pachtovné v členění na náklady poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 95) a ostatními subjekty (ř. 96);

 • ř. 98 a 99-služby související s nákupem informačních technologií v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 98) a ostatními subjekty (ř. 99);

 • ř. 101 a 102-náklady související s poskytováním konzultací a poradenských služeb, v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 101) a ostatními subjekty (ř. 102);

 • ř. 104 a 105-náklady na zajišťování odečtů odběrných a předávacích míst, cejchování a ověřování plynoměrů a souvisejících činností v členění na náklady poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 104) a ostatními subjekty (ř. 105);

 • ř. 107 až 108-náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků v členění na náklady za služby poskytnuté společnostmi v podnikatelském seskupení (ř. 107) a ostatními subjekty (ř. 108);

 • ř. 109 a 110-položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 112, 114 a 115 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 118 - úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – trvalé (odpisy dlouhodobého majetku vykázané v souladu s Českými účetními standardy);
  u licencované činnosti přeprava plynu jsou pro držitele licence stanoveny jednotné odpisové sazby pro vybrané druhy aktiv:

Klasifikace produktů Název Roční odpisová sazba (%)
265163 Plynoměry a přepočítávače 10
265165 Stanice katodové ochrany 12,5
265170 Regulační stanice – technologie 10
125111 Budovy průmyslové a skladové 2
125112 Budovy výrobní pro energetiku 2
221112 Plynovody 2,5
221129 Stavby pro dálkovou přepravu a distribuci plynu 2
28112 Turbíny 5
281322 Vzduchová čerpadla 5
281325 Turbokompresory 5
222429 Elektropřípojky podzemní 3,3
125111 Regulační stanice – stavební část 3,3
221191 Oplocení staveb – vedení dálková trubní 7
221491 Oplocení staveb – vedení dálková elektrická 7
242091 Oplocení samostatné 7
211219 Komunikace 3,3

Tyto jednotné odpisové sazby určují minimální dobu životnosti vyjmenovaných skupin majetku. Odpisové sazby ostatních stálých aktiv vycházejí z odpisového plánu držitele licence.

 • ř. 119-úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – dočasné, v souladu s jiným právním předpisem4) (opravné položky);

 • ř. 120-úpravy hodnot zásob a pohledávek v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 122 a 123-položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 125-daň ze zemního plynu spotřebovaného na pohon kompresních stanic;

 • ř. 126-ostatní daně a poplatky v souladu s jiným právním předpisem4) (s výjimkou daně ze zemního plynu spotřebovaného na pohon kompresních stanic);

 • ř. 127-rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 129-náklady na pojištění v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 130-spotřeba emisních povolenek v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 131-nákup emisních povolenek v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 132 až 135 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 137 -sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s provozováním přepravní soustavy;

 • ř. 138-sekundární náklady související s vnitropodnikovým přeúčtováním činností souvisejících s opravami a údržbou přepravní soustavy;

 • ř. 139-sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací provozní režie ostatních středisek mimo provozování, udržování a opravy;

 • ř. 140-sekundární náklady související s vnitropodnikovou alokací režie správních středisek;

 • ř. 142-bankovní poplatky;

 • ř. 145-finanční náklady s výjimkou bankovních poplatků.

4.2.3) Hospodářský výsledek

 • ř. 148 a 149-položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem4);

 • ř. 152-výsledek hospodaření za účetní období v souladu s jiným právním předpisem4) – kontrola na výkaz zisku a ztrát společnosti.

5) Výkaz 23-HV HB: Výkaz tržeb na hraničních bodech

Ve výkazu je uveden detailní rozpad tržeb za rezervovanou přepravní kapacitu na jednotlivých vstupních a výstupních hraničních, příp. virtuálních hraničních, bodech v členění po jednotlivých produktech specifikovaných v jiném právním předpisu5. V případě vstupních hraničních, příp. virtuálních hraničních, bodů je uvedeno i rozdělení tržeb na tranzitní a vnitrostátní přepravu.

6) Výkaz 23-HV PZP: Výkaz tržeb na bodech zásobníků plynu

Ve výkazu je uveden detailní rozpad tržeb za rezervovanou přepravní kapacitu na jednotlivých vstupních a výstupních bodech z/do virtuálních zásobníků plynu v členění po jednotlivých produktech specifikovaných v jiném právním předpisu6.

7) Výkaz 23-N: Výkaz nákladů

7.1) Charakteristika řádků výkazu

Do výkazu nákladů podle procesů nejsou zahrnovány náklady na vyrovnání přepravní soustavy, daň ze zemního plynu, náklady na nákup chybějícího bilančního plynu, náklady na nákup plynu a elektřiny na pohon kompresních stanic a pro vlastní spotřebu a emisní povolenky. Tyto náklady jsou vykazovány samostatně. Součástí nákladů procesů jsou odpisy podpůrného majetku a je k nim přistupováno stejně jako k alokaci provozních nákladů. Součástí nákladů procesů nejsou odpisy přímo přiřaditelného technologického majetku. Náklady procesů jsou sníženy o související výnosy, např. kompenzace z pojištění nebo úhrada nákladů třetí stranou.

Výkaz bude vyplněn v souladu se Zásadami 2021–2025 – kapitola 10.1. Alokační mechanismus, ve které je popsán postup alokace přímo přiřaditelných nákladů, provozní režie a správní režie mezi vnitrostátní a tranzitní přepravu.

7.1.1) Provoz

Provozování hraničních předávacích stanic – ř. 1 a 14

Proces "Provozování hraničních předávacích stanic" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

 • zajištění provozu v souladu s platnými technickými dohodami předávání a přejímání zemního plynu,

 • informace dispečinku o poruchách, haváriích a mimořádných událostech, které ovlivňují přepravu přes hraniční předávací stanici,

 • předávání na dispečink hlášení o hodnotách z podepsaných protokolů množství a kvality předaného – přejímaného plynu včetně plnění kontrahovaných podmínek přepravy.

Provozování tranzitních plynovodů – ř. 2, 15 a 27

Proces "Provozování tranzitních plynovodů" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

 • zodpovědnost za předání veškerých informací o mimořádných a havarijních stavech na svěřených úsecích plynovodů na dispečink;

 • zajištění podle pokynu dispečinku výjezd provozních pracovníků ke zjištění stavu případně k odstranění poruchy na svěřeném úseku plynovodu;

 • zajištění spojení s pracovními četami vyslanými do terénu;

 • zajištění plnění příkazů dispečinku k provedení změn provozu tranzitních plynovodů;

 • zajištění plnění opatření stanovených Havarijním plánem;

 • zabezpečení provozu, údržby a oprav veškerého plynárenského zařízení LČ a jinými energetickými zařízeními včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat provozuschopnost soustavy a vysokou kvalitu poskytovaných služeb spojených s přepravou zemního plynu při dodržování požadavků na ekologii, bezpečnost, požární ochranu; zajištění odstranění závad z kontrolních činností, provozních revizí, poruch a havárií;

 • zpracovávání provozně ekonomických hlášení a výkazů;

 • předávání zařízení liniové části do opravy a přebírání jej po opravě a uvádění do provozu;

 • plánování údržby zařízení liniové části;

 • spolupráce při letecké kontrole liniové části;

 • zodpovědnost za bezpečné zajištění pracoviště až do úrovně odplynění před předáním pracoviště k opravě, popř. k údržbě;

 • při provozních akcích řídí manipulace s armaturami;

 • koordinace interní a dodavatelské činnosti na zařízení liniové části pro provozní oblast a zajištění případného dozoru pro tyto činnosti;

 • zajištění provozních revizí na zařízení liniové části;

 • organizace pohotovostní služby;

 • zodpovědnost za minimalizaci poruch a zajištění trvalé provozuschopnosti plynárenského zařízení;

 • řešení složitých úkolů nebo havárií spojených s provozem, údržbou nebo výstavbou plynárenského zařízení;

 • specifikace smluvních vztahů a podmínek s dodavateli služeb v oblasti oprav plynárenského zařízení;

 • plánování a dodržování provozního a investičního rozpočtu;

 • v oblasti životního prostředí jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti požární ochrany jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty; v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty.

Provozování kompresních stanic – ř. 3 a 16

Proces "Provozování kompresních stanic" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

 • řízení provozu kompresní stanice v souladu s provozními předpisy pro obsluhu technologického zařízení při respektování zásad bezpečného provozu;

 • rozhodování při obdržení příkazu ke změně režimu o tom, které soustrojí bude spuštěno či odstaveno, případně u kterého budou změněny provozní parametry;

 • rozhodování o změně režimu provozu nebo odstavení zařízení z provozu v případě, kdy hrozí nebezpečí havárie nebo neobvyklý provozní stav;

 • zodpovědnost za dodržení pohotového výkonu kompresní stanice;

 • zodpovědnost za řádnou obsluhu technologických a pomocných zařízení;

 • zodpovědnost za operativní odstraňování závad technologických zařízení snižujících pohotový výkon kompresních stanic a ostatních závad zařízení ohrožujících jejich funkčnost;

 • zodpovědnost za předání veškerých provozních informací na dispečink;

 • realizace změny provozu TS vyžádaných dispečinkem ve stanovených časových limitech;

 • informace dispečinku o realizovaných změnách provozních parametrů TS, o změnách počtu TS zařazených do pohotovosti a oprav;

 • informování dispečinku o poruchách, haváriích a mimořádných situacích v provozu kompresní stanice majících vliv na přepravu zemního plynu s udáním času vzniku, příčiny vzniku a předpokládanou dobou trvání;

 • řádné vedení provozní dokumentace, evidence provozních údajů, provozních parametrů a příkazů dispečinku s jejich přesným zněním, časem předání a časem realizace;

 • předávání informací na dispečink v dvouhodinových intervalech hodinové parametry provozu kompresní stanice (vstupní tlak, výstupní tlak, počty provozovaných TS, provozní otáčky NTT);

 • zabezpečení provozu, údržby a oprav zařízení kompresní stanice včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat provozuschopnost soustavy a vysokou kvalitu poskytovaných služeb spojených přepravou zemního plynu při dodržování požadavků na ekologii, bezpečnost, požární ochranu;

 • pro interní řízení provozů je k dispozici technická dokumentace, schémata, návody, manuály;

 • provozování a udržování měřicích zařízení a měřicích systémů;

 • zajištění operativního řízení provozu dle požadavku dispečinku;

 • koordinace souběhu prací údržby, výstavby a provozování technologických zařízení;

 • zpracování pracovních a kontrolní postupů, provozních revizí kompresní stanice a zabezpečení jejich realizace;

 • zpracování požadavků na provedení speciálních měření (výkon TS, vibrace, hluk apod.);

 • minimalizace poruch a zajištění trvalé provozuschopnosti plynárenského zařízení;

 • řešení složitých úkolů nebo havárií spojených s provozem, údržbou nebo výstavbou plynárenského zařízení, schvaluje používané postupy a technologie;

 • specifikace smluvních vztahů a podmínek s dodavateli služeb v oblasti oprav plynárenského

 • zařízení;

 • plánování a dodržování provozního a investičního rozpočtu;

 • řízení personální aktivity spojené s motivací, rozvojem a hodnocením výkonnosti zaměstnanců;

 • v oblasti životního prostředí jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty;

 • v oblasti požární ochrany jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty;

 • v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci jsou uplatňovány interní řídicí dokumenty.

Provozování vnitrostátních plynovodů – ř. 12

Proces "Provozování vnitrostátních plynovodů" zahrnuje náklady spojené s následujícími činnostmi:

 • zodpovědnost za předání veškerých informací o mimořádných a havarijních stavech na svěřených úsecích plynovodů na dispečink;

 • zajištění podle pokynu dispečinku výjezd provozních pracovníků ke zjištění stavu, případně k odstranění poruchy na svěřeném úseku plynovodu;

 • zajištění spojení s pracovními četami vyslanými do terénu;

 • zajištění plnění příkazů dispečinku k provedení změn provozu vnitrostátních plynovodů;

 • zajištění plnění opatření stanovených Havarijním plánem;

 • zabezpečení provozu, údržby a oprav veškerého plynárenského zařízení LČ a jinými energetickými zařízeními včetně odstraňování havarijních situací s cílem zajišťovat

Nahrávám...
Nahrávám...