dnes je 21.7.2024

Input:

Výkladové stanovisko k příloze č. 4 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

18.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.4 Výkladové stanovisko k příloze č. 4 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Energetický regulační úřad

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu vydané k problematice obsahu regulačních výkazů podle vyhlášky č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpis:

Vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších přepisů (dále jen „vyhláška č. 262/2015 Sb.”).

Ustanovení právního předpisu:

Příloha č. 4 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Související ustanovení právních předpisů:

 • § 20 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Účel výkladového stanoviska:

Energetický regulační úřad jako správní orgán s působností výkonu regulace v energetických odvětvích a výkonu dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle ustanovení § 17e odst. 1 písm. d) energetického zákona výkladové stanovisko k příloze č. 4 k vyhlášce č. 262/2015 Sb. za účelem sjednocení přístupu jednotlivých držitelů licence k sestavování regulačních výkazů.

Stanovisko k příloze č. 4 vyhlášky č. 262/2015 Sb.

Z důvodu jednoznačné identifikace držitele licence doporučujeme předložit Energetickému regulačnímu úřadu regulační výkazy společně s označením

 1. obchodní firmy,
 2. právní formy právnické osoby,
 3. sídla, v členění: stát, obec s PSČ, ulice a číslo popisné,
 4. identifikačního čísla a
 5. daňového identifikačního čísla.

Hodnoty vykazované v regulačních výkazech jsou v závislosti na jednotce uváděny v rozlišení

 1. tis. Kč na 3 desetinná místa,
 2. MW a MWh na 3 desetinná místa,
 3. Kč/MWh na 2 desetinná místa,
 4. procenta na 3 desetinná místa,
 5. kW a kWh na celé kW nebo kWh.

Držitel licence na činnost číslo 14 – obchod s elektřinou vyplňuje výkazy podle dále uvedených pravidel:

1) Výkaz 14-A: Výkaz aktiv a změn aktiv souvisejících s POZE

Ve výkazu se vykazuje:

 • majetek držitele licence (v pořizovacích a zůstatkových hodnotách), změny klasifikace majetku a majetek přeřazený v důsledku organizačních změn, dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek zařazený do užívání (dále jen „aktivovaný majetek”), majetek nabytý přeměnou společnosti, odpisy a vyřazený majetek,

 • plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku nabytého přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku.

1.1) Charakteristika sloupců výkazu

 • Pořizovací hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou licence na obchod s elektřinou vykázány v účetnictví držitele související s činností povinně vykupujícího 1 .

 • Zůstatková hodnota aktiv - jedná se o hodnoty, které jsou vykázány v účetnictví držitele licence na obchod s elektřinou související s činností povinně vykupujícího.

 • Změny klasifikace majetku a organizační změny – jedná se o převody majetku mezi kategoriemi majetku a převody majetku vyplývající z organizačních změn (vyřazení z kategorie se označuje znaménkem (-), přírůstek (+)). Suma sloupce za společnost celkem se rovná 0.

 • Aktivovaný majetek - jedná se o souhrnné hodnoty aktivovaného majetku na obnovu i rozvoj pořízeného v souvislosti s činností povinně vykupujícího.

 • Přeměny společnosti - jedná se o hodnoty majetku související s přeměnou společnosti, tzn. fúze nebo rozdělování společností.

 • Odpisy - jedná se o úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku trvalé povahy vykázané v účetnictví držitele licence, který využívá v souvislosti s činností povinně vykupujícího.

 • Vyřazený majetek - jedná se o zůstatkové hodnoty majetku vyřazeného z důvodu prodeje, darování, mank a škod a zůstatkové hodnoty vyřazeného majetku s následným zařazením (majetek určený k reinvestici). Plány vyřazeného majetku vyplňuje držitel licence, který s vyřazením majetku ve svých plánech počítá.

Za uplynulý kalendářní rok „i-2” jsou do sloupců zadávány pořizovací hodnoty aktiv k 31. 12., zůstatkové hodnoty aktiv k 1. 1., hodnoty vyplývající ze změn klasifikace majetku a majetku přeřazeného v důsledku organizačních změn, aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatková hodnota aktiv k 31. 12. je z uvedených hodnot dopočtena.

Pro roky „i-1” a „i” jsou vykazovány plánované hodnoty aktivovaného majetku, majetku souvisejícího s přeměnou společnosti, odpisů a vyřazeného majetku. Zůstatkové hodnoty k 31. 12. jsou z uvedených hodnot dopočteny.

1.2) Charakteristika řádků výkazu

 • ř. 2 - software a hardware související s činností povinně vykupujícího;

 • ř. 3 - majetek související s činností povinně vykupujícího mimo software a hardware.

2) Výkaz 14-HV: Výkaz hospodářského výsledku

2.1) Charakteristika sloupců výkazu

Celkem - výnosy a náklady společnosti dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tato část plně koresponduje s účetním výkazem zisků a ztrát společnosti.

Ostatní činnosti - výnosy a náklady z činností nesouvisejících s činností povinně vykupujícího.

Úprava - výnosy při činnosti povinně vykupujícího související s náklady, které nejsou uznávány do regulace,
- náklady při činnosti povinně vykupujícího, které nejsou náklady nebo výdaji k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a dále následující náklady při činnosti povinně vykupujícího

 • finanční náklady, kromě bankovních poplatků a nákladových úroků povinně vykupujícího souvisejících s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů,

 • úplata za používání majetku pro výkon licencované činnosti, kdy držitel licence je v průběhu užívání nebo po jeho ukončení oprávněn nebo povinen nabýt vlastnické právo k poskytnutému majetku ze smluv uzavřených do 31. 12. 2020,

 • náklady na tvorbu a čerpání rezerv,

 • náklady na tvorbu a čerpání opravných položek k pohledávkám, kromě nákladů na tvorbu opravných položek k pohledávkám vytvořených od 1. 1. 2020 a s nimi souvisejícího čerpání opravných položek,

 • zůstatková hodnota dlouhodobého majetku a materiálu vyřazeného v důsledku prodeje, darování, mank a škod,

 • peněžité vyrovnání nad rámec minimálních povinností stanovených zákoníkem práce (poskytované např. na základě kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu),

 • daň z příjmů.

Činnost povinně vykupujícího - výnosy a náklady přímo související s činností povinně vykupujícího.

2.2) Charakteristika řádků výkazu

2.2.1) Výnosy

 • ř. 2 a 3 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem 2 ;

 • ř. 5 a 6 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem 2) ;

 • ř. 40 - položka je svým obsahem a názvem v souladu s jiným právním předpisem 2) .

2.2.2) Náklady

 • ř. 11 - položka zahrnuje náklady na odchylku povinného výkupu elektřiny a náklady na odchylku související s výkupem podle § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie”);

 • ř. 12 - položka zahrnuje vícenáklady povinně vykupujícího podle § 11 odst. 7 zákona o podporovaných zdrojích energie;

 • ř. 13 - položka zahrnuje platby výrobcům;

 • ř. 14 - ostatní spotřeba, která neodpovídá řádkům 11 až 13;

 • ř. 16 - náklady na nájemné a pachtovné;

 • ř. 17 - náklady na služby související s nákupem informačních technologií, nebo přiřazené ze společných nákladů podle klíče, který držitel licence popíše v komentáři k regulačním výkazům;

 • ř. 18 - náklady mající charakter služeb, které neodpovídají definici výše uvedených řádků;

 • ř. 19 a 25 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 28 - úpravy hodnot dlouhodobého majetku – trvalé (odpisy) vykázané v souladu s Českými účetními standardy;

 • ř. 29 - úpravy hodnot dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku – dočasné, v souladu s jiným právním předpisem2) (opravné položky);

 • ř. 30 - úpravy hodnot zásob a pohledávek v souladu s jiným právním předpisem2);

 • ř. 32 až 38 - položky jsou svým obsahem i názvem v souladu s jiným právním

Nahrávám...
Nahrávám...