dnes je 13.7.2024

Input:

Výkladové stanovisko k požadavkům na obsah a způsob oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek

15.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.1 Výkladové stanovisko k požadavkům na obsah a způsob oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek

Energetický regulační úřad

Výkladové stanovisko Energetického regulačního úřadu č. 1/2022 k požadavkům na obsah a způsob oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek podle § 11a odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Relevantní ustanovení právních předpisů

Předpisy

  • Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon”)

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o změně směrnice 2012/27/EU (dále jen „směrnice 2019/944”)

  • Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (dále jen „směrnice 2009/73/ES”)

Ustanovení

  • § 11a odst. 1 a 2 energetického zákona

  • Článek 10 odst. 4 směrnice 2019/944

  • Příloha I odst. 1 písm. b) směrnice 2009/73/ES

Srovnání ustanovení zákona účinných do 31. prosince 2021 a od 1. ledna 2022

§ 11a odst. 1 (účinný do 31. prosince 2021)

Držitel licence na výrobu elektřiny, výrobu plynu, obchod s elektřinou nebo obchod s plynem je povinen uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup uplatňované podmínky dodávek plynu a ceny za dodávku plynu pro domácnosti a podnikající fyzické osoby s roční spotřebou plynu do 630 MWh, podmínky dodávek elektřiny a ceny za dodávku elektřiny pro domácnosti nebo podnikající fyzické osoby odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí. Zvýšení cen za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen uveřejnit a oznámitsvým zákazníkům způsobem sjednaným ve smlouvě nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti. Pokud není způsob oznámení ve smlouvě sjednán, držitel licence oznámí zákazníkovi zvýšení cen za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu prokazatelným způsobem.

§ 11a odst. 2 a 3 (účinné od 1. ledna 2022)

(2) Zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu je držitel licence povinen prokazatelně a adresně oznámit spotřebiteli a podnikající fyzické osobě uvedené v odstavci 1 nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti způsobem uvedeným ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany odmítnout změny a vypovědět závazek ze smlouvy bez postihu podle odstavce 4.

(3) Nebude-li změna oznámena podle odstavce 2, nevyvolá právní účinky.

2. Účel výkladového stanoviska a důvod aktualizace výkladového stanoviska č. 2/2018

S účinností od 1. ledna 2022 došlo k novelizaci energetického zákona, která se dotkla též § 11a, který mj. stanoví podmínky oznamování jednostranné změny ceny dodávky elektřiny a plynu či jiných změn smluvních podmínek. Energetický zákon stanoví lhůtu pro oznámení zvýšení cen dodávky elektřiny nebo plynu nebo změny jiných podmínek dodávek elektřiny nebo plynu, ale obsah tohoto oznámení není zákonem komplexně stanoven. Dílčích jazykových změn doznalo také vymezení způsobu provedení tohoto oznámení.

Energetický regulační úřad vydává proto k ustanovení § 11a odst. 2 energetického zákona výkladové stanovisko, které je obsahově aktualizací předchozího výkladového stanoviska č. 2/2018. Energetický regulační úřad předesílá, že podle jeho názoru změna § 11a odst. 1 energetického zákona, provedená s účinností od 1. ledna 2022, neznamená materiálně změnu požadavků na obsah a způsob oznamované informace o zvýšení ceny nebo o změně jiných smluvních podmínek, neboť výslovně uvedený obecný požadavek na prokazatelnost a adresnost tohoto oznámení bylo možno dovodit ze smyslu a účelu již předchozí právní úpravy. Toto výkladové stanovisko proto nepředstavuje odchýlení se od principů vyjádřených ve výkladovém stanovisku č. 2/2018.

3. Požadavky na obsah uveřejněné a oznamované informace o zvýšení cen nebo změně jiných smluvních podmínek podle § 11a odst. 2 energetického zákona

Ustanovení § 11a odst. 2 energetického zákona stanoví dodavateli elektrické energie či plynu povinnost oznámit spotřebiteli či podnikající fyzické osobě (odebírající elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh) zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změnu jiných smluvních podmínek dodávek elektřiny nebo plynu a rovněž lhůtu, v níže je třeba tuto povinnost splnit.

Na okraj je vhodné zmínit, že toto ustanovení se nevztahuje na změny v obsahu závazku, k nimž má dojít v průběhu jeho plnění, za předpokladu, kdy tyto budoucí změny (ve skutečnosti jde o úpravu vzájemných práv a povinností, která nastane v budoucnu) byly dostatečně konkrétně sjednány již v původní smlouvě, tj. nejedná se o změnu jednostrannou. V těchto případech se nejedná o jednostrannou změnu závazku, za předpokladu, že samotné smluvní ujednání vykazuje dostatečné rysy předvídatelnosti, transparentnosti a právní jistoty.

V případě, že se dodavatel rozhodne zvýšit ceny nebo jinak změnit smluvní podmínky, jedná se o změnu obsahu závazku vzniklého smlouvou uzavřenou mezi dodavatelem a zákazníkem. Ke změně závazku zde dochází na základě jednostranného právního jednání dodavatele. Jednostranná změna smluvních podmínek ze strany dodavatele je možná pouze z důvodů konkrétně a jednoznačně vymezených ve smlouvě 1 , samotný energetický zákon oprávnění dodavatele k jednostrannému zvýšení ceny či změně smluvních podmínek dodávky nezakládá.

Dodavatel je povinen zajistit, aby se s informací o zvýšení cen nebo jiné změně smluvních podmínek zákazník měl možnost objektivně seznámit. Toho má být v souladu s § 11a odst. 2 energetického zákona dosaženo oznámením takového zvýšení cen nebo změny jiných smluvních podmínek zákazníkovi. Ustanovení § 11a odst. 2 energetického zákona explicitně nestanoví požadavky na obsah uveřejňované a oznamované informace o zvýšení cen či změně jiných smluvních podmínek. I přes tuto skutečnost lze požadavek na obsah takového uveřejnění a oznámení dovodit prostřednictvím teleologického výkladu daného ustanovení.

Smyslem, resp. účelem dotčeného ustanovení energetického zákona je zajištění toho, aby každý jednotlivý zákazník byl svým dodavatelem informován o konkrétním zvýšení cen nebo jiné změně smluvních podmínek, a to aniž by byl zákazník nucen monitorovat, srovnávat a posuzovat jednotlivé ceníky či kompletní znění původních i nových smluvních podmínek a teprve následně identifikovat, která konkrétní ustanovení smluvních podmínek dodavatel mění. V případě změny obchodních podmínek by zákazník měl být z obsahu informace schopen určit, jaká ustanovení obchodních podmínek se mění a jakým způsobem, jaká ustanovení se ruší (zda se ruší úplně či se nahrazují jinými ustanoveními), nebo o jaká ustanovení se obchodní podmínky nově doplňují. V případě zvýšení cen by měl být zákazník informován o navýšení neregulované složky ceny za dodávku elektřiny nebo plynu. Z obsahového hlediska by tedy informace měla zahrnovat konkrétní identifikaci předmětu změny smluvně ujednané ceny dodávky elektřiny či plynu nebo změny jiných smluvních ujednání, a to jednoznačným a srozumitelným způsobem, aby byl zákazník schopen zjistit dopad navýšení ceny či změny jiných smluvních podmínek na existující smluvní vztah a případně ve smyslu § 11a odst. 4 energetického zákona učinit rozhodnutí o tom, zda setrvá ve stávajícím smluvním vztahu s dodavatelem elektřiny či plynu nebo zda využije práva vypovězení závazku ze smlouvy. V neposlední řadě informace o zvýšení ceny nebo změně jiných smluvních podmínek ze strany dodavatele vůči zákazníkovi musí nutně zahrnovat i vymezení účinnosti zvýšení ceny či nových smluvních podmínek. Energetický regulační úřad nepovažuje za dostačující postup dodavatele, kdy by oznámením zákazníkovi sděloval např. pouze záměr zvýšit ceny či změnit jiné smluvní podmínky, aniž by zákazníka srozumitelně a úplně informoval o konkrétních změnách.

Současně s poskytnutím výše uvedené informace o zvýšení ceny za dodávku elektřiny nebo plynu nebo změně jiných smluvních podmínek dodávky elektřiny nebo plynu dodavatel musí podle ustanovení § 11a odst. 2 energetického zákona zákazníka poučit o jeho právu změnu smluvních podmínek odmítnout a závazek vypovědět. Tato informace musí být zákazníkovi poskytnuta ve stejném časovém okamžiku, kdy je informován o zvýšení ceny dodávky

Nahrávám...
Nahrávám...