dnes je 17.6.2024

Input:

Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

23.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.2
Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie

Ing. Ladislav Černý

Zmocňovací ustanovení

Vyhláška č. 405/2015 Sb., ze dne 23. prosince 2015, o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, byla vydána na základě zmocnění § 98a odst. 1 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, po úpravě zákonem č. 131/2015 Sb. k provedení ustanovení § 78 odst. 5 tohoto zákona.

Zmocnění k vydání tohoto prováděcího právního předpisu:

"Rozsah a termíny předávání údajů o dodávce tepelné energie dodavateli tepelné energie ze stanovených měřidel podle zákona o metrologii nebo údajů ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a dalších údajů potřebných pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody a způsob dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebíraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů."

Prováděné ustanovení zákona tímto prováděcím právním předpisem, touto vyhláškou:

"Odběratel tepelné energie je v případech společné dodávky tepelné energie do více odběrných míst povinen poskytnout dodavateli tepelné energie údaje ze stanovených měřidel nebo údaje ze zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a další údaje potřebné pro rozdělování nákladů na vytápění a dodávku teplé vody."

Situace, které vyhláška řeší

Na obrázcích níže jsou ve zjednodušených schematických nákresech znázorněny situace, jež jsou předmětem zmocnění energetického zákona a provedení vyhláškou.

Na obr. 1 je znázorněno, jak jsou ze společné přípravy teplé vody (SPTV) zásobovány objekty (domy) A, B a C (v praxi jich bývají i desítky), do nichž je rozváděna rozvodným zařízením dodavatele (držitele licence pro rozvod tepelné energie) teplá (užitková) voda. Množství tepelné energie dodávané s teplou vodou a množství dodávané teplé vody (vody jako takové) jsou měřena dodavatelem ve společné přípravně (výměníkové stanici, předávací stanici) stanovenými měřidly v souladu s metrologickými předpisy.

V energetickém zákoně není stanovena povinnost (z ekonomických důvodů – zátěž ceny) v tomto případě v odběrných místech dodávky (na vstupu do objektů) tuto dodávku měřit, nýbrž ve společné přípravě teplé vody.

Povinnost je stanovena pro měření v konečné spotřebě – v bytech, nebytových prostorech bytových domů a víceúčelových staveb podle zákona o hospodaření energií. Problematika rozdělování nákladů na dodávku teplé vody ze společné přípravny podle tohoto horního schématu byla řešena již v předchozích vyhláškách včetně současně rušené vyhlášky č. 366/2010 Sb., o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst.

Na obr. 2 je znázorněna dodávka tepelné energie do objektu jedním odběrným místem. V tomto odběrném místě je instalováno dodavatelem (držitelem licence) stanovené měřící zařízení v souladu s požadavkem energetického zákona. Tento objekt má kompaktní, technologicky propojené vnitřní odběrné tepelné zařízení se společným horizontálním rozvodem v technickém podlaží a s vertikálními rozvody (stoupačkami) do jednotlivých podlaží a bytů. Zatímco dodávka teplé vody podle horního obrázku do více odběrných míst ze společné přípravy je dědictvím z minulosti (éry tzv. komplexní bytové výstavby) a v současnosti se již z důvodů energetické účinnosti tento systém nezřizuje, situace podle dolního obrázku je dílem nevzdálené minulosti – éry privatizace bytů a domů. Původně byl celý objekt vybudovaný a zkolaudovaný jako jeden funkční celek ve vlastnictví jedné, zpravidla právnické osoby. Privatizací bytů se tento funkční celek rozdělil, jak je naznačeno na obr. 2, např. na tři vlastnické části 1, 2 a 3; co sekce (co vchod), to jiný vlastnický subjekt. Každou sekci vlastní jiné společenství vlastníků. V některých případech se jedná o pět či více sekcí samostatně vlastněných různými subjekty. Každý ze subjektů se stává samostatným odběratelem, zákazníkem držitele licence (dodavatele tepelné energie) se společným odběrným místem a společným měřením odebrané tepelné energie pro celý technologicky funkční objekt.

Obr. 1

Obr. 2

Jak postupovat při fakturaci dodávky tepelné energie (a teplé vody) jednotlivým subjektům, odběratelům, zákazníkům držitele licence, nedojde-li k dohodě všech, upravuje tato nová vyhláška.

Jsou případy, kdy dochází ke kombinaci obou situací; v tomto případě se v prvním kroku stanoví náklady připadající na odběrné místo podle obr. 1, např. objektu "B", a následně se tyto náklady rozdělí mezi vlastníky části objektu, sekcí 1, 2 a 3, označených v obr. 2.

Problémy, které budou muset vlastníci privatizovaných částí objektů řešit, se netýkají pouze dodávky tepelné energie. Jsou běžné případy, kdy plynová přípojka ústí do objektu sekcí 1 a přes sekci 2 je veden plyn do sekce 3. Obdobně je tomu u vody a jejího stokování, někdy i u elektřiny (společné části.). Objekt má rovněž společnou střechu, společnou základovou desku či základy. Stěny mezi sekcemi 1 a 2 a sekcemi 2 a 3 jsou společné. Vlastníci těchto sekcí si budou muset vyjasnit nejen otázku dodávky tepelné energie a její spravedlivé úhrady, ale i vlastnické vztahy ke všem zařízením a částem objektu a vzájemné závazky s břemeny z toho plynoucí.

Závažnost vyhlášky spočívá v nezbytné aktivní účasti zákazníků – odběratelů a spotřebitelů tepelné energie, dané v minulé době vzniklými technickými řešeními dodávky tepelné energie, jak je shora uvedeno. Pouze účinná součinnost odběratelů tepelné energie a jejich pozitivní spolupráce s dodavatelem tepelné energie v popisovaných technických a technologických řešeních může zabezpečit optimálně možné a spravedlivé účtování nákladů na dodávku tepelné energie konečným zákazníkům a tím i předpoklad pro spravedlivé účtování nákladů konečným spotřebitelům tepelné energie.

Komentář k jednotlivým ustanovením

Komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky č. 405/2015 Sb.

§ 1 Předmět úpravy

Je dán názvem vyhlášky a zákonným zmocněním.

§ 2 Vymezení pojmů

a) Klíčový pojem (s širokým obsahem) pro účely aplikace vyhlášky je "měřená spotřeba". Rozumí se jí:

1. spotřeba (odběr) tepelné energie pro objekt nebo části objektů za zúčtovací období,

2.

Nahrávám...
Nahrávám...