dnes je 18.6.2024

Input:

Vyhláška o zárukách původu energie

8.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2
Vyhláška o zárukách původu energie

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 328/2022 Sb., o zárukách původu energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo tuto vyhlášku v návaznosti na novelizaci zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, provedenou zákonem č. 382/2021 Sb. Předpis byl vypracován na základě zmocnění uvedeného v § 53 odst. 1 písm. f) a ac) novelizovaného zákona č. 165/2012 Sb. (dále jen "zákon o podporovaných zdrojích energie").

V souladu se zákonným zmocněním vyhláška upravuje:

a) registrace výrobny elektřiny, výrobny biometanu, výrobny tepla, výrobny tepla z jaderného zařízení a výrobny vodíku (dále jen "výrobna energie“) v systému operátora trhu pro vydání záruky původu,

b) rozsah předávaných údajů operátorovi trhu od provozovatele přenosové soustavy, provozovatele přepravní soustavy, provozovatele distribuční soustavy, výrobce plynu, provozovatele čerpací stanice nebo výdejní jednotky, ke které je přímo připojena výrobna biometanu, výrobce vodíku a provozovatele rozvodných tepelných zařízení pro vydání záruky původu,

c) naměřené nebo vypočtené hodnoty o vyrobeném množství elektřiny, biometanu, vodíku nebo tepla,

d) postupy, termíny a podmínky pro vydání a převody,

e) náležitosti žádosti o vydání záruk původu a převod záruk původu,

f) způsob převodu záruky původu prováděného elektronicky,

g) pravidla převodu záruk původu pokročilého biometanu a

h) způsob stanovení podílu dodavatelů plynu na celkové dodávce zemního plynu a biometanu.

Vyhláška provádí také částečnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001/EU o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (směrnice "RED II"). Směrnice byla přijata dne 11. prosince 2018 a nahradila původní směrnici z roku 2009 (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice "RED I").

Záruka původu slouží jako doklad konečnému spotřebiteli o podílu nebo množství energie z obnovitelných zdrojů na skladbě zdrojů energie dodavatele a na energii dodávané zákazníkům na základě smluv.

V případě nevydání vyhlášky by nebyla stanovena pravidla pro vydávání záruk původu, jejich registraci a evidenci a pro nakládání s nimi pro výrobny elektřiny, tepla a biometanu, výrobny tepla z jaderných zařízení a výrobny vodíku v souladu se zákonem o podporovaných zdrojích energie. V důsledku toho by nebylo možno záruky původu vydávat.

Komentář k jednotlivým ustanovením vyhlášky

§ 1 Předmět úpravy

Vymezuje se předmět úpravy stanovený v souladu se zmocněním v zákoně o podporovaných zdrojích energie.

§ 2 Registrace výrobny energie pro vydání záruky původu energie

Toto ustanovení vyhlášky stanovuje povinnost registrace výrobny energie v systému operátora trhu

Nahrávám...
Nahrávám...