dnes je 27.5.2024

Input:

Vyhláška o stavu nouze v plynárenství

7.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.6
Vyhláška o stavu nouze v plynárenství

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 37/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů.

K novele vyhlášky č. 344/2012 Sb. vedla především současná situace v oblasti dodávek plynu do Evropy a reálnost toho, že by mohla být omezena či dlouhodoběji zastavena přeprava plynu z Ruské federace do Evropské unie, čímž by na evropském trhu s plynem vznikly minimálně na přechodnou dobu vážné problémy.

Na situaci reagovala do určité míry již předchozí novela vyhláškou č. 224/2022 Sb., která však prioritně musela řešit v omezeném čase především téma využití nasmlouvané kapacity zásobníků plynu resp. odebrání této kapacity v případě jejího nevyužívání. Nezbyl tak dostatečný časový prostor na možnost rozsáhlejších úprav vlastního omezování či přerušování spotřeby plynu, takže aktuálně platná vyhláška je stále výrazně více efektivní při řešení případů krátkodobé plynárenské krize, ale její uplatnění při dlouhodobějším nedostatku plynu by se poměrně negativně promítlo zejména do fungování průmyslových podniků.

Proto bylo přistoupeno k další novele zmíněného právního předpisu. Pokud se jedná o omezující odběrové stupně, tak s výjimkou 1. odběrového stupně na rozdíl od stávající právní úpravy je u všech dalších omezujících odběrových stupňů navrženo nejprve omezování otopových odběrů, a to s odvoláním na vyhlášku, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody při předcházení stavu nouze nebo ve stavu nouze. Teprve následně by mělo dojít k omezení technologických zákazníků na hodnotu povolené denní spotřeby. Ve stupni č. 5 pak u zákazníků skupiny E (střední odběratelé) dochází ke snížení spotřeby o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu a v odběrných místech zákazníků skupiny C2 (průmysl a další otopoví zákazníci VO) omezení spotřeby na úroveň nezbytnou pro pokrytí potřeby tepla pro temperaci objektů zákazníka, předcházející zamrznutí zdravotně technických instalací a otopných systémů. Nakonec při st. č. 6 by mělo dojít k omezení technologických odběrů na bezpečnostní technologické minimum, při kterém by měla být ukončena výroba produktů. Cílem těchto úprav je snaha o to, aby mohl být co nejdéle, pokud to situace na plynárenské soustavě dovolí, zajištěn provoz výrobních firem a společností v České republice.

Obdobně jako u odběrových stupňů pro omezení je i u odběrových stupňů pro přerušení dodávky plynu nejprve navrženo přerušení spotřeby pro skupinu zákazníků otopového charakteru C2 (průmysl a další otopoví zákazníci z kategorie velkoodběratelů), následují je technologičtí zákazníci skupin B1 a B2. V odběrovém stupni č. 9 to pak jsou zákazníci skupiny A a E a v 10 odběrovém stupni část chráněných zákazníků, tj. skupina C1 a D a vedle toho pak skupina B3, což jsou zákazníci sice s převažujícím technologickým odběrem, kteří ale vedle toho dodávají teplo domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb, což jsou chránění zákazníci. Nové řešení by mělo navíc zajistit, aby při vyhlášení odběrového stupně pro přerušení u zákazníků skupin B1, B2 a B3 nedošlo k velkým škodám na technologickém zařízení zákazníka, protože tak je koncipováno nově navrhované bezpečnostní technologické minimum, kdy vedle jeho vlastní hodnoty se určuje i doba nezbytná pro snížení odběru na hodnotu bezpečnostního technologického minima. Po jejím uplynutí by v případě přerušení dodávky plynu nemělo dojít k takovým škodám na technologickém zařízení zákazníka, které by neumožnily následné obnovení výroby.

Další body pak mají za úkol upřesnit některá předchozí ustanovení vyhlášky. Především se jedná o řešení situace ohledně odebírání nevyužité uskladňovací kapacity či prokazování zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu chráněným zákazníkům a podrobnosti postupů přijímání či poskytování mezinárodní pomoci v plynárenství v krizových situacích podle § 73b a § 73c zákona č. 458/2000 Sb.

Celkově je možné konstatovat, že novela tak celkově přispívá ke zvýšení energetické bezpečnosti České republiky v oblasti plynárenství a má tím pádem pozitivní dopad na bezpečnost státu.

Přehled vybraných ustanovení s komentářem z aplikace ODok

§ 2 Základní ustanovení

Dochází k vytvoření nové skupiny technologických odběratelů B3, kteří dodávají teplo domácnostem, zdravotnickým zařízením a zařízením sociálních služeb, což je nezbytné s ohledem na navrhovaný druhý stupeň omezování technologických zákazníků na základě bezpečnostního technologického minima, kdy tito zákazníci již musí ukončit výrobu. V rámci rovného přístupu k výše uvedené skupině je nutné vytvořit podmínky pro to, aby jim mohli dodávat teplo jak při omezení spotřeby technologických zákazníků na hodnotu bezpečnostního technologického minima, tak i při případném přerušení dodávek plynu skupinám B1 a B2, kdy lze skupině B3 přerušit dodávku plynu až při přerušení dodávky skupině C1.

Na základě praktických zkušeností dochází k přesunu všech zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, tj. i těch s ročním odběrem nad 630 MWh, jež jsou s ohledem na svůj charakter a účel, ke kterému slouží (jedná se o nejzranitelnější část obyvatelstva), přesunuta ze skupiny D do skupiny F, kam v současné době patří takováto odběrná místa se spotřebou do 630 MWh.Do skupiny F jsou rovněž zařazena\ odběrná místa provozů veřejných vodovodů a kanalizací a to na základě písemného sdělení Ministerstva zemědělství příslušnému provozovateli, Naopak nově jsou do skupiny D zařazena odběrná místa, zabezpečující výrobu krmiv, potravin a rovněž spalovny nebezpečného odpadu, kam patří zejména některé odpady z nemocnic, na který nemají k dispozici odpovídající skladovací prostory.

§ 3 Předcházení stavu nouze

Důležité je zajistit, jak při předcházení stavu nouze, tak i ve stavech nouze provozuschopnost plynárenské soustavy a příslušní provozovatelé podle toho udržují akumulaci svých soustav.

Doplnění odst. 1 o nové písmeno b) vychází z praktické zkušenosti, že většina tzv. "lokálních distribučních soustav", které jsou připojeny k provozovateli distribuční soustavy přímo připojenému k přepravní soustavě nemá vlastní technický dispečink, proto je nutné zajistit předávání údajů o předpokládaných úsporách plynu nejen výhradně po linii dispečerského řízení, ale i přímo od provozovatelů zmíněných soustav. Vzhledem k novým pravidlům pro vytápění a dodávku teplé vody při ve stavu nouze, je vhodné je promítnout i na odběrná místa, přímo připojená na plynárenskou soustavu. To umožní úsporu plynu snížením otopových teplot v obytných a administrativních budovách a v dalších druzích objektů a místnostech, které nejsou zásobovány ze soustav CZT či z ústředního vytápění.

§ 4 Stav nouze

Doplnění nového odstavce 2 je dáno praktickými důvody se snahou o jednotný postup dotčených účastníků trhu s plynem při vyhlášení stavu nouze pro celé území státu.

Pro dispečerské řízení ve stavech nouze jak přepravní soustavy, tak i distribučních soustav je důležitá informace o předpokládaných denních odběrech největších zákazníků na následující den a stejně tak i o odběrech, které jsou značně kolísavé, nebo nahodilé a pohybují se v řádu desítek tisíc m3/den jako jsou výrobci elektřiny a výrobci tepla. Z uvedeného důvodu je zařazen nový odstavec 7.

§ 5 Odběrové stupně

S výjimkou 1. odběrového stupně na rozdíl od stávající právní úpravy je u omezujících odběrových stupňů navrženo nejprve omezování otopových odběrů, a to s odvoláním na hodnotu průměrné vnitřní teploty vnitřního vzduchu v otopném období ve vytápěných místnostech nebo prostorech stanovenou vyhláškou, kterou se stanoví zvláštní pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody ve stavu nouze. Ve 2. odběrovém stupni by měli být sníženy otopové teploty stanovené podle této vyhlášky v obytných a administrativních budovách, školách a v dalších druzích objektů a místností, které jsou zásobovány ze soustav CZT, z ústředního vytápění a ze společné přípravy teplé vody, pokud je zdrojem energie pro vytápění nebo dodávku teplé vody plyn. V odběrovém stupni č. 3 by pak měla být omezena spotřeba plynu u zákazníků v domácnostech snížením otopové teploty ve vytápěných místnostech a teplota teplé vody podle stejné vyhlášky.

Teprve následně by v dalším stupni mělo dojít k omezení technologických zákazníků skupin B1, B2 a B3 na hodnotu povolené denní spotřeby. Ve stupni č. 5 pak u zákazníků skupiny E (střední odběratelé) o 20 % proti denní hodnotě za nejbližší pracovní den předcházející dni, kdy byl vyhlášen příslušný stupeň omezení pro tuto skupinu a v odběrných místech zákazníků skupiny C2 (průmysl a další otopoví zákazníci VO) omezení spotřeby na úroveň nezbytnou pro pokrytí potřeby tepla pro temperaci objektů zákazníka předcházející zamrznutí zdravotně technických instalací a otopných systémů. Nakonec při st. č. 6 by mělo dojít k omezení technologických zákazníků skupin B1, B2 a B3 na bezpečnostní technologické minimum, při kterém by měla být ukončena výroba produktů.

Cílem těchto úprav je snaha o to, aby mohl být co nejdéle, pokud to situace na plynárenské soustavě dovolí, zajištěn provoz výrobních firem a společností v České republice.

Obdobně jako u odběrových stupňů pro omezení je i u odběrových stupňů pro přerušení dodávky plynu nejprve navrženo přerušení pro skupinu zákazníků otopového charakteru C2 (průmysl a další otopoví zákazníci z kategorie velkoodběratelů), následují je technologičtí zákazníci skupin B1 a B2. V

Nahrávám...
Nahrávám...