dnes je 6.12.2023

Input:

Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

14.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.26
Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Energetický regulační úřad

Ve Sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška č. 147/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích.

Výhradním důvodem novely vyhlášky je úprava formuláře na podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele. Zákonem č. 362/2021 Sb., kterým se změnil zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, bylo do energetického zákona vloženo nové zmocňovací ustanovení (§ 98a odst. 2 písm. o) energetického zákona), které vymezuje Energetickému regulačnímu úřadu povinnost vyhláškou stanovit "vzor formuláře na podávání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele."

Energetický regulační úřad je rovněž povinen v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení § 98a odst. 2 písm. a) energetického zákona stanovit "způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, stanovit způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce, a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie,", a v tomto ohledu tedy novela vyhlášky obsahuje i zapracované podněty z praxe na trhu s energiemi, které se přímo dotýkají právní úpravy vyhlášky č. 8/2016 Sb., přičemž smyslem je soulad vyhlášky se změněnou právní úpravou souvisejících právních předpisů a také náprava nežádoucích skutečností zjištěných při vedení řízení o udělení, změně nebo zrušení licence.

Podle § 11g energetického zákona se žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele podává na formuláři a obsahuje vedle náležitostí stanovených správním řádem též údaje o splnění podmínek pro činnost zprostředkovatele stanovených tímto zákonem.

Novela naplňuje dané zmocnění prostřednictvím § 9 odst. 4 vyhlášky č. 8/2016 Sb. a navazující úpravou nových příloh č. 25 až 28.

  • Příloha č. 25 - Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele pro fyzické osoby

  • Příloha č. 26 - Žádost o udělení oprávnění k činnosti zprostředkovatele pro právnické osoby

  • Příloha č. 27 - Žádost o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele pro fyzické osoby

  • Příloha č. 28 - Žádost o prodloužení platnosti oprávnění k činnosti zprostředkovatele pro právnické osoby

Energetický regulační úřad z úřední činnosti disponuje podněty z praxe na trhu s energiemi, které se přímo dotýkají právní úpravy vyhlášky č. 8/2016 Sb., a to jak ve smyslu uvedení do souladu právní úpravy vyhlášky se změněnou právní úpravou souvisejících právních předpisů, tak ve smyslu nápravy nežádoucích skutečností zjištěných při vedení řízení o udělení, změně nebo zrušení licence.

Vybrané změny jsou předmětem již této novelizace. Ostatní podněty budou zapracovány komplexně v rámci úprav souvisejících s přijetím nového energetického zákona.

Mezi vybrané změny patří zejména:

  • sjednocení právního stavu pro všechny žadatele o udělení licence, kdy podnikatelský plán obsahující popis dlouhodobé schopnosti financování licencované činnosti a finanční bilancí obsahující předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti budou předkládat všichni žadatelé licence bez výjimky,

  • zajištění toho, aby v případě, že žadatel o udělení licence prokazuje finanční předpoklady smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, je nutné ve smyslu § 5 odst. 6 energetického zákona, aby žadatel prokázal schopnost finančně zabezpečit provozování činnosti i pro objem finanční prostředků z této smlouvy, a proto je nově stanovena žadateli povinnost podle § 2 odst. 6 návrhu vyhlášky,

  • zpřesnění úpravy pro zamezení aplikačních nejasností v souvislosti s určením vymezeného území v žádosti o udělení licence a dokladech přikládaných k žádosti pro licencovanou činnost distribuce elektřiny, distribuce plynu nebo rozvodu tepelné energie.

Novela č. 147/2022 Sb. nabyla účinnosti dnem 1. července 2022, což je v souladu s nabytím účinnosti ustanovení energetického zákona, které vyhláška provádí (§ 11g a 11h). Nabytí účinnosti rovněž respektuje § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Komentář k vybraným ustanovením vyhlášky

§ 1 Předmět úpravy

Jedná se o doplnění

Nahrávám...
Nahrávám...