dnes je 18.6.2024

Input:

Vyhláška o energetickém posudku

22.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.4.1
Vyhláška o energetickém posudku

redakce EnergetikaInfo.cz

Ve Sbírce zákonů vyšla vyhláška č. 15/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie.

Jednu z oblastí, která je upravena zákonem č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 3/2020 Sb.") je povinnost zajistit ve vybraných případech zpracování energetického posudku (ustanovení § 9a). Zákonná úprava v této oblasti přinesla změny v "typech" energetických posudků, které je povinnost/možnost zpracovávat. Na tyto změny novela 15/2022 Sb. reaguje.

Novelizovaná vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku, zachovává postupy pro zpracování energetických posudků podle ustanovení § 9a odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 406/2000 Sb."). K technické úpravě došlo u specifikace postupu při posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem1, tj. postup zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb.

Nově jsou stanoveny podrobnosti energetického posudku pro doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy (dle § 9a odst. 2 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb.) a obsah posudku pro vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. Zároveň je s ohledem na nové programové období a nové programy podpory aktualizován postup provádění posudku dle § 9a odst. 1 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. Způsob ekologického hodnocení byl upraven do souladu s ekologickým hodnocením podle vyhlášky č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu. Ekologické hodnocení je nově prováděno pouze na úrovni emisí CO2.

Ustanovení vyhlášky č. 141/2021 Sb. s komentářem z aplikace ODok:

§ 1 Předmět úpravy

Ustanovení vymezuje rozsah vyhlášky v intencích zákonného zmocnění.

Zákon č. 406/2000 Sb. v ustanovení § 9a odst. 5 uvádí: Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis. V tomto kontextu a rozsahu je formulován § 1 vyhlášky o energetickém posudku. Další zmocnění je k provedení ustanovení § 9b odst. 3 zákona č. 406/2000 Sb., kde je uvedeno: Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie stanoví prováděcí právní předpis.

§ 2 Obsah energetického posudku

Ustanovení § 2 vyhlášky o energetickém posudku sumarizuje, jaké části mají být ve zprávě o energetickém posudku obsaženy. Novelou č. 15/2022 Sb. došlo ke zjednodušení obsahu energetického posudku. Evidenční list je nahrazen souhrnem, který obsahuje základní údaje o energetickém posudku. Informace, které mají být v souhrnu obsaženy, jsou dle typu posudku stanoveny v příloze č. 1. Součástí energetického posudku je titulní list, souhrn a podrobnosti energetického posudku.

§ 3 Titulní list s identifikačními údaji zadavatele a předmětu energetického posudku

Úvod do zprávy o energetickém posudku tvoří titulní list. Obsahem titulního listu jsou následující informace (ustanovení § 3 odst. 1):

 • účel zpracování energetického posudku,

 • identifikační údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku,

 • identifikační údaje o energetickém posudku,

 • datum vypracování energetického posudku,

 • identifikační údaje energetického specialisty,

 • evidenční číslo energetického posudku z evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.

Jaké konkrétní informace mají být uvedeny u o vlastníkovi předmětu energetického posudku a v jakém rozsahu má být popsán předmět energetického posudku, je vymezeno v § 3 odst. 2.

§ 4 Podrobnosti energetického posudku a doporučení energetického specialisty

Evidenční list byl novelou č. 15/2022 Sb. nahrazen souhrnem energetického posudku, který obsahuje základní údaje o energetickém posudku.

Doporučení energetického specialisty vyplývá z podrobností energetického posudku, které jsou stanoveny pro jednotlivé typy posudku. Toto ustanovení bylo z § 4 vypuštěno, a proto došlo i k jeho odstranění z nadpisu.

Dále došlo k úpravě v souvislosti s přečíslováním příloh.

Došlo k přeformulování znění ustanovení, které stanovuje, že pro energetický posudek podle § 9a odst. 1 písm. d) a § 9a odst. 2 písm. c) zákona č. 406/2000 Sb. je obsahem energetického posudku hodnocení navrženého projektu podle zadání poskytovatele dotace.

Podrobnosti energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. e) a § 9a odst. 2 písm. d) zákona č. 406/2000 Sb. jsou nově stanoveny v příloze č. 4.

Došlo k formální úpravě v souvislosti s doplněním podrobností k novým typům energetických posudků.

Podrobnosti energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. jsou nově stanoveny v příloze č. 7.

Podrobnosti energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona č. 406/2000 Sb. jsou nově stanoveny v příloze č. 5.

Doporučení energetického specialisty vyplývá z podrobností energetického posudku, které jsou stanoveny pro jednotlivé typy posudku. Toto ustanovení tak bylo nadbytečné a bylo vypuštěno. Po vypuštění 2. odstavce zůstává v tomto § pouze jeden odstavec, a proto bylo číslování odstavců v tomto § vypuštěno.

§ 5 Údaje vedené v Systému monitoringu spotřeby energie

Obsah tohoto paragrafu není nový. Původně ustanovení tohoto paragrafu i s přílohou bylo součástí vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška byla zrušena vyhláškou č. 4/2020 Sb., o energetických specialistech s tím, že bylo rozhodnuto, že ustanovení týkající se monitoringu spotřeb ústředních institucí bude přeneseno do jiného prováděcího právního předpisu, který věcně lépe odpovídá požadavkům § 9b zákona č. 406/2000 Sb., kde je povinnost ukotvena.

Novelou č. 15/2022 Sb. došlo k úpravě v souvislosti s přečíslováním příloh.

§ 6 Přechodné ustanovení

Přechodné ustanovení řeší případy energetických posudků předkládaných v rámci stavebního řízení k využívání tepelné energie ze SZTE nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem energie podle zákona o ochraně ovzduší. Cílem přechodného ustanovení je garantování pokračování řízení, kdy bylo předloženo ekonomické hodnocení pro odpojení/připojení podle předchozí právní úpravy. Posudky podle § 9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb. zpracované podle vyhlášky o energetickém posudku budou předkládané do řízení zahájených po vstoupení v účinnost vyhlášky o energetickém posudku.

§ 7 Účinnost

Vyhláška nabyla účinnosti dne 1. dubna 2021.

Novela č. 15/2022 Sb. nabyla účinnosti dne 1. března 2022.

Došlo k přečíslování příloh tak, aby jejich řazení mělo logickou strukturu a bylo v souladu s jednotlivými typy posudků dle § 9a zákona č. 406/2000 Sb. Příloha č. 1 stanovuje požadavky na souhrn energetického posudku, přílohy č. 2-7 stanovují podrobnosti pro jednotlivé typy energetických posudků a přílohy č. 8-9 stanovují metodiky pro ekonomické a ekologické hodnocení.

K příloze č. 1 - Požadavky na souhrn energetického posudku

Příloha stanovuje požadavky na souhrn energetického posudku, který nahrazuje evidenční listy definované stávající právní úpravou. Souhrn energetického posudku obsahuje základní údaje o energetickém posudku, tj. např. popis výchozího stavu, navržené varianty řešení, zhodnocení. Požadavky jsou stanoveny pro jednotlivé typy energetických posudků.

K příloze č. 2 - Posouzení nákladů a přínosů při zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. a), b) nebo c) zákona

Příloha popisuje postup provádění hodnocení nákladů a přínosů podle § 9a odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 406/2000 Sb. s příslušnými formuláři. V postupu zpracování energetického posudku podle této přílohy nedochází ke změnám oproti stávající právní úpravě, tzn. při hodnocení je potřeba:

 • zeměpisní a systémové vymezení oblasti, ve které se řešení hodnotí,

 • stanovit výchozí stav (rozsah parametrů rozhodných pro popis výchozí úrovně je zachován),

 • určit varianty pro hodnocení, které se provede v souladu s bodem 3 přílohy č. 2 zahrnující ekonomické hodnocení provedené podle přílohy č. 3. Pro srovnání variant se provede specifikace nákladů na poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví. Pojem "poplatky v oblasti životního prostředí a zdraví" je třeba vykládat eurokonformně podle transponované směrnice, a proto nedošlo k nahrazení tohoto pojmu v normativním textu za odkaz na konkrétní peněžité plnění. V kontextu právního řádu České republiky tento pojem označuje poplatek za znečišťování podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

 • formulovat doporučení energetického specialisty.

 • při předávání podkladů rozhodných pro provedení hodnocení postupovat dle ustanovení uvedených v této příloze.

Nově byl doplněn bod 3.5, který stanovuje tabulky, do kterých se provedou výsledky hodnocení. Cílem je poskytnout v přehledné a srozumitelné formě nejdůležitější část z výsledků, které hodnocení variant přineslo. Tabulky jsou také součástí souhrnu energetického posudku dle přílohy č. 1.

K příloze č. 3 -

Nahrávám...
Nahrávám...