dnes je 27.5.2024

Input:

Vazba na ČSN 33 2000-4-41

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.6.1
Vazba na ČSN 33 2000-4-41

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Tato aktualizace obsahuje základní ustanovení z novelizovaného 3.vydání normy ČSN 33 2000-4-41 , týkající se terminologie podle IEV, požadavků na bezpečnost, prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požadavky na ochranu před nebezpečným dotykem živých a neživých částí v sítích TN-C (ve výjimečných případech sítí TN-C-S), hodnoty dovolených dotykových a krokových napětí v AC sítích do 1 000 V a nad 1 000 V a vychází z principu odpojení zdroje napájení a souboru ochran pro distribuční sítě TN-C, IT a TT.

V normě jsou zohledněny specifické podmínky pro navrhování a provoz elektrických sítí provozovatele distribuční soustavy (dále jen PDS) tak, aby aktualizace vyhovovala možnostem navrhování a provozu distribuční soustavy a požadavkům, které IEC 60364 a HD 60384 připouští pro přenos, distribuci a rozvod elektrické energie. Aktualizace neřeší požadavky na sítě DC s napětím do 1 500 V a nad 1 500 V.

Sítě TT do 1 000 V dodavatele elektřiny z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem se řeší podle ČSN 33 2000-4-41 .

Vymezení platnosti

Aktualizace je určena pro provozovatele zařízení distribuční střídavé (AC) soustavy a elektrické přípojky 1 (bez ohledu na jejich vlastnictví). Aktualizace stanovuje základní požadavky na bezpečnost zařízení z hlediska úrazu elektrickým proudem.

Pro účely této normy jsou uvedená zařízení zahrnuta do termínu rozvodná elektrická zařízení.

Pro vlastní spotřebu elektrických stanic distribuční a přenosové soustavy platí ustanovení souboru ČSN 33 2000. Pro dotyková a kroková napětí u zařízení nad 1 000 V platí tabulka č. 5 této normy.

Termíny a definice

Pro účely této normy je použita terminologie podle platných norem ČSN zavádějící kapitoly 195, 466, 471, 601, 602, 604, 605, 691 a 826 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV. Z hlediska úrazu elektrickým proudem je upřesněn termín "Předávací místo“.

Hranice ochrany: bod v elektrickém zařízení, kde začíná odběrné elektrické zařízení, určené pro konečnou spotřebu elektřiny. Ochrana před úrazem elektrickým proudem za předávacím místem (v odběrném zařízení odběratele) musí být zajištěna podle ČSN 33 2000-4-41 .

POZNÁMKA – U vlastní spotřeby elektrických stanic distribuční a přenosové soustavy se předávacím místem rozumí přívodní svorky hlavního rozváděče nn.

Úraz elektrickým proudem (electric shock): fyziologický účinek elektrického proudu procházejícího tělem člověka nebo zvířete (odlišně od ČSN 33 0050-604 )

Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem

Způsob a rozsah provedení prostředků ochrany před úrazem elektrickým proudem je přímo podmíněn prostorem, ve kterém je elektrické zařízení provozováno, s přihlédnutím k nepříznivému působení předpokládaných vnějších vlivů.

Základní členění prostor

Pro stanovení úrovně ochrany se prostory člení:

  1. Prostory normální – prostory, ve kterých je provozování elektrického zařízení považováno za bezpečné (protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení

Nahrávám...
Nahrávám...