dnes je 27.5.2024

Input:

Urychlení postupů udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a usnadnění smluv o nákupu elektřiny

2.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2022.870
Urychlení postupů udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a usnadnění smluv o nákupu elektřiny

Evropská komise, Generální ředitelství pro energetiku

DOPORUČENÍ KOMISE (EU) 2022/822

ze dne 18. května 2022

o urychlení postupů udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a usnadnění smluv o nákupu elektřiny

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 292 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Energie z obnovitelných zdrojů je ústředním prvkem přechodu na čistou energii, který je nezbytný pro dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu, zajištění cenové dostupnosti energie a snížení závislosti Unie na fosilních palivech a dovozu energie.

(2) Energie z obnovitelných zdrojů má pro občany Unie řadu výhod: přispívá k úsilí o řešení změny klimatu, pomáhá chránit naše životní prostředí, generuje růst a vytváří nová pracovní místa, přispívá k zajištění vedoucí úlohy Unie v oblasti technologií a průmyslu a zvyšuje odolnost ekonomiky Unie.

(3) Odvětví energetiky je odpovědné za více než 75 % celkových emisí skleníkových plynů v Unii. Urychlení výroby energie z vyvíjených a zaváděných zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů má proto zásadní význam pro dosažení cíle Unie v oblasti energie z obnovitelných zdrojů pro rok 2030 a pro přispění k dosažení cíle Unie, kterým je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 alespoň o 55 %, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 (1).

(4) Rychlé zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů má zásadní význam pro řešení problému vysokých cen energie. Snížené fixní náklady a téměř nulové variabilní náklady na energii z obnovitelných zdrojů znamenají, že náklady na elektřinu z obnovitelných zdrojů jsou stabilnější a nižší než náklady na fosilní paliva. Zrychlené zavádění obnovitelných zdrojů energie sníží závislost Unie na převážně dovážených fosilních palivech.

(5) Jak je uvedeno ve sdělení "REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii" (dále jen "sdělení REPowerEU") (2), rychlé zvýšení využívání energie z obnovitelných zdrojů má zásadní význam pro snížení závislosti Unie na fosilních palivech a postupné ukončení spotřeby ruského plynu. Plán REPowerEU obsahuje opatření zaměřená na dosažení tohoto cíle, stejně jako evropský semestr, v jehož rámci jsou navrhována doporučení pro jednotlivé země týkající se povolení, která jsou přizpůsobena situaci jednotlivých členských států.

(6) Sdělení REPowerEU rovněž zavedlo iniciativu vodíkového akcelerátoru, která zdvojnásobuje cílové hodnoty pro rok 2030 v oblasti obnovitelného vodíku s cílem snížit vnější závislost Unie na dovozu fosilních paliv. K výrobě 10 Mt obnovitelného vodíku bude Unie do roku 2030 potřebovat další kapacity energie z obnovitelných zdrojů ve výši 80 GW.

(7) Pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů se v zásadě vyžaduje povolení pro provozování zamýšlené činnosti. Postupy udělování povolení pomáhají zajistit, aby byly projekty bezpečné a zabezpečené. Tyto postupy jsou však složité, nejednotné a trvají neúměrně dlouho, což představuje významnou překážku pro rychlé a nezbytné zavádění energie z obnovitelných zdrojů a pro dosažení cenově dostupnějšího, bezpečnějšího a udržitelnějšího energetického systému Unie.

(8) Průtahy při vyřizování povolení pro projekty ohrožují včasné dosažení cílů v oblasti energetiky a klimatu a zvyšují náklady na projekty, které jsou k tomu nezbytné. Průtahy mohou rovněž vést k instalaci méně účinných zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů v důsledku dynamických inovací.

(9) Tyto překážky byly identifikovány již ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/77/ES (3), která členským státům ukládala povinnost vyhodnotit postupy udělování povolení s cílem snížit regulativní a neregulativní překážky při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES (4) zavedla požadavky na zjednodušení správních postupů pro subjekty zabývající se vývojem energie z obnovitelných zdrojů. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 (5) tyto požadavky zpřísňuje. Jejich úplné a rychlé provedení ve všech členských státech významně přispívá ke zkrácení správních postupů, je prioritou číslo jedna a je velmi naléhavé.

(10) Komise podporuje členské státy prostřednictvím Nástroje pro technickou podporu (6) a poskytuje individuálně uzpůsobené technické odborné znalosti pro navrhování a provádění reforem, včetně těch, které zefektivňují rámec pro postupy schvalování a udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a podporují využívání podnikových smluv o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Technická podpora například zahrnuje posílení správní kapacity, harmonizaci legislativních rámců a sdílení příslušných osvědčených postupů.

(11) Lhůty pro postup udělování povolení stanovené ve směrnici (EU) 2018/2001 platí, aniž jsou dotčeny povinnosti vyplývající z platného práva Unie v oblasti životního prostředí, soudní opravné prostředky a jiná řízení před soudy a mechanismy alternativního řešení sporů, včetně řízení o stížnostech a mimosoudních opravných prostředků, a je možné je prodloužit o dobu trvání takových řízení.

(12) Další významnou překážkou pro provádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů je v mnoha členských státech odmítavý postoj veřejnosti k těmto projektům. Při řešení tohoto problému by měly být ve všech fázích vývoje projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů – od rozvoje politiky až po územní plánování a vývoj projektů – zohledněny potřeby a perspektivy občanů a zúčastněných společenských subjektů a měly by být podporovány osvědčené postupy pro zajištění spravedlivého rozdělení různých dopadů zařízení mezi místní obyvatelstvo.

(13) Většina překážek souvisejících s udělováním povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a související síťovou infrastrukturu, jakož i osvědčené postupy, s jejichž pomocí lze tyto překážky překonat, byla zjištěna na úrovni členských států.

(14) V důsledku zlepšení situace v souvislosti s jinými překážkami, jako jsou náklady na technologie, které se v posledních deseti letech dramaticky snížily, nebo problémy s financováním, které se díky snížení nákladů a rostoucímu počtu podnikových smluv o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů zmírnily, se nejzávažnějšími překážkami staly překážky administrativní.

(15) Toto doporučení se těmito problematickými otázkami zabývá a vyzývá k nalezení řešení v rámci stávajícího právního rámce. Není jím dotčeno právo Unie, zejména v oblasti energetiky a životního prostředí, ani povinnosti z něj vyplývající. Nejsou jím dotčena ani pravidla Unie v oblasti hospodářské soutěže, zejména články 101, 102 a 106 Smlouvy o fungování Evropské unie, ani rozhodovací praxe Komise při prosazování pravidel Unie v oblasti hospodářské soutěže.

(16) Spolu s tímto doporučením byl přijat legislativní návrh na změnu a posílení ustanovení směrnice (EU) 2018/2001 týkajících se správních postupů. Vzhledem k tomu, že je nutné urychlit zavádění projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, měly by členské státy začít co možná nejdříve hledat vhodné pevninské a mořské oblasti a připravovat plány pro obzvláště vhodné oblasti ("oblasti vhodné pro obnovitelné zdroje energie") v souladu s článkem 15b návrhu na změnu směrnice (EU) 2018/2001 týkající se povolování.

(17) Územní plánování námořních prostor je klíčovým nástrojem pro určení budoucích oblastí pro zavádění energie z obnovitelných zdrojů a pro usnadnění víceúčelového využívání námořního prostoru, včetně zachování a ochrany mořského prostředí. Směrnice o územním plánování námořních prostor (7) stanoví povinnost členských států přijmout do 31. března 2021 vnitrostátní územní plány námořních prostor. Komise vyzývá členské státy, které dosud směrnici o územním plánování námořních prostor plně neprovedly, aby vypracovaly a přijaly svůj vnitrostátní územní plán (8).

(18) Překážky vyplývající z postupů udělování povolení by rovněž mohly ovlivnit budoucí zavádění inovativních dekarbonizačních technologií potřebných pro klimatickou neutralitu. Vytvoření regulačních pískovišť, tj. testování – v reálném prostředí – inovativních technologií, výrobků, služeb nebo přístupů, které nejsou plně v souladu se stávajícím právním a regulačním rámcem, by mohlo podpořit inovace a usnadnit následné přizpůsobení právního prostředí tak, aby jim vyhovovalo.

(19) Vývoj projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, které jsou částečně nebo zcela financovány prostřednictvím podnikových smluv o nákupu, pomůže urychlit zavádění energie z obnovitelných zdrojů. Podnikové smlouvy o nákupu rovněž poskytují přímé výhody konečným spotřebitelům, mimo jiné tím, že poskytují konkurenceschopnou a předvídatelnou cenu energie a přispívají k programu sociální odpovědnosti podniků v Unii.

(20) Navzdory meziročnímu nárůstu počtu podnikových smluv o nákupu v posledních pěti letech činí podíl projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů financovaných přímo odběrateli z řad podniků za rok pouze 15–20 %. Využívání podnikových smluv o nákupu je rovněž hlavně omezeno na některé členské státy, na elektřinu jako nosič energie a na velké nadnárodní společnosti orientované přímo na spotřebitele.

(21) Spolu s tímto doporučením Komise prostřednictvím geografické laboratoře pro energetiku a průmysl (9) (Energy and Industry Geography Lab, EIGL) zpřístupňuje digitálně konsolidované soubory údajů o široké škále relevantních energetických a environmentálních faktorů s cílem pomoci členským státům při určování "oblastí vhodných pro obnovitelné zdroje energie" za účelem rychlého zavádění nových projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů. Komise má v úmyslu tento mapovací nástroj dále rozvinout začleněním dalších souborů údajů a propojením s digitálními nástroji územního plánování členských států,

PŘIJALA TOTO DOPORUČENÍ:

DEFINICE

1. Pro účely tohoto doporučení a doprovodných pokynů se má za to, že projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů zahrnují zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jak jsou tyto pojmy definovány ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie (včetně energie ve formě obnovitelného vodíku), jakož i aktiva potřebná pro jejich připojení k distribuční soustavě a pro skladování vyrobené energie.

RYCHLEJŠÍ A KRATŠÍ POSTUPY

2. Členské státy by měly zajistit, aby plánování, výstavba a provoz zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jejich napojení na energetickou, plynárenskou a tepelnou soustavu a samotná distribuční soustava a skladovací zařízení podléhaly nejrychlejšímu možnému plánovacímu a povolovacímu řízení a byly považovány za projekty převažujícího veřejného zájmu a v zájmu veřejné bezpečnosti, s ohledem na legislativní návrh na změnu a posílení ustanovení směrnice (EU) 2018/2001 týkajících se správních postupů, a aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie.

3. Členské státy by měly stanovit jasně vymezené, zrychlené a co nejkratší lhůty pro všechny kroky nezbytné pro udělení povolení k výstavbě a provozu projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, přičemž by měly upřesnit případy a okolnosti, kdy mohou být tyto lhůty prodlouženy. Členské státy by měly stanovit závazné maximální lhůty pro všechny příslušné fáze postupu posuzování vlivů na životní prostředí. Délka postupů udělování povolení k instalaci zařízení na výrobu solární energie v umělých konstrukcích by neměla být delší než tři měsíce.

4. Členské státy by měly stanovit časové rámce a zavést procesní pravidla s cílem zajistit efektivitu soudních řízení týkajících se přístupu ke spravedlnosti v případě projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

5. Členské státy by měly vytvořit jednotný postup pro celý administrativní proces podávání žádostí o povolení a jejich udělování. Pokud jsou vyžadována různá povolení, a to i pro související projekty ve stejné distribuční soustavě, měly by být před postupnými žádostmi upřednostněny žádosti souběžné.

6. Členské státy by měly žadatelům v době mezi podáním žádosti o povolení a výstavbou v rámci projektů umožnit aktualizaci technologické specifikace projektů, aby se usnadnilo zavádění inovativních technologií.

7. Při provádění těchto doporučení by měly členské státy používat postupy popsané v kapitole I oddíle 2 pokynů uvedených v příloze tohoto doporučení.

USNADNĚNÍ ÚČASTI OBČANŮ A SPOLEČENSTVÍ

8. Členské státy by měly motivovat občany, a to i z domácností s nízkými a středními příjmy, a energetická společenství k účasti na projektech v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a přijmout opatření na podporu předávání přínosů transformace energetiky místním komunitám, a tím posílit přijetí ze strany veřejnosti a její zapojení.

9. Členské státy by měly zavést zjednodušené postupy udělování povolení pro společenství pro obnovitelné zdroje, včetně povolení pro

Nahrávám...
Nahrávám...