dnes je 21.7.2024

Input:

Tlakové nádoby stabilní (TNS) - výroba, montáž a rekonstrukce

8.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.4.1
Tlakové nádoby stabilní (TNS) – výroba, montáž a rekonstrukce

Igor Lüftner – Martin Šturma

Před samotnou výrobou projektant nakreslí a vypočte TZ dle výrobních technických norem. Projektant musí mít příslušné Osvědčení o autorizaci vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) podle zákona č. 360/1992 Sb. Podle vytvořené výrobní dokumentace pak probíhá jeho výroba. Při výrobě je důležité zejména svařování, neboť výrobce musí provést zkoušky svarů a provozovateli předat doklad o tom, že tyto zkoušky byly provedeny personálem kvalifikovaným dle ČSN EN ISO 9712 . Každé nově vyhotovené TZ pak výrobce musí nechat podrobit stavební zkoušce a první tlakové zkoušce dle NV č. 192/2022 Sb. Nakonec po montáži přímo u provozovatele revizní technik před uvedením do provozu provede výchozí revizi.

TNS mohou být vyrobeny nebo rekonstruovány buď dle staršího souboru českých ČSN 69 0010 nebo dle novějšího evropského nařízení vlády č. 219/2016 Sb., což je do českého právního řádu implementovaná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (pro NV č. 219/2016 se používá zkrácený název PED, z Pressure Equipment Directive). Pro posuzování shody a dodávání na trh u jednoduchých tlakových nádob na vzduch nebo dusík pak platí evropské nařízení vlády č. 119/2016 Sb. Evropské normy příslušné k PED, dle kterých se TNS vyrábějí či rekonstruují, jsou soubor ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby.

Ke starším TNS vyrobeným dle ČSN 69 0010 je povinností mít pasport, což je dokument popisující výrobu TNS, jejího výrobce, technické charakteristiky a parametry, údaje o pojistných ventilech a bezpečnostní výstroji, výkres nádoby, pevnostní výpočty svarů i materiálu, tloušťku stěny nádoby a materiál, ze kterého je vyrobena, návod k údržbě nádoby, plán kontrol a revizí a mnoho dalších údajů, uvedených v Příloze A ČSN 69 0010-7.2 .

Povinnost dodání pasportu TNS výrobcem vychází pouze z ČSN 69 0010 a evropská legislativa (tj. NV č. 219/2016 Sb. a č. 119/2016 Sb., ČSN EN 13445 a další evropské normy) tuto povinnost neukládá. V současné době jsou nové TNS vyráběny dle NV č. 219/2016 Sb. nebo NV č. 119/2016 Sb. a tudíž je výrobce povinen dodat s nádobou pouze EU prohlášení o shodě, návod k obsluze, případně certifikát vydaný oznámeným subjektem. Výrobce TNS, která byla vyrobena dle této evropské legislativy, však musí dle těchto předpisů vyhotovit výrobní dokumentaci, jejíž součástí jsou doklady, které pasport nahrazují. Výrobce však není povinen vám tyto dokumenty předat, pokud si je výslovně neobjednáte. Z pohledu dalšího provozování TNS doporučujeme vyžádat si minimálně výkres nádoby, ze kterého bude patrný materiál nádoby a tloušťka její stěny. Tyto výkresy jsou zásadní např. při provádění tlakové zkoušky náhradní metodou. Výrobce má povinnost archivovat veškerou dokumentaci od svých TNS po dobu deseti let.

U nově vyrobených TZ musí výrobce zařídit, aby bylo provedeno posouzení shody dle § 11 NV č. 219/2016 Sb. (resp. § 9 NV č. 119/2016 Sb.) a to příslušným postupem pro jednotlivé kategorie tlakových zařízení I až III dle PED. Pro kategorie II a III dle PED je při posuzování shody nezbytná součinnost s oznámeným subjektem (anglicky "notified body", jejich seznam je na internetových stránkách Evropské komise). Výstupem posuzování shody je vždy EU prohlášení o shodě (vydává výrobce) a certifikát vydaný oznámeným subjektem pro kategorie TZ II a III.

Na každé dohotovené TNS musí výrobce provést stavební a první tlakovou zkoušku podle NV č. 192/2022 Sb. a   ČSN 69 0010-7.1 . Tyto zkoušky zajišťuje a provádí výrobce u sebe před montáží u provozovatele a provozovateli předává doklady o jejich provedení. Ke každé TNS musí výrobce vyhotovit průvodní dokumentaci včetně pasportu v rozsahu stanoveném v ČSN 69 0010-7.2 , nebo je-li TNS vyrobena dle nové evropské legislativy PED, EU prohlášení o shodě, návod k obsluze, výrobní dokumentaci, případně certifikát vydaný oznámeným subjektem.

Uvádění do provozu

Tam, kde nelze plně zajistit, aby vyhrazené tlakové zařízení mohlo být provozováno bez ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob a škody na majetku nebo životním prostředí, učiní provozovatel opatření k minimalizaci těchto rizik.

Provozovatel vyhrazeného tlakového zařízení provede opatření nezbytná k zajištění toho, aby po celou dobu provozu bylo vyhrazené tlakové zařízení udržováno ve stavu splňujícím požadavky NV č. 192/2022 Sb., zajistí odborně způsobilou obsluhu, neprodleně odstraňuje závady a provádí opatření, aby se předešlo ohrožení života, zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo životního prostředí podle přílohy č. 3 k NV č. 192/2022 Sb.

Nádoby smějí být uvedeny do provozu včetně zkušebního provozu, jestliže:

a) jejich stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí,

b) u nich byly úspěšně provedeny předepsané stavební a první tlakové zkoušky, výchozí revize a mají dokumentaci podle ČSN 69 0010-7.2 (pasport) nebo dle NV č. 219/2016 Sb.,

c) jejich výstroj a příslušenství je podle dokumentace a platných norem úplné, bylo vyzkoušeno a odpovídá požadavkům na ně se vztahujícím,

d) jsou instalovány dle požadavků § 7 NV č. 192/2022 Sb. "Požadavky na umístění vyhrazených tlakových zařízení",

e) jsou v nich provedeny všechny revize a zkoušky ve lhůtách stanovených.

Alternativně smějí být tlakové nádoby stabilní, které byly uvedeny na trh podle NV č. 219/2016 Sb. (popř. NV č. 119/2016 Sb.), uvedeny do provozu na základě postupů, které jsou ve shodě s návodem k použití a bezpečnostními informacemi dodanými spolu s nádobou.

U vyhrazených tlakových zařízení I. třídy musí být při zkouškách před uvedením do provozu přítomna pověřená organizace (TIČR), která vydá osvědčení, zda vyhrazené technické zařízení splňuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. U vyhrazených tlakových zařízení po opravách, a to parních a kapalinových kotlů s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 16 bar a vyšším a tlakových nádob s pracovním nebo nejvyšším dovoleným tlakem 25 bar a vyšším provádí prohlídky a zkoušky nebo se zúčastňuje zkoušek na vyhrazených technických zařízeních bez ohledu na zařazení do třídy. Uvedení do provozu se pověřené organizaci ohlašuje alespoň 15 dní předem.

Požadavky na umístění vyhrazených tlakových zařízení dle § 7 NV č. 192/2022 Sb.

Kotel určený pro instalaci ve stavebním objektu se umísťuje ve zvlášť k tomu účelu určené místnosti s účinným větráním vybavené funkčním osvětlením.

Poznámka: Kotle se umisťují v samostatných prostorech, tj. v kotelně. Do kotelen se nesmí přidávat jiná TZ.

Při umístění tlakové nádoby je nutno dodržet požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zohlednit nejvyšší, popřípadě nejnižší pracovní teplotu, pro kterou je tlaková nádoba navržena. Pokud není zapuštěna v zemině, lze nádobu umístit jen tak, aby k ní byl umožněn bezpečný přístup, především k její bezpečnostní výstroji.

Tlaková nádoba může být umístěna jen na patkách, podstavcích nebo podpěrách, avšak vždy jen na základech nebo podlahách, které jsou dimenzovány i pro zatížení při tlakové zkoušce. Tlakovou nádobu je nutné uzemnit a ukotvit; tlakovou nádobu umístěnou v zemině je nutné také chránit před účinky bludných proudů. Při jejím uložení v zemině musí být ukotvena nebo stabilně uchycena i s ohledem na dilataci nádoby.

Pro každé nově zhotovené uzemnění tlakové nádoby je nutné provést výchozí revizi revizním technikem elektrických zařízení. Požadavky na provedení uzemnění (průřezy atd.) jsou v ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče.

Při provozní revizi TZ je nutné reviznímu technikovi předložit i revizi elektro.

Při přepravě nesmí být tlaková nádoba pod tlakem, pokud pro takovou přepravu není konstruována a vybavena.

Vyhrazená tlaková zařízení vybavená vstupním otvorem musí být opatřena automatickým nebo ručně ovládaným zařízením,

Nahrávám...
Nahrávám...