dnes je 19.5.2024

Input:

Tlaková zařízení

20.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.21.4
Tlaková zařízení

Ing. Miloslav Kočí

První dovezené parní stroje se v Čechách a na Moravě začaly používat v textilním průmyslu na počátku devatenáctého století (v Brně v r. 1814). V padesátých létech byly již značně rozšířeny.

Při provozu parních strojů došlo k řadě výbuchů parního kotle a v důsledku toho k usmrcení a zranění osob a značným škodám na majetku. Proto státní správa vydala zákon č. 112/1871 ř. z., který nařídil periodické zkoušení parních kotlů státním komisařem. Parní kotle byly tedy prvním technickým zařízením, které kontroloval stát.

Více než sto let kontrol parních kotlů stav zlepšilo, přesto zcela nevyloučilo riziko výbuchu tlakových zařízení. Proto byla tlaková zařízení zařazena mezi vyhrazená technická zařízení, tedy zařízení, jejichž výroba, provoz, montáže, údržba vyžaduje zvláštní režim.

Vyhrazená a určená technická zařízení

Vyhrazená technická zařízení jsou v působnosti SÚIP Opava dle § 6b odst. 1 zák. č. 174/1968 Sb. a v působnosti ČBÚ Praha dle § 8a odst. 1 zák. č. 61/1988 Sb.

Obdobou vyhrazených technických zařízení v působnosti rezortů dopravy a obrany jsou "určená zařízení“. Určená zařízení jsou definována v zák. č. 266/1994 Sb., o drahách a v zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR.

Tlaková zařízení

Tlaková zařízení jsou konstrukční celky tvořené vymezenými prostory s pevnými, nepohyblivými stěnami, na které působí vnitřním přetlakem plynné nebo kapalné látky.

Evropské předpisy, evropské normy (EN), nař. vl. č. 20/2003 Sb. nař. vl. č. 26/2003 Sb. udávají tlak v barech, ostatní české předpisy v kPa, MPa. Vztah mezi nimi je: 1 bar = 100 kPa = 0,1 MPa.

Použije-li se výrazu tlak – rozumí se tím přetlak, tj. hodnota, která je měřena tlakoměry.

Základní předpisy

Nahrávám...
Nahrávám...