dnes je 27.5.2024

Input:

Specifické podmínky bezpečnosti obsluhy a práce

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.9
Specifické podmínky bezpečnosti obsluhy a práce

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

V elektrických provozovnách

Elektrické provozovny jsou prostory určené k výrobě, přeměně, rozvodu nebo akumulaci elektrické energie, zabezpečené proti vstupu nepovolaných osob (např. el. stanice, spínací stanice, akumulátorovny apod.).

Vstupy do elektrických provozoven

Vstup do elektrických provozoven smí být dovolen jen oprávněným osobám za účelem obsluhy nebo práce na příslušném el. zařízení. Pro případný vstup jiných osob musejí být stanoveny podmínky osobou odpovědnou za provoz příslušného elektrického zařízení.

Osoby

Vchody a východy, včetně ostatních prostorů el. provozoven, musejí být vždy dostatečně volné. Klíče od el. provozoven mohou dostat jen osoby určené osobou odpovědnou za elektrické zařízení. Případná ztráta přiděleného klíče musí být neprodleně nahlášena osobě odpovědné za příslušné elektrické zařízení.

Vybavení el. provozoven

V elektrických provozovnách nad 1 000 V AC musí být vyvěšeno jednopólové schéma příslušného elektrického zařízení, které musí odpovídat skutečnému provedení.

Dále musejí být vyvěšeny předpisy o první pomoci při úrazu včetně aktuálního seznamu s telefonními čísly zdravotní záchranné služby a hasičského sboru. Osoba odpovědná za elektrické zařízení stanoví pro příslušnou el. provozovnu rozsah a počet ochranných prostředků a pracovních pomůcek (včetně způsobu jejich ukládání a kontroly jejich bezpečné provozuschopnosti), rozsah vystavených tabulek, schémat, přístrojů, vybavení zdravotnickými potřebami (lékárničky, nosítka apod.) a hasicími přístroji.

Podmínky obsluhy a práce

Osoba odpovědná za elektrické zařízení stanoví rozsah místních provozních předpisů pro příslušnou el. provozovnu včetně počtu a kvalifikace osob pro jednotlivé úkony obsluhy, prohlídky, popřípadě pro zajištění pracoviště.

Pro stanovení uvedených předpisů přihlíží k technickému provedení zařízení včetně jeho přehlednosti a dalším místním podmínkám.

Základní bezpečnostní opatření

Elektrické provozovny musejí být dostatečně a účelně osvětleny. Osoba odpovědná za elektrické zařízení stanoví, které provozovny musejí být navíc vybaveny nouzovým osvětlením. Nouzové východy musejí být zřetelně označeny a popřípadě i nouzově osvětleny. Mohou být používány pouze jako východy. Jejich trvalá použitelnost v případě potřeby musí být pravidelně kontrolována dle ŘPÚ nebo místního provozního předpisu.

V prostorách elektrických provozoven se nesmějí ukládat předměty nesouvisející se zařízením a kterých se přímo nepoužívá. Hořlavé látky a předměty potřebné pro obsluhu nebo práci musejí být ukládány v samostatných prostorech dostatečně vzdálených nebo oddělených od živých částí k zamezení možnosti vzniku požáru.

Akumulátorovny

Místnost akumulátorovny musí být oddělena a uzavřena od ostatních provozních prostor. Musí být temperována, větrána a chráněna proti vnikání prachu, nečistot, zvířat, a škodlivých plynů.

V akumulátorovně musejí být umístěny předpisy výrobce baterií k obsluze baterie, poučení o první pomoci při poleptání kyselinou nebo louhem a na vstupních dveřích musí být zřetelně vyvěšena bezpečnostní tabulka "Akumulátorovna – zákaz kouření a zacházení s otevřeným ohněm – nekuř, nejez a ani nepij v tomto prostoru“.

Pracovat na akumulátorech pod napětím do 300 V proti zemi je možné při dodržení těchto podmínek:

  1. Po dobu PPN nesmí být žádná z baterií nabíjena

  2. Před rozstřikem kyseliny musí být obsluha chráněna a vybavena příslušnými OOPP, a to podle typu akumulátorovny a podle norem nebo MPP.

Prostředky pro poskytnutí první pomoci musejí být umístěny na dostupném místě.

Bude-li OOPP a PP vybavena pracovní skupina provádějící obsluhu a práci na zařízení elektrických stanic, nemusí být jimi vybavena elektrická stanice.

Na kabelových vedeních

Kabelové vedení je pevně uložené silové nebo sdělovací vedení (mn, nn, vn, vvn), v zemi, v kabelových kanálech, lávkách, roštech a kolektorech včetně příslušenství.

Základní podmínky k zahájení práce

Práce na kabelech jsou všechny úkony, při kterých se poruší jejich povrch nebo se s nimi manipuluje. Zahájení prací je možné po bezpečném zjištění polohy příslušného kabelu. V případě souběhu několika kabelů musí být provedena spolehlivě identifikace dle podmínek jejich provozovatelů použitím vhodných zařízení.

Po zjištění příslušného kabelu a jeho oboustranného vypnutí včetně uzemnění se provede mechanické proražení (přeseknutí) zařízením zajišťujícím bezpečnost obsluhy. Tato činnost se pro kabely vn a vvn provádí na základě vystaveného příkazu "B“ ve spolupráci s příslušným dispečerském pracovištěm.

Požadavky bezpečnosti

Práce na vypnutých kabelech vn a vvn se mohou provádět jen po vystavení příkazu "B“. Práce na kabelech vn pod napětím, při kterých se s nimi manipuluje, je třeba provádět tak, aby nedošlo k poškození jejich pláště (při potřebě pohybovat se staršími kabely je třeba posoudit stav jejich pláště). Na tyto činnosti musí být rovněž vystaven příkaz "B“.

Práce na kabelech vn a vvn jsou zakázané mimo úkony prováděné na základě bezpečnostních předpisů. Manipulace s kabely vvn pod napětím je zakázána.

Práce na kabelech je třeba provádět tak, aby byla vyloučena možnost mechanického úrazu. Při řezání pláště a izolace kabelů je třeba používat vhodné nástroje. Při řezání starších typů kabelů s pancířem je vhodné na obou stranách řezu kabel ovinout drátem, aby byla vyloučena možnost vymrštění pancíře.

Před vstupem do uzavřených kabelových kanálů a kolektorů je třeba zjistit přítomnost případného výskytu škodlivých látek nebo plynů a provést jejich odvětrání.

Podmínky práce

Provádět práce na kabelech je možné po jejich odpojení ze všech stran napájení, vybití statického náboje, zkratování a uzemnění. Izolované nářadí a ochranné prostředky musejí být používány až do obnažení jader kabelů i v případě, že byl kabel proražen (přeseknut).

Pro práci musí být vytvořen dostatečný prostor tak, aby byly splněny podmínky technologického postupu a umožněna činnost dvou osob. Při pracích na kabelech v kanálech nebo kolektorech, kde jsou uloženy kabely vn pod napětím, musejí být po dobu práce zajištěny únikové cesty a zajištěno trvalé spojení s příslušným dispečerským pracovištěm nebo rozvodnou. V případě vzniku mimořádných stavů (blížící se bouřka, poruchový stav v příslušné síti nebo potřeba provádění manipulací na kabelech umístěných v kanálu) se doporučuje práce přerušit a opustit pracoviště.

Pokládka kabelů

Pokládka kabelů v zemi se provádí při použití vhodných prostředků tak, aby kabel nebyl mechanicky poškozen a nebyl neúměrně namáhán. Počty osob a technických prostředků (kladek apod.) je určován typem kabelů a jeho délkou. Při pokládce kabelů v kabelových kanálech a kolektorech musí být před zahájením prací provedena kontrola uzemňovací soustavy, mechanického stavu již uložených kabelů a stavu ochran a vypínačů. V průběhu pokládky ve spolupráci s příslušným dispečerským pracovištěm se omezí provozní manipulace (vypínání a zapínání) u již uložených kabelů na nejnižší možnou míru. V případě vypnutí některého kabelu působení ochrany je možné jeho zapnutí po zjištění stavu na pracovišti po dohodě dispečerského pracoviště a vedoucího práce.

Při provozování tlakového kabelu vvn se musí sledovat tlak příslušného média a při jeho poklesu doporučuje být práce přerušeny a pracoviště opuštěno.

Natírání kabelů

Při provádění ochranných protipožárních nátěrů kabelů vn a vvn musejí být dodržena následující opatření:

  1. Používat pouze nátěrové hmoty doložené příslušnými atesty

  2. Dostatečné a účinné větrání příslušného kabelového prostoru

  3. Dodržování zásad osobní hygieny

Měření odporu uzemnění za provozu

Nahrávám...
Nahrávám...