dnes je 24.5.2024

Input:

Revize elektrických instalací objektů - úvod do problematiky

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.5
Revize elektrických instalací objektů – úvod do problematiky

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Účelem revizí elektrických instalací je prověřit prohlídkou a zkoušením jehož součástí je i měření jejich stav z hlediska bezpečnosti. Náplň této kapitoly je zaměřena na elektrické instalace budov, pro které stanovuje pravidla soubor norem technických ČSN 33 2000. V úvodu celé této kapitoly je nezbytné postihnout a přiblížit si dvě problematiky. Za prvé odlišnost mezi dále zmíněnými základními technickými normami, které platí pro revize v oblasti elektrotechniky, a za druhé, co se rozumí bezpečností elektrických zařízení – bezpečností elektrických instalací.

Odlišnost norem ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení na jedné straně a současně souběžně platné ČSN 33 2000-6-61 ed. 2. Elektrické instalace budov – Část 6 -61: Revize – Výchozí revize a ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6 : Revize na straně druhé, spočívá v předmětu revize. ČSN 33 1500 platí pro revize elektrických zařízení, zatímco ČSN 33 2000-6-61 ed. 2 a ČSN 33 2000-6 platí pro revize elektrických instalací (s účinností od 1. 9. 2009 končí platnost ČSN 33 2000-6-61 ed. 2., do uvedeného data platí společně s ČSN 33 2000-6 ze září 2007).

Elektrické zařízení

Pro dokreslení této odlišnosti je účelné uvést definice pojmů. Elektrické zařízení je definováno v technických normách několika způsoby. Podle ČSN 33 0010 :1982 je elektrické zařízení ve smyslu této normy zařízení, které ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů. Norma dále doplňuje, že elektrické zařízení nebo jeho části se skládají z elektrických obvodů, elektrické instalace a elektrických předmětů. Z tohoto pojetí vyplývá, že obecně je termín elektrické zařízení nadřazen termínu elektrická instalace. Zjednodušeně řečeno – obecný termín elektrické zařízení zahrnuje širší oblast než termín elektrická instalace. Za elektrické zařízení lze skutečně považovat cokoliv, co ke své činnosti nebo působení využívá účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů, zatímco elektrická instalace je přeci jenom něco určitějšího.

Současně platná ČSN IEC 60050-826 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 826 : Elektrické instalace ze srpna 2006 kde uvádí, že elektrické zařízení je jakékoliv zařízení užívané k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití elektrické energie, jako jsou elektrické stroje, transformátory, řídicí a spínací přístroje, měřicí a ochranná zařízení, systémy vedení, spotřebiče.

Obdobně definuje elektrické zařízení ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních z července 2005, která uvádí, že elektrické zařízení zahrnuje všechna elektrická zařízení, která jsou určena pro výrobu, přenos, přeměnu, rozvod a užití elektrické energie. Zahrnuje i zdroje energie, jako jsou baterie, kondenzátory a všechny další zdroje akumulované elektrické energie.

Elektrická instalace je definována v ČSN IEC 60050-826 (33 0050) jako sestava vzájemně spojených elektrických předmětů, přístrojů, prvků s charakteristikami koordinovanými k plnění stanovených úkolů.

Obdobně, jako sestava vzájemně spojených elektrických předmětů a částí zařízení v daném prostoru nebo místě je elektrická instalace definována i v ČSN 33 0010:1982.

Jinými slovy řečeno, jsou elektrické instalace účelové soubory instalačních materiálů a elektrických předmětů (převážně pevně instalovaných, nepohyblivých, ne zcela přesně řečeno – to, co je ve zdi), soubory zřizované individuálně k různým účelům. Slovo instalace vyjadřuje představu uspořádané soustavy vodičů a kabelů, jejíž provoz je bezpečně a účelně řízen přístroji se vzájemně koordinovanými charakteristikami, ze které je dobře patrné, kde do ní vstupuje energie a kde řídící signály, jak v ní probíhají procesy ovládání, řízení a zabezpečení toku energie.

Poznámka:
Možné odlišnosti ve znění definice konkrétního termínu uvedeného v různých technických normách lze spatřovat v zaběhlé (neb obdobné) citaci používané v normách: "Pro účely této normy platí níže uvedené termíny a definice“.

Z výše uvedených obsahů definic a zejména z citací obsažených v ČSN 33 0010 Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy lze odvodit, že termín elektrické zařízení je mnohem širší než termín elektrická instalace a tudíž, že i technická norma ČSN 33 1500 :1990 pro revize elektrických zařízení je základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení bez ohledu na kategorie napětí a že je z hlediska obsahů známých definic a pojetí obou termínů "nadřazena“ souběžně platným normám ČSN 33 2000-6-61 ed. 2:2004 a ČSN 33 2000-6 :2007 pro revize elektrických instalací nízkého napětí. V předmluvě normy ČSN 33 2000 - 6 je dále upřesněno, že norma řeší revize elektrických instalací nikoliv, však revize systémů ochrany objektů před bleskem, které se posuzují podle souboru norem ČSN EN 62305.

Bezpečnost elektrických zařízení

K druhé problematice. Účelem revizí elektrických zařízení a revizí elektrických instalací je zjistit stav předmětu revize z hlediska jeho bezpečnosti. Zjistit, zda revidované elektrické zařízení, elektrická instalace budou při normálním používání sloužit svému účelu, aniž by způsobovaly škody na zdraví a škody na majetku. Přitom úkony, kterými se toto zjišťování stavu provádí – prohlídka, zkoušení, měření, jsou dílčí činnosti k dosažení výsledku – k provedení revize.

Bezpečnost elektrického zařízení a revize elektrického zařízení jsou v ČSN 33 1500 :1990 definovány následovně:

Bezpečnost elektrického zařízeníschopnost elektrického zařízení neohrožovat lidské zdraví, užitková zvířata nebo majetek a okolní prostředí za stanovených podmínek provozu elektrickým proudem nebo napětím nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.

Tento pojem zahrnuje i požární bezpečnost z hlediska možného vzniku požáru působením proudu, napětí nebo jevy vyvolanými účinky elektřiny.

Revize elektrického zařízeníčinnost prováděná na elektrickém zařízení, při které se prohlídkou, měřením a zkoušením zjišťuje stav elektrického zařízení z hlediska jeho bezpečnosti. Součástí revize je vypracování zprávy o revizi.

V definici o bezpečnosti elektrického zařízení není uvedeno a ani z ní nevyplývá, zda se jedná i o zjišťování z hlediska bezpečnosti celého zařízení, která by mohla být ohrožena chybnou funkcí elektrického zařízení, jakým může být např. selhání elektrického zabezpečovacího zařízení strojů, výtahů a zdvihacích zařízení. Z uvedeného lze pak odvodit, že při revizi elektrického zařízení zjišťujeme z hlediska bezpečnosti pouze stav elektrického zařízení a nezjišťuje se např. stav zařízení na elektrické zařízení navazující, ani bezpečnost činností s elektrickým zařízením souvisejících. Revize elektrického zařízení a o ní vystavená revizní zpráva neřešící funkční bezpečnost revidovaného zařízení může pak být jedním z podkladů pro zjištění celkové bezpečnosti např. stavebního objektu nebo strojního zařízení.

Definice "revize“, která je obsahově shodně uvedena jak v ČSN 33

Nahrávám...
Nahrávám...