dnes je 19.5.2024

Input:

Provozní bezpečnostní předpis pro "zacházení s EZ osobami bez elektrotechnické kvalifikace

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.2.7
Provozní bezpečnostní předpis pro "zacházení s EZ osobami bez elektrotechnické kvalifikace“

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Zacházení s EZ osobami bez elektrotechnické kvalifikace

OBSAH

 • LEGISLATIVA

 • DEFINICE

 • POSTUPY

 • TECHNICKÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

 • KLASIFIKACE OSOB

 • ČINNOST NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

 • PRÁCE ZAKÁZANÉ

 • PRÁCE POVOLENÉ

 • POUČENÍ

 • ZODPOVĚDNOST

 • ZÁVĚR

 • ROZDĚLOVNÍK

Přílohy:

_____________________________________

 1. LEGISLATIVA

  • Jednoduché schéma obsluhy prací na EZ

  • Zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

  • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

  • ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

  • ČSN EN 331600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

 2. DEFINICE

  Elektrická zařízení (určená laikům) – jsou jen ta zařízení, u nichž může dojít k ohrožení života, zdraví nebo majetku elektrickým proudem nebo napětím překračujícím jejich bezpečné meze.

  Obsluha – obsluha elektrického zařízení jsou pracovní úkony spojené s provozem elektrického zařízení, např. spínání, místní, dálkové nebo ústřední ovládání, regulování, monitorování, čtení údajů trvale namontovaných přístrojů, synchronizování, prohlídka zařízení apod. Při obsluze se osoby zásadně dotýkají jen těch částí, které jsou k tomu určené. Pokud je pro obsluhu stanoveno používání osobních ochranných prostředků (OOP), musejí být použity;

  Práce na elektrickém zařízení je výstavba, montáž, revize a údržba elektrického zařízení. Sem patří také všechny úkony pro zajišťování pracoviště, jakož i měření přenosnými přístroji. Práce mohou být prováděny na zařízení bez napětí, na zařízení pod napětím a v blízkosti živých částí. Podle způsobu práce prováděné na elektrickém zařízení se jedná o práce podle pokynů, práce s dohledem a o práce pod dozorem;

  Obvyklé zacházení s elektrickým zařízením – je takové, kdy zařízení plní funkci, k jaké je určeno podle návodu výrobce a pokynů výrobce a uživatel podle nich se zařízením zachází a do zařízení nezasahuje.

  Laik (nebo též osoba bez elektrotechnické kvalifikace) – osoba, která nemá odborné elektrotechnické vzdělání, nebo pracovník bez odborné způsobilosti v elektrotechnice.

  Děti, žáci, studenti a jiné osoby – v rámci výuky mohou děti, žáci, studenti používat přístroje, spotřebiče výhradně pod dohledem nebo dozorem pedagogického zaměstnance nebo jiné osoby pověřené dohledem, a to v rozsahu, který je potřebný k naplnění cíle výuky. Tyto osoby mohou být pověřovány pouze takovými úkony, které odpovídají jejich postupnému nabývání zkušeností, znalostí a dovedností.

  Práce podle pokynů – práce, pro kterou jsou dány jen nejnutnější pokyny. Při této práci odpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů osoby samy;

  Práce s dohledem – práce, která se provádí podle podrobnějších pokynů. Před zahájením práce se osoba provádějící dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná bezpečnostní opatření. V průběhu prací, občas podle potřeby, kontroluje osoba provádějící dohled dodržování bezpečnostních předpisů. Při této práci odpovídají za dodržování bezpečnostních předpisů pracující osoby samy;

  Práce pod dozorem – práce, která se provádí za trvalé přítomnosti osoby, která je pověřena dozorem a která je odpovědná za dodržování příslušných bezpečnostních předpisů;

  Elektrické riziko – zdroj možného zranění nebo poškození zdraví působením elektrické energie z elektrického zařízení.

  Při činnostech na elektrickém zařízení anebo v blízkosti živých částí je osoba vystavena riziku vyvolaném elektřinou, které může vzniknout při nesprávné manipulaci, zkratu, indukci, zůstatkovém náboji apod. Při činnostech na elektrickém zařízení musejí být vyhodnocena tato rizika a musejí být provedena opatření na jejich minimalizaci.

  Elektrické nebezpečí – riziko zranění od elektrického zařízení

  Elektrické nebezpečí vzniká při činnostech na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí. Proto je nezbytné k zajištění bezpečné činnosti na elektrických zařízeních a v blízkosti živých částí provést analýzu elektrického nebezpečí.

  Na základě vyhodnocení provedené analýzy elektrického nebezpečí musí být stanoveno následující:

  • elektrotechnická kvalifikace a počty osob pro obsluhu příslušných elektrických zařízení;

  • elektrotechnická kvalifikace a počty osob na provádění stanovené práce na elektrických zařízeních nebo v blízkosti živých částí;

  • pracovní postupy včetně bezpečnostních opatření pro jednotlivé druhy činnosti (určení způsobu práce podle pokynů, s dohledem nebo pod dozorem);

  • kombinace dalších rizik souvisejících s činností (např. pohyb montážních plošin, činnost ve výškách apod.).

  Analýza elektrického nebezpečí musí být dále provedena na základě vyhodnocení následujících faktorů:

  • jmenovité napětí příslušných elektrických zařízení;

  • způsob ochrany před dotykem živých částí;

  • způsob ochrany před dotykem neživých částí;

  • způsob provádění prací, tj. na elektrickém zařízení bez napětí, v blízkosti živých částí nebo pod napětím.

  Živé části – jsou části, na kterých za provozu protéká proud – například připojovací svorky, neizolované elektrické vedení apod.

  Malé napětí – do 50 V střídavých

  Nízké napětí – do 400 V střídavých

  Živá část el. zařízení – část zařízení sloužící k vedení el. proudu nebo s ní vodivě spojená

  Prostředí – parametr určující míru vzájemného ovlivňování okolního prostředí a elektrického zařízení.

  Bezpečná obsluha

  Obsluhovat elektrická zařízení smějí jen osoby s kvalifikací požadovanou pro příslušné zařízení. Pokud jsou pro obsluhu předepsány ochranné prostředky, musí jich být používáno. Osoby, které obsluhují zařízení, musejí být seznámeny s provozovaným zařízením a s jeho funkcí. Tam, kde jsou vypracovány místní provozní bezpečnostní předpisy nebo pokyny, musejí být na vhodném místě přístupny a osoby vykonávající příslušnou činnost musejí být s nimi prokazatelně seznámeny. Obsluhující se smí dotýkat jen těch částí, které jsou pro obsluhu určeny. K obsluhovaným částem zařízení musí být vždy volný přístup. Při obsluze zařízení vn se obsluhující nemá přiblížit k živým částem pod napětím blíže, než na stanovenou vzdušnou vzdálenost.

  Bezpečná práce

  Před zahájením práce musí být stanoven její postup, vyhodnocena rizika, která jsou s touto prací spojena a stanoveno, jaké osoby mohou tuto práci vykonávat a jejich počet. Osoby, které jsou zúčastněny na práci na elektrickém zařízení, musejí být s touto prací náležitě seznámeny. Musí být stanoveno, jaká bezpečnostní opatření mají být provedena, aby práce byla bezpečná. Pokud pracuje více osob, musí být stanoven a jmenován vedoucí práce. U složité práce musí být její příprava provedena písemně.

 3. POSTUPY

  před uvedením do provozu se provede

  • kontrola průvodní dokumentace se zaměřením na návod v českém jazyce, bezpečnostní upozornění (návod k obsluze), zvláštní požadavky (pokud jsou uvedeny, mohou se týkat například prostředí, kde se spotřebič nebo přístroj či zařízení používá),

  • přidělení evidenčního čísla a zpracování karty spotřebiče pro účely následných revizí, kontrol a zkoušek o přiděleni stroje, přístroje, spotřebiče do správy konkrétnímu zaměstnanci, který se stává osobou odpovědnou za toto zařízení

  • prokazatelné seznámení se s návodem k použití jednotlivého stroje, přístroje, spotřebiče,

  • před každým použitím vizuální kontrola stroje, přístroje, spotřebiče, a to zpravidla v rozsahu:

  • kryty, držadla, ovládací prvky apod. nesmějí být poškozeny a musejí být osazeny,

  • pohyblivé přívody nesmějí mít poškozenou, zpuchřelou nebo nadměrně ztvrdlou izolaci,

  • pevně připojený pohyblivý přívod u elektrického ručního nářadí a elektrických spotřebičů musí být neoddělitelně spojen s vidlici,

  • větrací otvory nesmějí být zaprášené nebo zakryté,

  • evidenční či jiné označení umožňující jednoznačnou identifikaci spotřebiče nesmí chybět ani být poškozeno tak, že to identifikaci spotřebiče znemožňuje.

  • v případě zjištění rozporu s bezpečným stavem

  • při zjištění závad se příslušný elektrický spotřebič vyřadí z užívání a viditelně se označí, aby nedošlo k použití jinou osobou; tato skutečnost musí být neprodleně oznámena provozovateli.

  • v průběhu provozu a po dobu životnosti

  • každý zaměstnanec je povinen k revizi předložit všechny elektrické spotřebiče, které má svěřeny do užívání,

  • jsou prováděny pravidelné revize, kontroly a zkoušky a pravidelná údržba

  • je vedena předepsaná písemná dokumentace (provozní dokumentace)

 4. TECHNICKÉ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

  • Elektrické zařízení nebo jeho část musí splňovat příslušné technické a bezpečnostní požadavky pro dané prostředí a způsob užití

  • Přehledně musejí být vyznačeny vypínací prvky elektrické instalace elektrického zařízení (možnost odpojení celé instalace nebo el. zařízení), současně musí být zajištěna možnost elektrické zařízení odpojit (přístupy k zásuvkám, rozvaděčům apod.)

  • V prostorách se zvýšeným nebezpečím úrazu (kuchyně, sprchy, umývárny), musejí být umístěny příslušné tabulky – výstražné údaje na spotřebičích nebo zařízení.

 5. KLASIFIKACE OSOB

  • Osoba seznámená osoba, která není ani znalá, ani poučená

   Osoba seznámená ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed. 2 je pracovník seznámený (§ 3) ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění p.p. Osoby seznámené (pracovníci seznámení) jsou ty, které byly v rozsahu své činnosti seznámeny s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněny na možné ohrožení těmito zařízeními. Seznámení a upozornění provede právnickou nebo podnikající fyzickou osobou pověřený zaměstnanec s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými. Pokud takovou osobu podnikatel nemá, může pověřit třetí osobu.

   Osoby seznámené (pracovníci seznámení) mohou:

   • samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení mn a nn, provedená tak, že při jejich obsluze nemohou přijít do styku s živými částmi,

   • pracovat v blízkosti živých částí jen při dodržování stanovených bezpečných vzdáleností, jinak jen se souhlasem osoby odpovědné za elektrické zařízení, která provede potřebná bezpečnostní opatření, např. vypnutí zařízení nebo zajištění dozoru.

   Seznámení s obsluhou se provádí vždy před prvním uvedením do provozu, po rekonstrukci nebo mimořádné události na základě rozhodnuti vedoucího zaměstnance nebo odborně způsobilé osoby v prevenci rizik.

   Doporučená četnost seznámení s předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně následného ověření znalostí těchto předpisů, je 13 za 12 měsíců.

   Poznámka:

   Četnost seznámení se s návodem k obsluze je v závislosti na hodnocení rizik opakovaně stanovena v rezortu školství (interní směrnicí) na dobu 5ti let

  • Osoba poučená

   osoba prokazatelně poučená osobami znalými, umožňující jí vyvarovat se nebezpečí, které elektřina může vytvořit

   Osoba poučená ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 je pracovník poučený (§ 4) ve smyslu vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění p.p.

   Pracovníci poučení mohou:

   • samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí;

   • pracovat na částech elektrického zařízení nn bez napětí, v blízkosti nekrytých živých části ve vzdálenosti větší než 200 mm s dohledem, na částech pod napětím pracovat nesmějí. Uvedená omezení se netýkají jednoduchých prací, které jsou určeny pracovním postupem schváleným osobou odpovědnou za elektrické zařízení;

   • pracovat na vypnutých zařízeních vn s dohledem. V blízkosti živých částí smějí pracovat pod dozorem; na částech pod napětím pracovat nesmějí;

   • měřit zkoušecím zařízením např. při informativních zkouškách výrobků, elektrického nářadí apod.

   Doporučená četnost seznámení s předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, včetně následného ověření znalostí těchto předpisů, je 13 za 12 měsíců.

   Poznámka:

   Četnost školení v rozsahu § 4 v rezortu školství je dána na dobu 3 let a vztahuje se na profese

   • vedoucí kuchařka

   • školník, školnice, domovník, domovnice, správce objektu

   • učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím (fyzika, chemie, praktické činnosti (ZŠ), odborné předměty elektro (SŠ, SOU).

   • Žáci středních elektrotechnických škol smějí vykonávat takové činnosti, které odpovídají jejich postupně nabývaným odborným znalostem a fyzické zdatnosti, ale vždy s dohledem nebo pod dozorem osoby určené k jejich odbornému výcviku.

   Žáci vysokých elektrotechnických škol se po dobu studia a jen ve školních laboratořích posuzují takto:

   • žáci 1. a 2. ročníku za pracovníky poučené;

   • žáci vyšších ročníků za pracovníky znalé, pokud složili zkoušku ze znalostí příslušných bezpečnostních předpisů;

   • diplomanti za pracovníky znalé s vyšší kvalifikací, pokud složili zkoušku podle bodu b).

   Jestliže žáci elektrotechnických škol splnili podmínky pro kvalifikaci osob znalých nebo znalých s vyšší kvalifikací již před nástupem do školy, mohou vykonávat činnosti v rozsahu již dříve získané kvalifikace.

  • Osoba znalá

   Osoba znalá ve smyslu ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005 je pracovník znalý (§ 5) a pracovník znalý s vyšší kvalifikací (pracovníci pro samostatnou činnost (§ 6), dále pak pracovníci pro řízení činnosti (§ 7), pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu (§ 8) ve smyslu vyhlášky ČÚBP č. 50/1978 Sb., ve znění p.p.

   Pracovníci znalí mohou:

   • samostatně obsluhovat elektrická zařízení;

   • pracovat na částech elektrického zařízení nn samy, a to na částech bez napětí, v blízkosti živých části a na částech pod napětím,

   • pracovat na zařízeních vn bez napětí samy, v blízkosti živých částí s dohledem nebo pod dozorem;

   • pracovat na vypnutých, ale jinak nezajištěných částech zařízení vn s dohledem.

   O tom, jaké činnosti může osoba znalá vykonávat ve smyslu požadavků ČSN EN 50110-1 ed. 2:2005, rozhodne osoba odpovědná za elektrické zařízení na základě odborné způsobilosti (dále jen kvalifikace) této osoby podle vyhlášky ČUBP č. 50/1978 Sb., ve znění p.p.

   Zaškolení a zkoušku osob znalých a znalých s vyšší kvalifikací je povinen zajistit zaměstnavatel. Obsah a délku zaškolení stanoví zaměstnavatel s ohledem na charakter a rozsah činnosti, kterou mají zaměstnanci vykonávat. Dále je povinen zajistit nejméně jednou za tři roky jejich přezkoušení.

   Zaškolení provede zaměstnavatelem pověřená osoba s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti, kterou mají osoby vykonávat. Zkoušení nebo přezkoušení provede zaměstnavatelem pověřená osoba s některou z kvalifikací uvedených v § 6 až 9 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění p.p.; pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s osobami znalými.

   Poznámka:

   V rezortu školství se za osoby znalé považují pedagogičtí zaměstnanci, kteří používají při výuce na školách a školských zařízeních elektrická zařízení pod napětím – v rámci výuky se považují za osoby znalé pro samostatnou činnost, která je konána v laboratořích, odborných učebnách apod. (§ 11 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění p.p.)

   Provádění určitých činností na elektrických zařízeních je vázáno na vydání příkazů "B“, "B-PPN“ nebo "PPNN“.

   Přezkoušení zaměstnanců s kvalifikací dle § 4 a 11 vyhlášky č. 50/1978 Sb., ve znění p.p., provede tříčlenná zkušební komise, jejíž nejméně jeden člen musí mít některou z kvalifikací uvedených v § 7 až 9 uvedené vyhlášky. O přezkoušení se provede písemný zápis. Platnost je přesně po dobu vyznačenou na osvědčeni (ode dne vystavení nejpozději po dobu stanovenou právním předpisem).

 6. ČINNOST NA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

  Desatero pro laiky

  • přesvědčit se ještě před použitím elektrického přístroje nebo zařízení o jeho řádném stavu,

  • dodržovat pokyny k obsluze, ovládat jen určené prvky, neměnit nastavení bezpečnostních prvků,

  • nepoužívat nikdy navlhlé elektrické přístroje a zařízení,

  • vypnout ihned při poruše spínač a u spotřebičů napojených pohyblivými přívody vytáhnout vidlici ze zásuvky; výměnu žárovek a závitových pojistek provádět jen ve stavu bez napětí,

  • poruchu nebo neobvyklý jev na elektrickém zařízení ihned nahlásit odborníkovi, zařízení dále nepoužívat a zajistit, aby je

Nahrávám...
Nahrávám...