dnes je 13.7.2024

Input:

Přípravy na zavedení inteligentních měřicích systémů

28.6.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.7.1 Přípravy na zavedení inteligentních měřicích systémů

Ing. Vítězslav Šťastný

I když doporučení Komise 2012/148/EU ze dne 9. března 2012 o přípravách na zavedení inteligentních měřicích systémů nepatří mezi obsáhlé dokumenty, má svým odborným obsahem (příprava podmínek pro zavedení inteligentních sítí a měřicích systémů) vytvořené velmi těsné odborné, organizační, ekonomické, provozní a právní vazby na řadu dokumentů podobného nebo stejně zaměřeného odborného obsahu dalších dokumentů EU. Tyto doporučené vztahy a vazby jednotlivých faktorů musejí být respektovány a striktně dodržovány, kladný plánovaný výsledný efekt realizace inteligentních síťových a měřicích systémů lze očekávat pouze za jejich doporučeného komplexního vzájemného působení. Jsou to dokumenty, které pojednávají o problematikách vyplývajících z procesu vývoje, realizace a provozu prvků a celků tvořících chytré síťové systémové celky, jehož jsou inteligentní měřicí systémy důležitým, ale ne jediným prvkem.

Doporučení č. 2012/148/EU není prvním dokumentem EU, ve kterém se zavádí pojem „inteligentní, chytré sítě a systémy”, ale podrobně specifikuje jejich vlastnosti a podmínky vztahů s prostředím elektroenergetických sítí a systémů a doporučuje členským státům zařadit jejich vývoj a realizaci jako nezbytný krok pokrokového rozvoje souboru energetických soustav, jako perspektivní formu provozování energetických systémů za působení vnitřního trhu (tedy řízení provozu celé síťové soustavy distribuující elektrickou energii od zdroje až do místa spotřeby).

Povinnost všem členským státům EU zajistit zavedení inteligentních měřicích systémů udělila směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou, protože zavedení inteligentních měřicích systémů podporuje aktivní účast spotřebitelů na vnitřním trhu s elektřinou.

Pro jednotnost výkladu informací o obsahu doporučení je uvedena definice pojmů „inteligentní síť” a „inteligentní měřicí systém”, jak jsou specifikovány v textu doporučení:

Inteligentní síť – pod tímto pojmem se rozumí moderní energetická síť vybavená zařízením umožňujícím obousměrně digitální komunikaci mezi dodavatelem a spotřebitelem, inteligentním měřicím systémem a systémy sledování a kontroly.

Evropská pracovní skupina pro inteligentní sítě definuje inteligentní sítě jako energetické sítě, které mohou efektivně začlenit chování u všech uživatelů na ně zapojených k zajištění ekonomicky efektivního provozu energetické soustavy s malými ztrátami a vysokou úrovní jakosti, bezpečnosti a zabezpečenosti dodávek, inteligentní sítě posílí práva spotřebitelů, budou se podílet na vyšší energetické účinnosti a účinnější integraci obnovitelných zdrojů do rozvodných sítí.

Dne 12. dubna 2011 bylo ve sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů předána řada opatření a pokynů pro zavedení uvedených moderních forem inteligentních systémů sítí a měření.

Inteligentní měřicí systém je takový měřicí systém, který může měřit spotřebu energie, ale poskytuje více informací než klasický měřicí přístroj a může předávat a přijímat údaje ve formátu elektronické komunikace. Umožňují zpracování údajů a to převážně i osobních. Zavedení inteligentních měřicích systémů a inteligentních sítí by dodavatelům a provozovatelům síťových systémů umožnilo přejít od obecných statistik a názorů chování spotřebitelů ve vztahu k specifické energii na údaje o chování jednotlivých konkrétních konečných spotřebitelů.

Vlastní text doporučení Komise je rozdělen do několika částí (oddílů), obsahujících informace monotematicky zaměřené na specifickou problematiku související s vývojem, realizací a provozováním inteligentních systémů.

Úvodní část doporučení je bez označení, obsahuje podrobnou specifikaci problematiky systémů inteligentního měření, zdůvodnění nutnosti tuto problematiku řešit jako zcela nezbytný krok ve vývoji elektrizačních soustav, upozornění na odbornou a právní složitost problematiky a nebezpečí ohrožení vlastního výsledku i nepatrným porušením těchto vzájemných vztahů a vazeb do několika oddílů. Části následující úvodní část jsou v textu označovány jako oddíly. Mají přiřazené číslo I. až III. a název.

Evropská Komise zpracovala doporučení č. 2012/148/EU na zavedení inteligentních měřicích systémů a doporučila všem členským státům zařazení tohoto dokumentu do souborů platné legislativy EU, a to z následujících důvodů:

V roce 2009 vešla v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s plynem, podle kterých jsou členské státy povinné zajistit zavedení inteligentních měřicích systémů.

Jejich zaváděním lze předpokládat účinnou podporu aktivní účasti spotřebitelů na podmínkách vnitřního trhu s elektřinou. Zavedení inteligentních měřicích systémů musí být podmíněno

komplexním ekonomickým posouzením, tzn. stanovením dlouhodobých nákladů a přínosů, a to nejen pro prvky elektroenergetických systémů existujících v podmínkách vnitřního trhu, ale také pro konečného spotřebitele. Předmětem posouzení musí být také to, jaký způsob (systém) inteligentního měření je z hospodářského hlediska nejpřiměřenější a nákladově nejefektivnější a zda je časový plán realizace systémů inteligentního měření reálný.

Evropská Komise považuje inteligentní sítě (jejichž součástí jsou systémy inteligentních měření) za nezbytnou součást etapy vývoje rozvodných sítí, s konečným cílem posílení práv spotřebitelů a větší možnosti integrace obnovitelných zdrojů do rozvodných soustav.

Sdělení Komise ze dne 12. 4. 2011, nazvané „Inteligentní sítě od inovace k zavádění”, určené Evropskému parlamentu, Radě a dalším orgánům EU, specifikuje řadu opatření organizačního charakteru a také definuje metodiku, kterou členské státy uplatní pro vypracování plánů zavádění inteligentních měřicích systémů a metodiku pro analýzu vyvolaných nákladů a získaných přínosů.

Monotematicky zaměřený obsah oddílu nazvaného I. OCHRANA ÚDAJŮ A BEZPEČNOSTNÍ HLEDISKA obsahuje závěry konzultací, jež Komise uskutečnila s inspektorem ochrany údajů a přijala jako doporučení uvedená v oddílu I., která členským státům poskytují pokyny pro navrhování a provozování inteligentních měřicích systémů a pokyny k opatřením, které je nezbytné přijmout při zavádění inteligentních měřicích přístrojů garantujících, že zavedením těchto technologií bude zajištěno náležité dodržování právních předpisů, jimiž se provádí směrnice 95/46/ES.

Součástí odborné náplně tohoto oddílu je podkapitola nazvaná Definice, obsahující návrh Komise na specifikaci názvů šesti základních prvků či činností obsahu.

Komise vyzývá členské státy, aby tyto definice vzaly na vědomí.

Vedle problematiky nalezení vhodného technického řešení je velká pozornost věnována ve znění dokumentu problematice nalezení vhodného právního řešení, zajišťujícího ochranu základních práv a svobod jednotlivce, zejména základního práva ochrany osobních údajů. Např. v oblasti podrobných informací o chování jednotlivých konečných spotřebitelů (při zpracování osobních údajů při využívání veřejně dostupných elektronických komunikací pro smluvní a obchodní vztahy se zákazníky). Problematice ochrany základních práv a svobody jednotlivce, zejména práva na ochranu osobních údajů, je v doporučení věnován velký prostor, doporučení vychází z práv a povinností stanovených ve směrnici 95/46/ES a ve směrnici 2002/58/ES. Odpovídá to rozsahu využívání veřejně dostupných elektronických komunikací pro účely smluvních a obchodních vztahů se zákazníky, a proto musí být striktně dodržováno znění nejen uvedených dvou dokumentů, ale také znění sdělení Komise o podpoře ochrany osobních údajů prostřednictvím technologií zvyšujících ochranu soukromí. Zněním článku 29 směrnice 95/46/ES byly zřízeny pracovní skupiny pro ochranu fyzických osob v souvislosti s procesem zpracování osobních informací. Tyto skupiny by měly poskytnout pokyny pro eliminaci nejlepších dostupných metodik a technik zabezpečení osobních a jiných citlivých údajů využívaných v procesu jejich zpracování v inteligentních měřicích systémech a chytrých síťových systémech. Komise doporučuje, aby při procesu zavádění inteligentních sítí byla problematice zabezpečenosti a ochraně osobních údajů zpracovávaných v inteligentních síťových systémech věnována velká pozornost. Bezpečnost a ochrana osobních údajů je nejcitlivější místo celého procesu. To by mělo být hlavní náplní vícenásobně opakovaného zkušebního provozu síťového systému obsahujícího větší počet prvků nebo celků inteligentních sítí tak, aby bylo možné lépe odhalit provozní rizika

Nahrávám...
Nahrávám...