dnes je 27.5.2024

Input:

Připojovací podmínky

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.3.3.5
Připojovací podmínky

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Veškeré informace uvedené v této kapitole se týkají problematiky formalizace vzájemných vztahů mezi dodavatelem a odběratelem elektrické energie, a to jak v obecné rovině, tak i pro specifické provozní podmínky typické pro určitou oblast (lokalitu), případně vyvolané určitými typy uživatelů elektrizační soustavy.

Legislativní prostředí, všeobecné podmínky

V této rovině lze konstatovat, že základním legislativním dokumentem, který se týká problematiky vztahu uživatelů připojených na elektrizační soustavu (v tomto případě dodavatele a odběratele elektrické energie) je zákon č. 458/2000 Sb. (dále jen EZ). V § 4 odst. 1 jsou deklarovány předměty podnikání v energetických odvětvích. Pro oblast elektroenergetiky, tzn. pro elektrizační soustavu v celém rozsahu a pro předmětnou problematiku této publikace jde o následující licencované činnosti:

 • výroba elektřiny,

 • přenos elektřiny,

 • distribuce elektřiny.

Zněním § 22 odst. 1 energetického zákona jsou definováni účastníci trhu s elektřinou. Z hlediska předmětného tématu kapitoly (připojovací podmínky) se jedná o následující subjekty:

 • výrobce elektrické energie (provozovatele zdrojů elektřiny),

 • provozovatele přenosové soustavy,

 • provozovatele distribučních soustav (regionálních a lokálních),

 • konečné zákazníky (odběratele).

Připomeňme si některé pojmy, které se v této kapitole vyskytují:

 • Odběratel je fyzická či právnická osoba odebírající elektřinu,

 • Konečným zákazníkem je fyzická nebo právnická osoba odebírající elektřinu pro vlastní užití. Konečným zákazníkem je buď oprávněný nebo chráněný zákazník,

 • Oprávněný zákazník je fyzická nebo právnická osoba, která má právo přístupu k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám za účelem volby dodavatele elektřiny,

 • Chráněný zákazník je fyzická či právnická osoba, která má právo na připojení k distribuční soustavě a na dodávku elektřiny ve stanovené kvalitě a za regulované ceny,

 • Odběrné místo tvoří odběrné elektrické zařízení jednoho odběratele, včetně měřicích transformátorů, na souvislém pozemku, do kterého se uskutečňuje dodávka elektřiny a jehož odběr je měřen jedním měřicím zařízením nebo jiným způsobem na základě dohody; souvislým pozemkem, ve smyslu znění zákona 458/2000 Sb., se rozumí i pozemek, který je přerušen komunikací, musí však být splněna podmínka technologické návaznosti.

Obecné zásady pro připojování

Obecně lze konstatovat, že sice lze stanovit obecné zásady pro připojování uvedených účastníků, ale při rozhodovacím procesu výběru optimálního místa připojení a způsobu připojení toho kterého subjektu (uživatele) na elektrorozvodný systém je třeba individuálně, ale přitom objektivně, posuzovat vliv specifických vlastností (technických a provozních) připojovaného subjektu na provozní podmínky síťového systému. V provozní praxi to znamená, že mimo globální zásady obsažené ve znění zákonů je nutné zvažovat nejen možnosti splnění specifických požadavků odběratele na kvantitu a kvalitu dodávané elektřiny, ale také technické a provozní vlastnosti připojovaného zákazníka vyplývající z jeho technologických procesů, specifických funkcí atd. Dále je třeba respektovat i vliv lokality připojení, způsob připojení a optimální hladinu napětí sítě v místě připojení. Rozhodujícím faktorem specifickým způsobem ovlivňujícím výběr způsobu připojení bude bezesporu i úroveň odběratelem požadovaných služeb a jeho provozní charakteristika v oblasti rušivých signálů. V celé problematice podmínek připojování konečného odběratele hraje velkou, ne však zcela transparentní úlohu skutečnost, že po určitou dobu bude spotřební oblast elektrizační soustavy rozdělena na problematiku zabezpečení dodávky elektřiny oprávněným a chráněným zákazníkům, což může způsobit potíže nejen administrativního, ale i technického a provozního druhu. Prioritní povinností pro provozovatele obecného elektrorozvodného systému je zákonem specifikovaná cílová funkce elektroenergetiky, a tou je zabezpečení dodávky elektřiny konečnému odběrateli v požadovaném množství, v určeném místě a časovém okamžiku, při zachování deklarovaných jakostních a kvalitativních standardů dodávané elektrické energie.

Pro jednotlivé účastníky trhu je třeba uplatnit dále uvedené obecné (globální) připojovací zásady vyplývající ze znění zákona č. 458/2000 Sb., týkající se zejména následujících hlavních uživatelů ES:

 • výrobce,

V § 23 jsou definována práva výrobce. Na prvním místě je uvedeno právo na připojení svého zařízení k elektrizační soustavě za předpokladu, že je držitelem licence na výrobu elektřiny a že splňuje podmínky deklarované ve znění PPPS a PPDS (případně PPLDS), na kterou je zdroj (výrobce) připojen. Uvedené podmínky připojení se týkají tří základních problémových oblastí:

 • technické a provozní zásady připojení k přenosové soustavě nebo k distribučním soustavám,

 • smluvního zajištění dopravy elektřiny přenosovou soustavou a distribučními soustavami,

 • obchodních podmínek připojení.

Při splnění všech deklarovaných podmínek může být výrobce elektrické energie (provozovatel) připojen na elektrizační soustavu, nabízet elektřinu na krátkodobém trhu organizovaném operátorem trhu, případně dodávat elektřinu prostřednictvím přenosové soustavy nebo distribuční soustavy na základě smlouvy o dodávce.

Je třeba upozornit na povinnosti výrobce elektřiny, které jsou deklarovány zněním § 23 odst. 2. Mezi ně patří, mimo jiné, ustanovení o tom, že připojení zařízení výrobce na síť přenosovou či distribuční, je financováno žadatelem o připojení (výrobcem). Dodržení všech technických a provozních podmínek specifikovaných v Pravidlech provozování příslušného síťového systému je podmínka nutná. Nelze opomenout podmínku, podle které je výrobce povinen umožnit provozovateli PPS nebo PDS provedení instalace takových měřicích zařízení (druh zařízení, způsob instalace, umístění a další podrobnosti měření), které odpovídají znění PPPS, případně PPDS (ve způsobu mohou být drobné odchylky).

 • provozovatel přenosové soustavy,

Zněním § 24 odst. 10 písm. a, ukládá zákon provozovateli přenosové soustavy (PPS) za povinnost připojit k přenosové soustavě (PS), každému kdo o to požádá a splňuje podmínky připojení ( případně dopravy elektřiny) nebo obchodní podmínky stanovené zněním Provozních pravidel přenosové soustavy (PPPS), případně poskytnout mu podmínky pro přenos. Nesplnění deklarované povinnosti je možné pouze v případě, že PPS prokáže nedostatečnou přenosovou kapacitu zařízení přenosové soustavy, případně ohrožení spolehlivého provozu.

 • provozovatele distribuční soustavy,

Stejná povinnost vyplývá ze znění zákona i pro provozovatele distribučního systému. Ten, v intencích § 25 odst 11 písm. a). je povinován připojit k DS a umožnit distribuci elektřiny každému, kdo o to požádá a v plné míře splňuje podmínky připojení a dopravy a obchodní podmínky stanovené PPDS. Ale i v tomto případě může PDS odmítnout připojení žadatele v případě, že nebyly ze strany uživatele splněny všechny podmínky, nebo byl prokázán nedostatek přenosové kapacity zařízení či prvků distribučního systému nebo je li nebezpečí ohrožení bezpečnosti či provozní spolehlivosti distribučního systému.

 • zákazníka,

V § 28, v odst. 1 písm. a) je definováno právo uživatele ES, v tomto případě oprávněného zákazníka, být připojen k PS nebo DS.

Naproti tomu je v § 29 odst. 1 písm. a) deklarováno právo na připojení pro chráněného zákazníka, ale pouze na distribuční systém, ovšem za předpokladu splnění všech podmínek připojení. V obou posledních citovaných paragrafech je specifikována vazba na znění PPDS. V případě žádosti oprávněného zákazníka o připojení na PS je třeba splnit podmínky PPPS a respektovat i podmínky uvedené ve vyhlášce č. 18/2002 Sb. a 297/2001 Sb.

Připojení elektrizační soustavy - obecné zásady

Na následujícím obrázku je formou logického schématu poukázáno na existující skutečnosti a vazby, které je třeba respektovat při výběru možností realizace připojení konkrétního uživatele elektrizační soustavy na konkrétní síťový systém. Z naznačených vazeb je zřejmé, že většina podmínek, faktorů, informací a zásad připojení, které nelze opomenout v průběhu rozhodovacího procesu o způsobu připojení uživatele ES, je obsaženo v Provozních pravidlech přenosové a distribuční soustavy (PPPS a PPDS). Energetickým regulačním úřadem v r. 2001 bylo schváleno znění Pravidel provozování přenosové soustavy (zpracované provozovatelem, ČEPS, a.s.) a vzorové znění dokumentu "Pravidel provozování distribuční soustavy“ (zpracované společnou komisí regionálních distribučních společností elektřiny). Oba citované dokumenty mají obecnou platnost a závaznost jak pro dodavatele, tak i spotřebitele elektrické energie.

I když po technické a provozní stránce jsou v uvedených legislativních dokumentech pochopitelně rozdílné metodické přístupy a parametry, mají pravidla společný cíl. Vypracovat a veřejně publikovat předpisy, deklarující minimální technické, plánovací, provozní a informační požadavky, které jsou nezbytné pro bezproblémové připojení uživatelů ke kterékoliv části elektrizační soustavy ČR.

Připojovací předpisy uvedené v "Pravidlech provozování“

Minimální obsah "Pravidel provozování“ je deklarován:

 • Pro provozovatele PS zněním § 24 odst. 10 písm. f), minimálně musí obsahovat:

  1. základní podmínky pro užívání PS,

  2. provozní předpisy včetně údržby,

  3. pravidla pro plánování provozu a rozvoje přenosové soustavy,

  4. havarijní plány a havarijní zásoby,

  5. pravidla předávání dat a informací nezbytných pro spolehlivý provoz a rozvoj přenosové soustavy.

 • Pro provozovatele distribučních soustav (regionálních a lokálních) je minimální obsah Pravidel provozování distribuční soustavy deklarován zněním § 25 odst. 11 písm. g):

  1. základní podmínky pro užívání distribučních soustavy,

  2. provozní předpisy včetně údržby,

  3. pravidla pro plánování provozu a rozvoje DS,

  4. havarijní plány a havarijní zásoby,

  5. pravidla předávání dat a informací nezbytných pro spolehlivý provoz a rozvoj DS.

Pro provozovatele distribučních soustav je úloha obtížnější z toho důvodu, že by provozovatel konkrétní DS měl při vypracování návrhu znění PPDS respektovat specifické provozní podmínky síťového distribučního systému (odlišné složení spotřebitelské struktury provozní anomálie sítí, vysoké nároky odběratelů na úroveň spolehlivosti dodávky elektřiny, citlivost odběratelů na jakost dodávané elektrické energie atd).

Jak PPPS, tak i PPDS jsou nezbytná k tomu, aby zajistila efektivní nejen provoz předmětného síťového systému, ale take efektivní celkový provoz ES, při zabezpečení přiměřené reálně dosažitelné míry bezpečnosti provozu a spolehlivosti dodávky elektřiny a v neposlední řadě průhledná a nediskriminační pravidla přístupu všech uživatelů k sítí.

Logické schéma vazeb a

Nahrávám...
Nahrávám...