dnes je 27.5.2024

Input:

Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetiku

16.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3
Přehled tuzemských legislativních předpisů pro energetiku

redakce EnergetikaInfo.cz

Uveden je souhrnný přehled právních, legislativních a normativních dokumentů aktuálně platných v energetických odvětvích, které musí plně respektovat jak orgány státní správy a uživatelé jednotlivých energetických subsystémů (elektroenergetika, plynárenství a teplárenství), tak i zákazníci na tyto systémy připojení. A to bez ohledu na to, zda jde o "aktivní" uživatele podnikající v resortu energetiky na základě státem udělené licence na specifikované činnosti (výroba, přenos, distribuce, obchod, kontrola), nebo uživatele "pasivní" (zákazníky, odběrná místa).

Přehled dokumentů je rozdělen na několik skupin podle hierarchického postavení jednotlivých dokumentů legislativy, jak je zřejmé z následujícího přehledu:

 • Právní dokumenty EU

 • Zákony ČR

 • Nařízení vlády

 • Prováděcí vyhlášky

I. Právní dokumenty EU

Jedná se o právní dokumenty obsahující zásadní informace, které jsou členské země EU (v případě směrnic) povinné transponovat do právních dokumentů platných v jednotlivých zemích. Nařízení EU jsou přímo aplikovatelná (použitelná).

II. Zákony ČR

Druhou skupinu tvoří aktuální přehled platných zákonů ČR, které svým zněním přímo nebo nepřímo vytvářejí vhodné právní prostředí pro činnosti orgánů státní správy a pro fyzické a právní subjekty vhodné podmínky pro plnění jejich práv a povinností spojených s podnikatelskými činnostmi v oblasti energetických odvětví.

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.

Základní strukturu krizové a bezpečnostní legislativy ČR tvoří:

 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

 • Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

Při přípravě a realizaci licencovaných činností musí držitel licence respektovat znění zákonů:

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).

 • Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen.

 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách.

III. Nařízení vlády ČR

Třetí skupinu legislativních dokumentů v hierarchické stupnici podle důležitosti tvoří nařízení vlády.

Nařízení vlády č. 301/2023 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024.

Nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů.

Nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny.

Nařízení vlády č. 470/2022 Sb., o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie.

Nařízení vlády č. 349/2022 Sb., o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci.

Nařízení vlády č. 299/2022 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo.

Nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie.

Nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023.

Nařízení vlády č. 212/2022 Sb., o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022.

Nařízení vlády 349/2021 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022 Garance

Nařízení vlády č. 383/2020 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021.

Nařízení vlády č. 245/2019 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2020.

Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot.

Nařízení vlády č. 392/2015 Sb., o stanovení sazby poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

IV. Prováděcí vyhlášky

Čtvrtou skupinu hierarchické škály dokumentů tvoří prováděcí vyhlášky stanovené úřady státní správy k jednotlivým skupinám legislativních dokumentů.

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 458/2000 Sb.

Vyhláška č. 193/2023 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu.

Vyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW.

Vyhláška č. 488/2021 Sb., o podmínkách připojení k plynárenské soustavě.

Vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny.

Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška).

Vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.

Vyhláška č. 8/2016 Sb., o

Nahrávám...
Nahrávám...