dnes je 19.5.2024

Input:

Přehled předpisů a norem k provozu vyhrazených tlakových zařízení

22.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.7
Přehled předpisů a norem k provozu vyhrazených tlakových zařízení

Martin Šturma – Igor Lüftner

Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Nařízení vlády č. 119/2016 Sb. o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (PED)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Nařízení CLP)

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky

Soubor norem ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní – Technická pravidla.

Soubor norem ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby

ČSN EN 12817 Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu do 13 m3 včetně

ČSN EN 12819 Zařízení a příslušenství na LPG – Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3

ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů

ČSN 07 0008 Pasport kotle.

ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů

ČSN

Nahrávám...
Nahrávám...