dnes je 22.6.2024

Input:

Pracovní postupy

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.5
Pracovní postupy

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Před započetím činnosti musí být stanoven její pracovní postup.

Stanovený postup prací musí obsahovat požadavky na provedení ochranných opatření proti zranění el. proudem nebo před účinky zkratu a el. oblouku. Jestliže provedená ochranná opatření pro práce na elektrických zařízeních s ohledem na elektrické riziko nezajišťují bezpečnou práci, musí být provedena opatření splňující požadavky pro práci na elektrickém zařízení pod napětím.

Izolační hladina při práci musí být zajištěna např. vložením izolačního matriálu nebo vymezením vzdušné izolační vzdálenosti. V případě izolace vzdušnou vzdáleností musí být tato vzdálenost v souladu s pracovními postupy.

Postup prací musí pro zajištění bezpečnosti respektovat vliv možné indukce a atmosférických vlivů.

Indukce

Vodiče nebo vodivé části v blízkosti vodičů pod napětím mohou být elektricky ovlivňovány. Pokud se pracuje na elektrickém vedení ovlivňovaném indukcí, musejí být navíc k základním požadavkům přijata následující opatření:

 • uzemnění v potřebných vzdálenostech k omezení napětí mezi vodiči a zemí na bezpečnou hodnotu; (místa a počet uzemnění musí být stanoven dle pracovního postupu)

 • ochranné pospojování na pracovním místě tak, aby se zabránilo možnosti zasažení osob indukcí.

Atmosférické podmínky

V případě nepříznivých atmosférických podmínek (například blesk, silný déšť, mlha, silný vítr) musejí být přijata příslušná omezení týkající se zahájení a/nebo pokračování práce.

Pokud se blýská nebo je slyšet hřmění nebo se blíží bouře, práce na vodičích elektrické sítě vystavených nebezpečí nebo na zařízeních přímo spojených s ohroženými vodiči musí být ihned zastavena a musí být uvědoměno příslušné dispečerské pracoviště nebo provozovatelem pověřená osoba.

Pokud je na pracovišti snížená viditelnost, nesmí být zahájena práce a jakákoliv zahajovaná práce, jejíž bezpečnost je tímto ohrožena, musí být přerušena.

V práci lze pokračovat po pominutí uvedených nebezpečí a po nahlášení pokračování práce příslušnému dispečerskému pracovišti, nebo provozovatelem pověřené osobě.

Základní členění prací na elektrickém zařízení nebo v jeho blízkosti

 1. Práce na zařízení bez napětí

 2. Práce na zařízení v blízkosti napětí:

  1. elektrické práce (údržba zařízení atp.)

  2. neelektrické práce (např. stavební činnost v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy ve smyslu zákona 458/2000 Sb.)

 3. Práce na zařízení pod napětím

  1. běžné práce

   • měření přenosnými přístroji

   • zkoušení včetně ověřování napěťového stavu

   • fázování

   • výměna výkonových pojistek

   • zajištění pracoviště

  2. na zařízení vypnutých, ale jinak nezajištěných

  3. vybrané práce (práce pod napětím dále jen PPN)

   • práce na vzdálenost

   • práce v dotyku

   • práce na potenciálu

Členění prací podle způsobu zajištění bezpečnosti

Na základě vyhodnocení elektrických rizik s přihlédnutím ke kvalifikaci osob jsou práce členěny:

Práce dle pokynů – pro činnost jsou vydány nejnutnější pokyny. Za dodržování podmínek bezpečnosti odpovídá každá pracující osoba.

Práce s dohledem – pro činnost jsou stanoveny podrobné pokyny. Osoba provádějící dohled provede před zahájením práce kontrolu bezpečnostních opatření a v průběhu prací dle potřeby kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů. Osoba provádějící dohled musí mít odpovídající kvalifikaci.

Za dodržování podmínek bezpečnosti odpovídá každá pracující osoba.

Práce pod dozorem – činnost je prováděna za trvalého dozoru pověřené osoby, která odpovídá za dodržování bezpečnostních předpisů, pracovních postupů a za používání předepsaných ochranných prostředků a pracovních pomůcek a to od okamžiku, kdy pracovní skupině je povolen vstup na pracoviště. Každá pracující osoba je povinna dbát všech pokynů osoby provádějící dozor.

Musí-li osoba pověřená dozorem opustit pracoviště, je povinna ustanovit svého zástupce s kvalifikací odpovídající prováděné práci. Nemá-li takového, je povinna před odchodem z pracoviště práci zastavit, odvolat pracovní skupinu z pracoviště a zajistit, aby nebyly ohroženy osoby ani zařízení. Dále se postupuje podle pokynů pro přerušení a ukončení práce.

Osobou pověřenou dozorem je obvykle vedoucí práce. Nemá-li vedoucí práce kvalifikaci požadovanou ve smyslu této normy, ustanoví dozor provozovatel zařízení.

Nemůže-li osoba pověřená dozorem obsáhnout celé pracoviště, kde se má dozor vykonávat, musí být určena další osoba s potřebnou kvalifikací pro provádění dalšího dozoru.

Aby vedoucí práce mohl spolehlivě vykonávat dozor, smí se zúčastnit práce jen tehdy, je-li celá pracovní skupina soustředěna na jednom místě, a to v takové vzdálenosti, aby ji mohl bezpečně svým dozorem ze svého pracoviště obsáhnout.

Činnost osob pracujících na elektrickém zařízení

Vedoucí práce musí zajistit, že osoby vykonávající práci budou před jejím zahájením seznámeny s pracovním postupem a bezpečnostními opatřeními.

Před zahájením práce na zařízeních nad 1 000 V AC musí vedoucí práce uvědomit příslušné dispečerské pracoviště nebo osobu pověřenou provozovatelem o druhu práce na elektrickém zařízení. Spolupráce s dispečerským pracovištěm se řídí ustanoveními dispečerského řádu.

Pouze vedoucí práce může dát povolení k zahájení práce osobám zúčastněným na práci. Tato zásada musí být dodržena i v případě přerušení a ukončení

Nahrávám...
Nahrávám...