dnes je 27.5.2024

Input:

Práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím

17.3.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.9.7
Práce v blízkosti elektrických zařízení pod napětím

Ing. Vítězslav Šťastný, CSc. a kolektiv

Práce na elektrickém zařízení pod napětím

Běžné práce pod napětím

Zahrnují měření a zkoušení. Speciální prací je výměna pojistek.

Výměna pojistek

Pokud neexistuje jiný pracovní postup, výměna pojistek musí být provedena za beznapěťového stavu.

Pro zařízení nízkého napětí, pokud je pojistka osazena v přístroji chránicím osobu před přímým dotykem a možností účinku zkratu, může být výměna vykonána osobou poučenou bez ověření přítomnosti napětí. V případě, že není splněna podmínka ochrany před přímým dotykem, může výměnu pojistek provádět osoba znalá při použití odpovídajících pracovních pomůcek a ochranných prostředků.

Pro zařízení vysokého napětí výměna musí být vykonána osobou znalou, v souladu s odpovídajícími pracovními postupy.

Fázování

Fázování se provádí způsobem určeným osobou odpovědnou za příslušné elektrické zařízení.

Zajištění pracoviště

Zajištění pracoviště je bezpečnostní opatření pro práce na zařízení pod napětím, bez napětí nebo v blízkosti částí pod napětím. Je prováděno osobami pověřenými osobou odpovědnou za elektrické zařízení včetně stanovení jejich kvalifikace a jejich počtu dle napětí a druhu zařízení.

Úplné odpojení (vypnutí)

Část zařízení, na kterém se pracuje, musí být odpojena od všech možných zdrojů napájení včetně zamezení možného spojení se zařízením pod napětím přes měřicí transformátory a přístroje, zhášecí tlumivky apod. Odpojení musí být provedeno vzdušnou vzdáleností nebo účinnou izolací, která zajistí pro místo odpojení stejnou bezpečnost. Části elektrického zařízení, které zůstávají nabity po celkovém odpojení sítě, např. kondenzátory a kabely, musejí být vybity vhodnými prostředky.

Zabezpečení proti opětnému zapnutí

Spínací přístroje pro napětí vn, které byly použity pro odpojení elektrického zařízení pro práci, musejí být zajištěny proti opětovnému sepnutí přednostně uzamknutím vybavujícího mechanismu zámkem. Pokud není k dispozici uzamykatelné zařízení, musí být provedeno odpovídající opatření v souladu s místními předpisy, aby bylo zabráněno opětovnému zapnutí. Jestliže je použit pomocný zdroj energie pro provoz spínacích přístrojů, musí být odpojen. Pokud jsou používány spínací přístroje s dálkovým ovládáním, musí být zajištěno, aby nemohlo dojít k opětovnému zapnutí z kteréhokoliv místa ovládání místním nebo dálkovým ovládáním. Veškerá signalizace a uzamykatelné systémy užité pro tento účel musí být spolehlivé.

V místech odpojení (vypnutí) musejí být vyvěšeny bezpečnostní tabulky "Nezapínej! Na zařízení se pracuje“.

Ověření beznapěťového stavu

Beznapěťový stav musí být ověřen na všech pólech a fázích elektrického zařízení na pracovišti, nebo co nejblíže pracoviště. Skutečný stav částí zařízení, které byly odpojeny, musí být ověřen stanoveným postupem nebo podle místních předpisů. To kromě zkoušeček napětí zahrnuje např. i použití přístrojů indikujících napětí vestavěných do zařízení nebo použití zvlášť zapojených indikačních přístrojů. Tyto doplňující přístroje musejí být tam, kde je to možné, prověřeny bezprostředně před použitím a po zapůsobení.

Pokud jsou elektrická zařízení spojená kabelem, kdy kabely na pracovním místě nemohou být jednoznačně identifikovány, musí být bezpečnost zajištěna jinými prostředky přijatými v souladu s místními podmínkami. Kde je použito dálkové ovládání uzemňovače, musí být stav uzemňovače k ověření beznapěťového stavu elektrického zařízení spolehlivě signalizován systémem dálkové signalizace.

Nelze-li za deště vypnutý stav zařízení ověřit zkoušečkou a je-li nezbytné neprodleně odstranit poruchu, ověří se odpojený stav vizuálně pohledem na všech pólech nebo fázích. Uzemnění a zkratování příslušného zařízení je možné provést až po provedené kontrole ze všech stran napájení.

Uzemnění a zkratování

Na pracovištích všech zařízení na 1 000 V AC a některých nn musí být vn části, na kterých se pracuje, uzemněny a zkratovány, a to ze všech možných stran napájení. Uzemňovací a zkratovací zařízení nebo přístroje musejí být nejdříve spojeny se zemí a pak se všemi vodiči vypnutého zařízení. Uzemnění a zkratování musí být provedeno i na pracovišti. Pokud to není možné, minimálně jedno uzemňovací a zkratovací zařízení musí být viditelné z pracoviště.

Pokud jsou během práce vodiče přerušovány nebo spojovány a existuje nebezpečí, že na zařízení se objeví rozdíl potenciálu, musejí být na pracovišti provedena vhodná opatření, jako je pospojování nebo uzemnění před tím, než jsou vodiče přerušeny nebo spojeny.

Ve všech případech musí být zajištěno, aby uzemňovací a zkratovací zařízení nebo přístroje a kabely a svorky užité pro případ pospojování byly dimenzovány tak, aby odolaly zkratovému proudu v elektrickém zařízení, kde jsou instalované. Musejí být přijata taková opatření, která zajistí, že uzemňovací zařízení zajišťují po dobu trvání práce stálou bezpečnost. Jestliže během měření nebo zkoušení se musí odstranit uzemnění nebo zkratovací zařízení, musejí být přijata taková opatření, aby byla vyloučena možnosti úrazu elektrickým proudem.

Pokud je použito dálkové ovládání uzemňovačů a zkratovačů elektrického zařízení, musí být stav uzemňovačů spolehlivě signalizován systémem dálkové signalizace.

Požadavky na zařízení nn

Uzemnění a zkratování není nutné u zařízení nízkého napětí, je-li vypnutý stav bezpečně zajištěn, kromě těch případů, u kterých je nebezpečí, že na zařízení bude zavlečeno napětí, například:

 • venkovního vedení zejména křižovaného nebo v souběhu s jinými elektrickými vedeními,

 • prostřednictvím zdrojů napětí (záskokové zdroje, kondenzátory a podobně)

 • ohrožením od zařízení nad 1 000 V AC, které je v jeho blízkosti

Požadavky na zařízení nad 1 000 VAC

Na vedení s holými vodiči musí být provedeno uzemnění a zkratování na pracovišti ze všech stran možného napájení a na všech vodičích vstupujících do tohoto místa. Minimálně jedno uzemňovací a zkratovací zařízení nebo přístroj musí být na dohled z pracoviště.

Tyto zásady není třeba dodržovat:

 • u pracovních činností, kde se nepřeruší vodiče během práce a je vhodné instalování samostatného uzemňovacího a zkratovacího zařízení na pracovišti,

 • kde není uzemňovací a zkratovací zařízení nebo přístroj na dohled, musí být na hranicích pracoviště instalováno samostatné uzemňovací zařízení nebo přístroj.

Pokud se pracuje pouze na jednom vodiči venkovního vedení, není požadováno na pracovišti zkratování za předpokladu splnění následujících podmínek:

 1. veškerá rozpojovací místa jsou uzemněna a zkratována

 2. vodiče, na kterých se bude pracovat, a jakékoliv vodivé části uvnitř pracoviště jsou spojeny a uzemněny vhodnými zařízeními nebo přístroji

 3. uzemňovací vodič, pracoviště a pracující osoba jsou ve vzdálenosti větší, než je vnější hranice ochranného prostoru (viz tab. 1) od zbývajících vodičů tohoto elektrického obvodu.

Pro izolované venkovní vedení, kabely nebo další izolované vodiče musí být provedeno uzemnění a zkratování na nezakrytých částech rozpojovacího místa zařízení nebo zakrytí tohoto místa na všech stranách pracoviště.

Vybrané práce pod napětím

Práce na elektrickém zařízení prováděné postupy a metodami PPN osobami zvláště k těmto činnostem vyškolenými.

Všeobecně

Během práce pod napětím mohou být osoby ve styku s nezakrytými živými částmi nebo zasáhnout do ochranného prostoru některou částí těla nebo nářadím, zařízením nebo předměty drženými v ruce. Hranice ochranného prostoru je dána v tab. 1.

Ochranný prostor

Osoba odpovědná za příslušné elektrické zařízení může dle místních podmínek stanovit vnější hranici ochranného prostoru vyšší, než je hodnota vzdálenosti DL uvedená v tabulce 1.

Požadavky na osoby provádějící vybrané práce pod napětím

Školení a kvalifikace

Pro zvyšování a udržování odbornosti a dovednosti osob pověřených k provádění PPN musí být stanoven speciální výukový program na vykonávání práce pod napětím. Program musí být přizpůsoben speciálním požadavkům pro práci pod napětím a musí být založen na teoretických a praktických znalostech.

Školení musí obsahovat práci, která bude vykonávána po školení, nebo jestliže se odchyluje od takové práce, musí školení práce vycházet ze stejných zásad bezpečnosti.

Po úspěšném absolvování školení musí být vydáno osvědčení, které potvrzuje, že osoby jsou oprávněné vykonávat práci pod napětím, pro kterou byly vyškoleny.

Udržení pracovní schopnosti

Oprávnění vykonávat práci pod napětím musí být udržováno buď praxí nebo novým školením.

Platnost osvědčení pro práci pod napětím musí být ověřována podle potřeby.

Vybavení osob

Osoby musejí být vhodně oblečeny a mít odpovídající osobní ochranné prostředky bez kovových předmětů, např. osobních šperků.

Pracovní podmínky

Podle složitostí práce musejí pracovní podmínky stanovovat pravidla, vyplývající z pracovních metod. Tato pravidla stanovují postupy pro práci a berou v úvahu přípravu a užití nářadí.

Pracovní podmínky mohou zahrnovat jednu nebo více následujících položek:

 • stanovení vztahů mezi osobami zúčastňujícími se práce pod napětím, jako je osoba odpovědná za elektrické zařízení, vedoucí práce a pracující osoby,

 • opatření na omezení spínacího přepětí na pracovišti, jako je zákaz OZ

 • dané pracovní vzdálenosti pro osoby a pro vodivá zařízení užitá během práce.

Tyto vzdálenosti jsou určeny podle napětí mezi fází a zemí, ale musejí být také dodrženy pro napětí mezi fázemi a odpovídat požadované izolační hladině.

(Izolační hladina je určena výpočtem dle IEC 61472 "Práce pod napětím – Minimální pracovní vzdálenosti – výpočtová metoda“.)

Nářadí, výstroj a přístroje

Pro nářadí, výstroj a vybavení používané na práce PPN musejí být specifikovány základní vlastnosti, skladování, údržba, přeprava a prohlídky.

Okolní prostředí

Práce na elektrickém zařízení pod napětím musí být omezena v případě nepříznivých podmínek okolního prostředí. Tato omezení vycházejí ze snížení izolačních vlastností a snížení viditelnosti a pohybu osoby.

Pro práci ve venkovním prostředí musejí být zohledněny podmínky venkovního prostředí jako je déšť, hustá mlha, bouřka, silný vítr, mimořádně nízká teplota. Práce pod napětím musí být zakázána nebo přerušena, když je silný vítr, špatná viditelnost nebo když osoby nemohou snadno ovládat nářadí. V případě blížící se bouřky nesmí být práce pod napětím zahájena nebo musí být přerušena.

Atmosférické podmínky jsou součástí okolního prostředí, musejí být sledovány a odhadovány před zahájením a v průběhu prací.

Pro práci ve vnitřních prostředích nemusí být brán zřetel na podmínky venkovního prostředí za předpokladu, že se zde nevyskytují přepětí přicházející z venkovních sítí a viditelnost na pracovišti je vyhovující.

Jiné parametry, jako

Nahrávám...
Nahrávám...